Примітка 1. У EN 15316-2-1:2007 визначено також метод використання коефіцієнта ефективності згідно з 7.1.

Примітка 2. Задані значення для опалення та охолодження повинні мати таку конфігурацію, щоб між опаленням та охолодженням була завжди мінімальна мертва зона.

7.4.2 Управління та моніторинг температури теплоносія (холодоносія)

Необхідно розрізняти наступні типи управління та моніторингу температури подачі води:

 1. відсутнє автоматичне управління та моніторинг;

 2. управління та моніторинг температури за погодних умов;

 3. управління та моніторинг за внутрішньою температурою повітря приміщень.

Під час оцінювання впливу управління та моніторингу температури теплоносія (холодоносія) у подавальному та/або зворотному трубопроводі необхідно враховувати наступне:

- наявність автоматичного управління та моніторингу, що понижує середню температуру в трубопроводі. Це призводить до зменшення втрат при розподілі води. Ці втрати потрібно розрахувати відповідно до EN 15316-2-3:2007, 7.2.2, температуру розраховують згідно з розділом 8.

Якщо немає автоматичного управління та моніторингу температури води прямого та/або температури зворотного трубопроводу, то дії контролера приміщення в цілому призводять до зменшення швидкості потоку води. Це дає можливість зменшити допоміжне енергоспоживання, розрахунки потрібно проводити відповідно до EN 15316-2-3:2007, 6.3.2 за допомогою коригувального коефіцієнта, що враховує управління та моніторинг температури теплоносія (холодоносія) згідно з EN 15316-2-3:2007, 6.3.3.2.

Примітка. Цей коригувальний коефіцієнт управління та моніторингу температури теплоносія (холодоносія) вказує, що витрата та допоміжне енергоспоживання менші ніж за відсутності управління та моніторингу температури. Дійсно, зменшення температури у подавальному та зворотному трубопроводах при опаленні або підвищення температури при охолодженні зменшують різницю температур між температурами у подавальному та зворотному трубопроводах, що потребує більшої масової витрати для того, щоб подавати той самий потік

Note 1 EN 15316-2-1:2007 defines also a method using efficiency factor in 7.1.


Note 2 Set points for heating and cooling should be configured so that there is always a minimum dead band between heating and cooling.


7.4.2 Control of distribution network water temperature

One shall differentiate at least the following types of supply temperature control:


 1. no automatic control;

 2. outside temperature compensated control;


 1. indoor temperature control.


Two effects shall be taken into account when assessing the impact of the supply (and/or return) temperature control:


- The presence of an automatic control that lowered the mean flow temperature. This leads to a decrease of distribution losses. These losses shall be calculated according to EN 15316-2-3:2007, Clause 7.2.2, the temperature being calculated according to Clause 8.


If there is no automatic control of the supply and/or return temperature the room controller actions leads generally to a decrease of the flow rate. This enables to reduce the auxiliary energy consumption. This shall be calculated according to EN 15316-2-3:2007, 6.3.2 through the correction coefficient for supply flow temperature control defined in EN 15316-2-3:2007, 6.3.3.2.

Note This flow temperature control correction coefficient shows that the flow and the auxiliary energy consumption are lower if there is no temperature control. Indeed a reduction of the supply an/or return temperature in the heating case or an increase of it in the cooling case reduces the temperature difference between the supply and the return temperature, which requires a higher mass flow in order to supply the same flow of heat or cold (which is proportional to the product of the temperature difference and the mass flow) to the emitters.

теплоти або холоду (що є пропорційним добутку різниці температур та масової витрати) до джерел енергії.

7.4.3 Управління та моніторинг циркуляційних насосів

Необхідно розрізняти наступні типи управління та моніторингу насосів:

 1. відсутнє управління та моніторинг;

 2. наявне двопозиційне управління та моніторинг;

 3. управління та моніторинг швидкості обертання насоса із забезпеченням постійного перепаду тиску ;

 4. управління та моніторинг швидкості обертання насоса із забезпеченням змінного перепаду тиску

Вплив управління та моніторингу роботи насоса на потребу додаткової енергії враховується відповідно до EN 15316-2-3:2007, 6.3.4.1 за допомогою коригувального коефіцієнта для управління .

7.4.4 Управління та моніторинг періодичності зниження виділення енергії системою та/або розподілення

Необхідно розрізняти наступні типи управління та моніторингу періодичності зниження виділення енергії системою та/або розподілення:

0) відсутнє автоматичне управління та моніторинг;

 1. автоматизоване управління та моніторинг періодичності зниження енергії без оптимізованого запуску відповідно до EN 12098-1 або EN 12098-3, або EN 12098-5, або EN ISO 16484-3;

 2. автоматизоване управління та моніторинг періодичності зниження енергії з оптимізованими запусками відповідно до EN 12098-2 або EN 12098-4.

