18ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ЗБІРНИК

норм і розцінок

для визначення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів

(ЗНіРЕМ-93/97)ДБН IV-3-97

Державний комітет У країни у справах містобудування і архітектури

(Держкоммістобудування України)


Київ – 1997


РОЗРОБЛЕНИЙ, ПІДГОТОВЛЕНИЙ ТА ВНЕСЕНИЙ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Науково-виробничою фірмою “Інпроект”

Головним управлінням кошторисних норм, ціно­утворення та експертизи у будівництві Держком-містобудування України
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

Наказом № 221 Держкоммістобудування України від 24 грудня 1996 року та введений в дію з 1 січня 1997 року

З введенням в дію ДБН IV-3-97 втрачає чинність СНиРУ - 93 видання 1993 рокуДержавні будівельні норми України

Збірник норм і розцінок для визначення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів

ДБН IV - 3 - 97

Замість СНиРУ-93


Технічна частина

1. Кошторисні норми і розцінки цього Збірника розроблені у зв'язку з проведенням в Україні грошової реформи та діючою дворівневою системою цін у будівництві і призначені для обчислення кошторисної вартості експлуатації будівельних машин та механізмів.

2. Кошторисні норми і розцінки включають такі статті прямих витрат :

- амортизаційні відрахування на повне відновлення;

-заробітна плата робітників, які керують машинами;

- витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються;

- витрати на енергоносії;

- витрати на мастильні матеріали;

- витрати на гідравлічну рідину;

- витрати на ремонт і технічне обслуговування машин;

- витрати на перебазування машин з одного будівельного майданчика (бази механізації) на інший будівельний майданчик.

Накладні витрати і планові нагромадження у кошторисних розцінках не враховані.

3. Витрати на повне відновлення будівельних машин визначені з урахуванням:

- цін на машини, включаючи змінне устаткування, які визначені за оптовими цінами 1991 року, та подальшого проведення індексації балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ;

- норм амортизаційних відрахувань на повне відновлення, впроваджених з 1 січня 1991 року;

- витрат на доставку машин із заводів-виготовлювачів на бази механізації з урахуванням заготівельно-складських витрат;

- річних режимів роботи машин.

4. Кошторисними розцінками враховані підвищені годинні тарифні ставки під час керування потужни­ми та особливо складними будівельними машинами.

По морських і річних будівельних машинах (плавучих засобах) врахована заробітна плата, що виплачується команді протягом року, включаючи періоди навігації та зимового відстою плавзасобів.

5. У тому разі, коли кошторисними розцінками на експлуатацію одноківшових екскаваторів передба­чений 1 машиніст, а за умовами ведення робіт у склад ланки повинен додатково включатися помічник машиніста, додаткові витрати труда та заробітна плата враховуються у кошторисах відповідно до п.20 технічної частини до глави 1 ЄНіР Є2 “Земляні роботи”, випуск 1 “Механізовані і ручні земляні роботи”.

6. При обчисленні витрат на бензин, дизельне паливо та гідравлічну рідину кошторисні ціни пере­лічених матеріалів прийняті згідно зі Збірником єдиних для України середніх кошторисних цін на матеріа­ли, вироби і конструкції ЗЄКЦ - 97.

Для умов лінійного будівництва (магістральні трубопроводи тощо) враховано підвищені витрати, пов'язані з доставкою енергоносіїв і мастильних матеріалів у зону провадження будівельних робіт.


Витрати бензину і дизельного палива враховані за середньогалузевими нормами. У розцінках враховані підвищені витрати бензину і дизельного палива під час роботи будівельних машин у зимовий період, а також витрати бензину під час роботи пускових двигунів.

7. Ціна за електроенергію для всіх машин врахована у розмірі 2,15 грн /100 кВт-год.

8. Ціна на електроенергію та стиснене повітря в розцінках на експлуатацію машин, які застосову­ються на гірничопрохідницьких роботах, врахована у розмірах, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування енергоносія

Одиниця виміру

Ціна, грн.

