EN 15316-1:2007 Системи теплозабезпечення будівель. Метод розрахунку потреби системи в енергії та ефективності системи. Частина 1. Загальні вимоги

EN 15316-2-1:2007 Системи теплозабезпечення будівель. Метод розрахунку потреби системи в енергії та ефективності системи. Частина 2-1. Системи опалення з тепловіддачею

EN 15316-2-3:2007 Системи теплозабезпечен-ня будівель. Метод розрахунку потреби системи в енергії та ефективності системи. Частина 2-3. Теплорозподіл систем опалення

prEN 15316-4-1 Системи теплозабезпечення будівель. Метод розрахунку потреби системи в енергії та ефективності системи. Частина 4-1. Системи теплогенерування, обладнання для спалювання (котли)


2.2 Energy performance of building

EN 13363-1:2003, Solar protection devices combined with glazing - Calculation of solar and light transmittance - Part 1: Simplified method


EN 15217:2007, Energy performance of buildings -Methods for expressing energy performance and for energy certification of buildings


EN 15255, Thermal performance of buildings -Sensible room cooling load calculation - General criteria and validation procedures


prEN 15603:2005, Energy performance of buildings - Overall energy use and definition of energy ratingsEN ISO 13790:2004, Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for space heating2.3 Energy performance of heating and domestic hot water

EN 15316-1:2007, Heating systems in buildings -Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 1: General

EN 15316-2-1:2007, Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2-1: Space heating emission systems

EN 15316-2-3:2007, Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2-3: Space heating distribution systems

prEN 15316-4-1, Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-1: Space heating generation systems, boilers


НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА. Під час внесення та надання в Україні чинності цьому стандарту введений CEN та чинний в ЄС EN 15316-4-1:2007


prEN 15316-4-2 Системи теплозабезпечення будівель. Метод потреби системи в енергії та ефективності системи. Частина 4-2. Системи теплогенерування, теплові насоси


НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА. Під час внесення та надання в Україні чинності цьому стандарту введений CEN та чинний в ЄС EN 15316-4-2:2008


EN 15316-4-3 Системи теплозабезпечення будівель. Метод розрахунку потреби системи в енергії та ефективності системи. Частина 4-3. Системи теплогенерування, сонячні колектори

prEN 15316-3-2 Системи теплозабезпечення будівель. Метод розрахунку потреби системи в енергії та ефективності системи. Частина 3-2. Системи гарячого водопостачання, водорозпо-ділення


НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА. Під час внесення та надання в Україні чинності цьому стандарту введений CEN та чинний в ЄС EN 15316-3-2:2007


prEN 15316-3-3 Системи теплозабезпечення будівель. Метод розрахунку потреби системи в енергії та ефективності системи. Частина 3-3. Системи гарячого водопостачання, водонаг-рівання


НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА. Під час внесення та надання в Україні чинності цьому стандарту введений CEN та чинний в ЄС EN 15316-3-3:2007

EN 15316-4-4 Системи теплозабезпечення будівель. Метод розрахунку потреби системи в енергії та ефективності системи. Частина 4-4. Системи теплогенерування, інтегровані когенераційні установки

EN 15316-4-5 Системи теплозабезпечення будівель. Метод розрахунку потреби системи в енергії та ефективності системи. Частина 4-5. Системи теплогенерування, характеристика та якість централізованого теплопостачання та великих за розміром системprEN 15316-4-2, Heating systems in buildings -Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems


EN 15316-4-3, Heating systems in buildings -Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-3: Space heating generation systems, thermal solar systems

prEN 15316-3-2, Heating systems in buildings -Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3-2: Domestic hot water systems, distribution
prEN 15316-3-3, Heating systems in buildings -Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3-3: Domestic hot water systems, generationEN 15316-4-4, Heating systems in buildings -Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems

EN 15316-4-5, Heating systems in buildings -Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-5: Space heating generation systems, the performance and quality of district heating and large volume systems

EN 15316-4-6 Системи теплозабезпечення будівель. Метод розрахунку потреби системи в енергії та ефективності системи. Частина 4-6. Системи теплогенерування, фотоелектричні установки

prEN 15316-4-7 Системи теплозабезпечення будівель. Метод розрахунку потреби системи в енергії та ефективності системи. Частина 4-7. Системи теплогенерування, установки спалювання біомаси


НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА. Під час внесення та надання в Україні чинності цьому стандарту введений CEN та чинний в ЄС EN 15316-4-7:2008


prEN 15378 Системи теплозабезпечення будівель. Інспектування котлів та систем опалення


НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА. Під час внесення та надання в Україні чинності цьому стандарту введений CEN та чинний в ЄС EN 15378:2007


EN 60675 Побутові електричні кімнатні обігрівачі прямої дії. Методи розрахунку характеристик (ІEC 60675:1994)


2.4 Вентиляція та кондиціонування повітря

EN 13779 Вентиляція нежитлових будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря

EN 15239 Вентиляція будівель. Енергоефек-тивність будівель. Настанова з інспектування систем вентиляції

EN 15240 Вентиляція будівель. Енергоефек-тивність будівель. Настанова з інспектування систем кондиціонування повітря

EN 15241:2007 Вентиляція будівель. Метод розрахунку енерговтрат через вентиляцію та інфільтрацію у громадських будівлях

EN 15242:2007 Вентиляція будівель. Методи розрахунків визначення витрати повітря в будівлях, включаючи інфільтрацію

prEN 15243:2005 Вентиляція будівель. Розрахунок температур приміщень, навантаження та енергії для будівель з системами кондиціонування повітря

EN 15316-4-6, Heating systems in buildings -Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-6: Heat generation systems, photovoltaic systems


prEN 15316-4-7, Heating systems in buildings -Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-7: Space heating generation systems, biomass combustion systemsprEN 15378, Heating systems in buildings - Inspection of boilers and heating systems
EN 60675, Household electric direct-acting room heaters - Methods for measuring performance (IEC 60675:1994)


2.4 Ventilation and air conditioning


EN 13779, Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems

EN 15239, Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines for inspection of ventilation systems

EN 15240, Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines for inspection of air-conditioning systems

EN 15241:2007, Ventilation for buildings - Calculation method for energy losses due to ventilation and infiltration in commercial buildings

EN 15242:2007, Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration

prEN 15243:2005, Ventilation for buildings - Calculation of room temperatures and of load and energy for buildings with room conditioning systems


НАЦІОНАЛЬНА ПРИМІТКА. Під час внесення та надання в Україні чинності цьому стандарту введений CEN та чинний в ЄС EN 15243:2007


2.5 Енергоефективність освітлення

EN 15193:2007 Енергоефективність будівель. Енергетичні вимоги до освітлення

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використовуються наступні терміни та визначення.

Примітка 1. Терміни та визначення, наведені в цьому стандарті, що містяться в інших відповідних міжнародних ISO/IEC та/або європейських стандартах, в багатьох випадках повторені нижче для зручності користування.

Примітка 2. Версії в перекладах на інші мови можуть містити абеткові покажчики в національних додатках.

3.1 додаткова енергія

Електрична енергія, яка використовується системами опалення, охолодження та/або внутрішнього водопостачання для трансформування та передачі енергії, що постачається, у корисну енергію [CEN/TR 15615]

Примітка 1. Включає енергію для вентиляторів, насосів, електронних приладів тощо, але не енергію, яка трансформується. Розтоплювальні пальники необхідно розглядати, як частину енергії споживання системою.

Примітка 2. У EN ISO 9488 енергія, що використовується для насосів та клапанів, називається "паразитною енергією".

3.2 автоматизація, моніторинг та
управління будівлею (АМУБ)

Позначення для обладнання, програмного забезпечення, інженерних комунікацій для автоматизації, моніторингу та оптимізації, втручання людини та управління з метою досягнення енергоефективної, економічної та безпечної роботи обладнання інженерних систем будівлі [EN ISO 16484-2:2004]

Примітка. Торговельні найменування та галузь промисловості також посилаються на поняття автоматизації бзуоддічвилйі та/або управління будівлею

3.3 автоматизовані системи моніторингу та управління будівлею (АСМУБ)

Системи, що охоплюють всі види обладнання та інженерні комунікації для автоматичного управління (включаючи з'єднання), моніторингу, оптимізації для експлуатації, втручан-2.5 Energy performance of lighting

EN 15193:2007, Energy performance of buildings -Energy requirements for lighting

3 TERMS AND DEFINITIONS

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

Note 1 The terms and definitions listed in this standard but defined by other relevant ISO/IEC International Standards and/or European Standards are repeated below for convenience in most cases.


Note 2 Other language versions may contain an alphabetical index in national annexes.


