8.5 Перевірку зовнішнього вигляду вікон, пакування, маркування і комплектності здійснюють візуально.

9 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

9.1 Приймання вікон проводить СТК підприємства-виробника, перевіряючи їх на відповідність вимогам даного стандарту та конструкторської документації.

9.2 Вікна приймають партіями. За партію приймають кількість вікон одного типу, що виготовлена за однією технологією на одному обладнанні з матеріалів однакової якості і супроводжується одним документом про якість (паспортом). Розмір партії встановлюється угодою сторін, але не більше 200 шт.

9.3 При виготовленні вікон проводять:

- вхідний контроль матеріалів і комплектуючих;

- операційний контроль;

- приймально-здавальні випробування;

- періодичні випробування.

9.4 Перевірку якості матеріалів, які застосовують при виготовленні вікон, проводять при вхідному контролі у відповідності з вимогами ГОСТ 24297.

9.5 Порядок проведення операційного контролю викладають у технологічному регламенті на виготовлення вікон, який розробляється і затверджується підприємством-виробником у встановленому порядку.

9.6 Приймально-здавальні випробування

9.6.1 Приймально-здавальні випробування вікон кожної партії проводять за показниками:

- зовнішнього вигляду, наявності захисного покриття;

- геометричних розмірів, форми;

- маркування;

- пакування;

- комплектності поставки.

9.6.2 Приймально-здавальним випробуванням піддають не менше 10 % від загальної кількості вікон у партії, але не менше 5 шт. При контролі кожного виробу перевіряють відповідність його технічних характеристик вимогам 4.12-4.14, 4.16-4.18.

9.6.3 Позитивні результати приймально-здавальних випробувань є підставою для відвантаження вікон споживачам.

9.6.4 При отриманні незадовільних результатів хоча б за одним із перелічених вище показників усувають причини дефектів, а потім проводять повторні випробування на подвійній кількості вікон.

9.6.5 Якщо при повторній перевірці відібрані вікна не будуть задовольняти вимоги даного стандарту, то проводять поштучне приймання вікон.

9.7 Періодичні випробування

9.7.1 Періодичним випробуванням не рідше одного разу на рік піддають вікна, які пройшли приймально-здавальні випробування. Об'єм вибірки – не менше 10 вікон.

Крім того, періодичні випробування можуть проводитись на вимогу споживача або контролюючого органу.

9.7.2 При проведенні періодичних випробувань вікон перевіряється твердість лакофарбових покриттів та міцність плівки цих покриттів при ударі, маса вікон.

9.7.3 При отриманні незадовільних результатів проводять повторні випробування на подвійній кількості вікон.

Якщо при повторній перевірці вікна мають відхилення від вимог цього стандарту, зупиняють їх виробництво, коригують технологічний процес, потім починають випуск.

9.8 Споживач має право проводити вибіркові контрольні випробування вікон на відповідність вимогам даного стандарту і стандартів на вікна конкретних типів, дотримуючись при цьому встановленого у цих нормативних документах порядку відбору зразків для випробувань та послідовності і методів контролювання.

9.9 Документ про якість (паспорт), який супроводжує кожну партію вікон або частину партії, що поставляється одному споживачу, повинен містити такі дані:

- найменування і/або товарний знак підприємства-виготовлювача, його адресу;

- найменування і умовну познаку вікон;

- номер партії і дату виготовлення;

- познаки робочих креслень;

- кількість і масу вікон;

- результати випробувань;

- штамп СТК.

9.10 Перевірка виконання вимог безпеки, які слід виконувати в процесі виготовлення вікон, проводиться під час підготовки і освоєння виробництва і в строки, що встановлені органами державного нагляду.

10 ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

10.1 Оцінювання відповідності вікон сталевих вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд здійснюється шляхом сертифікації призначеним в установленому порядку органом з оцінки відповідності (далі – орган оцінки) за вимогами безпеки та охорони
довкілля, визначеними цим стандартом у 5.19, 5.20 і конкретизованими у робочих характеристиках, вимогах щодо проектування, виготовлення, контролювання та маркування згідно з 4.1, 4.2, 4.5, 4.9, 4.12, 4.13, 4.16-4.18, 4.19 а)-д), 4.20 а) і б), 6.1-6.3 цього стандарту.