Електроенергія

100 кВт/год

2,62

Стиснене повітря

10000 м3

60,72


9. Кошторисні ціни на стиснене повітря прийняті в розцінках у таких розмірах:

для гірничопрохідницьких машин, які застосовуються у метробудуванні, при отриманні стисненого повітря від стаціонарних компресорних станцій - 60,72 грн /100 м3;

для інших машин при отриманні стисненого повітря від компресорних станцій:

-стаціонарних- 50,6 грн /100 м3;

-пересувних - 101,2 грн /100 м3.

10. Нормативні показники на ремонт (графа 13) включають витрати на капітальний ремонт, поточний ремонт і технічне обслуговування машин; заробітна плата ремонтних робітників не виділяється.

11. Кошторисні розцінки на експлуатацію машин, встановлені для умов монтажу технологічного устаткування, допускається поширювати на монтаж будівельних конструкцій у випадках, коли умови і вимоги до їх монтажу аналогічні умовам і вимогам до монтажу технологічного устаткування.

12. У кошторисних розцінках на експлуатацію баштових кранів враховані витрати на пусконалагод­жувальні роботи, які проводяться під час їх монтажу і демонтажу.

У кошторисних розцінках на експлуатацію баштових приставних кранів враховані витрати на аморти­зацію, монтаж і демонтаж рам кріплень і зв'язок.

13. У кошторисних розцінках на експлуатацію мостових кранів, що є технологічним устаткуванням, витрати на їх перебазування з одного будівельного майданчика на інший не включені і додатково у кошторисах враховуватися не повинні.

14. При калькулюванні кошторисних розцінок розділів 180000 (землесосні плавучі снаряди і земле­сосні станції перекачування) і 200000 (гідромоніторно-насосно-землесосні установки і станції) річні режими роботи машин прийняті у розмірі 4000 маш/год.

У випадках, коли проектом з об'єктивних причин встановлюється річний режим роботи, що відрізняєть­ся від зазначеного вище, до кошторисних розцінок на експлуатацію машин, які входять до перелічених вище розділів збірника, застосовуються коефіцієнти, наведені у таблиці 2.

15. Витрати на експлуатацію заморожувальних станцій визначаються підсумовуванням кошторисних розцінок на експлуатацію відповідних машин, що входять до їх складу (компресорів, агрегатів, градирень і насосів для розсільної та водоохолоджувальної мереж), з доданням заробітної плати робітників, зайнятих керуванням цими машинами. Показники витрат труда і заробітної плати робітників, зайнятих керуванням цими машинами, що входять до складу заморожувальних станцій, наведено в цілому у таблиці 3.Таблиця 2


Найменування машини


Код галузевий

Річний режим роботи машини,маш/год
1500-2500

2500-3500

4500-5500

1.

Землесосні дизельні плавучі снаряди

180101,180102

1,3

1,1

0,95

2.

Землесосні електричні плавучі снаряди

180120-180123

1,25

1,08

0,95

3.

Те саме

180124

1,2

1,07

0,96

4.

Землесосні станції перекачування

180201- 180203

1,06

1,02

0,99

5.

Гідромоніторно-насосно-землесосні установки

200101- 200120

1,12

1,04

0,98

6.

Те саме

200201,200202

1,07

1,02

0,99


Таблиця З

Холодопродуктивність, кВт (Ккал/год)

До 582 (500)


От 582 (500) до 3490 (3000)

Понад 3490 (3000)


При визначенні витрат на експлуатацію резервних машин (компресорів, насосів тощо) у складі заморожувальних станцій враховуються амортизаційні відрахування на повне відновлення (графа 4 розцінки) і витрати на перебазування (графа 14).

16. У кошторисних розцінках розділу 300000 “Машини та устаткування для гірничорозкривних робіт” витрати на заміну частин, що швидко спрацьовуються, враховані у складі витрат на ремонт і технічне обслуговування машин.

