This approach is not relevant when monthly methods are used.

Even with detailed simulation method the direct approach can not be used when the impact of control leads to time variations which are quicker than the simulation time step.


In these cases the other approaches shall be used.

7.2.3 Operating mode approach


Automatic control enables to operate climate systems under different operating mode e.g.: for ventilation system: occupied mode/unoccupied mode, for intermittent heating normal mode, no heating mode, set back mode, peak power mode.
The approach to calculate the impact of the automatic control on the energy consumption is to calculate the energy consumption sequentially for each operating mode. The total energy consumption is obtained by summing the energy consumption during each operating mode.

Кожний режим експлуатації відповідає заданому стану системи управління та моніторингу. Розрахунки проводять для кожного режиму з урахуванням відповідного стану системи управління та моніторингу: наприклад, вентилятор увімкнено/вентилятор вимкнено.

Цей метод застосовують, коли система управління та моніторингу має прямий вплив на час роботи пристрою (наприклад, управління роботою вентилятора, джерела світла).

7.2.4 Метод урахування часу

Енергоспоживання за вказаний період часу розраховують згідно з формулою:

Each operating mode corresponds to a given state of the control system. The calculations are performed for each operating mode by considering the relevant state of the control system: e.g. fan on / fan off.


This approach can be used when the control system has a direct impact on the operating time of a device (e.g. control of a fan, a luminary).


7.2.4 Time approach

The energy consumption for a certain time period is given by Equation (1) which has the following shape:Додатково метод врахування часу може використовуватися, якщо система управління та моніторингу моделює роботу системи замість того, щоб включати та виключати її. У цьому випадку Fc відображає еквівалентне співвідношення робочого часу.

7.2.5 Метод урахування температури приміщення

Цей метод використовують, коли система управління та моніторингу має прямий вплив на температуру приміщення.

Вона складається з урахування температури приміщення при розрахунку потреб енергії відповідно до EN ISO 13790, що враховує вплив системи управління та моніторингу.

Необхідно враховувати вплив наступних факторів:

 • управління та моніторинг виділення енергії системами опалення та охолодження;

 • управління та моніторинг періодичності зниження виділення енергії системою та/або розподілення теплоносія;

 • оптимізація роботи шляхом настроювання різних контролерів;

- виявлення несправностей систем будівлі та технічних систем та надання підтримки з діагностування цих несправностей;


By extension the time approach can be used if the control system modulates the operation of the system instead of switching it on and off. Fc represents in this case an equivalent operating time ratio.


7.2.5 Room temperature approach


This approach can be used when the control system has a direct impact on the room temperature.

It consists of taking into account in the calculation of the energy needs according to EN ISO 13790 a corrected room temperature which takes into account the impact of the control system.

The following impacts shall be taken into account:

 • emission control of heating and cooling;


 • intermittent control of emission and or distribution;


 • optimizing the operation by the tuning of the different controllers;

 • detecting faults of building and technical systems and providing support to the diagnosis of these faults;

 • вплив контролера приміщення;

 • вплив контролера періодичного опалення.

Розрахунок енергії, що використовується, проводиться згідно з формулою:

 • the impact of the room controller;

 • the impact of the intermittent heating controller.

The calculation of the energy used is performed by Equation (2) which has the following shape:


Може бути визначена відповідним стандартом на продукцію або результатом сертифікації продукції за умов, що цей стандарт враховує не тільки контролер, але й систему, якою управляють;

be defined by a product standard or a product certification provided this standard takes into account not only the controller but also the controlled system;

7.2.6 Метод урахування коригувального коефіцієнта

Цей метод використовують, коли система управління та моніторингу має більш комплексний вплив, як, наприклад, комбінований вплив на час, температуру тощо.

Розрахунок потреби в енергії або її споживання проводять згідно з формулою:

7.2.6 Correction coefficient approach

This approach is used when the control system has a more complex impact such as for example a combined effect on time, temperature etc.

The calculation of the energy demand or consumption is performed by Equation (3) which has the following shape:


7.2.7 Еквівалентність різних методів


Параметри методу врахування режиму експлуатації, методу врахування часу та методу врахування температури можуть бути визначені з опису системи управління і профілю використання.

