УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ "УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ МАШИНІСТА ПРОХІДНИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Київ 1999

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ "УКРМЕТРОТУНЕЛЬБУД"

УЗГОДЖЕНО

Національним Науково-дослідним інститутом охорони праці (ННДІОП) 25.11.99 р. № 247

(число, місяць, рік)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної корпорації "Укрметротунельбуд"

від 30.11.99 р.

(число, місяць, рік) № 24

ПІ 6.1.00-051-1999

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ МАШИНІСТА ПРОХІДНИЦЬКОГО КОМПЛЕКСУ

ЗМІСТ

стор.

Вступ........................................................ 4

1. Загальні положення.......................................... 5

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.......................... 8

3. Вимоги безпеки під час роботи.................................. 10

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.......................... 15

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях............................ 15

ВСТУП

Примірна інструкція розроблена НДІБВ Держбуду України за договором від 10.01.99 р. № 411 з корпорацією "Укрметротунельбуд" з урахуванням вимог ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

З введенням у дію цієї примірної інструкції втрачає силу "Типова інструкція з охорони праці для машиніста прохідницького комплексу", затверджена Міністерством транспортного будівництва СРСР у 1973 році.

При виникненні необхідності в дану примірну інструкцію можуть бути внесені доповнення або зміни, що підлягають узгодженню і затвердженню у встановленому порядку.

Перегляд даної примірної інструкції (надалі - інструкція) проводиться в разі необхідності, але не рідше 1 разу в 10 років.

Інструкція переглядається до вказаного строку:

у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці;

у разі набуття чинності новими або переглянутими державними нормативними актами про охорону праці;

за вказівкою директивних органів, вищестоящих організацій, органів державного управління і нагляду за охороною праці;

у випадку аварійної ситуації або нещасного випадку, що викликали необхідність перегляду (зміни) інструкції;

при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу або умов праці, а також при впровадженні нових видів обладнання, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв і інструментів, видів енергії і т.ін.

В останньому випадку перегляд інструкції проводиться до зазначених впроваджень чи змін.

Дотримання вимог примірних інструкцій з охорони праці є однією з основних умов запобігання нещасних випадків на виробництві. Недотримання цих вимог розглядається як порушення трудової дисципліни, за які на порушника накладається стягнення відповідно до чинного законодавства.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відомості про сферу застосування інструкції.

1.1.1. Вимоги примірної інструкції поширюються на машиніста прохідницького комплексу (в подальшому - машиніст).

1.1.2. До обов'язків машиніста входить керування всім комплексом механізмів прохідницького комплексу і його технічне обслуговування.

1.1.3. На механізованому комплексі освітлення повинно бути низьковольтне -12 В.

1.1.4. Примірна інструкція повинна знаходитися на дільниці в доступному місці.

1.2. Умови і порядок допуску робітників до самостійної роботи.

1.2.1. До роботи машінистом прохідницького комплексу допускають особи не молодші 20 років, які мають стаж роботи в тунелях не менше 2-х років і розряд не нижче 4-го, пройшли медичний огляд, навчання по затвердженій програмі і двотижневе стажування під керівництвом досвідченого машіниста, здали по установленій формі іспити і одержали відповідне посвідчення на право керування прохідницьким комплексом.

1.2.2. У випадку незадовільних знань з питань охорони праці машінист до роботи не допускається і повинен пройти повторне навчання протягом місяця. При незадовільних результатах повторної перевірки знань робітника працевлаштовують відповідно до чинного законодавства.

До роботи машінистом прохідницького комплексу в підземних виробках жінки не допускаються.

1.2.3. Машінист комплексу, який приймається на роботу, повинен пройти вступний інструктаж для ознайомлення з загальними положеннями з охорони праці, виробничою обстановкою і правилами внутрішнього трудового розпорядку.

1.2.4. Отримавши вступний інструктаж, машиніст комплексу повинен розписатися в журналі реєстрації вступного інструктажу після того як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про його проведення і розпишеться.

1.2.5. Незалежно від кваліфікації і стажу попередньої роботи в перший день виходу на роботу машиніст комплексу повинен одержати первинний інструктаж з охорони праці у керівника робіт безпосередньо на робочому місці.

