(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

37

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

ДОДАТОК Б

(довідковий)

СКЛАД РОБІТ З ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

Таблиця Б.1 - Склад робіт за групами складності візуальних обстежень

Група складності

Склад робіт

1

1.1 Ознайомлення з проектної документацією

1.2 Загальний огляд з оцінкою стану конструкцій

1.3 Підготовка матеріалів для складання технічних паспортів або дефектних відомостей

2

2.1 Збирання і аналіз технічної документації

2.2 Візуальний огляд з оцінкою загального стану конструкцій

2.3 Виявлення, вимірювання, ескізування та фотографування дефектів і пошкоджень

2.4 Аналіз та обробка результатів обстеження

3

3.1 Збирання та аналіз проектної документації

3.2 Розробка програми обстежень, технічного завдання на виконання робіт з визначенням видів інструментальних обстежень та необхідних обмірних робіт

3.3 Детальний візуальний огляд з оцінюванням технічного стану

3.4 Уточнення розрахункових схем та схем навантаження

3.5 Виявлення, обмірювання, ескізування та фотографування дефектів і пошкоджень

3.6 Вибір місць установки датчиків для вібродинамічних обстежень, точок оцінки міцності матеріалів і місць відбирання проб (зразків) матеріалів будівельних конструкцій

3.7 Викриття окремих місць оштукатурених або облицьованих конструкцій для обстеження

3.8 Надання завдання замовнику щодо місць відбирання проб

3.9 Аналіз та обробка результатів обстежень з оцінювання технічного стану та експлуатаційної придатності будівлі (споруди) та її частин

38

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

Таблиця Б.2 - Склад робіт у разі визначенні міцності матеріалів ультразвуковим методом

Чергове число

Склад робіт

1

Складання методики випробувань

2

Перевірка приладу у відповідності до інструкції з експлуатації

3

Підготовка поверхонь конструкції в місцях встановлення ультразвукових перетворювачів

4

Вимірювання часу розповсюдження ультразвуку

5

Обробка результатів вимірювань, складання висновку

Таблиця Б.З - Склад робіт у разі визначенні міцності матеріалів конструкцій механічними методами пружинного відскоку, ударного імпульсу і пластичної деформації

Чергове число

Склад робіт

1

Складання методики випробувань

2

Вибір місць для випробувань

3

Підготовка поверхні бетону в місцях випробувань, зачищення від штукатурки та фарби

4

Нанесення відбитку, фіксування значень непрямої характеристики міцності

5

Обробка результатів вимірювань, складання висновків

Таблиця Б.4 — Склад робіт у разі визначенні міцності матеріалів конструкцій методом відриву

Чергове число

Склад робіт

1

Складання методики випробувань

2

Зовнішній огляд конструкцій, вибір місць випробувань, підготування поверхні бетону в місці приклеювання диску

3

Приклеювання диску до бетону

4

Відривання диску з фіксуванням показників силовимірювача приладу

5

Замірювання площі проекції поверхні відриву та площі диску

6

Обробка результатів вимірювань, складання висновку

39

СОУ Д.1.2-0249543-001:2008

Таблиця Б.5 - Склад робіт при визначенні міцності матеріалів методом відриву зі сколюванням

Чергове число

Склад робіт

1

Складання методики випробувань

2

Зовнішній огляд конструкцій, вибір місць випробувань, підготовка приладу для випробувань

3

Свердління або пробивання шпурів для анкерного пристрою

4

Закріплення анкерного пристрою

5

Проведення випробувань з фіксуванням показників силовимірювача та глибини відриву

6

Обробка результатів вимірювань та складання висновку

Таблиця Б.6 - Склад робіт при визначенні міцності матеріалів

методом сколювання ребра

Чергове число

Склад робіт

1

Складання методики випробувань

2

Зовнішній огляд конструкцій, вибір місць випробувань, підготовка та закріплення приладу для випробувань

3

Прикладання навантаження з фіксуванням показників силовимірювача

4

Вимірювання фактичної глибини сколювання

5

Обробка результатів вимірювань, складання висновку

Таблиця Б.7 - Склад робіт при визначенні геометричних параметрів

конструкцій акустичним методом

Чергове число

Склад робіт

1

Аналіз наявної документації щодо параметрів конструкцій, умов експлуатації та доступу до них

2

Складання методики випробувань

3

Підготовка технічних засобів вимірювань

4

Підготовка ділянок конструкцій для проведення вимірювань

5

Реєстрація та експрес аналіз акустичних сигналів на об'єкті

6

Обробка акустичних сигналів в лабораторних умовах

7

Статистична обробка результатів роботи, складання висновку

40

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

Таблиця Б.8 — Склад робіт при визначенні структури геометричних параметрів конструкцій акустичним методом