Вплив управління та моніторингу періодичності зниження виділення енергії системою та/або її розподілення поділено на два аспекти:

 • вплив на енергопотребу будівлі зниження температури приміщення;

 • вплив на споживання енергії системами ОВКП скорочення робочого часу;

 • вплив на потребу будівлі в енергії.

Вплив періодичності заповнення приміщення людьми розраховують згідно з EN ISO 13790:2004, 13.2.
7.4.3 Control of distribution pumps


One shall differentiate at least the following types of pump control:

 1. no control;

 2. on/off control;


 1. variable speed pump control with constant ;


 1. variable speed pump control with variable


The impact of pump control on auxiliary energy demand is taken into account according to EN 15316-2-3:2007, 6.3.4.1 through the correction coefficient for control


7.4.4 Intermittent control of emission and/or distribution


One shall differentiate at least the following types of intermittent control of emission and/or distribution:


 1. no automatic control;


 1. automatic intermittent control without optimum start in conformity with EN 12098-1 or EN 12098-3 or EN 12098-5 or EN ISO 16484-3; 1. automatic intermittent control with optimum starts in conformity with EN 12098-2 or EN 12098-4.


The impact of intermittent control of emission and/or distribution is split in two aspects: • an impact on the energy needs of the building due to indoor temperature reduction;

 • an impact on the energy use of the HVAC system due to lower operating times;

 • impact on the energy needs of the building.

The impact of the intermittent occupation is calculated according to EN ISO 13790:2004, 13.2.

Цей метод враховує відносну кількість годин щотижня зі звичайними настройками опалення або охолодження (наприклад, 5 14/7/24), цей дріб визначається коефіцієнтом для опалення та для охолодження.

Поданий в цьому стандарті підхід не диференціює різні типи засобів управління та моніторингу.

Для того, щоб диференціювати різні типи засобів управління та моніторингу, необхідно застосовувати наступну процедуру:

У формулах (45) та (46) prEN ISO 13790:2004 замінити:

This approach takes into account the fraction of the number of hours in the week with a normal heating or cooling set point (e.g. 5x14/7/24), this fraction is defined by the coefficient for heating and for cooling.

The approach described in this standard does not differentiate the different types of controls.

In order to differentiate the different types of control the following procedure shall be applied:


In the Equations (45) and (46) of prEN ISO 13790:2004 replace:


Таблиця 5 - Коефіцієнт X

Table 5 - Factor X


X

Відсутнє автоматизоване управління та моніторинг

No automatic control

0,5

Автоматизоване управління та моніторинг періодичності зниження енергії без оптимізованого запуску

Automatic intermittent control without optimum start

0,8

Автоматизоване управління та моніторинг періодичності зниження енергії з оптимізованим запуском

Automatic intermittent control with optimum start

1


Вплив на енергоспоживання системи ОВКП.

Вплив системи управління та моніторингу на робочий час системи ОВКП розраховують відповідно до скорочення потреб у додатковій енергії для розподілення теплоти, яке розраховують відповідно до стандарту EN 15316-2-3:2007, 6.3.5.

Крім того, додатково можна розглядати вплив функції оптимізованої зупинки. Жодний стандарт не дає можливості для оцінювання такого впливу.

7.4.5 Взаємозв'язок між управлінням та моніторингом виділення енергії та/або розподілом енергії для систем опалення та охолодження

Для будівель з кондиціонуванням повітря ця функція є однією з найбільш важливих стосовно енергозбереження.

Можливість одночасного забезпечення опаленням та охолодженням одного приміщення залежить від принципу системи та функцій управління та моніторингу. Залежно від прин-


Impact on the energy use of the HVAC system.

The impact of the control system on the operating time of the HVAC system is calculated according to a reduction of the auxiliary energy demand for heat distribution calculated according to EN 15316-2-3:2007, 6.3.5.


One can in addition consider the impact of an optimum stop function. Nevertheless no standard already enables to assess this impact.


7.4.5 Interlock between heating and cooling control of emission and/or distributionFor air conditioned buildings this function is one of the most important regarding energy savings.

