Зовнішній і внутрішній огляд повинен проводитись не рідше одного разу в 2 роки, гідравлічне (пневматичне) випробування на міцність - не рідше одного разу в 8 років.

10.3.4. На підприємстві повинні бути розроблені і затверджені наказом керівника інструкції з:

будови і безпечної експлуатації холодильних установок;

експлуатації холодильної системи (охолодних пристроїв);

обслуговування контрольно-вимірювальних приладів і автоматики;

охорони праці (включаючи надання долікарняної допомоги);

а також:

річні та місячні графіки проведення планово-попереджувального ремонту;

схеми аміачних, водяних та інших трубопроводів;

покажчики розміщення засобів індивідуального захисту;

номери телефонів швидкої допомоги, пожежної команди, диспетчера електромережі, міліції, начальника компресорного цеху (домашній телефон);

номери телефонів і адрес організації, яка обслуговує автоматизовану холодильну установку.

Ці документи повинні знаходитися у машинному відділенні холодильної ус-тановки і бути доведені до відома кожного машиніста (під розпис).

10.3.5. У компресорному цеху повинен бути добовий журнал встановленої форми.

Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, стверджений печаткою підприємства, з датою і підписом начальника цеху.

Начальник компресорного цеху зобов`язаний щоденно контролювати ведення змінного журналу, записувати в нього розпорядження обслуговуючому персоналу та розписуватись.

10.3.6. На щиту регулюючої станції біля кожного регулюючого вентиля повинен бути напис із зазначенням, який апарат або яке охолоджуване приміщення обслуговує регулюючий вентиль.

10.3.7. У місцях, де аміачні арматура і трубопроводи можуть бути пошкоджені транспортними засобами або вантажами, обов`язкове влаштування металевих захисних огороджень.

10.3.8. На компресорах і насосах, що працюють в автоматичному режимі, повинні бути на видному місці вивішені таблички: ОБЕРЕЖНО. ПУСКАЄТЬСЯ АВТОМАТИЧНО!

10.3.9. Після ремонту і профілактики холодильного устаткування, а також після вимушеної зупинки компресора чергова зміна може проводити пуск його тільки після письмового дозволу начальника цеху (або особи, яка його заміняє), який повинен особисто пересвідчитися, що пуск компресора можливий та безпечний.

10.3.10. Вхід стороннім особам у приміщення машинного (апаратного) і конденсаторного відділень забороняється. На видних місцях повинні бути вивішені плакати: ВХІД ЗАБОРОНЕНО!

10.3.11. Компресорна установка повинна бути виключена у випадках, визначених у п. 10.1.19 цих Правил, а також у разі витікання аміаку із системи і появленні стуку в циліндрі компресора.

Для виявлення місць витоку аміаку дозволяється користуватись тільки хіміч-ними і іншими спеціальними індикаторами. Застосування для цього вогневих засобів (з відкритим полум`ям, тліючим матеріалом) забороняється.

10.3.12. Концентрація аміаку в повітрі робочої зони виробничих приміщень припускається не більше 0, 02 мг/л.

10.3.13. Витікання аміаку через сальники компресора повинно бути усунено негайно у разі його виявлення.

Відкривати компресори, демонтувати апарати, трубопроводи і арматуру дозволяється тільки після видалення з них аміаку.

Виконання цих робіт без протигаза з фільтруючою коробкою марки КД і гумових рукавичок забороняється.

10.3.14. Необхідно систематично усувати лід, що створюється взимку на зрошувальних конденсаторах, градирнях, драбинах, площадках для їх обслуговування.

10.3.15. Біля входу в охолоджувані приміщення (коридор) повинна бути вивішена інструкція з охорони праці під час проведення робіт у камерах холодильника.

10.3.16. Камери зберігання з температурою нижче 0оС повинні бути обладнані сигналізацією “людина в камері”. Кнопки керування сигналізацією монтуються в камерах на висоті 0,5 м. Перевірка роботи сигналізації має проводитися щоденно.

10.3.17. Будова, утримання і експлуатація швидкоморозильних установок повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок.

10.3.18. Вхідні двері в камери зберігання заморожених продуктів повинні мати з внутрішньої сторони дублююче керування зовнішнім запірним пристосуванням.

10.3.19. Машиніст холодильних установок і слюсар-ремонтник під час ремонту холодильного устаткування в камерах повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям і протигазом.