17. Заробітна плата робітників у кошторисних розцінках на експлуатацію насосів для водозниження і водовідливу обчислена із розрахунку обслуговування одним машиністом трьох насосів. У тому випадку, коли проектом передбачено обслуговування одним машиністом двох насосів, нормативний показник за­робітної плати становитиме 0,71 грн./маш.-год.

Кошторисні розцінки на експлуатацію резервних насосів для водозниження і водовідливу визнача­ються як сума витрат за графами 4 (амортизаційні відрахування на повне відновлення) і 14 (витрати на перебазування).

18. При наданні машини в оренду без машиністів для взаєморозрахунків між трестами (управління­ми) механізації і будівельними організаціями використовуються скориговані кошторисні розцінки, із яких вилучається заробітна плата машиністів.


Техническая часть

1. Сметные нормы и расценки настоящего Сборника разработаны в связи с проведением в Украине денежной реформы и действующей двухуровневой системой цен в строительстве и предназначены для определения сметной стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов.

2. Сметные нормы и расценки включают следующие статьи прямых затрат:

- амортизационные отчисления на полное восстановление;

- заработная плата машинистов;

- затраты на замену быстроизнашивающихся частей;

- затраты на энергоносители;

- затраты на смазочные материалы;

- затраты на гидравлическую жидкость;

- затраты на ремонт и техническое обслуживание машин;

- затраты на перебазировку машин с одной строительной площадки (базы механизации) на другую строительную площадку;

Накладные расходы и плановые накопления в сметных расценках не учтены.

3. Затраты на полное восстановление строительных машин определены с учетом:

- цен на машины, включая сменное оборудование, которые определены по оптовым ценам 1991 года, и дальнейшего проведения индексации балансовой стоимости основ­ных фондов предприятий, организаций и учреждений;

- норм амортизационных отчислений на полное восстановление, введенных с 1 января 1991 года;

- затрат на доставку машин с заводов-изготовителей на базы механизации с учетом заготовительно-складских расходов;

- годовых режимов работы машин.

4. Сметными расценками учтены повышенные часовые тарифные ставки при управлении мощными и особо сложными строительными машинами.

По морским и речным строительным машинам (плавучим средствам) учтена заработная плата, выплачиваемая команде в течение года, включая периоды навигации и зимнего отстоя плавсредств.

5. В том случае, когда сметными расценками на эксплуатацию одноковшовых экскаваторов пред­усмотрен 1 машинист, а по условиям производства работ в состав звена должен дополнительно вклю­чаться помощник машиниста, дополнительные затраты труда и заработная плата учитываются в сметах в соответствии с п.20 технической части к главе 1 ЕНиР Е2 “Земляные работы”, выпуск 1 “Механизи­рованные и ручные земляные работы”.

6. При исчислении затрат на бензин, дизельное топливо и гидравлическую жидкость сметные цены перечисленных материалов приняты в соответствии со Сборником единых для Украины средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции СЕСЦ - 97.

Для условий линейного строительства (магистральные трубопроводы и т.д.) учтены повышенные затраты, связанные с доставкой энергоносителей и смазочных материалов в зону ведения строитель­ных работ.

Расход бензина и дизельного топлива учтен по среднеотраслевым нормам. В расценках учтен повышенный расход бензина и дизельного топлива при работе строительных машин в зимнее время, а также расход бензина при работе пусковых двигателей.

7. Цена на электроэнергию для всех машин учтена в размере 2,15 грн. /100 кВт/ч.

8. Цена на электроэнергию и сжатый воздух в расценках на эксплуатацию машин, применяемых на горнопроходческих работах, учтены в размерах, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

Наименование энергоносителя

Единица измерения

Цена, грн.

Электроэнергия

100 кВт/ч

2,62

Сжатый воздух

10000 м3

60,72


9. Сметные цены на сжатый воздух приняты в расценках в следующих размерах:

для горнопроходческих машин, применяемых в метростроении, при получении сжатого воздуха от стационарных компрессорных станций - 60,72 грн. /100 м3;