ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "РОСА"

(Радіаційні обстеження та ситуаційний аналіз)

ПОСІБНИК

до ДБН В. 1.4-2.01-97

"Система норм та правил зниження рівня іонізуючих
випромінювань природних радіонуклідів в будівництві.
Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів
будівництва"

Київ-1997

Цей Посібник до ДБН В.1.4-2.01-97 "Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний кон-троль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва" підготовлений розробниками державних будівельних норм вищезгаданої Системи (НВФ "РОСА", Міністерство з
надзвичайних ситуацій, Міністерство охорони здоров'я, Науковий центр радіаційної медицини АМН, Держкоммістобудування, Академія будівництва, НДІ будівельного будівництва, інститут "Київоргбуд").

Посібник призначений для тих, хто має відношення до радіаційного контро-лю в будівництві (приймає участь у проектуванні, будівництві та експлуатації будинків і споруд, виготовляє будівельні матеріали, вироби і конструкції або здійснює контроль за виготовленням цієї продукції та. будівництвом). Він містить
інформацію про системи та служби радіаційного контролю в будівництві, рекомендації щодо методів, засобів та обладнання радіаційного контролю в будівництві, а також рекомендації з протирадонового захисту будівельних об'єктів.

Посібник схвалений Науково-технічною радою Науково-виробничої фірми "РОСА" (Радіаційні обстеження та ситуаційний аналіз) (протокол №2 від 9 січня 1996 року).РОЗДІЛ 1.


СИСТЕМИ РАДІАЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ В БУДІВНИЦТВІ

Вступ


В умовах ринкової економіки при укладенні контракту між двома сторонами на поставку продукції певної якості завжди виникає необхідність у доведенні спроможності постачальника запроектувати, виробити і поставити продукцію, що відповідає вимогам контракту. Окремий зразок, партія товару, реклама, всі разом та кожна окремо, не є достатнім доказом спроможності постачальника виконувати обов'язки стабільно і постійно, тобто бути надійним партнером.

Найкращим доказом надійності постачальника є наявність у нього Системи якості, що має певні елементи і властивості. До таких властивостей відносяться доведення певних можливостей в області проектування, розробки, виробництва, монтажу і обслуговування.

Наявність на підприємстві, в організації ефективної Системи якості, таким чином, є одним з найважливіших факторів успішної діяльності, тому що, по-перше, забезпечує роботу цього підприємства на необхідному рівні і, по-друге, полегшує діяльність на ринку при пошуку замовників.

Конкурентна здатність такого підприємства (організації) завжди вище, а доходи більше, ніж у тих підприємств, на яких обмежуються контролем виконання технічних умов, норм і стандартів.

Прагнення знайти надійних партнерів привело до практики занесення в контракти вимог щодо систем якості, які доповнюють вимоги до продукції або послуг, а також до перевірки системи якості на підприємстві у постачальника.

Для регулювання систем якості у ряді країн створено національні стандарти, що встановлюють вимоги до систем забезпечення якості, а у 1987 р. Міжнародною організацією із стандартизації (ІСО) була затверджена серія стандартів ІСО 9000 - ІСО 9004, які концентрують досвід, накопичений у світовій практиці.

У закордонній практиці дані стандарти прийняті як національні, вони мають все більше застосування при укладенні контрактів між підприємствами у вигляді моделей для оцінки системи забезпечення якості продукції у постачальника, при цьому відповідність такої системи вимогам стандартів ІСО розглядається як певна гарантія, що постачальник здатний виконати вимоги контракту і забезпечити стабільну якість продукції.

Розвиваються такі напрями, як оцінка систем якості підприємства незалежними органами (третьою стороною) і сертифікація систем якості.

Враховуючи прогресивний характер міжнародних стандартів ІСО серії 9000 та їх регулюючу роль при виході на міжнародний ринок і створенні прямих господарчих зв'язків, стандарти ІСО 9001, ІСО 9002 і ІСО 9003 були прийняті у колишньому СРСР для прямого використання.

ІСО 9001 "Система якості. Модель для забезпечення якості при проектуванні і (або) розробці, виробництві, монтажі та обслуговуванні."

ІСО 9002 "Система якості. Модель для забезпечення якості при виробництві та монтажі."

