МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИПІ 1.2.10-413-2005


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для вальцювальника холодного прокату труб
Вступ

1 Закон України «Про охорону праці», введений Постановою Верховної Ради у жовтні 1992 року зі змінами до Закону, внесеними Верховною Радою в грудні 2002 р., визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці.

2 Це право закріплюється державною політикою в галузі охорони праці, яка:

- признає пріоритет життя і здоров'я працівників;

- встановлює повну відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- встановлює єдині нормативи з охорони праці для всіх підприємств, незалежно від форм власності і видів їх діяльності;

- здійснює навчання, професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці.

3 Це право підтверджується тим, що при укладенні трудового договору власник повинен проінформувати працівника, під розписку, про умови праці на підприємстві, наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливих наслідків їх впливу.

4 Це право підтверджується можливістю працівника відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

5 Воно закріплюється правом працівника на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці:

- безплатне лікувально-профілактичне харчування;

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення;

- скорочення тривалості робочого часу;

- додаткову оплачувану відпустку;

- пільгову пенсію;

- оплату праці у підвищеному розмірі.

6 На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, працівникам повинні видаватися безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також змиваючі та знешкоджуючі засоби.

7 Відшкодування шкоди працівникові, заподіяної йому каліцтвом або іншими ушкодженнями здоров'я, під час виконання ним трудових обов'язків, здійснюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків згідно з Законом України "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і профзахворювання, що привело до втрати працездатності".

8 В свою чергу працівник зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержувати зобов'язання щодо охорони праці, які передбачені колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних умов праці;

- особисто вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людям, які його оточують, і навколишньому природному середовищу;

при виникненні небезпечної ситуації повідомляти свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

1. Загальні положення

1.1. Ця примірна інструкція з охорони праці (далі - інструкція) для вальцювальників холодного прокату труб визначає порядок, способи і умови безпечного виконання вальцювальниками покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці та території підприємства.

Кожний вальцювальник повинен вивчити, знати і виконувати вимоги та положення цієї інструкції у повному обсязі, а також вказівки і розпорядження керівників цеху та вимоги правил внутрішнього трудового розпорядку, діючого на підприємстві.

1.2. Кожний вальцювальник повинен додержуватися вимог загальної інструкції з охорони праці, технологічних інструкцій, інструкцій з охорони праці:

- для стропальників;

- для різальників труб;

- для електрогазозварників.

Крім того, кожний вальцювальник повинен знати і дотримуватися вимог:

- інструкції щодо застосування биркової системи;

- положення про наряд-допуск;

- правил пожежної безпеки;

- правил електробезпеки.

1.3 Виготовлення холодно-деформованих труб проміжних і готових розмірів способом холодної прокатки складається з наступних технологічних процесів:

- обрізання кінців і розкроювання заготівки за завданням на обрізних верстатах або дискових пилках тертя;

- хімічної обробки набраних пакетів (травлення, обміднення, омилення);

- холодної прокатки труб круглого перерізу на верстатах ХПТ, прямокутного і квадратного перерізу на профільному стані (заготівку для профільного стана хімічно не обробляють).

1.4. До роботи вальцювальником холодного прокату труб допускаються особи чоловічої статті не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд і визнані придатними для даної роботи, пройшли навчання з охорони праці, одержали вступний інструктаж, первинний інструктаж на робочому місці, успішно склали іспити цеховій комісії, пройшли навчання за основною спеціальністю, навчання на другу групу з електробезпеки, а також за спеціальністю суміжних професій.

1.5. Кожний знов прийнятий вальцювальник повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу заноситься у спеціальний журнал, а також у документ про приймання працівника на роботу.

1.6. Первинний інструктаж з охорони праці проводиться на робочому місці безпосереднім керівником - старшим змінним майстром основної виробничої дільниці або майстром виробництва у формі бесіди з ілюстрацією прикладів безпечних прийомів праці.

