6. Область поширення атестацiї


6.1. Атестацiя проводиться окремо для кожного способу зварювання. Змiна способу зварювання вимагає проведення нової атестацiї.

6.1.1. Якщо контрольне з`єднання виконується двома способами зварювання, то зварник допускається як до зварювання окремо кожним із застосовуваних способів в діапазонах товщин залежно від товщини завіреної кожним способом, так і до комбінованого зварювання.

6.1.2. До комбінованого зварювання допускається зварник, що атестований по кожному із застосовуваних способів зварювання.

6.2. Область поширення атестацiйних випробовувань на допуск до зварювання рiзних видiв з`єднань наведена в таблиці 5. При цьому необхiдно враховувати таке:

6.2.1. Атестацiя на допуск до зварювання стикових швiв на трубах поширюється на допуск до зварювання стикових швiв на листах. Для положення РЕ поширення дійсне при діаметрах труб D > 150 мм.

6.2.2. Атестацiя на допуск до зварювання стикових швiв на листах у всiх просторових положеннях поширюється на допуск до зварювання стикових швiв на трубах, що мають дiаметр > 500 мм. У випадку, коли труба зварюється з поворотом, необхiдно користуватись пунктом 6.2.3.

6.2.3. Атестацiя на допуск до зварювання стикових швiв на листах у нижньому (РА) або в горизонтальному (РС) положеннях поширюється на допуск до зварювання стикових швiв на трубах, що мають зовнiшнiй дiаметр > 150 мм для положень згiдно з п. 6.6.


Таблиця 5

Область поширення випробувань стикових швiв

Стиковий шов

контрольного з’єднання

Область поширення

Стиковий шов на пластинi

Стиковий шов
на трубi

одностороннє зварювання ss

двостороннє зварювання bs

одностороннє зварювання

ss

mb

nb

gg

ng

mb

nb

Пластина

Односто-роннє

зварюван ня ss

з пiдкладкою mb

X

+

*

без пiдкладки

nb

+

X

+

+

*

*


Двосто- роннє зварю-вання bs

iз зачищенням кореня шва gg

+

X

*

без зачищення кореня шва ng

+

+

X

*

Труба

Односто-роннє зварю-вання ss

з пiдкладкою mb

+

+

X

без пiдкладки nb

+

+

+

+

+

X

* Дивись п.6.2.2. и п.6.2.3.; +– шов, на який поширюється випробування.


6.2.4. Атестацiя на допуск до зварювання одностороннiх швiв без захисту кореневого шва (пiддуву, пiдкладки) поширюється i на зварювання двостороннiх швiв iз зачищенням кореня шва i без нього.

6.2.5. Атестацiя на допуск до зварювання одностороннiх швiв на листах i трубах iз захистом кореневого шва поширюється на допуск до зварювання двостороннiх швiв із зачищенням кореня шва.

6.2.6. Атестацiя на допуск до зварювання стикових швiв поширюється на допуск до зварювання кутових швiв для подiбних умов зварювання.

6.2.7. Атестацiя на допуск до зварювання двостороннiх швiв без зачищення кореня шва поширюється на допуск до зварювання одностороннiх швiв на пiдкладцi та на зварювання двостороннiх швiв iз зачищенням ко­реня шва.

6.2.8. Атестацiя на допуск до зварювання стикових швiв на трубах без пiдкладки поширюється на допуск до зварювання трубних вiдгалужень. На шви трубних вiдгалужень поширюється область дiапазонiв дiаметрiв вiдповiдних труб.

6.2.9. Якщо атестацiя на допуск до зварювання трубних вiдгалужень й інших складних трубних з'єднань (наприклад, вварка труб у трубні дошки і т.п.) вимагає вiд зварника особливої квалiфiкацiї, то випробовування необхiдно проводити на зразках, підготовлених у вiдповідності з НД, що використовується на виробництвi. Контроль якості таких зразків проводиться згідно з тією ж НД.

6.3. Залежно вiд групи матерiалу контрольного зварного з'єднання зварник допускається до зварювання матерiалiв, групи яких зазначенi в таблицях 6 і 7.