Параметр хс методу врахування коригувального коефіцієнта необхідно визначати попереднім моделюванням. Це моделювання надає можливість складання таблиць або формул, що надають значення хс при відповідних параметрах: типу будівлі, типу системи, профілю користувача, клімату тощо.

7.3 Метод урахування різних функцій у процедурі розрахунку

Функції управління та моніторингу відповідно до таблиці 1 повинні бути враховані при застосуванні стандартів згідно з таблицею 3.

7.4 Управління та моніторинг опалення та охолодження

7.4.1 Управління та моніторинг виділення енергії

Необхідно розрізняти наступні типи управління та моніторингу температури приміщення:

0) відсутнє автоматичне управління та моніторинг температури приміщення;


7.2.7 Equivalence between the different approaches

The parameters of the operating mode approach, times approach and of the temperature approach can generally be determined from the description of the control system and of the user profile.

The parameter of the correction coefficient approach xc shall be determined by prior simulations. These simulations enable to define the tables or formulas giving the value of xc in function of relevant parameters: building type, system type, user profile, climate etc.


7.3 Approach to take into account the different function in the calculation procedure

The control functions defined in Table 1 shall be taken into account when applying the standards defined in Table 3.


7.4 Heating and cooling control


7.4.1 Emission control


One shall differentiate at least the following types of room temperature control:


0) no automatic control of the room temperature;


Таблиця 3 - Загальний огляд

Table 3 - Overview

Функція

Function

Стандарт

Standard

Автоматичне управління та моніторинг

Automatic control

УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ

HEATING AND COOLING CONTROL

Управління та моніторинг виділення енергії

Emission control

EN 15316-2-1:2007, 7.2, 7.3, додаток А, В, prEN 15243:2005, 14.3.2.1 та додаток G, EN 15316-2-1:2007, 6.5.1 та додаток A, EN ISO 13790:2004, розділ 13

Управління та моніторинг розподілення за температурою води у системі водопостачання

Control of distribution network water temperature

EN 15316-2-3, prEN 15243

Управління та моніторинг циркуляційного насоса

Control of distribution pump

EN 15316-2-3

Управління та моніторинг періодичності зниження енергії системою та/або розподілення теплоносія

Intermittent control of emission and/or distribution

EN ISO 13790:2004, 13.1, EN 15316-2-3, prEN 15243

Взаємозв'язок між управлінням та моніторингом виділення енергії та/або розподілення енергії для систем опалення та охолодження

Interlock between heating and cooling control of emission and/or distribution

prEN 15243

Управління та моніторинг джерел енергії та упорядкування джерел енергії

Generation control and sequencing of generators

prEN 15316-4-1 до -6, prEN 15243

УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦЮНУВАННЯ ПОВІТРЯ

VENTILATION AND AIR CONDITIONING CONTROL

Управління та моніторинг повітряного потоку в приміщенні

Air flow control at the room level

EN 15242, EN 13779

Управління та моніторинг витрати повітря при його підготовці

Air flow control at the air handler level

EN 15241

Управління та моніторинг захисту теплообмінника від переохолодження та перегрівання

Heat exchanger defrost and overheating control

EN 15241

Вентиляція з використанням повітря з низькою температурою та в нічний період часу в режимі охолодження

Free cooling and night time ventilation during cooling mode

EN ISO 13790

Управління та моніторинг температури припливного повітря

Supply temperature control

EN 15241

Управління та моніторинг вологості

Humidity control

EN 15241

УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ ОСВІТЛЕННЯ

LIGHTING CONTROL

EN 15193

Комбіноване управління та моніторинг освітлення/жа-люзі/ОВКП (подано нижче)

Combined light/blind/HVAC control (also mentioned below)

-

УПРАВЛІННЯ ТА МОНІТОРИНГ ЖАЛ ЮЗІ

BLIND CONTROL

EN ISO 13790

Кінець таблиці 3

Функція

Function

Стандарт

Standard

Автоматизація житла/Автоматизація, моніторинг та управління будівлею

Home automation/Building automation and controls

Централізоване пристосування автоматизованої системи моніторингу та управління житлом і будівлею до потреб користувачів, наприклад, розкладу роботи, заданих значень тощо

Centralized adapting of the home and building automation system to users needs: e.g. time schedule, set points etc

-

Централізована оптимізація автоматизованої системи моніторингу і управління житлом та будівлею, наприклад, настроювання контролерів, заданих значень тощо

Centralized optimizing of the home and building automation system: e.g. tuning controllers, set points etc.

