УЗГОДЖЕНОНаціональний НДІ


промислової безпеки та охорони праціЛист № 580/32

26 листопада 2008 р.
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Мінпромполітики України


11 грудня 2008 р. № 858

___________________ ПІ 1.7.30-473-2008______________________

(скорочене позначення)ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІдля апаратника дублення


Київ 2008
1. Загальні положення

 1. Ця примірна інструкція встановлює загальні вимоги з охорони праці для апаратника дублення. Вона може бути використана як основа для розробки інструкцій, що діють на підприємстві.

1.2 Роботи, які проводяться апаратником дублення, відносяться до робіт з
підвищеною небезпекою відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці 26.01.2005 № 15. Всі роботи, які проводяться апаратником дублення, повинні виконуватися згідно з цією інструкцією.

1.3 Робочим місцем апаратника дублення є:


 • дубильна, фарбувально-жирувальна галереї (дільниця);

 • дільниця приготування наважень хімматеріалів;

 • дільниця приготування рідких матеріалів - наповнювачів;

 • апаратна керування барабанами.


1.4 Ціллю операції є закріплення утвореного попередніми обробками стану дерми, надання їй стійкості проти дії вологи, тепла, мікроорганізмів, різних хімічних реагентів і ферментів.


1.5 Технологічний процес пов‘язаний з виконанням переддубильно-дубильних процесів для одержання напівфабрикату з голини, а також виконання рідинних процесів нейтралізації, фарбування, додублювання, наповнення, закріплення для одержання шкіряного напівфабрикату.

1.6 Обладнання, яке використовується для виконання процесів:

 • підвісні барабани. Барабан являє собою дерев'яну бочку, обтягнуту
  сталевими обручами, зібрану з окремих сегментів з дерев'яними кулаками, з
  несправжнім днищем, великим люком (для завантаження й вивантаження напівфабрикату), малим люком (для здійснення контролю), автоматичним і ручним клапанами зливу, напіввіссю.

 • дозувальні бачки - металева бочка з конусоподібним днищем, з'єднана
  патрубком з порожньою віссю барабана й обладнана автоматичним клапаном подачі
  хімрозчину в барабан, який включається з пульта керування;

 • система трубопроводів;

 • для запуску барабана в обертання існує система привода, що складається з
  редуктора й електродвигуна, з‘єднаних зубчастою й пасовою передачами. Для
  аварійної й робочої зупинки барабана передбачено запобіжний бар'єр,
  забезпечений електромагнітним герконом, грибоподібна кнопка червоного кольору «Стоп».

Для транспортування хімматеріалів по галереї використовується пересувний ручний візок.

Доступ до електрощитів обслуговування барабанів має тільки електротехнічний персонал.

1.7 До виконання робіт за професією апаратника дублення допускаються особи, які:

 • досягли 18 років відповідно до Закону України «Про охорону праці»;

пройшли медичний огляд відповідно до Закону України «Про охорону праці» та Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 і не мають медичних протипоказань;

пройшли навчання, стажування, інструктаж з охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлені з правилами поводження при виникненні аварій та надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому при різних ураженнях повинні бути описані в інструкції з надання першої медичної допомоги, що вивчається апаратником дублення при проходженні первинного й наступних інструктажів з охорони праці.

Графік роботи апаратника дублення встановлено згідно Правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.8 Апаратник дублення зобов'язаний:

 • піклуватися про особисту безпеку й здоров'я, а також про безпеку й здоров'я
  оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час знаходження на
  території підприємства.

 • знати й виконувати вимоги інструкцій з охорони праці й по видах робіт на своєму
  робочому місці.

 • виконувати роботу відповідно до вимог інструкційно-технологічної
  карти.

 • вміти користуватися засобами колективного й індивідуального захисту.

 • знати й виконувати Правила поводження з устаткуванням, інвентарем, користуватися технічним паспортом на устаткування.

 • знати й виконувати обов'язки з охорони праці, передбачені колективним
  договором (трудовим договором), правилами внутрішнього трудового розпорядку
  підприємства, у тому числі:


 • вчасно починати й закінчувати роботу, дотримуватися розкладу
  технологічної й обідньої перерв;

 • не виконувати роботи, що не передбачені змінним завданням;

 • не перебувати на роботі в неробочий час без відповідного розпорядження
  керівника;

 • дотримуватись правил корпоративного поводження;


 • проходити у встановленому порядку медичні огляди;

 • надати першу допомогу потерпілому від нещасного випадку;

 • перед початком роботи перевірити справність устаткування, огороджень, інженерно- технічних засобів безпеки, інвентарю, засобів пожежогасіння;

 • співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати можливих заходів щодо усунення будь-якої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров‘ю або людям, які його оточують та навколишньому природному середовищу;

- при виявленні недоліків чи небезпеки зобов'язаний повідомити безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» особи, які не виконують вимоги нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної й кримінальної відповідальності.