ІСО 9003 "Система якості. Модель для забезпечення якості при кінцевому контролі і випробуваннях."

Методи радіаційного контролю, застосування яких у будівництві регламентовано ДБН В.1.4-0.01-97 "Система норм і правил зниження рівня іонізуючого випромінювання ПРН у будівництві. Основні положення", несуть на собі те ж функціональне навантаження, що і Системи якості, регламентовані стандартами ІСО серії 9000. Вони використовуються на підприємствах промисловості будівельних матеріалів, які виробляють (добувають) сировину, будівельні матеріали, конструкції та вироби, і у будівельних організаціях, що споживають продукцію підприємств і будують об'єкти різноманітного призначення.
Радіаційний контроль здійснюється у складі систем якості, регламен-тованих стандартами ІСО серії 9000 або іншими нормативними документами, діючими в Україні. В обох випадках рекомендовано дотримуватися основних вимог стандартів ІСО серії 9000.

  1. Основні принципи побудови систем якості та радіаційного
    контролю


  1. Система якості створюється і впроваджується на підприємстві (організації) як засіб, що забезпечує проведення певної політики і досягнення поставленої мети в області якості (мал. 1).

Політика в галузі якості

Система якості

Забезпе- Управ- Покра-
чення ління щання
якості якостю якості

Виробничий цикл


Мал. 1. Функції систем якості


1.2. Первинним є формування та документальне оформлення керівництвом підпри-ємства (організації) політики в області якості. У відповідності до вимог ІСО 9001 "Керівни-цтво постачальника (виробника) повинно визначити і документально оформити політику, цілі та свої обов'язки в області якості.Постачальник повинен забезпечити розуміння цієї політики, її проведення та упровадження на всіх рівнях організації."
1.3. Політика в області якості може бути сформульована у вигляді принципу діяльності підприємства (організації) по відношенню до якості (завоювати положення лідера в галузі, державі, світі) або довготривалої мети (випускати з 2000 року будівельну продукцію найвищої якості в галузі, державі, світі).

1.4. Рекомендуються такі основні напрями формування політики в області якості:

1.4.1. Покращання економічного становища підприємства (організації) за рахунок підвищення якості;

1.4.2. Поширення або завоювання нових ринків збуту за рахунок підвищення якості продукції;

1.4.3. Досягнення технічного рівня продукції, що перевищує рівень провідних підприємств, фірм, організацій;

1.4.4. Орієнтація на задоволення вимог споживача певних галузей або певних регіонів;

1.4.5. Покращання найважливіших показників якості продукції;

1.4.6. Зниження рівню дефектності продукції, що виготовляється;

1.4.7. Збільшення строків гарантії на продукцію.

У світовій практиці політика підприємств (організацій) оформлюється по-різному. Вона може бути викладена у спеціальному документі або на окремому яскраво оформленому листку, або у "Загальному посібнику з якості", або у стандартах підприємства.

Політика в області якості реалізується у конкретні планові періоди
діяльності підприємства через завдання з якості, що встановлюються у цільових
науково-технічних програмах на конкретну продукцію або в інших документах
планового характеру.

1.5. Система якості розроблюється з урахуванням конкретної продукції, і
тому на одному і тому ж підприємстві (організації), що виробляє різні види
продукції, система якості підприємства може включати підсистеми якості з
окремих видів продукції. Наприклад, житлові будинки, дитячі заклади, об'єкти
торгівлі та інше.

1.6. Основні функції Системи якості (мал. 1) полягають у наступному:

1.6.1. Забезпечення якості продукції представляє собою сукупність заходів,
що плануються і систематично проводяться, які утворюють необхідні умови для
виконання кожного етапу технологічного процесу таким чином, щоб продукція задовольняла певним вимогам з якості (нормам, стандартам).

Ідеологія стандартів ІСО серії 9000 полягає у наданні системам якості
таких можливостей функціонування, щоб забезпечувалась впевненість у тому,
що проблеми попереджуються, а не виявляються після виникнення (ІСО 9004,
п. 4.4.4).

1.6.2. Управління якістю являє собою методи і діяльність оперативного
характеру. До них відноситься управління процесами, виявлення різного роду невідповідностей у продукції, виробництві або в системі якості та ліквідація цих невідповідностей, а також причин, що їх викликали.

