Коли будівля продається, використовується в інших цілях або використовується іншим мешканцем, повинен бути використаний стандартний набір даних для планування заходів з модернізації.

Якщо будівля використовується так само, як і раніше, використовуються кліматичні та експлуатаційні дані відповідно до пристосованої оцінки.

Примітка 2. Це дозволяє оцінити наслідки регулювання управління будівлею та поведінки користувачів.

Готують один або кілька сценаріїв модернізації, кожен з яких містить список сумісних заходів з модернізації.

Оскільки деякі заходи можуть взаємодіяти (наприклад, збільшення теплової ізоляції або пасивні надходження сонячної енергії могли б зменшити ефективність котла), вплив окремих заходів не може бути доданий. Комбіновані заходи повинні бути розраховані як один пакет.

Тоді, для кожного сценарію вхідні дані змінюються відповідно до запланованих заходів з модернізації і розрахунок виконується ще раз. Різниця між оцінками без та з використанням заходів з модернізації є впливом цих заходів на енергоспоживання.b) specific calculation models that can be used to predict savings of specific measures (such as calculating the energy savings when improving the thermal performance of a window by multiplying the thermal transmittance by area and degree-hours) do not take account of interactions (such as a low solar transmittance of the same window, which reduces the solar gains and thus changes the utilization factor); and shall therefore not be used.


When a building is sold, used for another purpose or used by another occupant, standard data set shall be used for planning retrofit measures.If the building is used in the same way as before, climatic and occupancy data according to the tailored rating is used.

NOTE 2 This alows assessing the effects of adjusting building management or occupant behaviour.

Prepare one or more retrofit scenarios, each containing a list of compatible retrofit measures.

Since some measures may interact (e.g. increased thermal insulation or passive solar gains might decrease boiler efficiency), the effect of individual measures cannot be added. Combined measures shall be calculated as one package.


Then, for each scenario, the input data is modified according to the planned retrofit measures and the calculation performed again. The difference between the ratings without and with the retrofit measures is the effect of these measures on the energy use.

Коли остаточний набір заходів з модернізації є обраним, стандартна розрахункова енергетична оцінка модернізованої будівлі може бути визначена з використанням розрахункової моделі будівлі з набором вхідних даних, що враховує заходи з модернізації і використовує стандартний набір вхідних даних.

Примітка 3. Фактична ефективність заходів залежить від того, як будівля фактично використовується.

11 ЗВІТ

Цей розділ визначає зміст звіту з оцінювання енергоспоживання будівлею відповідно до цього стандарту. Зміст сертифіката визначається в EN 15217.

Звіт повинен включати в себе таку інформацію:

а) посилання на цей стандарт (EN 15603:2008);

б) мету енергетичного оцінювання;

в) опис об'єкта і його розташування, його використання, обладнання та зайнятість;

г) тип оцінки;

д) саму оцінку разом з довірчим інтервалом (за наявності). Мінімальна кількість даних, що підлягають поданню у звіті, наведена в таблиці 9 для розрахункової та виміряної оцінки.

Таблиця 9 використовується для оцінок, що базуються на первинній енергії, виділенні СО2 або політиці.

Для будівель з активними системами поновлюваної енергії, рекомендується звітувати про оцінку як про додаткове значення, для випадку без поновлюваних систем енергії.

When a final set of retrofit measures is chosen, a standard calculated energy rating of the retrofitted building may be performed using the building calculation model with a set of input data taking account of the retrofit measures and using standard input data set.NOTE 3 The actual effectiveness of measures depends on how the building is actually used.

11 REPORT

This clause defines the content of a report on assessment of energy use of a building according to this standard. The content of a certificate is defined in EN 15217.

The report shall include the following information:

 1. reference to this standard (EN 15603:2008);

 2. purpose of the energy rating;

 3. description of the building and its location, its activities, equipment and occupancy;

 4. type of rating;

 5. rating itself together with its confidence interval (when available). The minimum amounts of data to be reported are listed in Table 9 for the calculated and measured rating.

Table 9 are used for ratings based on primary energy, CO2 production or policy.

For buildings with active renewable energy systems, it is recommended to report as a supplementary value the rating as if the renewable energy systems were not present.