1.7. Після проведення первинного інструктаж)' знов прийнятий або переведений з іншої дільниці цеху працівник закріплюється розпорядженням начальника цеху за кваліфікованим вальцювальником для практичного навчання безпечним способам робіт на робочому місці терміном, визначеним на підприємстві.

1.8. Після закінчення навчання вальцювальник повинен пройти перевірку знань з охорони праці перед комісією на чолі з начальником цеху або його заступником за участю громадського інспектора з охорони праці. Тільки при виявленні достатніх знань технологій і безпечних прийомів праці працівник рішенням комісії може бути допущений до самостійної роботи за фахом.

1.9. Інструктажі з охорони праці вальцювальникам проводяться один раз на рік цеховою комісією з записом в особисту книжку працівника з оформленням протоколу. Повторні інструктажі проводяться щоквартально.

Не дозволяється допускати до роботи, а працівникові приступати до роботи без перевірки знань правил, норм та інструкцій з охорони праці.

1.10. Позаплановий інструктаж проводиться у разі:

введення в дію нових або перероблених в установленому порядку інструкцій;

змін технологічного процесу, заміни або модернізації устаткування, пристосувань й інструменту, вихідної сировини, матеріалів та інших чинників, які впливають на безпеку праці;

порушення працівниками вимог безпеки праці, що можуть призвести або призвели до травми, аварії, пожежі, отруєння, вибуху тощо; - вимог органів нагляду;

- перерви в роботі більш як ЗО календарних днів.

1.11. Вальцювальник холодного прокату труб повинен щороку проходити періодичні медичні огляди.

1.12. В обов'язки вальцювальника холодного прокату труб входить: ведення технологічного процесу прокатки труб із зовнішнім діаметром 15-30 мм і більше на одному і дво-роликових станах холодного прокату труб; ведення процесу прокатки особливо тонкостінних нержавіючих безрискових і профільних труб на роликовому стані, а також труб із зовнішнім діаметром 75 мм і більше на валковому стані; труб змінного перерізу, особливо тонкостінних, хвилевідних, підшипникових, плавникових, електрополірованих і безрискових труб, труб із сплавів, труб спеціального призначення на валкових станах прокату труб.

1.13. Кожний вальцювальник повинен знати: технологічний процес холодної прокатки труб; будову, принцип роботи і правила технічної експлуатації обслуговуючого устаткування; вимоги державних стандартів на холоднокатані труби; марки сталі та їх властивості під час прокатки; сортамент труб; прокатний інструмент, що застосовується.

1.14. Основні небезпечні виробничі фактори на дільниці виконання робіт щодо виготовлення холоднодеформованих труб, їх різані і роботі на устаткуванні:

рухомі частини устаткування; переміщення труб під час різання прокату; електричний струм;

гострі кромки, задирки і шорсткість поверхнь заготівок інструменту, пристосувань і устаткування;

робота на висоті відносно підлоги.

1.15. Основні шкідливі виробничі фактори: пил;

шкідливі гази; шум.

1.16. По теріторії підприємства, цеху до місця роботи необхідно прямувати згідно з маршрутом, який вказаний у схемі безпечного руху. При цьому необхідно додержуватися вимог знаків дорожнього руху; залізничні і автомобільні шляхи переходити тільки в установлених місцях.

Переходити між машинами, механізмами, по складеному матеріалу, деталях, заготівках не дозволяється. Через рольганги, транспортери, шлепери необхідно пересуватися лише по перехідних містках.

1.17. Вальцювальники холодного прокату труб повинні працювати лише в установленому за нормою спецодязі - костюмі бавовняному за ГОСТ 27575-87 "Костюмьі мужские для защитьі от общих производственньїх загрязнении и механических воздействий", спецвзутті - черевиках шкіряних за ГОСТ 28507-90 "Обувь кожаная для защитьі от механических воздействий"; касці захисній за ГОСТ 12.4.087-84; захисних окулярах, рукавицях брезентових за ГОСТ 12.4.010-75, а також використовувати засоби індивідуального захисту від шуму.