Співвідношення трьох напрямків діяльності в системі якості – забезпечення, управління і покращання - проілюстровано на мал. 2 за результатами роботи організації, що застосовує всі три методи.

1.7. Системи радіаційного контролю (що не входять до складу Систем якості) будуються на тих же принципах, що і Системи якості і відрізняються змістом політики та числом основних функцій.


Мал. 2. Напрямки діяльності в системі якості.


1.8. Система "Одноразові радіаційні обстеження" (мал. 3) характеризується політикою, спрямованою на забезпечення нормативного рівню радіаційних параметрів продукції і управління якістю в межах діючих норм радіаційних параметрів.

Політика обмежується вузькою метою (п. п. 1.4.5 і 1.4.7)

1.9. Система "Систематичні радіаційні обстеження" (мал. 4) характери-зується політикою, спрямованою на забезпечення умов для постійного покращання якості, тобто покращання радіаційних параметрів продукції. В цій системі реалізуються всі три основні функції Систем якості, регламентованих стандартами серії ІСО 9000. Політика містить може містити) всі цілі, приведені в п. 1. 4.


Мал. З. Функції системи "Одноразові радіаційні обстеження"


Мал. 4. Функції системи "Систематичні радіаційні обстеження"

  1. Структура Систем радіаційного контролю.


2.1. Система "Одноразові радіаційні обстеження" (мал. 5).Мал. 5 Схема функціювання системи радіаційного контролю
"Одноразові радіаційні обстеження"

а - вхідний контроль;
б - контроль у процесі виробництва;
в - остаточний (завершальний) контроль


Структура системи містить:

- пункти проведення контрольних вимірювань або відбору проб;

- лабораторію, що здійснює контрольні дослідження зразків і обробку інформації, яка надійшла з пунктів проведення вимірювань, облік даних про результати вимірювань, аналіз результатів, прийняття рішень і видачу довідок (актів) про результати Замовнику або рішень про необхідність корекції процесу забезпечення якості безпосередньо на виробництві.

Структура системи значно спрощується, якщо результати контролю передаються безпосередньо Замовнику, який сам приймає рішення і реалізує їх на виробництві. В цьому випадку в системі ведеться облік копій звітних документів (довідок, актів), а процеси аналізу та прийняття рішень здійснює Замовник.

Структура системи може мати, таким чином, декілька варіантів. Вибір варіанту структури є частиною розробки проекту Служби РК і залежить від конкретних умов, статусу Служби, числа Замовників та іншого.2.2. Система "Систематичні радіаційні обстеження" (мал. 6)Мал. 6. Схема функціонування системи радіаційного контролю
"Систематичні радіаційні обстеження".

а - вхідний контроль;
б - контроль у процесі виробництва;
в - остаточний (завершальний) контроль;
КР- контрольні рівні


Структура Системи містить;

- пункти проведення контрольних вимірювань або відбору проб;

- лабораторію, що здійснює контрольні дослідження зразків і обробку інформації, яка надійшла з пунктів проведення вимірювань, зберігання даних про результати вимірювань в банку з використанням ПЕОМ, аналіз результатів поточних вимірювань і масивів інформації за встановлений період часу, прийняття рішень з локальних питань і зміни контрольних рівнів радіаційних параметрів, надання Замовнику результатів вимірювань, рішень про необхідність коректування процесу забезпечення встановлених контрольних рівнів, а також нових контрольних рівнів, узгоджених з органами Держсанепіднагляду.

Структура Системи одноваріантна, але у межах цієї структури можуть здійснюва-тись різні функції, у тому числі "одноразові радіаційні обстеження".

2.3. Організаційна структура Системи радіаційного контролю

2.3.1. Організаційна структура Системи РК встановлюється в межах організаційної структури Системи якості, а у випадках, коли Система РК є самостійною - в рамках організаційної структури управління підприємства, або повинна мати власну структуру управління.

2.3.2. Загальне управління Системою якості повинно здійснюватися директором
підприємства та вищою керівною ланкою. Загальне управління незалежною Службою РК (юридична особа) здійснює директор (власник).

2.3.3. Відповідальність за види і результати діяльності, які прямо або побічно впливають на якість, повинна бути визначена і документально зафіксована.

Відповідальність за види і результати діяльності, що впливають на якість, може бути зафіксована в документах двох видів: