ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ДБН В. 2.5-23-2003

Видання офіційнеДержавний комітет України

з будівництва та архітектури

Київ 2004

РОЗРОБЛЕНІ
ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯЗАТВЕРДЖЕНІ

ИНСТИТУТОМ "КИЇВПРОМЕЛЕКТРОПРОЕКТ"

(Громадський Ю.С. - керівник розробки;

Ямпольський В.Б. - відповідальний виконавець;

Шелудько Б.І.;

Божко В.М., канд. техн. наук)


ДЕРЖАВНИМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ПРОЕКТНО ВИШУКУВАЛЬНИМ ТЕХНОЛОГІЧНИМ

ІНСТИТУТОМ "ЕНЕРГОПЕРСПЕКТИВА"

МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

(Гончаренко В.П.; Бугайчук B.I. - відповідальний виконавець;

Лазаренко О.М.; Похилевич В.Є.; Білорус М.А.)


за участі:


НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

"ЕЛЕТЕР" (Розинський Д.Й.)


НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА

"СИНАПС"

(Федоров С.Д.; Островський Е.П., канд. техн. наук; Облакевич С. В.)


ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ ФІРМИ

"ТЕЛЕКАРТ"

(Хоружий А.А.; Жигалкін С.М.)


ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ "КОНТАКТОР"

(Бандура B.I.)


ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"СІЛКОН-КВАР"

(Раєвський В.Ф.; Уринович О.Б.)


ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

МП "ЕЛАСТОТЕХНІКА" (Юркін О.В.; Бібічев B.I.)


УПРАВЛІННЯМ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ

ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

(Авдієнко О.П., арх.; Шестак В.П., інж.)


Наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 24 вересня 2003 р. № 160 і введені в дію з 1 червня 2004 р. наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 30 грудня 2003 р. № 228


Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Державного комітету України з будівництва та архітектури заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Державного комітету України з будівництва та архітектури.

© Держбуд України, 2004

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Інженерне обладнання будників і споруд.

Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В 2.5-23-2003

на заміну

BCH 59-88

Ці Норми поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення і силового електрообладнання нових та існуючих, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту, житлових будинків, зазначених у СНІП 2.08.01 і ДБН 79, адміністративних і побутових будинків, зазначених у СНіП 2.09.04, та громадських будинків і споруд, наведених у додатку А ДБН В.2.2-9.

Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних та фізичних осіб - суб'єктів інвестиційної діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності.

Ці Норми не поширюються на проектування мобільних (інвентарних) будинків з металу або з металевим каркасом для вуличної торгівлі і побутового обслуговування; на проектування спеціальних електроустановок в лікувально-профілактичних закладах, наукових установах, закладах культури та дозвілля; на проектування електрообладнання санітарно-технічних, протипожежних установок, ліфтів, підйомників та іншого технологічного обладнання; електроустановок котельних, бойлерних, насосних водопостачання і каналізації, ДЕС, а також електроустановок, які за своїми характеристиками повинні бути віднесені до електроустановок промислових підприємств.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих Нормах, наведено у додатку А.

У цих Нормах використовуються скорочення, терміни та визначення згідно з додатком Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 При проектуванні електрообладнання будинків та споруд окрім положень цих Норм слід також керуватись вимогами відповідних розділів ПУЕ, розділів 2,3,9 ДНАОП 0.00-1.32 та вимогами інших чинних нормативних документів.

До електрообладнання унікальних будинків та споруд можуть ставитись додаткові вимоги.

1.2 Обладнання і матеріали, які використовуються в електротехнічних установках об'єктів цивільного призначення, у випадках, передбачених чинним законодавством, повинні супроводжуватись гігієнічним висновком МОЗ України, декларацією про відповідність або свідоцтвом про визнання чи сертифікатом відповідності продукції.

Електротехнічні вироби повинні відповідати вимогам безпеки згідно з ГОСТ 12.2.007.0.

1.3 Конструкція, виконання, клас ізоляції і ступінь захисту електрообладнання та світильників повинні відповідати номінальній напрузі мережі й умовам навколишнього середовища.

1.4 У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках підприємств за кількості світильників понад 300 шт. для зберігання і ремонту світильників, технічних засобів для обслуговування електрообладнання необхідно передбачати окремі приміщення з розрахунку 10 м2 на кожну тисячу світильників, але, як правило, не менше 15 м2.

1.5 Канали, ніші, замонолічені труби і закладні деталі для електропроводок повинні бути передбачені в архітектурно-будівельних кресленнях і кресленнях будівельних виробів згідно з завданням, виданим проектувальниками електротехнічної частини проекту.


2 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЗАХОДИ 3 ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

2.1 У споруджуваних, а також тих, що підлягають реконструкції і капітальному ремонту, бу­динках та спорудах живлення електроприймачів належить здійснювати від мережі 380/220 В із системою заземлення TN-S або TN-C-S.

В мережах із системою заземлення TN-C-S розділення PEN-провідника на РЕ- і N-провідники рекомендується виконувати у ВП, ВРП, ГРЩ на вводах у будинок (споруду).

У будинках та спорудах з вбудованими і прибудованими ТП перевагу треба віддавати мере­жам із системою заземления TN-S.

2.2 За ступенем надійності електропостачання електроприймачі належать до категорій, вказаних в таблиці 2.1.


