Енергія, поставлена безпосередньо до систем розподілення без перетворення енергії (наприклад, централізоване опалення, електрика тощо), також враховується в цих стовпчиках.

tems without energy transformation (e.g. district heating, electricity, etc.) is also taken into account in these columns.Таблиця 6 - Системи генерації енергії

Table 6 - Energy generation systems


Тип генератора

Type of generator

C1

Генератор 1

Generator 1

C2

Генератор 2

Generator 2

C3

Генератор i

Generator i


Система розподілення, що постачає а)

Distribution systems supplied a)
L8

Теплота виходу

Thermal output

Qgen,out,1

Qgen,out,2

Qgen,out,i

L9

Додаткова енергія

Auxiliary energy

Wgen,1

Wgen,2

Wgen,i

L10

Регулярні тепловтрати (генератора)

System (generator) thermal losses

Qgen,ls,1

Qgen,ls,2

Qgen,ls,i

L11

Регулярні тепловтрати, які утилізують

Recoverable system thermal losses

Qgen,ls,rbl,1

Qgen,ls,rbl,2

Qgen,ls,rbl,i

L12

Енергія входу

Energy input

Egen,in,1

Egen,in,2

в)

c)

L13

Виробництво електроенергії

Electricity production

Eel,gen,out,1

Eel,gen,out,2

Eel,gen,out,i

L14

Енергоносій б)

Energy carrier b)
a) Назва системи, що постачає, наприклад, опалення, охолодження і гаряче водопостачання тощо

а) Name of the supplied system, for example heating, cooling, heating and hot water, etc.

b) Назва енергоносія, що використовується генератором (нафта, газ, сонячне тепло тощо)

b) Name of the energy carrier used by the generator (oil, gas, solar heat etc.).

c) Для відновлюваної енергії, виробленої на території будівлі, чи енергії, що надходить від інших генераторів, розташованих у межах системи, не враховуючи вхідну енергію.

с) For renewable energy produced on the building site or energy coming from other generators situated inside he system boundary there is no energy input taken into account.

Якщо генератор забезпечує надходження до іншого генератора (наприклад, когенератор для абсорбційного охолоджувача), він розділяється на теплоту виходу до розподільної системи і теплоту виходу на генерацію. Теплота виходу, теплові втрати та енергія входу другого генератора надаються тільки для інформації, але не враховуються в енергетичному балансі систем генерації.

Примітка 2. У методі розрахунку комбінованого виробництва теплової та електричної енергії (EN 15316-4-4) енергія входу і всі регулярні тепловтрати пов'язані з теплотою виходу. Електроенергія враховується в якості надбавки (метод надбавки потужності);

Для теплового насоса різниця між енергією входу та теплотою виходу плюс теплові втрати враховуються в енергетичному балансі будівлі або як утилізація тепла (всередині меж системи) або як відновлювана енергія, вироблена в межах будівлі, якщо тепло забирається через межу системи (наприклад, тепловий насос з ґрунтовим теплообміном).

Якщо тепловий насос використовується з метою виробництва тепла для опалення та гарячого водопостачання і для отримання теплоти для охолодження, потрібна подача і відвід теплоти вказуються в рядку L8 таблиці 6 як окремі величини.

Якщо генератор забезпечує енергію для опалення та охолодження, то теплові втрати генератора і додаткова енергія розподіляються між цими двома комунальними послугами відповідно до теплоти виходу.

Тепловтрати системи генератора і додаткове енергоспоживання розраховують відповідно до частини EN 15316 для систем опалення і відповідно до EN 15243 для систем охолодження, і надають відповідно до таблиці 6:

In the case that a generator provides the input to another generator (e.g. cogenerator for absorption chiller) it is distinguished between the thermal output to the distribution system and the thermal output for generation. The thermal output, the thermal losses and the energy input of the second generator are only given for information but not counted in the energy balance of the generation systems.

NOTE 2 In the calculation method for combined heat and power (EN 15316-4-4) the energy input and all system losses are related to the thermal output. The electricity is counted as a bonus (power bonus method).


For a heat pump the difference between the energy input and the thermal output plus the thermal losses is taken into account in the building energy balance either as heat recovery (inside the system boundary) or as renewable energy produced on the building site if the heat is collected through the system boundary (e.g. heat pump with a ground source heat exchange).