10.3.20. Засоби індивідуального захисту і надання долікарняної (першої) допомоги потерпілим повинні розміщатися в доступних і позначених місцях машинних відділень, а їх схоронність і справність повинні регулярно перевірятися відповідальною особою.


10.4. Парові і водогрійні котли

10.4.1. Парові і водогрійні котли повинні відповідати вимогам Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів, до пуску в роботу котли повинні бути зареєстровані в органах Держнаглядохоронпраці.

10.4.2. Реєстрація проводиться на підставі письмової заяви власника котла або організації, яка його орендує.

Під час реєстрації повинні бути представлені:

паспорт;

акт про справність котла, якщо він надійшов із заводу-виготовлювача в зіб-раному вигляді (або переставлений з одного місця на інше);

посвідчення про якість монтажу (видане організацією, яка його проводила);

креслення приміщення котельної ;

справка про відповідність водопідготовки проекту;

справка про наявність і характеристику живильних пристроїв і відповідність їх проекту;

інструкція заводу-виготовлювача з монтажу і експлуатації котла.

Зазначені документи, крім паспорта і інструкції заводу-виготовлювача, повинні бути підписані керівником підприємства та переплетені разом з паспортом.

10.4.3. Керівництво підприємства повинно забезпечити утримання котлів у справному стані і безпечні умови їх експлуатації шляхом належного обслуговування.

З цією метою керівник підприємства зобов`язаний:

призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію котлів із числа інженерно-технічних працівників, які пройшли навчання та перевірку знань у встановленому порядку;

забезпечити інженерно-технічних працівників правилами та іншою нормативною документацією з безпечної експлуатації котлів;

призначити в необхідній кількості обслуговуючий персонал, який пройшов навчання та перевірку знань, має посвідчення на право обслуговування котлів, приладів безпеки, контрольно-вимірювальних приладів, хімводоочищення, живи-льних насосів та іншого допоміжного обладнання;

розробити та затвердити виробничі інструкції з безпечної екплуатації котлів;

встановити порядок та забезпечити періодичність перевірки знань керівними і інженерно-технічними працівниками правил, норм і інструкцій по безпечній експлуатації котлів, а також знань персоналом виробничих інструкцій;

забезпечити виконання інженерно-технічними працівниками правил з без-печної експлуатації котлів та цих Правил, а обслуговуючим персоналом - інструкцій;

забезпечити проведення технічних опосвідчень та діагностування котлів у встановлені строки;

проводити періодично, не рідше одного разу в рік, обстеження котлів з наступним повідомленням інспектора Держнаглядохоронпраці про наслідки цього обстеження.

10.4.4. Відповідальність за справний стан і безпечну експлуатцію котлів повинна бути покладена наказом по підприємству на начальника котельної, а за його відсутності - на інженерно-технічного працівника, який виконує функції начальника котельної. Номер і дата наказу про призначення відповідальної особи повинні бути записані в паспорт котла.

10.4.5. Періодична перевірка знань персоналу, обслуговуючого котли, повинна проводитись не рідше одного разу в 12 місяців.

Позачергова перевірка знань проводиться:

за умови переводу на інше підприємство;

у разі переводу на обслуговування котлів іншого типу;

у разі переводу котла на спалювання іншого виду палива;

за перерви в роботі понад 6 місяців;

за рішенням адміністрації або за вимогою інспектора Держнаглядохорон-праці.

10.4.6. У разі перерви в роботі за спеціальністю понад 12 місяців персонал, який обслуговує котли, після перевірки знань повинен перед допуском до самостійної роботи пройти стажування для відновлення практичних навичок за програмою, затвердженою керівником підприємства.

10.4.7. Допуск персоналу до самостійного обслуговування котлів повинен оформлятися наказом по підприємству.

10.4.8. Котел повинен бути зупинений не пізніше строку опосвідчення, зазначеного в паспорті.

Власник котла не пізніше ніж за 5 днів зобов`язаний повідомити інспектора про майбутнє опосвідчення котла.

10.4.9. Технічне опосвідчення проводиться в такі строки:

зовнішній і внутрішній огляди - не рідше одного разу в 4 роки;

гідравлічне випробування - не рідше одного разу у 8 років.

Якщо за умовами виробництва немає можливості пред`явити котел для опосвідчення в призначений строк, власник зобов`язаний пред`явити його інспектору достроково.

Гідравлічне випробування котлів проводиться тільки у разі задовільних результатах зовнішнього і внутрішнього оглядів.

