5.10.5. Забороняється змащування пасiв канiфоллю, воском та iншими речовинами, якi збiльшують поверхневий опiр у вибухонебезпечних примiщеннях всiх класiв.


6. ЕКСПЛУАТАЦIЯ ПРИСТРОЇВ ЗАХИСТУ ВIД СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИКИ


6.1. Прийняття пристроїв захисту вiд статичної електрики повинно проводитись одночасно з прийняттям технологiчного i енергетичного обладнання вiдповiдно до вимог, що пред’являють будівельні норми та правила по прийому в експлуатацiю завершених будiвництвом пiдприємств, будов i споруд.

6.2. Вiдповiдальнiсть за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики покладається на особу, призначену керiвником (власником) пiдприємства.

6.3. Експлуатацiя електричних нейтралiзаторiв рiзних типiв повинна здiйснюватися вiдповiдно до доданих до них iнструкцiй по експлуатацiї, а також вiдповiдно до вимог чинних “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” та “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей).

Експлуатацiя радiоiзотопних нейтралiзаторiв повинна здiйснюватися відповідно до вимог дiючих санiтарних правил.

6.4. Огляд i ремонт нейтралiзаторiв повинен проводитись вiдповiдно до доданих до них iнструкцiй по експлуатацiї, причому ремонт, як правило, поєднується з ремонтом обладнання, на якому вони встановленi. Якщо нейтралiзатори потребують бiльш частих ремонтiв, начальник цеху або особа, яка вiдповiдає за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики, складає графiк ремонту нейтралiзаторiв, забезпечуючи їхню замiну на час ремонту резервними екземплярами. Графiк повинен бути затвердженим технiчним керiвником заводу (пiдприємства, органiзацiї).

6.5. Перiодичнiсть огляду та ремонту зволожувачiв повiтря встановлюється на мiсцi у залежностi вiд їх устрою. Графiк їхнього ремонту складається начальником цеху або особою, яка вiдповiдає за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики, i затверджується технiчним керiвником заводу (пiдприємства, органiзацiї).

Позаплановi ремонти зволожувачiв здiйснюються у тому випадку, якщо вони перестають забезпечувати необхiдну вiдносну вологiсть повiтря у примiщеннi.

6.6. Огляд та вимiрювання електричного опору заземлюючих пристроїв для захисту вiд статичної електрики повиннi проводитись одночасно з перевiркою заземлення електрообладнання цехових установок у вiдповiдності до вимог “ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей”.


7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ


Особи, виннi у порушеннi цих Правил, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, матерiальну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

За безпеку конструкцiї, правильнiсть вибору матерiалу, якiсть виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту i технiчного дiагностування, а також за вiдповiднiсть об’єкта цим Правилам вiдповiдає пiдприємство, установа, органiзацiя (незалежно вiд форми власностi та вiдомчої належностi), що виконує вiдповiднi роботи.

Керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй та iншi посадовi особи несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функцiональних обов’язкiв згiдно з чинним законодавством.


Додаток 1

Мiнiмальна енергiя запалювання паро- i газоповiтряних сумiшей

при рiзних температурах (мДж)


Найменування речовини

25° C

50° C

75° C

100° C

125° C

150° C

Акрилонiтрил

0,16


Акролеїн

0,175


Амiак

6,8


Ацетальдегiд

0,376


Ацетилен

0,011


Ацетон

0,406

0,28

0,25

0,214

0,203

0,188

1,3-Бутадiєн (дивiнiл)

0,19

0,16

0,14

0,12

0,11

0,09

Н-Бутан

0,25


Бутанол (Бутиловий спирт)

-

0,28

0,236

0,211

0,181

0.16

Бутанол-1 (н-Бутиловий спирт)

0,5

(20°C)

-

-

0,143

0,124

0,106

Бутанол-2 (метил-етилкетон)

0,28

-

-

-

-

-

Бутилацетат

0,5(20°C)

-

-

-

-

-

н-Бутил хлористий

1,24*


Бутилен

0,28

0,25

0,24

0,23

0,22

0,21

Вiнiлацетат

0,31(15°C)

1,2*


Вiнiлацетилен

0,06

0,05

0,045

0.041

0,036

0,031

Водень

0,011

0,009

0,0086

0,0076

0,007

0,0051

1,5-Гексадiєн

0,23


н-Гексан

0,23


н-Гептан

0,26

0,7*

0,22

0,16

0,134

0,112

0,082

1-Гептин

0,93


Дивiнiл

0,188

0,164

0,142

0,123

0,115

0,092

Дигiдропiран

0,56*


Диметилбутан

0,25


2,2-Диметилбутан

(неогексан)

0,25

1,64*


2,2-Диметилпропан

1,57*


Диметиловий ефiр

0,345

0,32

0,29

0,274

0,25

0,22

Диметилсульфiд

0,76*


цис-1,2-Диметил-

циклопропан

0,23


Диметоксиметан (метилаль)