Таблиця 2.1

Назва споруди і електроприймачів

Категорія надійності електро-постачання

Житлові будинки і гуртожитки заввишки понад 16 поверхів:

електроприймачі протипожежних установок (пожежні насоси, системи підпору повітря, димовидалення, пожежної сигналізації, централізованої системи оповіщення про пожежу), сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення (освітлення безпеки і евакуаційне), вогні світлового огородження;

комплекс решти електроприймачів

І

ІІ

Житлові будинки заввишки до 16 поверхів включно і електроплитами і електроводонагрівачами для гарячого водопостачання, за винятком одно-восьмиквартирних будинківІІ

Житлові одно- восьмиквартирні будинки, в тому числі з електроплитами і електроводонагрівачами для гарячого водопостачання


ІІІ

Житлові будинки заввишки понад 5 поверхів з плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі


ІІ

Житлові будинки заввишки до 5 поверхів включно з плитами на природному, скрапленому газі або твердому паливі


ІІІ

Житлові будинки на ділянках садівничих товариств

ІІІ

Будинки гуртожитків заввишки до 16 поверхів загальною місткістю:

понад 50 осіб;

до 50 осіб включно


ІІ

ІІІ

Громадські будинки заввишки понад 16 поверхів:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, вогні світлового огородження;

комплекс решти електроприймачів


І

ІІ

Будинки установ, організацій, офісів з чисельністю працюючих понад 2000 осіб незалежно від кількості поверхів:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електроприймачів
І

ІІ

Будинки установ, організацій, офісів заввишки до 16 поверхів включно з чисельністю працюючих від 50 до 2 000 осіб


ІІ


Продовження таблиці 2.1

Назва споруди і електроприймачів

Категорія надійності електро-постачання

Будинки установ, організацій, офісів з чисельністю працюючих до 50 осіб незалежно від кількості поверхів (крім будинків установ органів управління обласного, міського та районного значення, які належать до ІІ категорії)


ІІІ

Готелі (мотелі)*), будинки відпочинку, пансіонати і турбази з кількістю місць понад 1 000 або в будівлях заввишки понад 16 поверхів незалежно від кількості місць:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електроприймачів

І

ІІ

Готелі (мотелі)*), будинки відпочинку, пансіонати і турбази з кількістю місць:

від 200 до 1 000;

до 200 включноІІ

ІІІ

Лікувально-профілактичні та санаторні заклади:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, лікарняні ліфти, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

електроприймачі операційних і пологових блоків, відділень анестезіології, реанімації й інтенсивної терапії, кабінетів лапароскопії, бронхоскопії й ангіографії та інших, від безперебійної роботи яких безпосередньо залежить житія хворих;
комплекс решти електроприймачівІ

І

Незалежно від наяв-ності взаєморезер-вованих трансфор-маторів необхідно передбачати ДЕС, АБЖ або акумуля-торні батареї

ІІ

Медичні заклади, аптеки

ІІ

Будинки навчальних закладів, в яких навчається понад 1 000 осіб:

елекіроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електроприймачівІ

ІІ

Будинки навчальних закладів, в яких навчається:

від 200 до 1 000 осіб;

до 200 осіб включно


ІІ

ІІІ

Дитячі дошкільні заклади


Будинки культурно-видовищних закладів, закладів дозвілля, культових закладів, криті спортивні споруди:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

електроприймачі постановочного освітлення, механізмів сцени, технічних апаратних і систем озвучування при сумарній кількості місць в залах понад 800;

електроприймачі постановочного освітлення механізмів сцени, технічних

апаратних і систем озвучування при сумарній кількості місць в залах до 800;І

(див. 5.18)


ІІ


ІІІ


Продовження таблиці 2.1

Назва споруди і електроприймачів

Категорія надійності електро-постачання

решта електроприймачів при сумарній кількості місць в залах понад 800 і дитячих видовищних закладах незалежно від кількості місць;

решта електроприймачів при сумарігій кількості місць в залах від 300 до 800 включно;

комплекс електроприймачів при сумарній кількості місць до 300 включно


І


ІІ

ІІІ

Будинки установ кредитування, страхування та комерційного призначення. Банки і банківські сховища:

електроприймачі протипожежних установок, ліфти, аварійне освітлення;

пожежна та охоронна сигналізація, сигналізація загазованості;

технічні засоби автоматизованої системи керування банківського виробництва;

серверна і приміщення міжбанківських електронних розрахунків, електронної пошти;

комплекс решти електроприймачівІ

особлива група

І


див. 2.5

ІІ

Бібліотеки і архіви з фондом, що перевищує 1 млн. одиниць зберігання:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електроприймачів
І

ІІ

Бібліотеки і архіви:

з фондом від 100 тисяч до 1млн. одиниць зберігання включно;

з фондом до 100 тисяч одиниць зберігання включно


ІІ

ІІІ

Музеї та виставки загальнонаціонального значення

І

Музеї та виставки обласного значення:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електроприймачівІ

ІІ

Музеї та виставки місцевого значення

ІІ

Універсами, торговельні центри і магазини з торговими залами загальною площею понад 2 000 м2:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електроприймачів
ІІ

ІІІ

Торговельні заклади з торговою площею:

від 250 до 2 000 м2 включно;

до 250 м2 включно


ІІ

ІІІ

Заклади громадського харчування з кількістю посадочних місць понад 500:

електроприймачі протипожежних установок, сигналізація загазованості, аварійне освітлення, охоронна сигналізація;

комплекс решти електроприймачівІ

ІІ