1.18. Вальцювальник при виявленні порушення, яке може призвести до аварії або нещасного випадку, повинен терміново його усунути або ж, коли порушення самому ліквідувати неможливо, повідомити майстра або начальника зміни.

1.19 При отриманні травми необхіно звернутися до медпункту і повідомити майстра, а при його відсутності - старшого вальцювальника.

Кожний вальцювальник повинен знати порядок обліку і розслідування нещасних випадків.

1.20 Вальцювальник зобов'язаний дотримуватися вимог електробезпеки:

не проводити самому будь-які роботи або операції в електроустановках - ці роботи виконує черговий ремонтний персонал;

не торкатися електропроводів та незахищених деталей електрообладнання;

перевіряти справність заземлення;

за необхідності користуватися переносною електролампою напругою 12 В або 36 В зі справною ізоляцією проводів і захисною сіткою. (Підключення лампи здійснює електромонтер);

стежити за станом проводів, ізоляції, жил, справністю штепсельних з'єднань та вимикачів;

не залишати без нагляду включені прилади, апарати, електроустановки;

не використовувати саморобні електронагрівальні прилади.

1.21 Вальцювальник зобов'язаний дотримуватися вимог пожежної безпеки:

проходи, виходи, тамбури, сходові марші повинні бути вільними, незахаращеними матеріалами та обладнанням. Всі двері евакуаційних виходів повинні вільно відчинятися у напрямку виходу з будівлі. В'їзна брама повинна утримуватися в справному стані; територія заводу та цеху повинна утримуватися очищеною. Металева стружка, промащені матеріали необхідно зберігати в спеціально відведених місцях в металевих ящиках з кришкою, які щільно закриваються, і по закінченню зміни - видаляти з виробничих приміщень;

палити дозволяється лише в спеціально відведених місцях, які обладнені урнами для недокурків і ємностями з водою;

не дозволяється мити приміщення легкозаймистими і горючими рідинами; залишати ввімкненими нагрівальні прилади; відігрівати замерзлі труби та заготівки із застосуванням відкритого вогню; зберігати тару з горючими та легкозаймистими речовинами; в місцях зберігання горючих рідин застосовувати відкритий вогонь;

розлиті мастила необхідно прибрати за допомогою піску або тирси і видалити в безпечне місце;

на дільниці виконання робіт повинні бути первинні засоби пожежогасіння, з якими вальцювальник повинен бути ознайомлений і повинен вміти ними користуватися;

вальцювальникові необхідно стежити за справним станом пожежних кранів та гідрантів;

не дозволяється введеня вогневих робіт без погодження з пожежною охороною.

1.22 Відповідно до положення про систему управління охороною праці вальцювальник повинен:

перед початком зміни прибути на змінно-зустрічні збори, одержати завдання на виконання робіт;

виконувати тільки доручені роботи з дотриманням всіх вимог інструкції з охорони праці;

не розпочинати роботу, коли умови її виконання суперечать інструкції з охорони праці, чи іншому документу, який регламентує безпечне виконання робіт, а також без інструктажу з охорони праці при тимчасовому переведені на іншу роботу;

утримувати своє робоче місце і обладнання у справному стані й чистоті;

не вживати алкогольні напої на робочому місці і на території підприємства і не з'являтися на роботу у нетверезому стані.

1.23 Вальцювальник повинен: знати і уміти надати першу (долікарську) допомогу потерпілому; додержуватися правил особистої гігієни.

1.24 Особи, винні у порушенні вимог безпеки, викладених у даній інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним в Україні законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 2.1 Перед початком роботи вальцювальник повинен:

2.1.1 Прийняти стан і ключ-бирку від вальцювальника, якого він змінює; перевірити якість прибирання стана, ознайомитися з недоліками, що були в роботі стана попередної зміни та вжитих заходах щодо їх усунення.