0,42*


Ди-трет-бутила перекис

0,65*


Дiетилбензол

-

2,06

(65°С)

0,796

-

-

-


-

-

0,198

(85°C)

0,181

0,180

0,178

Дiетиловий ефiр

0,25

0,2

0,16

0,13

0,1

0,089

Дiiзобутилен (2,4,4,-триметил-1-пентен)

1,75*


Дiiзопропiл - (2,3-диметилбутан)

0,25

1,64*


Дiiзопропiловий ефiр

1,14*


1,4-Дiоксан (окис дiетилену)

0,9


Етан

0,29

0,28

0,23

0,22

0,21

0,208

Етиламiн

2,4*

-

-

-

-

-

Етилацетат (оцтовоетиловий ефiр)

0,282

0,335 (9°C)

0,252

0,224

0,201

0,18

0,161

Етилбензол

0,75

6,18(22°C)

0,23

0,2

0,164

0,15

0,114

Етилен

0,12

0,09

0,08

0,074

0,066

0,062

Етиленамiн

0,48*


Етиловий спирт (етанол)

0,25

0,22

0,20

0,18

0,16

0,14

Етилцелозольв

0,15


Iзобутан

0,38

0,34

0,32

0,30

0,29

0,282

Iзобутилен

0,47

0,41

0,36

0,32

0,28

0,25

Iзооктан (2,2,4-триметилпентан)

0,28

2,7*

-

-

1,1*

-

0,48*

(171°С)

Iзооктиловий спирт

0,21


Iзопентан (2-метилбутан)

0,21

0,96*


Iзопропiламiн

2,0*


Iзопропiлбензол

20,0(30° C)

0,232

(40°C)

-

-

-

-


0,439(35°C)

0,225

0,206

0,184

0,158

0,137

Iзопропiлмеркаптан

0,87*


Iзопропiловий спирт (iзопропанол)

0,65*


Iзопропiл хлористий

1,55*11,47

(27 °C)

0,404

0,356

0,331

0,301

0,26

Лiгроїн

0,26


Метан

0,3

0,28

0,26

0,24

0,20

0,17

2-Метилбутан

0,21

-

-

-

-

-

Метиловий спирт (метанол)

-

0,215*

-

0,14

(60°C)

-

-

-

-Метилстирол

-

-

0,156

(70°C)

-

-

-

Метилформiат

0,62*


Метилциклогексан

0,27


Нафтовий газ

0,26


Нiтропропан

0,32


Окисвуглецю

8,0


етилену

0,06


пропiлену

0,14


Октан

0,42

0,342

0,303

0,257

0,207

0,17

Пентан

0,27

0,25

0,22

0,20

0,17

0,14

цис-2-Пентен

0,18


Перекис ди-трет-бутила

0,65*


Петролейний ефiр

0,36

0,28

0,26

0,25

0,21

0,195

Пропан

0,476

0,442

0,406

0,364

0,32

0,265

Пропiлен

0,24

0,23

0,22

0,216

0,2

0,187

Пропiлена окис (1,2-епоксипропан)

0,14

-

-

-

-

0,09*

(182°C)


0,24*

-

-

0,15*

-

-

Пропiональдегiд

0,49*


РозрiджувачіРДВ

0,24

0,19

0,163

-

-

-

РКБ-1

-

0,86

0.345

0,22

0,171

0,154

Розрiджувач Р-5

-

0,33

0,28

-

-

-

РозчинювателiРФГ

-

0,36

0,26

-

-

-

РЕ-2

-

0,34

0,24

-

-

-

646

-

0,251

0,166

-

-

-

647

-

-

0,25

-

-

-

648

-

0,2

0,154

-

-

-

649

-

0,635

0,236

-

-

-

Р-4

0,34

0,213

0,159

-

-

-

Р-5

-

0,329

0,278

-

-

-

РС-1

-

0,196

0,18

-

-

-

Сiрководень

0,08


Сiрковуглець

0,01

0,015*


Скипидар (сумiш вуглеводнiв)

-

0,40

0,32

0,294

0,27

0,24

Сольвент кам’яновугiльний

-

-

0,248

-

-

-

Стирол

-

0,28

0,22

0,11

0,07

0,051


-

0,990

(40°C)

Тетрагiдропiран

0,22

1,21*


Тетрагiдрофуран

0,54*


Тiофуран (тiофен)

0,60*


Триетиламiн

1,15*


2,2,3-Триметилбутан

1,0*

-

-

-

-

-

2,4,4-Триметилпентен (дiiозобутилен)

1,75*

-

-

-

-

-

Фуран

0,23*


Хлористийiзопропiл

1,55*


п-пропiл

1,08*


Циклогексан

0,24

0,2

0,19

0,17

0,15

0,145

Циклогексанол

-

-

0,77

0,37

0,35

0,28

Циклогексанон

-

1,3

0,41

0,35

0,28

0,19

Циклогексен

0,86*


Циклопентадiєн

0,67*


Циклопентан

0,83*


Циклопропан

0,17


цис-2-Пентан

0,18