10.4.10. Позачергове опосвідчення котлів повинно бути проведено за таких випадків:

якщо котел не експлуатувався понад 12 місяців;

якщо котел був демонтований і установлений на новому місці;

якщо проведено виправлення вм`ятин чи випинів, а також ремонт із застосуванням зварювання основних елементів котла (барабана, колектора, жарової труби, трубної решітки, сухопарника, вогневої камери, трубопроводів у межах кот-ла);

якщо змінено більше 15% анкерних в`язків будь-якої стінки;

після заміни барабана, колектора екрана, пароперегрівника, пароохолоджувача або економайзера;

якщо змінено одночасно більше 50% загальної кількості екранних і кип`яти-льних або димогарних труб або 100% пароперегрівальних і економайзерних труб;

після досягнення розрахункового строку служби котла, встановленого проектом, заводом-виготовлювачем, іншою нормативною документацією або експертно-технічною комісією;

після аварії котла або його елементів, якщо за об`ємом відбудовчих робіт потрібно таке опосвідчення;

якщо таке опосвідчення необхідне на погляд інспектора (експерта) або особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію котла.

10.4.11. Результати технічного опосвідчення повинні записуватися в паспорт котла особою, яка проводила опосвідчення, із зазначенням дозволених параметрів роботи та строків наступних опосвідчень.

За умови проведення позачергового опосвідчення повинна бути вказана причина, яка викликала необхідність такого опосвідчення.

10.4.12. Дозвіл на експлуатацію котла видається і оформляється записом у паспорті котла інспектором Держнаглядохоронпраці.

10.4.13. Пуск котла в роботу проводиться за письмовим розпорядженням особи, яка відповідає за справний стан та безпечну експлуатацію котла, після перевірки готовності обладнання котельної установки до експлуатації та організації його обслуговування.

10.4.14. На кожному котлі, уведеному в експлуатацію, повинна бути на видному місці прикріплена табличка форматом не менше 0,3 х 0,2 м із зазначенням таких даних:

реєстраційний номер;

дозволений тиск;

число, місяць і рік наступного внутрішнього огляду та гідравлічного випробування.

10.4.15. Котел повинен бути негайно зупинений і відключений дією захистів або персоналом у випадках, передбачених виробничою інструкцією, зокрема:

виявленні несправності запобіжного клапана;

якщо тиск у барабані котла піднявся вище дозволенного на 10% і продовжує рости;

зниження рівня води нижче нижнього допустимого рівня;

підвищення рівня води вище вищого допустимого рівня;

припинення дії всіх живильних насосів;

припинення дії всіх покажчиків рівня води прямої дії;

якщо в основних елементах котла (барабані, колекторі, камері, пароводоперепускних і водоопускних трубах, парових і живильних трубопроводах, жаровій трубі, вогневій коробці, кожусі топки, трубній решітці, зовнішньому сепараторі, арматурі) будуть виявлені тріщини, випини, пропуски в їх зварних швах, обрив анкерного болта або в`язі;

недопустимого підвищення або зниження тиску в тракті прямоточного котла до вбудованих засувок;

погасання факелів у топці за камерного спалюванні палива;

зниження витрачання води через водогрійний котел нижче мінімально допустимого значення;

зниження тиску води в тракті водогрійного котла нижче допустимого;

підвищення температури води на виході з водогрійного котла до значення на 20оС нижче температури насичення, яка відповідає робочому тиску води у ви-хідному колекторі котла;

несправності автоматики безпеки або аварійної сигналізації, включаючи зникнення напруги на цих пристроях;

виникнення пожежі в котельній, яка загрожує обслуговуючому персоналу або котлу.

10.4.16. Перевірка справності дії манометрів, запобіжних клапанів, покажчи-ків рівня води і живильних насосів повинна проводитись у такі строки:

для котлів з робочим тиском до 1,4 МПа (14 кгс/см2) включно - не рідше одного разу в зміну;

для котлів з робочим тиском вище 1,4 МПа (14 кгс/см2) до 4 МПа

(40 кгс/см2) включно - не рідше одного разу на добу.

10.4.17. Експлуатація котла понад розрахунковий строк служби може бути допущена на підставі заключення експертно-технічного центру Держнаглядохоронпраці про можливість і умови його експлуатації, яке видане за результатами технічного діагностування з оцінкою залишкового ресурсу.

10.4.18. Парові котли з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійні котли і водопідірівачі з температурою води не вище 115оС повинні відповідати Правилам будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115оС.