-

Технічне управління будівлею з енергоефективними функціями

Technical building management with energy efficiency functions

Виявлення несправностей систем будівлі та технічних систем і забезпечення підтримки для їх діагностики

Detecting faults of building and technical systems and providing support to the diagnosis of these faults

-

Звітна інформація стосовно енергоспоживання, внутрішніх умов та можливості удосконалення

Reporting information regarding energy consumption, indoor conditions and possibilities for improvement

prEN 15603


 1. централізовані автоматичне управління та моніторинг: наявні лише централізоване управління та моніторинг, що впливають на розподілення енергії або на її утворення. Цього можна досягти, наприклад, за допомогою регулятора теплового потоку за погодних умов згідно з EN 12098-1 або EN 12098-3;

 2. місцеве управління та моніторинг окремих приміщень повинні здійснюватися за допомогою терморегуляторів, що відповідають або не відповідають вимогам згідно з EN 215;

 3. місцеве управління та моніторинг окремих приміщень повинні здійснюватися за допомогою електронного контролера, що відповідає або не відповідає вимогам згідно з prEN 15500.

Вплив типу системи управління та моніторингу береться до уваги при розгляді еквівалентного заданого значення внутрішньої температури.


 1. central automatic control: There is only central automatic control acting either on the distribution or on the generation. This can be achieved for example by an outside temperature controller conforming to EN 12098-1 or EN 12098-3; 1. individual room control shall be performed by thermostatic valves either conforming or not conforming to EN215

 2. individual room control shall be performed by an electronic controller either conforming or not conforming to prEN 15500.
The impact of the control system type is taken into account by considering an equivalent internal temperature set point.

Задане значення збільшується на для опалення та зменшується на для охолодження. залежить від системи управління та моніторингу та типу джерела енергії.

Даний метод подано в:

 • EN 15316-2-1:2007,7.3 для систем опалення;

 • prEN 15243:2005, 14.3.2 для систем кондиціонування повітря;

 • EN ISO 13790:2004, розділ 13.

Для електронних контролерів 86 відповідає "точності управління" згідно з prEN 15500.

Значення точності управління подано в таблиці 4:


Таблиця 4 - Точність управління

Table 4 - Control accuracy

The set point is increased by for heating and decreased by for cooling. depends on the control system and on the emitter type.


This approach is described in:

 • EN 15316-2-1:2007, 7.3 for heating systems;

 • prEN 15243:2005, 14.3.2 for air conditioning systems;

 • EN ISO 13790:2004, Clause 13.

For electronic controllers 80 is equal to the "control accuracy" determined according to prEN 15500.

Values of the control accuracy are given in the following Table 4:


Стандарт

Standard

Точність управління (К)

Control accuracy (К)

Опалення

Heating

Охолодження

Cooling

Електроприлад із прямою трансформацією електроенергії з вбудованим контролером

Direct electric emitter with built in controller

EN 60675

0,9


Радіаторний терморегулятор

Thermostatic radiator valve

EN 215

0,45* (гістерезис + вплив температури води)

0,45* (hysteresis+ water temperature effect)


Обладнання для управління та моніторингу індивідуальної зони Individual zone control equipment

prEN 15500

Cah, визначено в стандарті та сертифіковано

Cah defined in the standard and certified

Cac визначено в стандарті та сертифіковано

Сас defined in the standard and certified

Інший контролер, якщо виділення енергії може бути повністю припинено

Other controller if emission can be totally stopped

Жодного стандарту

No standard

1,8

1,8

Інші контролери, якщо виділення енергії не може бути повністю припинено

Other controllers if emission can not be totally stopped

Жодного стандарту

No standard

2

2