Таблиця 9 - Звітність про загальне споживання енергії та викиди СО2 для розрахункової та виміряної енергетичної оцінки

Table 9 - Reporting of the overall energy use or CO2 emission for the calculated and measured energy rating

Тільки для розрахункової оцінки

For calculated rating only

Потреби будівлі в теплоті (без інженерних систем будівлі)

Building thermal need (without technical building systems)

Ефективність інженерної систе ми будівлі (теплові втрати системи - утилізовані втрати)

Technical building system performance (thermal system losses - recovered losses)

Доставлена енергія (склад енергоносіїв)

Energy delivered (content of energy carriers)

Енергетична оцінка (зважені енергоносії)

Energy rating (Weighted Energy carriers)

Опалення

Heating: QH,nd

QH,hum,nd

Тепло (H+W)

Heat (H+W): QHW,ls,nrvd

Газ

Gas Egas,del

ΣEP,del,i чи (or)

ΣEpol,del,i чи (or)

ΣEmCO2,del,i

Гаряча вода

Hot water: Qw,nd

Охолодження

Cooling: Qc,ls,nrvd

Нафта

Oil Eoil,del


Охолодження

Cooling: QC,nd

QC,d hum,nd

Електроенергія *)

Electricity *)

Додаткове тепло

Heat auxiliary WHW

Додатковий холод

Cooling auxiliary Wc

Освітлення

Lighting E1

Вентиляція

Ventilation EV

Електроенергія

Electricity Eel,del

Централізоване теплопостачання

District heating Edh,del Деревина

Wood Ewd,del

Енергоносій (i)

Energy carrier (i) Ei,del
Експортована енергія (незважені енергоносії)

Energy exported (Unweighted energy carriers)

ΣEP,exp,i чи (or)

ΣEроl,ехр,i, чи (or)

ΣEmCO2,exp,iТеплова

Thermal: QT,exp

Електрична

Electrical: Eel,exр


Ep; mCO2, чи (or) ЕроlВироблені на місці відновлювані джерела енергії

Renewable energy produced on site
Теплова

Thermal QH,gen,out
Електрична

Electrical Ееl,gen,out


*) Включаючи електроенергію для вентиляції, освітлення та додаткову енергію для теплових інженерних систем; вона не включає електроенергію для опалення, охолодження, гарячого водопостачання, зволоження та осушення.

*) Includes electricity for ventilation, lighting and the auxiliary energy for the thermal technical systems; it does not include electricity for heating, cooling, DHW, humidification and dehumidification.

Крім того, в залежності від національних стандартів наступна інформація може бути включена:

а) кліматичні параметри, що використовуються для розрахункової енергетичної оцінки або значення середньої зовнішньої температури, сонячної радіації тощо для виміряної (інструментальної) енергетичної оцінки.

б) розрахункова оцінка:

 1. зміст звіту згідно з відповідними стандартами;

 2. припущення, що використовуються для обчислення енергоспоживання для гарячого водопостачання та освітлення;

 3. енергоспоживання для опалення, охолодження, вентиляції, гарячого водопостачання та освітлення разом з їх довірчими інтервалами (за наявності), як показано в табл. 4-6.

в) виміряна енергетична оцінка для кожного енергоносія:

 1. період оцінювання;

 2. метод, який використовується для оцінки енергоспоживання;

 3. використані обсяги в одиницях, які використовувалися при оцінці (наприклад, літри, м3, кг, кВт·год);

 4. методи, що використовуються для екстраполяції і погодної корекції, якщо такі є;

 5. доставлена і експортована енергія для кожного енергоносія в кВт·год або МДж або кратних їм, разом зі своїми довірчими інтервалами (за наявності).

а) перевірена оцінка:

 1. звіт про виміряну енергетичну оцінку з довірчими інтервалами;

 2. використані припущення для відповідності пристосованої оцінки виміряній енергетичній оцінці;

 3. результат для розрахункової енергетичної оцінки, включаючи довірчі інтервали;

In addition, depending on national documents, the following information could be included:

 1. Climate parameters used for the calculated energy rating or as known - average external temperature, solar irradiation, etc. for the measured energy rating.