Чергове число

Склад робіт

1

Вибір методу та технічних засобів вимірювання

2

Складання методики випробувань

3

Підготовка технічних засобів вимірювань

4

Підготовка та геометрична розмітка ділянок конструкцій для проведення вимірювань

5

Проведення вимірювань та реєстрація інформативних параметрів

6

Статистична обробка результатів вимірювань та проведення розрахунків

7

Складання висновку

Таблиця Б.9 — Склад робіт при визначенні товщини захисного шару бетону і розташування арматури магнітним методом

Чергове число

Склад робіт

1

Складання методики випробувань

2

Підготовка поверхонь конструкції

3

Проведення вимірювань

4

Обробка результатів вимірювань

5

Складання висновку

Таблиця Б.10 - Склад робіт при вібродинамічних обстеженнях конструкцій будівель

Чергове число

Склад робіт

1

Складання методики випробувань

2

Підготовка апаратури та доставка її на об'єкт

3

Встановлення та контроль режиму джерел вібрації

4

Вимірювання рівнів вібрації, запис мікросейсмічних коливань

5

Обробка результатів випробувань, побудова дисперсійний залежності та оформлення висновку

41

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

Таблиця Б.11 - Склад робіт на побудову градуювальної залежності

Чергове число

Склад робіт

1

Виготовлення бетонних зразків

2

Визначення міцності бетону неруйнівнім та механічним методом

3

Тарування приладу на стержнях різних діаметрів арматури необхідного класу з імітацією різного захисного шару (включає виготовлення фрагменту армування конструкцій)

4

Обробка результатів, побудова графіків

Таблиця Б.12 - Склад робіт при визначенні міцності зразків бетонів та каменів штучних та з гірських порід механічним методом

Чергове число

Склад робіт

1

Огляд зразків з метою виявлення дефектів і занесення результатів огляду до журналу випробувань

2

Вибір та позначення опорних граней та визначення їх розмірів

3

Визначення відхилень від площинності поверхонь і перпендикулярності суміжних граней

4

Визначення маси зразків

5

Підготовка опорних поверхонь зразків вирівнюванням їх цементним тістом або зачищенням

6

Випробування зразків з фіксуванням характеру руйнування і руйнуючого навантаження

7

Обробка результатів випробувань, складання протоколу випробувань

42

СОУ Д.1.2-0249543-001:2008

Таблиця Б.13 — Склад робіт при визначенні міцності зразків розчину механічним методом

Чергове число

Склад робіт

1

Огляд проб розчину з метою вибору місць для виготовлення пластин заданого розміру

2

Випилювання з проб розчину пластин заданого розміру

3

Склеювання пластин розчину тонким шаром гіпсового розчину для отримання кубів

4

Вирівнювання кубів, обробка або нанесення тонкого шару гіпсового розчину, огляд кубів через добу після їх виготовлення, визначення їх розмірів і маси

5

Випробування зразків-кубів з фіксацією руйнівного навантаження

6

Обробка результатів випробувань, складання протоколу випробувань

Таблиця Б.14 Склад робіт при визначенні міцності зразків цегли механічним методом

Чергове число

Склад робіт

1

Очищення зразків від залишків розчину та пилу

2

Огляд зразків з метою визначення їх належності до повнотілих або пустотних

3

Обмірювання зразків з метою визначення відхилень від розмірів, прямолінійності ребер та плоскісності граней, наявності відбитостей кутів, притупленості ребер та тріщин з фіксацією результатів обмірів та наявних дефектів у журналі випробувань

4

Визначення маси зразків

5

Випробування зразків цегли на згин з застосуванням прокладок з картону та фіксуванням у журналі випробувань місця руйнування і руйнуючого навантаження

6

Виготовлення зразків цегли для визначення міцності на стиск з приготуванням розчину і вирівнюванням поверхонь

7

Випробування зразків на стиск з фіксацією площі робочого перерізу та руйнівного навантаження у журналі випробувань

8

Обробка результатів випробувань, складання протоколу випробувань

43

СОУ Д.1.2-0249543-001: 2008

Таблиця Б.15 — Склад робіт при визначенні фізико-механічних характеристик арматури механічним методом

Чергове число

Склад робіт

1

Огляд зразків з фіксуванням наявних дефектів у журналі випробувань

2

Торцювання зразків на токарному верстаті

3

Зважування зразків, розрахунки площ їх перерізу, визначення величини ступіней навантаження і шкали силовимірювача випробувальної машини

4

Розмічування зразків

5

Випробування зразків з навантаженням ступенями і фіксуванням у журналі випробувань навантажень та подовжень на кожну ступінь навантаження

6

Вимірювання остаточних розрахункових довжин зразків для визначення їх відносного та рівномірного подовження

7

Обробка результатів випробувань, складання протоколів випробувань