10.2 Сертифікація вікон здійснюється відповідно до положень, запроваджених Технічним регламентом, ДСТУ Б А.1.2-1, ДСТУ-Н Б А.1.1-89 і розділом 10 даного стандарту. Застосовані процедури оцінки відповідності визначає орган оцінки на підставі пунктів 14, 18-20 Технічного регламенту з урахуванням вимог європейського законодавства та технічних регламентів і з урахуванням ідентичних вимог постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. № 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах з підтвердження відповідності".

10.3 Можуть застосовуватися такі процедури оцінки відповідності:

1) здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;

2) випробування зразків, відібраних на підприємстві виробником відповідно до програми випробувань;

3) випробування виробу певного типу;

4) проведення перевірки та оцінки системи контролю за виробництвом на підприємстві;

5) проведення постійного нагляду, аналізу та оцінки системи контролю за виробництвом на підприємстві;

6) у разі потреби, випробування зразків, взятих на підприємстві, ринку або на будівельному майданчику за програмою аудиту.

Процедури оцінки відповідності 1 і 2 реалізуються виробником, а 3-6 – органом оцінки.

10.4 Сертифікація продукції може здійснюватись також із використанням модуля В (перевірка виробу певного типу) в комбінації з модулем D (забезпечення належної якості виробництва) або модулем F (перевірка продукції).

10.5 На стадії проектування вікон чи постановки їх на виробництво рекомендується використання модуля В із застосуванням таких процедур:

- виробник надає технічну документацію та зразок (зразки) виробу певного типу;

- орган оцінки експертує надану документацію та перевіряє відповідність її та зразка основним вимогам Технічного регламенту, виконуючи випробування зразків виробу певного типу, якщо необхідно.

10.6 На стадії виробництва вікон рекомендується використання модуля F із застосуванням таких процедур:

- виробник здійснює контроль за виробництвом на підприємстві, проводить подальше випробування зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань, та декларує відповідність продукції перевіреному за модулем В типу виробу;

- орган оцінки проводить випробування зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань, з метою підтвердження відповідності продукції перевіреному за модулем В типу виробу.

10.7 Для кожного окремого виробництва вікон орган оцінки на підставі аналізу чинників, наведених у пункті 20 Технічного регламенту, конкретизує перелік процедур оцінки відповідності та модулів, зазначених у 10.3 і 10.4. Усі застосовані при сертифікації процедури документуються виробником.

10.8 Відсутність на підприємстві системи контролю за виробництвом згідно з ДСТУ-Н Б А.1.1-83 унеможливлює позитивний висновок щодо видачі сертифіката відповідності.

10.9 Наявність системи якості виробництва вікон не є обов'язковою вимогою при сертифікації продукції за наведеними у 10.3 і 10.4 процедурами та модулями. Відповідність системи контролю за виробництвом вимогам ДСТУ ISO 9001 є достатньою підставою для позитивної оцінки цієї системи.

11 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

11.1 Виробник повинен гарантувати відповідність вікон вимогам даного стандарту і стандартів на вікна конкретних типів за умов дотримання правил транспортування, зберігання й експлуатації, встановлених чинними нормативними документами.

11.2 Гарантійний строк служби вікон (рам, приладів і механізмів відчинення, гумових ущільнювачів і профілів, нащільників, зливів) встановлюється в стандартах або технічних умовах на вікна конкретних типів.

Код УКНД 91.060.50


Ключові слова: вікна сталеві, глуха та відчинна рама, стулки і фрамуги, комбіновані профілі, скління, склопакети, прилади та механізми відчинення, підкладки й ущільнення, герметизація, робочі креслення KM і КМД, вітрові та статичні навантаження, надійність приладів і завіс, класи експлуатаційних характеристик, захист від корозії, довговічність, основні вимоги безпеки та охорони довкілля, технічний регламент, сертифікація (оцінка) відповідності, процедури та модулі оцінки відповідності, орган оцінки, система контролю за виробництвом.

30