Примітка 2. Енергія, що постачається, може бути обчислена для визначених споживачів енергії або може бути виміряна.

3.7 енергоносій

Речовина або ефект, які можуть бути використані для виконання механічної роботи, теплоти або для хімічних реакцій та фізичних процесів [ISO 13600:1997]

Примітка. Енергоємність видів палива характеризується їх максимальною теплотворною здатністю

3.8 енергетична потреба для опалення або охолодження

Теплота, що постачається або вилучається з зони кондиціонування для підтримки відповідних температурних режимів упродовж певного періоду часу

3.9 енергія, що використовується для опалення, охолодження або гарячого водопостачання

Вхідна енергія до систем опалення, охолодження або гарячого водопостачання для задоволення енергетичних потреб опалення, охолодження або гарячого водопостачання відповідно. Є сумою енергетичних потреб та теплових втрат технічної системи [prEN 15603]

Примітка. У цьому стандарті також враховано енергоспоживання для освітлення.

3.10 енергоефективність будівлі

Обчислена або виміряна питома енергія, яка фактично постачається для задоволення різних потреб, що мають відношення до стандартного використання будівлі, і включає енергію для опалення, охолодження, вентиляції, гарячого водопостачання та освітлення [CEN/TR 15615]

3.11 функція моніторингу та управління

Ефект АСМУБ від дії програм і параметрів [EN ISO 16484-2:2004]

Note 1 For active solar and wind energy systems the incident solar radiation on solar panels or the kinetic energy of wind is not part of the energy balance of the building. The losses resulting from the transformation of these renewable energy carriers into heat or electricity are also not taken into account. Only the energy delivered by the generation devices and the auxiliary energy needed to supply the energy from the source (e.g. solar panel) to the building are taken into account in the energy balance and hence in the delivered energy.Note 2 Delivered energy can be calculated for defined energy uses or it can be measured.


3.7 energy carrier

substance or phenomenon that can be used to produce mechanical work or heat or to operate chemical or physical processes [ISO 13600:1997]


Note The energy content of fuels is given by their gross calorific value.


3.8 energy need for heating or cooling


heat to be delivered to or extracted from a conditioned space to maintain the intended temperature conditions during a given period of time


3.9 energy use for space heating or cooling or domestic hot water


energy input to the heating, cooling or hot water system to satisfy the energy need for heating, cooling or hot water respectively. It is the sum of the energy needs and the non-recovered technical system thermal losses [prEN 15603]


Note The energy use for lighting is also considered in this European Standard.

3.10 energy performance of a building

calculated or measured amount of weighted net delivered energy actually used or estimated to meet different needs associated with a standardised use of a building, which may include, inter alia, energy used for heating, cooling, ventilation, domestic hot water and lighting [CEN/TR 15615]


3.11 control function


BACS effect of programs and parameters [EN ISO 16484-2:2004]

Примітка 1. До функцій АСМУБ відносять функції моніторингу вхідних/вихідних даних, обробка даних, оптимізації, управління, а також функції оператора. Вони перераховані в переліку BACS FL (перелік функцій) для відповідності технічним умовам роботи [EN ISO 16484-2:2004].

Примітка 2. Функція це програмна одиниця, яка постачає тільки один елемент даних, який може бути багатозначним (тобто масив або структура). Функції можуть бути об'єктом програми [ІЕС 61131-3:2003].

3.12 інтегровані автоматизовані системи моніторингу та управління будівлею

АСМУБ, які запроектовані здатними до взаємодії, а також підключення до будь-яких незалежних приладів/систем автоматизації та управління за допомогою відкритої мережі передачі даних або інтерфейсів, що виконані стандартними методами, спеціальними комунікаціями, призначеними для інтеграції систем

Приклад

Взаємодія приладів/систем АМУБ сторонніх виробників для ОВКП, гарячого водопостачання, освітлення, розподілення електроенергії, вимірювання енергії, ліфтів та ескалаторів, іншого обладнання, а також для систем зв'язку, контролювання доступу, охорони, безпеки життя тощо.

3.13 інтегрована функція

Дія програм АСМУБ, точок доступу до спільних даних і параметрів для упорядкування взаємного зв'язку між різними системами будівлі та технологіями

3.14 виміряна категорія енергоспоживання

Оцінка енергоспоживання, яка базується на вимірюваних кількостях енергії, що постачається та експортується

Примітка 1. Виміряна категорія - це середньозважена сума кількості усіх енергоносіїв, що споживається будівлею, яка вимірюється лічильниками або іншими засобами. Вона є показником ефективності експлуатації будівлі. Її особливо доречно використовувати для сертифікації фактичної енергоефективності будівлі.