1.9 До кола обов‘язків апаратника дублення входить:

 • ведення технологічних процесів знезолювання, м'якшення, пікелювання
  попереднього й основного дублення, додублювання, нейтралізації, фарбування,
  жирування, наповнення, закріплення (з апаратної й безпосередньо біля барабана)
  згідно діючих методик;

 • готування жирових емульсій;

 • зважування хімічних матеріалів;

 • готування наважень хімматеріалів;

 • подача хімматеріалів у дозувальні бачки або барабани вручну й автоматично;

 • транспортування піддонів з хімматеріалами за допомогою візка в зону зберігання
  матеріалів;

 • подача матеріалів у ємкість для готування розчинів і емульсій;

 • відбір проб робочих і відпрацьованих розчинів і контроль напівфабрикату згідно
  методик;

 • здійснення технологічного контролю за проведенням процесів;

 • визначення ступеню готовності напівфабрикату на певних етапах обробки;

 • обслуговування технологічного устаткування;

 • наповнення барабану водою;

 • задавати програму обробки в автоматичному режимі;

 • виконувати пуск і зупинку барабана в ручному режимі;

 • відкривання й закривання кришки люка барабана;

 • зливання відпрацьованих розчинів з барабана;

 • завантаження й вивантаження напівфабрикату;

 • промивання устаткування після вивантаження шкір;

 • приймання і транспортування хімматеріалів до барабана;

 • прибирання робочого місця;

 • виконання інших робіт відповідно до єдиного тарифно-кваліфікаційного
  довідника й розрядів.

1.10 У процесі роботи на апаратника дублення можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

 • шум;

 • робота на висоті;

 • хімічний фактор (є разові випадки перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин);

 • важкість праці;

 • електричний струм;

 • транспорт, що рухається;

 • барабан і його частини, що обертаються та рухаються.

1.11 Апаратнику дублення відповідно до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01.08) видаються засоби індивідуального захисту за встановленими Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам шкіряної галузі промисловості НПАОП 19.0-3.01-07.

За встановленими нормами також видається мило.

1.12 При виконанні своїх обов'язків апаратник дублення зобов'язаний дотримуватися
вимог санітарних норм і особистої гігієни:

- приступати до роботи тільки в засобах індивідуального захисту;

 • прийняти й утримувати протягом зміни робоче місце в чистоті й порядку;

 • зберігати й приймати їжу та палити тільки у спеціально відведених місцях;

- зберігати харчові продукти, у тому числі й молочні, які видаються на
підприємстві, у холодильниках, які використовуються тільки для цієї мети.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Прийняти зміну у змінника на робочому місці.

 2. Довідатися у змінника про помічені недоліки й несправності устаткування й
  інвентарю. Якщо вони не усунуті - повідомити майстра.

 3. Переконатися в справності засобів індивідуального захисту.

 4. Перевірити своє робоче місце. Переконатися, що воно достатньо освітлене й не захаращено.

 5. Включити припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку роботи.

 6. Шляхом візуального огляду перевірити наявність і кріплення
  заземлюючого проводу й переконатися у відсутності оголених проводів біля кожного барабана.

 7. Переконатися в справності приладів і устаткування (на холостому ході) їх
  пускових і гальмових пристроїв, у наявності й справності огороджень і
  допоміжних пристосувань.

 8. Перевірити роботу витяжних пристроїв на дільниці приготування хімрозчинів,
  барвників, сипучих матеріалів і на ділянці приготування рідких матеріалів.

 1. Вимоги безпеки під час роботи

 1. Виконувати роботу, доручену майстром.

 2. Виконувати роботи відповідно до вимог инструкційно-
  технологічної карти.

 3. Працювати в справних засобах індивідуального захисту.

 4. Включати барабан, переконавшись у відсутності сторонніх осіб у робочій зоні.

 5. Не залишати включений барабан без догляду.

 6. Завантажувати барабан, дотримуючись наступних вимог безпеки:


 • готувати й подавати хімрозчини, брати проби для аналізу тільки в захисних окулярах і гумових рукавичках;

 • при потраплянні хімматеріалів на тіло або очі промити уражені місця водою й
  звернутися в медпункт;

 • не допускати потрапляння води на пускові пристрої й електродвигуни;

 • перед установкою барабана під завантаження, перед пуском на обертання, злив і промивання переконатися у відсутності сторонніх осіб під барабаном;

 • при проведенні робіт з дослідними партіями з використанням кислот, реєструвати їх в Журналі робіт підвищеної небезпеки.


 1. При зупинці барабана запобіжний бар'єр підняти й установити до упору.

 2. Відкривання люків, відбір проб напівфабрикату, хімрозчинів і інші роботи
  проводити тільки після повної зупинки всіх обертових частин устаткування.

 3. Не гальмувати барабан руками, не хапатися за кришку люка до повної зупинки
  барабана, не використовувати огородження замість сходів.

 1. .Напівфабрикат, що упав після вивантаження з барабана підбирати в касету, тільки переконавшись у повній зупинці барабана.

 1. Діставати залишену в барабані голину спеціальним гачком після повної
  зупинки барабана.

 2. Не опиратися на люк барабана, а перебувати на площадці галереї.

 3. Після використання гачок укладати в спеціально відведене місце.

 4. Систематично усувати слизькість підлоги на галереї, на ділянці приготування хімматеріалів, стежити за чистотою тари й касет.

 5. При подачі хімматеріалів на галерею перебувати на безпечній відстані від
  зони дії навантажувача.

 6. Під час приймання хімматеріалів на галерею й при транспортуванні їх за допомогою візка до барабана - працювати вдвох і погоджувати свої дії з напарником.

 7. Під час приготування хімічних розчинів і навішень дотримуватись вимог безпеки встановлених при роботі на ділянці приготування хімматеріалів.

3.18 Не захаращувати робоче місце хімматеріалами. Робити розрахунок необхідної потреби в них (доба, тиждень, місяці), дотримуючи габаритів безпеки на робочому місці.