3.1 auxiliary energy

electrical energy used by heating, cooling and/or domestic water systems to transform and transport the delivered energy into the useful energy [CEN/TR 15615]


Note 1 This includes energy for fans, pumps, electronics etc., but not the energy that is transformed. Pilot flames are considered as part of the energy use by the system.


Note 2 In EN ISO 9488 the energy used for pumps and valves is called "parasitic energy".


3.2 building automation and controls (ВАС)

Description for products, software, and engineering services for automatic controls, monitoring and optimization, human intervention and management to achieve energy - efficient, economical and safe operation of building services equipment [EN ISO 16484-2:2004]


Note The trade designation and the industry branch are also referred to as building automation and/or building control.


3.3 building automation and control systems (BAСS)

comprising all products and engineering services for automatic controls (including interlocks), monitoring, optimization, for operation, human intervention and management to achieve

ня людини та управління з метою досягнення енергоефективної, економічної та безпечної роботи інженерних систем будівлі

[EN ISO 16484-2:2004]

Примітка 1. Застосування слова "управління" не передбачає, що система/пристрій обмежується лише функціями управління. Можливим є оброблення даних або інформації.

Примітка 2. Якщо система моніторингу будівлі, система управління будівлею або система енергетичного управління будівлею відповідають вимогам серії стандартів EN ISO 16484, вони повинні бути визначені як автоматизовані системи моніторингу та управління будівлею (АСМУБ)

3.4 управління будівлею (УБ)

Сукупність інженерних систем та послуг, причетних до управління експлуатацією будівлі та моніторингу за будівлями (включаючи агрегати та місця встановлення обладнання). Управління будівлею може бути визначене, як частина управління комунальним господарством [EN ISO 16484-2:2004]

3.5 система управління будівлею (СУБ)

Див. поданий вище термін: автоматизовані системи моніторингу та управління будівлями

[EN ISO 16484-2:2004]

Примітка 1. Служби обслуговування будівель поділяються на технічні, інфраструктурні та фінансові служби, управління енергією є частиною технічного управління будівлею.

Примітка 2. Система управління енергією будівлі є частиною СУБ.

Примітка 3. Система управління енергією будівлі складається зі збирання та реєстрації даних, систем інформування, формування звітів, аналізу використання енергії тощо. Система розроблена для зменшення споживання енергії, поліпшення її використання, збільшення надійності та передбачає застосування технічних інженерних систем будівлі, а також для оптимального споживання енергії та зменшення її вартості

3.6 енергія, що постачається

Загальна енергія, що постачається до будівлі за межами системи від останнього постачальника для задоволення потреб споживачів (опалення, охолодження, вентиляція, гаряче водопостачання, освітлення, живлення побутових приладів тощо) [CEN/TR 15615]

energy -efficient, economical and safe operation of building services.


[EN ISO 16484-2:2004]

Note 1 The use of the word 'control' does not imply that the system/device is restricted to control functions. Processing of data and information is possible.

Note 2 When a Building Control System, Building Management System or Building Energy Management System is in compliance with the requirements of the EN ISO 16484 standard series, it should be designated as a Building Automation and Control System (BAСS)


3.4 building management (BM)

the totality of services involved in the management operation and monitoring of buildings (including plants and installations). Building management can be assigned as part of Facility Management [EN ISO 16484-2:2004]3.5 building management system (BMS)

cf. building automation and control system
[EN ISO 16484-2:2004]

Note 1 Building services is divided in technical, infra-structural and financial building services and energy management is part of technical building management.

Note 2 Building energy management system is part of a BMS.

Note 3 Building energy management system comprising data collection, logging, alarming, reporting, and analysis of energy usage etc. The System is designed to reduce the energy consumption, improve the utilization, increase the reliability, and predict the performance of the technical building systems, as well as optimize energy usage and reducing its cost3.6 delivered energy

total energy, expressed per energy ware, supplied to the building through the system boundary from the last market agent, to satisfy the uses taken into account (heating, cooling, ventilation, domestic hot water, lighting, appliances etc.) [СЕN/TR 15615]

Примітка 1. Для активних систем використання енергії сонця та вітру дія сонячного випромінювання на сонячні колектори або кінетичної енергії вітру не є частиною енергетичного балансу будівлі. Втрати при трансформації цих відновлюваних енергоносіїв у теплову або електричну енергію також не враховуються. Лише енергія, що постачається приладами генерування, та додаткова енергія, що необхідна для доставки енергії від джерела (наприклад, сонячного колектора) до будівлі, враховується в енергетичному балансі та відповідно при розрахунках енергії, що постачається.