Для допуску до зварювання матерiалiв, якi не зазначені в наведених у п. 3.2.3 групах, зварник повинен пройти спецiальну атестацiю, що поширюється тiльки на ці матерiали.

6.4. Атестацiя на допуск до ручного дугового електрозварювання електродами з покриттям одного типу поширюється на допуск до зварювання електродами з покриттям iнших типiв згiдно з таблицею 8.

6.5. Поширення атестацiї в залежностi вiд товщини пластин i стiнки труби, а також вiд дiаметра труби зазначенi в таблицях 2 i 3.


Таблиця 6

Поширення атестації для основного металу

Група сталей

Область поширення

W 01

W 02

W 03

W 04

W 11

W 01

X

W 02

+

X

W 03

+

+

X

W 04

+

+

X

W 11

+*

+*

+*

+*

* Якщо застосовуються присаднi матерiали з групи W 11.


Таблиця 7

Поширення атестації для з'єднань iз рiзних груп металу

Група сталей

Область поширення

W 02

W 02, зварена з W 01 *

W 03

W 02, зварена з W 01 *

W 03, зварена з W 01 *

W 03, зварена з W 02 *

W 04

W 02, зварена з W 01 *

W 04, зварена з W 01 *

W 04, зварена з W 02 *

W 11

W 11, зварена з W 01 **

W 11, зварена з W 02 **

W 11, зварена з W 03 **

W 11, зварена з W 04 **

* – присадний матерiал повинен вiдповiдати групi приєднуваної сталi;

** – застосованi присаднi матерiали з групи W 11.


Таблиця 8

Поширення атестації для електродiв з різними типами покриттів

Типи покриттiв електродiв

Область поширення

A, RA

R, RB, RC

В

С

S

A, RA

X

R, RB, RC

+

X

B

+

+

X

C

X

S

X

Умовнi позначення:

А (А) – електроди з покриттям кислого типу;

В (Б) – електроди з покриттям основного типу;

R (Р) – електроди з покриттям рутилового типу;

С (Ц) – електроди з целюлозним покриттям;

RА (РА) – електроди з покриттям кисло-рутилового типу;

RВ (РБ) – електроди з покриттям рутил-основного типу;

RС (РЦ) – електроди з покриттям рутил-целюлозного типу;

S (П) – електроди з покриттям решти видiв, у тому числi спецiальних.

В дужках наведено позначення електродних покриттiв за ГОСТ 9466-75.


6.6. Поширення атестацiї для кожного просторового положення при зварюваннi наведенi в таблиці 9.

6.7. Поширення атестацiї на допуск до зварювання iз попереднiм пiдiгрiванням i з контрольованим тепловкладенням поширюється на допуск до зварювання без попереднього пiдiгрiвання i контрольованого тепловкладення. Зворотний порядок поширення атестацiї є неприпустимим.


Таблиця 9

Поширення атестації для положень, в яких проводиться зварювання

Положення, в якому провадиться зварювання

Поширення атестації

Пластина

Труба

Стиковий шов

Кутовий шов

Стиковий шов

Кутовий шов

PA

PC

PG

PF

PE

PA

PB

PG

PF

PD

PA

PG

PF

PC

H–LO45

J– LO45

PA

PB*

PG

PF

PB**

PD

Пластина

Стиковий шов

PA

X

+

+

+

+

PC

+

X

+

+

+

+

PG

X

+


PF

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

PE

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Кутовий шов

PA

X

PB

+

X

+

+

PG

X

PF

+

+

X

+

+

+

+

PD

+

+

+

X

+

+

+

+

Труба

Стиковий шов

PA

+

+

+

X

+

+

+

+

PG

+

+

X

+

PF

+

+

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

PC

+

+

+

+

+

X

+

+

+

H – LO45

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

J – LO45

+

+

+

X

+

Кутовий шов

PA

+

+

X

+

+

PB*

+

+

+

X

+

PG

+

X

PF

+

+

+

+

+

+

X

+

+

PB**

+

+

+

+

X

PD

+

+

+

+

+

+

+

+

X

* – горизонтально-вертикальне положення при горизонтальному розташуваннi осi труби, приварюваної з поворотом;

** – горизонтально-вертикальне положення при вертикальному розташуваннi осi труби, приварюваної без повороту;