 1. Calculated rating:

 1. content of the report according to the relevant standards;

 2. assumptions used to compute the energy use for hot water and lighting; 1. energy use for heating, cooling, ventilation, hot water and lighting, together with their confidence intervals (when available) as shown in Tables 4 to Table 6.

c) Measured energy rating, for each energy carrier:

 1. assessment time period;

 2. method used to assess the energy use;

 3. amount used, in units used when assessing it (e.g. litres, cubic meters, kilograms, kWh);

 4. methods used for extrapolation and weather correction, if any;


 1. the delivered and exported energy of each energy carrier in kWh or MJ or multiples of them, together with their confidence intervals (when available).


a) Validated rating:

 1. report on the measured energy rating with confidence intervals;

 2. assumptions used to fit the tailored rating to the measured energy rating;

 3. result of the calculated rating including confidence intervals;

 1. у разі необхідності, перевірена стандартна розрахункова енергетична оцінка, включаючи довірчі інтервали.

б) заходи з покращення:

1) перелік заходів, які згруповані у комплекси, за необхідності;

 1. вплив кожного заходу або комплексу заходів на енергетичну ефективність;

 2. у разі необхідності, економічна ефективність заходів або комплексів заходів.

Примітка. Економічна ефективність заходів не входить в рамки цього стандарту.

 1. if required, validated standard calculated energy rating including confidence intervals.

b) Improvement measures:

1) list of measures, grouped by packages when appropriate;

 1. effect of each measure or package of measures on the energy performance;

 2. if required, cost effectiveness of the measures or packages.


NOTE The cost effectiveness of measures is not within the scope of this standard.

ДОДАТОК А

(довідковий)

МЕТОДИ ЗБОРУ ДАНИХ ПРО БУДІВЛЮ

А.1 Дані про теплоізоляційну оболонку будівлі

А1.1 Загальні положення

Інформація про теплоізоляційну оболонку будівлі, така як розміри, теплопередача або склад і площа компонентів теплоізоляційної оболонки, характеристики теплопровідних включень, коефіцієнт пропускання сонячної енергії світлопрозорих огороджувальних конструкцій визначається за кресленнями, опитуваннями і вимірюваннями на місці, розрахунками або вимірюваннями згідно з відповідними стандартами або загальними правилами на основі типології.

Перевага повинна бути віддана відповідним стандартам. Про більшість з них йде мова в тексті нижче.

А.1.2 Оцінювання теплопередачі через непрозорі елементи будівлі

Якщо склад елемента відомий (наприклад, з креслення або загальних правил), теплопередача розраховується відповідно до EN ISO 6946.

Склад елемента може бути оцінений за допомогою свердління невеликого отвору в ньому і перевірки його за допомогою ендоскопа. Визначаються матеріали кожного шару і оцінюється їх товщина. Теплопередача розраховується відповідно до EN ISO 6946.

Якщо будівля має відому типологію, теплопередача компонентів теплоізоляційної оболонки може бути прийнята за типологією будівлі, підготовленою на національному рівні.

ANNEX A

(informative)

METHODS FOR COLLECTING BUILDING DATA

A.1 Data on building envelope


A.1.1 General

Information on the building envelope, such as dimensions, thermal transmittance or structure and areas of envelope components, characteristics of thermal bridges, solar energy transmittance of glazed envelope components, is collected from drawings, local surveys and measurements, calculated or measured according to appropriate standards, or inference rules based on typology.
The preference shall be given to appropriate standards. Most of these are referred to in the text below.

A.1.2 Assessment of thermal transmittance of opaque building elements

If the structure of the element is known (e.g. from drawings or inference rules), the thermal transmittance is calculated according to EN ISO 6946.

The structure of the element can be assessed by boring a small hole in it and inspecting it using an endoscope. Materials of each layer are identified and their thicknesses are assessed. The thermal transmittance is calculated according to EN ISO 6946.

If the building has a known typology, the thermal transmittance of envelope components can be taken from a building typology prepared at a national level.

Теплопередача елементів будівлі також може бути виміряна відповідно до ISO 9869.

А.1.3 Оцінювання теплопередачі і коефіцієнта пропускання сумарної сонячної енергії світлопрозорих елементів

Розміри всіх компонентів світлопрозорих елементів вимірюються або оцінюються, і визначається матеріал рами і тип скління. Вони включають в себе не тільки вікна, але і будь-які прозорі або напівпрозорі елементи, такі як зенітні ліхтарі, склоблоки, світлопрозора ізоляція тощо.

Тип скління (одинарний, подвійний або потрійний склопакет, тонований чи ні, з або без одного або більше покриттів, що відбивають інфрачервоне випромінювання) може бути використаний для оцінки його теплопередачі і коефіцієнта пропускання сумарної сонячної енергії, або з даних виробників або з таблиць, що розробляються на національному рівні.