1.2.6. Допуск машиніста до самостійної роботи здійснюється після його стажування протягом 2-х тижнів і оформляється записом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. »,,

1.2.7. Машиніст комплексу повинен не рідше одного разу в три місяці проходити повторний інструктаж, що проводить безпосередньо керівник робіт.

1.2.8. При зміні умов і вимог безпеки праці, технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів, інструментів, зміні інших факторів, що впливають на безпеку праці, порушенні вимог безпеки праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії, вибуху або пожежі, а також після перерви в роботі більш ніж на ЗО календарних днів машиніст комплексу зобов'язаний пройти позаплановий інструктаж відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.

1.2.9. По закінченні проведення первинного, повторного, позапланового інструктажу, машиніст комплексу повинен розписатися в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці після того, як особа, що проводила інструктаж, зробить запис про проведення інструктажу і розпишеться (при реєстрації позапланового інструктажу вказується причина його проведення).

1.2.10. Перед виконанням робіт в умовах підвищеної небезпеки (при виникненні небезпеки, що походить від інших видів робіт, які виконуються на інших ділянках роботи і т.п.) машиніст комплексу повинен пройти цільовий інструктаж і розписатися в наряді-допуску, що дозволяє виконання робіт.

1.2.11. Після кожного виду інструктажу машиніст комплексу повинен пройти перевірку засвоєних ним при інструктажі знань, що здійснює особа, яка проводила інструктаж.

1.2.12. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.

1.2.13. Власник має право притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності і зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

1.2.14. Машиніст комплексу повинен бути ознайомлений з інженерно-геологічними даними, що характеризують структуру порід по трасі тунеля: кути нашарування порід, міцність порід, наявність і характер тріщинуватості, характеристику водоносних горизонтів, розміри очікуваного припливу з метою попередження аварій (обвалів, затоплення і т.п.) при роботі механізованого комплексу.

1.2.15. Обслуговування будь-якого електричного устаткування, а також робота з ручним електрифікованим інструментом дозволяється тільки особам, які пройшли спеціальне навчання, здали встановлені іспити і мають 1 кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.3. Вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.3.1. Машиніст комплексу зобов'язаний:

а) дотримуватися зобов'язаннь щодо охорони праці, передбачених колективним договором;

б) співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу життю чи здоров'ю його або оточуючих його людей і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

в) до початку виконання будь-яких робіт машиніст прохідницького комплексу повинен бути ознайомлений під розписку з проектом виконання робіт (ПВР).

1.3.2. Порушення машиністом прохідницького комплексу трудової і виробничої дисципліни, а також правил безпечної експлуатації устаткування тягне за собою дисциплінарне покарання, а в окремих випадках, визначених чинним законодавством, і кримінальну відповідальність.

1.3.3. В організаціях, що ведуть підземні роботи, організується позмінний облік осіб, що спустилися у виробки і вийшли на поверхню. Відповідальність за забезпечення такого обліку несе начальник дільниці.

Машиніст комплексу при опусканні в шахту повинен повісити свій номерний жетон на щит для осіб, що знаходяться в шахті. Після підняття із шахти - на щит для осіб, що знаходяться на поверхні.

1.3.4. Спуск у підземні виробки допускається тільки з дозволу рукоятчика (стволового шахтної поверхні).

1.3.5. Протягом робочої зміни виконувати тільки ті роботи, що визначені в "Журналі змінних завдань і щозмінного інструктажу" особою технічного нагляду.

1.3.6. Машиніст комплексу повинен дотримуватися режиму роботи і не має права без дозволу начальника зміни самостійно змінювати технологічний процес, залишати самовільно робоче місце, вводити різноманітного роду пристосування і т.п., а також виконувати роботи, що не входять у його обов'язки.

1.3.7. Машиніст комплексу підпорядковується безпосередньо начальнику зміни, а в технічному відношенні - механіку дільниці.

1.3.8. Машиніст комплексу зобов'язаний виконувати розпорядження начальника зміни.

1.3.9. Під час роботи машиніст зобов'язаний мати при собі посвідчення на право роботи машиністом прохідницького комплексу.