The possibility to provide at the same time heating and cooling in the same room depends on the system principle and on the control functions. Depending on the system principle a full interlock

ципу системи повного взаємозв'язку можна досягнути за допомогою дуже простої функції управління та моніторингу або комплексної інтегрованої функції управління та моніторингу. Необхідно розрізняти наступне:

 1. відсутній взаємозв'язок: дві системи управляються незалежно одна від одної та можуть одночасно забезпечувати приміщення опаленням та охолодженням;

 2. частковий взаємозв'язок: функція управління та моніторингу встановлена для того, щоб мінімізувати можливість одночасного опалення та охолодження. Це виконується шляхом визначення диференційного настроювання температури подачі системи, якою централізовано управляють;

 3. повний взаємозв'язок: функція управління та моніторингу забезпечує неможливість одночасного опалення та охолодження.

Повного взаємозв'язку можливо досягти різними шляхами:

 • за типом системи, що виключає будь-які ризики;

 • опалення та охолодження здійснюються за допомогою реверсивного теплового насоса, який не може забезпечувати опалення та охолодження одночасно;

 • єдиною системою розподілу, яка забезпечує опаленням або охолодженням (наприклад, двотрубні фанкойли зі змінним режимом роботи);

 • єдиним контролером, що працює послідовно для опалення та охолодження. Застосовується до систем, де опаленням та охолодженням можна повністю управляти на рівні приміщення, наприклад, чотиритрубні фанкойли;

 • за допомогою системи, що включає управління опаленням (охолодженням відповідно) на рівні приміщення та управління охолодженням (опаленням відповідно) на рівні приміщення, що призводить до специфічних проблем стосовно взаємозв'язку опалення та охолодження. Мається на увазі, наприклад, система, що складається з:

 • центральної системи вентиляції, що обслуговує декілька приміщень з попереднім підігрівом у центральній вентиляційній установці, та централізованого управління температурою подаваного повітря;

 • охолоджувального (або опалювального та охолоджувального) пристрою в кожному приміщенні з місцевим управлінням. У таких системах можна досягти трьох рівнів взаємозв'язку:

can be achieved with a very simple control function or can request a complex integrated control function. One shall differentiate at least: 1. no interlock: the two systems are controlled independently and can provide simultaneously heating and cooling;


 1. partial interlock: The control function is set up in order to minimize the possibility of simultaneous heating and cooling. This is generally done by defining a sliding set point for the supply temperature of the centrally controlled system; 1. total interlock: The control function enables to warranty that there will be no simultaneous heating and cooling.

A total interlock can be achieved in different ways:

 • by the system principle which avoids any risk, for example;

 • heating and cooling are generated by a reversible heat pump which can not provide heating and cooling at the same time;


 • a single distribution network provides either heat or cool (e.g. 2 pipes fan coils with change over);


 • by a single controller acting in sequence on heating and cooling. This is applicable to systems where heating and cooling can both be totally controlled at the room level, for example 4 pipes fan coils;

 • system including a control of heating (respectively cooling) at the building level and a control of cooling (respectively heating) at the room level raised specific problems regarding interlock of heating and cooling. They include for example system composed of: • a central ventilation system serving different rooms with a preheating coil in the central air handling unit, and a central control of the supply air temperature;


 • a cooling (or heating and cooling) device in each room with its local control. In such systems one can reach the three levels of interlock:

 • взаємозв'язок відсутній: задане значення температури подаваного повітря зафіксоване постійним значенням;

 • частковий взаємозв'язок: задане значення температури подаваного повітря змінюється залежно від зовнішньої температури;

 • повний взаємозв'язок: задане значення температури подаваного повітря автоматично змінюється залежно від потреби в охолодженні різних зон (цих потреб та інтегрованого управління та моніторингу).

Приклад методів розрахунку такого впливу за допомогою застосування коригувального коефіцієнта подано в prEN 15243:2005, Е.1.2.4.

7.4.6 Управління та моніторинг джерела енергії

Управління та моніторинг джерела енергії залежить від типу джерела енергії. Однак, мета полягає в мінімізації робочої температури джерела енергії. Це призводить до обмеження теплових втрат. Для термодинамічних джерел енергії це також призводить до зростання термодинамічного коефіцієнта корисної дії.

У наступних стандартах подана інформація стосовно окремих систем джерел енергії:

 • системи джерел із горінням палива: prEN 15316-4-1;

 • системи теплових насосів: prEN 15316-4-2;

 • системи сонячних колекторів: prEN 15316-4-3;

 • системи централізованого теплопостачання: EN 15316-4-5;

 • інші відновлювані системи джерел енергії: EN 15316-4-6;

 • система джерел енергії на біомасі: prEN 15316-4-7.

Необхідно розрізняти три основних типи управління та моніторингу температури:

 1. управління та моніторинг постійної температури;

 2. управління та моніторинг змінної температури залежно від погодних умов;

 3. управління та моніторинг змінної температури залежно від навантаження (включаючи управління та моніторинг залежно від температури приміщення).