If a heat pump is used to generate heat for heating or domestic hot water and to extract heat for cooling the required heat supply and extraction are indicated in row L8 of Table 6 as separate quantities.


If a generator provides energy for heating and cooling, then the generator thermal losses and the auxiliary energy are divided between these two services according to the thermal outputs.


The generator system losses and the auxliary energy uses are calculated according to the appropriate part of EN 15316 for heating systems and according to EN 15243 for cooling systems, and reported in accordance with Table 6:


Qgen,out,i

Теплота виходу i-го пристрою генерації (теплота входу, необхідна для розподільних систем, що живляться від цього генератора)

Thermal output of the generation device i (thermal input required by the distribution systems fed by this generator)

Q,gen,ls,і

Тепловтрати системи i-го пристрою генерації

System thermal losses of the generation device i

Q,gen,ls,rbl,i

Тепловтрати системи, які утилізують, i-го пристрою генерації

Recoverable system thermal losses of the generation device i

Wgen,i

Додаткова енергія i-го пристрою генерації

Auxiliary energy of the generation device і

Eel,gen,out,i

Виробництво електроенергії і-м пристроєм генерації

Electricity production of the generation device і

Egen,in,i

Енергія входу і-го пристрою генерації

Energy input to the generation device і

Egen,in,j

Дорівнює теплоті виходу та електроенергії виходу плюс втрати в системі мінус, у спрощеному підході регулярні утилізовані тепловтрати.

Is equal to the heat output and the electricity output plus the system losses minus, in the simplified approach, the recovered system thermal losses.


У спрощеному підході регулярні утилізовані тепловтрати віднімаються від тепловтрат системи. Таким чином, загальні регулярні утилізовані тепловтрати повинні бути розділені між різними генераторами для того, щоб продовжити розрахунок енергетичної оцінки з урахуванням кожного енергоносія. З цією метою утилізовані тепловтрати розраховуються так:


In the simplified approach, the recovered thermal system losses are deducted from the thermal system losses. Therefore, the total recovered thermal system losses have to be divided between the different generators in order to continue the calculation until the energy rating by taking into account each energy carrier. For this purpose the recovered thermal losses are calculated as follows:

На даному етапі враховуються енергоносії (нафта, газ, біомаса, централізоване теплопостачання, тепло від сонячних систем, фотоелектрична електроенергія тощо). Вони вказані в рядку L14 таблиці 6.

At this stage, the energy carriers are taken into account (oil, gas, biomass, district heating, heat from solar systems, PV electricity, etc). They are indicated in row L14 of Table 6.

Надходження до системи генерації будівлі (сума теплоти та електроенергії виходу систем генерації енергії, тепловтрат генератора) має забезпечуватися за рахунок вхідної енергії різних енергоносіїв і поновлюваних джерел енергії, вироблених на території будівлі.

Виробництво енергії на території будівлі розділяється відповідно до конструкції системи між енергією, яка використовується в будівлі, та експортованою енергією. Результати включені до таблиці 9.

Теплова ефективність інженерної системи будівлі, значення якої вносять у таблицю 9, розраховується таким чином:

The input to the building generation system (sum of thermal and electrical output of the energy generation systems, the generator thermal losses) has to be supplied by the energy input of the different energy carriers and the renewable energies produced on the building site.


The building on-site energy production is divided according to the system design between the energy used in the building and the exported energy. The results are included in Table 9.


The thermal technical building system performances to enter in Table 9 are calculated as follows:

7 ВИМІРЯНА ЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА1

7.1 Загальні вимоги

Об'єми всіх енергоносіїв, поставлених у будівлю і експортованих із будівлі, повинні бути виміряні і зафіксовані в табличному виді на основі даних таблиці 7.

7 MEASURED ENERGY RATING1

7.1 General requirements

The amounts of all energy carriers delivered to the building and exported by the building shall be measured and reported in a table based on Table 7.

Таблиця 7 - Облік енергоносіїв для виміряної енергетичної оцінки

Table 7 - Accounting energy carriers for measured energy rating

Рядок

Row

R1

R2

R3

R4

Одиниці (л, кг, м3, кВт год, МДж тощо)

Units (l, kg, m3, kWh, MJ, etc.)

Поставлена енергія (кількість)

Energy delivered (Quantities)

Вища теплотворна здатність

Gross calorific value

Поставлена енергія (вміст енергії в кВт·год чи МДж)

Energy delivered (Energy content in kWh or MJ)

L1


Газ, нафта, електроенергія, централізоване теплопостачання, деревина, енергоносій (і)

Gas, Oil, Electricity District heating, Wood Energy carrier (і)L2


Теплова

Thermal:

Електрична

Electrical:L3


Теплова

Thermal:

Електрична

Electrical:Примітка. Стовпчики в таблиці 7 повинні бути адаптовані до відповідної будівлі.

NOTE The columns in Table 7 should be adapted to the building concerned.


Річна поставлена енергія (стовпчик R2, рядок L1) відповідає загальній поставці кожного енергоносія, виміряного відповідно до 7.3. Експортована енергія (стовпчик R2, рядок L2) вимірюється лічильниками експорту або їх замінниками. Поставлені та експортовані об'єми енергоносіїв вказуються в одиницях виміру. Об'єм кожного енергетичного палива множиться на його вищу теплотворну здатність, щоб отримати вміст енергії (стовпчик R4).


The annual delivered energy (row R2, line L1) corresponds to the total delivery of each energy carrier, as measured according to 7.3. The exported energy (row R2, line L2) is measured by an export meter or its surrogate. The delivered and exported amounts of energy carriers are indicated in the units as measured. The amount for each energy fuel is multiplied by its gross calorific value to obtain the energy content (row R4).


7.2 Період оцінювання

7.2.1 Загальні положення

Об'єми у таблиці 7 мають визначатися настільки близько до того ж самого періоду, наскільки це можливо.

Період часу - це кількість років. Він повинен братися в середньому за кілька останніх повних років, коли будівля і її режим використання були незмінними.

Якщо період оцінювання не є повним числом років, річне використання енергії має бути отримане шляхом екстраполяції згідно з 7.2.2.

Якщо термін менше 3 років, має проводитися коригування за погодними умовами відповідно до 7.4.

Будь-які модифікації з будівлею, які можуть змінити її енергетичну ефективність, не повинні мати місце протягом періоду оцінювання. Якщо такі зміни відбулися, то новий період оцінювання має починатися після них, щоб отримати нову енергетичну оцінку.

Примітка 1. Рекомендується перші один чи два роки після зведення будівлі відкинути. Використання енергії в перші роки часто більше ніж у наступні роки з кількох причин:

- додаткова енергія використовується для підсушування будівельних матеріалів;

  • налаштування системи керування може бути не ідеальним з першого дня застосування;

  • можуть бути деякі недоліки, які виправляються протягом першого року.

Примітка 2. Рекомендується, щоб з лічильників зчитували або вимірювали накопичену кількість палива, коли використання відповідних енергоносіїв низьке. Помилки в результаті вимірювання для не зовсім повного числа років потім будуть зменшені.

7.2 Assessment period

7.2.1 General

The amounts in Table 7 shall be assessed as closely as possible for the same period.

The time period is an integer number of years. It should take the average over several most recent full years, as long as the building and its use pattern has been the same.

If the assessment period is not an integer number of years, the annual energy use shall be obtained by extrapolation according to 7.2.2.

If the time period is shorter than three years, a correction for weather according to 7.4 shall be performed.

No modifications to the building that may have changed its energy performance should have taken place during the assessment period. If such a change has occurred, a new assessment period shall be started after it, to get the new energy rating.

NOTE 1 It is recommended that the first one or two years after the erection of the building are discarded. The energy use during the first years is often larger than during the folowing years for several reasons:

  • some additional energy is used to dry the building fabric;

  • adjustment of control system may not be perfect from the first day of use;

  • there may be some faults that are corrected during the first year.NOTE 2 It is recommended that the meters are read, or stored quantities of fuel are measured, at a time when the use of the energy carrier concerned is low. The errors resulting of metering for not exactly a full number of years will then be reduced.

7.2.2 Екстраполяція до цілого числа років

7.2.2.1 Загальні положення

Відповідний метод залежить від використання енергоносія. Енергоносії, використані для декількох послуг або послуг, для яких жоден із методів екстраполяції, перерахованих нижче, не може застосовуватися, повинні бути оцінені для повної кількості років.