При газовому режимі шахти машиністу:

а) не приносити із собою на роботу речі для паління;

б) не палити і не користуватися відкритим вогнем у підземних виробках, надшахтних будівлях, у приміщеннях лампових, на поверхні шахти ближче ЗО м від дифузорів вентилятора і будівель дегазаційних установок.

Під час роботи в забоях, небезпечних по вуглекислому газу або метану, машиніст повинен бути забезпечений для контроля повітряного середовища запаленою бензиновою запобіжною лампою або газоаналізатором, яким він повинен вміти користуватися.

Запобіжна бензинова лампа повинна бути справною, мати магнітний затвор і дротову пломбу. Не розкривати лампу в шахті.

1.3.10. Машиніст не повинен працювати на механізованому комплексі, якщо після монтажу або ремонту він не прийнятий по акту в експлуатацію спеціальною комісією, про що головним механіком будівництва повинен бути зроблений відповідний запис у "Журналі прийому і здачі змін".

1.3.11. Машиніст повинен знати прийоми надання першої медичної допомоги, вміти звільняти людину, що опинилися під дію електричного струму, знати правила пожежної безпеки і свої обов'язки відповідно до плану ліквідації аварій (ПЛА).

1.3.12. На комплексі дозволяється перебування тільки особам, що обслуговують механізми.

1.3.13. При огляді комплексу машиніст зобов'язаний вжити заходів, що виключають самочинне включення механізмів, падіння вниз знятих деталей, інструменту, болтів і т.п.

При роботі людей у забої попереду механізму різання покрівля і лоб забою повинні бути надійно закріплені.

1.3.14. У відношенні технічного обслуговування, режиму роботи механізму і його оглядів машиніст зобов'язаний керуватися "Інструкцією з експлуатації механізованого комплексу", яка затверджена головним інженером управління будівництва.

1.4. У процесі роботи на машиніста можуть впливати наступні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

а) машини і механізми, що рухаються;

б) підвищений рівень шуму і вібрації на робочому місці;

в) недостатня освітленість робочої зони;

г) роботи на висоті;

д) підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони; є) гірничі породи, що обвалюються;

ж) підвищена напруга електричного поля;

и) прориви пливуна або води;

к) гострі кромки, задирки на поверхнях заготовок, інструментів і устаткування.

1.5. Машиніст комплексу, при виконанні робіт, повинен використовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ):

- захисний одяг - по ГОСТ 12.4.103-83;

а) костюм бавовняний, костюм брезентовий;

б) білизна натільна;

в) чоботи гумові, черевики шкіряні;

г) рукавиці брезентові;

д) діелектричні рукавички і килим; е)куртка і штани бавовняні утеплені; ж) каска - по ГОСТ 12.4.128-83*. При необхідності:

а) захисні окуляри - по ГОСТ 12.4.013-85;

б) пояс запобіжний;

в) засоби індивідуального захисту органів дихання (респіратор) - по ГОСТ 12.4.034-85.

1.5.1. Діелектричні рукавички і килими повинні зберігатися в закритих шафах, окремо від інструмента. Не допускається вплив на них масел, бензину та інших матеріалів, що руйнують гуму.

1.5.2. Рукавички і килими, у яких сплинув термін випробування не використовувати. Ушкоджені рукавички повинні бути розрізані навпіл для уникнення їх випадкового застосування з метою захисту.

1.6. Вимоги санітарних норм і правил особистої гігієни, яких повинен притримуватися робітник під час виконання роботи.

1.6.1. Особи, які ухиляються від користування захисними касками, спецодягом, спецвзуттям і іншими ЗІЗ до роботи не допускаються.

1.6.2. Спецодяг, який використовує машиніст повине бути обезпилений і випраний відповідно до Правил безпеки при будівництві метрополітенів і підземних споруд.

Сушка та обезпилювання спецодягу повинні проводитися після кожної робочої зміни, прання або хімчистка - у міру необхідності, але не рідше двох разів на місяць.

1.6.3. Машиніст комплексу зобов'язаний дотримуватися питного режиму з урахуванням умов праці. Для підтримки раціонального водно-сольового балансу необхідно користуватися незначно підсоленою водою (5 г солі на 1 л води) або мінеральною водою, необхідно також користуватися сатураторною установкою. Бажано також вживати чай, фруктові відвари, хлібний квас, білково-вітамінний напій у спеціально відведених місцях.