Примітка 2. Термін також відомий як "експлуатаційна категорія".

3.15 технічне управління будівлею (ТУБ)

Процеси та обслуговування, що пов'язані з експлуатацією та управлінням будівлями та технічними системами будівель за допомогою взаємодії між ними

Note 1 Functions within a BACS are referred to as control functions, I/O, processing, optimization, management and operator functions. They are listed in the BACS FL (function list) for a specification of work [EN ISO 16484-2:2004].Note 2 Function is a program unit that delivers exactly one data element, which can be a multiple value (i.e. an array or a structure). Functions can be an operand in a program [IEC 61131-3:2003].

3.12 integrated building automation and control systems

BACS designed to be interoperable and with the ability to be connected to one or more specified 3rd party building automation and control devices/systems through open data communication network or interfaces performed by standardized methods, special services and permitted responsibilities for system integration

EXAMPLE

Interoperability between 3rd party BAC devices/ systems for HVAC, domestic hot water, lighting, electrical power distribution, energy metering, elevators and escalators, other plants, as well as systems for communications, access control, security, life safety etc.


3.13 integrated function

BACS effect of programs, shared data points and parameters for multidiscipline interrelationships between various building services and technologies

3.14 measured energy rating


energy rating based on measured amounts of delivered and exported energy


Note 1 The measured rating is the weighted sum of all energy carriers used by the building, as measured by meters or other means. It is a measure of the in-use performance of the building. This is particularly relevant to certification of actual energy performance.


Note 2 Also known as "operational rating".


3.15 technical building management (TMB)

process(es) and services related to operation and management of buildings and technical building system through the interrelationships between the different disciplines and trades

Примітка. Порядки та процедури їх виконання охоплюють всі служби технічного обслуговування будівлі, діяльність яких спрямована на оптимізацію обслуговування та споживання енергії.

Приклади

Оптимізація будівель через взаємозв'язки між системами опалення, вентиляції, кондиціону-вання, освітлення, денного освітлення та системами життєзабезпечення, охорони, електропостачання, моніторингу і вимірювання енергії та службами, включаючи зв'язок, технічне обслуговування та управління

3.16 інженерна система будівлі

Технічне обладнання для опалення, охолодження, вентиляції, гарячого водопостачання, освітлення та виробництва електроенергії [CEN/TR 15615]

Примітка. Інженерна система будівлі складається з різних підсистем.

3.17 задана температура кондиціонованої (опалюваної) зони

Внутрішня (мінімальна) температура, що задана системою управління в нормальному режимі опалення, або внутрішня (максимальна) температура, що задана системою управління в нормальному режимі охолодження [CEN/TR 15615]

Примітка. Скориговане значення заданої температури використовується для розрахунку енергоефективності будівлі. Воно дозволяє враховувати вплив точності роботи системи управління на енергоефективність.

4 СКОРОЧЕННЯ ТА АБРЕВІАТУРИ


У цьому стандарті використовуються наступні абревіатури:

АМУБ - автоматизація, моніторинг та управління будівлями

АСМУБ - автоматизована система моніторингу та управління будівлями

ОВКП - опалювання, вентиляція та кондиціювання повітря

ТУБ - технічне управління будівлеюNote The disciplines and trades comprise all technical building services for the purpose of optimized maintenance and energy consumption.EXAMPLES

Optimization of buildings through interrelationships ranging from heating, ventilation and air conditioning (HVAC) to lighting and day lighting to life safety and security to electric power systems and energy monitoring and metering; to its services, including communications and maintenance and to its management.

3.16 technical building system

technical equipment for heating, cooling, ventilation, domestic hot water, lighting and electricity production [CEN/TR 15615]


Note A technical building system is composed of different subsystems.

3.17 set-point temperature of a conditioned zone

internal (minimum) temperature, as fixed by the control system in normal heating mode, or internal (maximum) temperature, as fixed by the control system in normal cooling mode [CEN/TR 15615]


Note The corrected value of a temperature set point is used for the calculation of energy performance. It enables the impact of the accuracy of the control system on the energy performance to be taken into account.

4 ABBREVIATIONS AND ACRONYMS

For the purposes of this document, the following abbreviations and acronyms apply:

ВАС - Building Automation and Control


BAСS - Building Automation and Control System

HVAC - Heating, Ventilation and Air Conditioning

TBM - Technical Building Management


5 ВПЛИВ АСМУБ І ТУБ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ


5.1 Загальні положення

Обладнання та системи автоматизації, моніторингу та управління будівлями (АСМУБ) надають ефективні функції управління опаленням, вентиляцією, охолодженням, гарячим водопостачанням, освітленням, живленням побутових пристроїв тощо, що призводить до підвищення функціональної та енергетичної ефективності експлуатації будівель. Комплексні та інтегровані функції енергозбереження та відповідні режими експлуатації можуть бути сконфігуровані для фактичного використання будівель залежно від реальних потреб споживача для уникнення зайвого використання енергії та виділення СО2.

Функції технічного управління будівлею (ТУБ) як частина управління будівлею (УБ) надають інформацію стосовно експлуатації, технічного обслуговування, служб обслуговування та управління будівлями переважно для здійснення управління енергоспоживанням - вимірювання, документування результатів, подавання аварійних сповіщень та виявлення надлишкового використання енергії. Управління енергоспоживанням стосується документації, управління, моніторингу, оптимізації, визначення та виконання підтримувальних та запобіжних дій для поліпшення енергоефективності будівель.

5.2 Класи ефективності АМУБ

Функції, що мають вплив на енергоефектив-ність будівель, перераховані у таблиці 1.

Вони розподілені на три групи: функції для автоматичного моніторингу та управління, функції для систем автоматизації житла/автоматизованих систем моніторингу та управління будівлями та функції для технічного управління житлом та будівлями.

Чотири різних класи ефективності (А, В, С, D) функцій АМУБ визначені для нежитлових та житлових будівель.

  • Клас D відповідає неенергоефективним АСМУБ. Такі системи повинні бути модернізовані у будівлі. Нові будівлі не повинні будуватися з застосуванням таких систем.

  • Клас С відповідає стандартним АСМУБ.

5 IMPACT OF BACS AND TBM ON THE ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS

5.1 General

Building Automation and Control (ВАС) equipment and systems provides effective control functions of heating, ventilating, cooling, hot water and lighting appliances etc., that lead to increased operational and energy efficiencies. Complex and integrated energy saving functions and routines can be configured on the actual use of a building depending on the real user needs to avoid unnecessary energy use and CО2 emissions.


Technical Building Management (TBM) functions as part of Building Management (BM) provide information about operation, maintenance, services and management of buildings especially for energy management - Measurement, recording trending, and alarming capabilities and diagnosis of unnecessary energy use. Energy management is a requirement about documentation, controlling, monitoring, optimisation, determination and to support corrective action and preventive action to improve the energy performance of buildings.
5.2 ВАС Efficiency Class

Functions having an impact on the energy performance of buildings are listed in Table 1.

They are split in three groups: functions for automatic control, functions for home automation system/building automation and control system and functions for technical home and building management.


Four different ВАС efficiency classes (А, В, С, D) of functions are defined either for non - residential and residential building.

  • Class D corresponds to non energy efficient BAСS. Building with such systems shall be retrofitted. New buildings shall not be built with such systems.

  • Class С corresponds to standard BAСS.  • Клас В відповідає досконалим АСМУБ та деяким спеціальним функціям ТУБ.

  • Клас А відповідає найвищій енергоефективності АСМУБ та ТУБ.

Перелік функцій, що відповідають кожному рівню, подано у таблиці 1.

За належності до класу С повинні виконуватися мінімальні функції відповідно до таблиці 1.

Примітка. Як доповнення гідравлічна система повинна бути налагоджена належним чином.

За належності до класу В, крім функцій класу С, повинна виконуватися функція автоматизації будівлі, а також деякі спеціальні функції згідно з таблицею 1. Контролери приміщень повинні взаємодіяти з системою автоматизації будівлі.

За належності до класу А повинні бути реалізовані функції класу В, функція технічного управління будівлею, а також деякі спеціальні функції згідно з таблицею 1. Контролери приміщень повинні застосовуватися до ОВКП, робота яких регулюється залежно від потреб (наприклад, задане регульоване значення, що залежить від розпізнавання рівня заповнення приміщення, якості повітря тощо), включаючи додаткові інтегровані функції упорядкування взаємозв'язків між опаленням, вентиляцією, кондиціонуванням повітря та іншими функціями обслуговування (наприклад, електропостачання, освітлення, затемнення від сонця тощо).

Належність до класу D визначається відсутністю мінімальних функцій класу С.

5.3 Функції АМУБ і ТУБ, що впливають на енергоефективність будівель

Найбільш поширені функції АМУБ і ТУБ, що впливають на енергоефективність будівель, перераховані в таблиці 1. Функції відповідають класам ефективності АМУБ згідно з 5.2 залежно від їх використання в житлових та нежитло-вих будівлях.

Таблиця 1 призначена для використання:


a) власниками будівель, архітекторами або інженерами для впровадження автоматизації, моніторингу та управління будівлями (АМУБ) та технічного управління будівлями (ТУБ) для нових будівель, а також для реконструкції існуючих будівель: