- Данi про види будiвельних конструкцiй, виробiв, iмпортного

обладнання, що застосовуються.

- Наявнi топографiчнi плани.

- Наявнi висновки щодо iнженерно-геологiчних, гiдрологiчних та

екологiчних умов (особливостей) територiї.

- Наявнi матерiали щодо iснуючої забудови (обмiрювальнi кресле-

ння.технiчнi данi) та зелених насаджень.

- Вiдомостi про пiдземнi споруди, пiдземнi та наземнi комунiка-

цiї та їх технiчний стан.

- Матерiали iнвентаризацiї, оцiночнi акти, рiшення органiв мi-

сцевого самоврядування про знесення i характер компенсацiї за

будинки та споруди, якi пiдлягають знесенню.

- Данi для розроблення рiшень по органiзацiї будiвництва (за

необхiдностi) i складання кошторисної документацiї.

- Данi про види палива, яке застосовується, та дозвiл на його

використання.

- Для виконання проектних робiт з реконструкцiї - висновки про

результати обстеження будiвельних конструкцiй, обмiрювальнi

креслення, вiдомостi про послiдовнiсть перенесення дiючих

iнженерних мереж та комунiкацiй.

- Висновки про екологiчну придатнiсть дiлянки для будiвництва

об'єкту.


Для об'єктiв промислового призначення додатково подаються такi

матерiали:

- Данi технiчних проектiв на машини та обладнання з тривалим

циклом розроблення, конструювання i виготовлення, по родови-

щах сировини i напiвзаводським її випробуванням.

- Номенклатура продукцiї, виробнича та розрахункова програми.

- Креслення i технiчнi характеристики продукцiї пiдприємства.

- Вiдомостi про iмпортне обладнання.

- Необхiднi данi по виконаних науково-дослiдних роботах, якi

пов'язанi iз утворенням нових технологiчних процесiв i

обладнання.

- Данi по iнвентаризацiї iснуючих на пiдприємствах (будинках,

спорудах) джерелах забруднення атмосфери з їх характеристи-

ками.

- Матерiали, одержанi вiд органiзацiй державного нагляду про


ДБН А.2.2-3-97 С. 20


стан водойм, атмосферного повiтря, грунту, геологiчних умов,

флори, фауни.


При забудовi площ залягання корисних копалин - дозвiл на забу-

дову, виданий органами мiсцевого самоврядування, згiдно з чинним По-

ложенням.

При проектуваннi розширення i реконструкцiї дiючих об'єктiв:

- Висновки та матерiали, виконанi за результатами обстеження

дiючих виробництв, конструкцiй будинкiв та споруд.

- Технологiчнi планування дiючих виробництв (цехiв), дiлянок з

специфiкацiєю обладнання i вiдомостями про його стан.

- Умови на розмiщення iнвентарних тимчасових будинкiв i споруд,

пiдйомно-транспортних машин та механiзмiв, мiсць складування

будiвельних матерiалiв та iн.

- Перелiки iснуючих будинкiв (примiщень) i споруд, пiдйомно-

транспортних засобiв пiдприємства (будинку, споруди), якi

можуть бути використанi в процесi виконання будiвельно-мон-

тажних робiт.

- Iншi необхiднi данi.


Примiтка. Конкретний перелiк вихiдних даних, якi надаються замо-

вником, визначається при пiдписаннi договору (контракту на виконання

вiлповiдних стадiй проектування.Додаток 5

(рекомендований)


СКЛАД ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ


- Назва та мiсцезнаходження об'єкту.

- Пiдстава для проектування.

- Вид будiвництва.

- Данi про замовника.

- Данi про проектувальника (генерального проектувальника).

- Данi про пiдрядника (генерального пiдрядника - за наявностi

такого).

- Стадiйнiсть проектування.

- Iнженернi вишукування (за їх наявностi).

- Вихiднi данi про особливi умови будiвництва (сейсмiчнiсть,

група осiдання грунтiв, пiдроблюванi i пiдтоплюванi терито-

рiї тощо).

- Основнi архiтектурно-планувальнi, мiстобудiвнi вимоги i ха-

рактеристики проектованого об'єкту.

- Черговiсть проектування та будiвництва.

- Вказiвки про необхiднiсть:

- розроблення окремих проектних рiшень в декiлькох варi-

антах i на конкурсних засадах;

- попереднiх погоджень проектних рiшень iз зацiкавленими

вiдомствами;

- виконання демонстрацiйних матерiалiв, макетiв i креслень

iнтер'єрiв, їх склад та форма;

- виконання науково-дослiдних та дослiдно-експерименталь-

них робiт в процесi проектування i будiвництва;

- технiчного захисту iнформацiї.

- Данi про вид палива та попереднi погодження щодо його вико-

ристання, якщо передбачається власне теплопостачання.

- Потужнiсть або характеристика об'єкту, виробнича програма.

- Вимоги до благоустрою майданчика.


ДБН А.2.2-3-97 С. 21


- Вимоги до iнженерного захисту територiй i споруд.

- Основнi вимоги щодо iнвестицiйних намiрiв.

- Вимоги щодо розроблення роздiлу "Оцiнка впливiв на навколишнє

середовище".

- Вимоги до режиму безпеки та охорони працi.

- Вимоги до розроблення спецiальних заходiв.


Примiтка 1. Завдання на проектування затверджує замовник (iнве-

стор), погоджує проектувальник.

Примiтка 2. Склад завдання на проектування може змiнюватися вi-

дповiдно до особливостей проектованих об'єктiв i умов будiвництва.Додаток 6

(рекомендований)


СКЛАД ТЕО IНВЕСТИЦIЙ


ТЕО iнвестицiй складається, як правило, з таких роздiлiв:


1. Вихiднi положення, в яких вiдображується характеристика промис-

лового об'єкта, технiчна можливiсть та економiчна доцiльнiсть

нового будiвництва або реконструкцiї iснуючих пiдприємств

(будинкiв, споруд).

2. Обгрунтування проектної потужностi об'єкта, передбачуваного

асортименту продукцiї, яка запланована до випуску, а також

мiркування щодо її збуту.

3. Обгрунтування чисельностi нових або додаткових робочих мiсць

виробничого персоналу.

4. Данi про наявнiсть сировинної бази, про можливiсть забезпечення

основними матерiалами, енергоресурсами, напiвфабрикатами, забе-

зпеченостi трудовими ресурсами - з обгрунтуванням можливостi їх

використання або одержання.

5. Обгрунтування розмiщення об'єкта та вибiр майданчикiв для будi-

вництва.

6. Матерiали оцiнки впливiв на навколишнє середовище (ОВНС).

7. Схеми генплану та транспорту.

8. Основнi технологiчнi та будiвельнi рiшення.

9. Можливi термiни будiвництва.

10. Основнi положення по органiзацiї будiвництва.

11. Розрахункова вартiсть будiвництва.

12. Заходи по технiчному захисту iнформацiї.

1З. Основнi рiшення по санiтарно-побутовому обслуговуванню

працюючих.

14. Основнi рiшення по вибухо-пожежнiй безпецi виробництва.

15. Техніко-економічні показники.

16. Висновки та пропозицiї.


Склад ТЕО iнвестицiй може бути доповнений чи скорочений за рi-

шенням замовника або за погодженням з ним.ДБН А.2.2-3-97 С. 22


Додаток 7

(рекомендований)


СКЛАД ТА ЗМIСТ ПРОЕКТУ НА БУДIВНИЦТВО

ОБ'ЄКТIВ ЦИВIЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


Пояснювальна записка

Загальнi положення


1. Вихiднi данi для проектування.

2. Пiдстава для розроблення проекту.

3. Коротка характеристика об'єкта, данi про проектну потужнiсть

об'єкта (мiсткiсть, пропускна спроможнiсть).

4. Вiдомостi про потреби в паливi, водi, електричнiй енергiї, за-

ходи по енергозбереженню тощо.

5. Вiдомостi про черговiсть будiвництва та пусковi комплекси.

6. Вiдомостi про вiдновлення (рекультивацiю) земельної дiлянки,

використанню родючого шару грунту.

7. Вiдомостi про наявнiсть погоджених проектних рiшень та дотри-

мання вимог нормативних документiв.

8. Рiшення по iнженерному захисту територiй i споруд.

9. Основнi технiко-економiчнi показники.

10. Заходи по технiчнiй експлуатацiї (за необхiдностi).

11. Економiчний розрахунок ефективностi iнвестицiй (при вiдсутностi

ескiзного проекту).

12. Охорона працi.


Архiтектурно-будiвельнi рiшення


1. Рiшення та основнi показники по генеральному плану, благоус-

трою та озелененню. Короткий опис i обгрунтування архiтектурних рi-

шень та їх вiдповiднiсть функцiональному призначенню з урахуванням

мiстобудiвних вимог. Рiшення по оздобленню будинку, споруди.

2. Основнi рiшення по прийнятiй конструктивнiй схемi об'єктiв

(матерiали стiн, перекрить, покрiвлi), обгрунтування застосованих

типiв фундаментiв та iнших конструкцiй, теплоефективнiсть огороджу-

вальних конструкцiй.


Технологiчна частина (за необхiдностi)


1. Коротка характеристика i обгрунтованi рiшення механiзацiї та

автоматизацiї технологiчних процесiв, показники завантаження устат-

кування.

2. У вiдповiдних випадках - обгрунтування необхiдностi придбан-

ня технологiчного обладнання по iмпорту.

3. Результати розрахункiв чисельного та професiйно-квалiфiка-

цiйного складу виробничого персоналу.


Рiшення по iнженерному обладнанню


1. Обгрунтування принципових рiшень по iнженерному обладнанню -

опаленню, вентиляцiї, кондицiюванню повiтря, газопостачанню, водопо-

стачанню i каналiзацiї, електрообладнанню, електроосвiтленню, захис-

ту вiд блискавок, зв'язку, пожежнiй та охороннiй сигналiзацiї,

сигналiзацiї, радiофiкацiї, телебаченню, автоматизацiї санiтарно-те-

хнiчних пристроїв, диспетчеризацiї, обладнанню замково-переговорними

пристроями (для житлових будинкiв), вимоги по енергозбереженню.

2. Заходи по захисту вiд блукаючих струмiв та по антикорозiй-

ному захисту.

3. Iнженернi рiшення по протипожежних заходах.

ДБН А.2.2-3-97 С. 23


Загальна рекомендацiя: пояснювальна записка повинна бути

викладена якомога стислiше.


Основнi креслення


- ситуацiйний план в масштабi 1:5000, 1:10000;

- схема генерального плану або генеральний план на топографi-

чнiй основi в масштабi 1:500, 1:1000;

- принциповi рiшення по вертикальному плануванню, благоустрою,

та озелененню;

- план трас зовнiшнiх iнженерних мереж та комунiкацiй;

- плани трас внутрiшньоплощадкових мереж i споруд до них;

- плани поверхiв, фасади, розрiзи будинкiв та споруд iз схема-

тичним зображенням основних несучих та огороджувальних конс-

трукцiй в масштабi 1:50, 1:100, 1:200;

- iнтер'єри основних примiщень (розробляються додатково згiдно

iз завданням на проектування);

- каталожнi аркушi при використаннi проектiв масового застосу-

вання;

- плани поверхiв, фасади i розрiзи при використаннi проектiв

повторного застосування;

- принциповi схеми улаштування iнженерного обладнання (опален-

ня, вентиляцiї, холодного та гарячого водопостачання, каналi-

зацiї, водостокiв, електрообладнання, газо- та холодопостача-

ння, кондицiювання повiтря, зв'язку та сигналiзацiї, автома-

тизацiї iнженерного обладнання, пило- та димовидалення, смiт-

тєвидалення);

- технологiчнi компонування з посиланням на нормалi або плани

розмiщення (розташування) основного устаткування;

- вихiднi данi на розроблення конструктивної документацiї по

обладнанню iндивiдуального виготовлення;

- принциповi рiшення по органiзацiї будiвництва;

- базисна кошторисна документацiя.
Додаток 8

(рекомендований)


СКЛАД ТА ЗМIСТ ПРОЕКТУ

НА БУДIВНИЦТВО ОБ'ЄКТIВ ПРОМИСЛОВОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ


Пояснювальна записка

Загальнi положення


1. Вихiднi данi для проектування.

2. Пiдстава для розроблення проекту.

3. Коротка характеристика пiдприємства (будинку, споруди) та його

склад:

- данi про проектну потужнiсть, номенклатуру, якiсть та технi-

чний рiвень продукцiї, сировинну базу;

- результати розрахункiв чисельного та професiйно-квалiфiкацi-

йного складу працiвникiв;

- кiлькiсть та оснащенiсть робочих мiсць;

- вiдомостi про органiзацiю, спецiалiзацiю та кооперування ос-

новного та допомiжного виробництв.

4. Вiдомостi про потреби в паливi, водi, тепловiй та електричнiй

енергiї, заходи по енергозбереженню та iн.


ДБН А.2.2-3-97 С. 24


5. Вiдомостi про черговiсть будiвництва - пусковi комплекси та їхнi

основнi технiко-економiчнi показники.

6. Органiзацiя та термiни будiвництва i освоєння проектних потужно-

стей.

7. Данi про органiзацiю виробництва, собiвартiсть продукцiї, ефек-

тивнiсть капiтальних вкладень.

8. Основнi рiшення та показники по генеральному плану, iнженерним

мережам i комунiкацiям.

9. Вiдомостi про iнженерний захист територiй i споруд.

10. Охорона працi.

В роздiлi наводяться вiдомостi: перелiк основних нормативних до-

кументiв, обгрунтованi та погодженi з органами Держнаглядохоронпрацi

вiдхилення вiд чинних норм, правил, заходи по забезпеченню безпеки

процесiв та виробiв; токсикологiчна, пожежо-вибухонебезпечна харак-

теристика матерiалiв, продуктiв, напiвфабрикатiв, вiдходiв виробниц-

тва; контроль вимог безпеки; характеристика виробничих примiщень,

розрахунки або обгрунтування категорiй по вибухо-пожежнiй небезпецi,

класiв по ПУЕ, визначення енергетичного потенцiалу вибухо-небезпеч-

них блокiв, радiуси зон можливих зруйнувань; заходи по захисту пер-

соналу вiд травмування, по безпечнiй евакуацiї працюючих при можли-

вих аварiях i пожежах; данi по освiтленню робочих мiсць, шуму,

вiбрацiї, засобах вилучення i нейтралiзацiї вiдходiв з небезпечними

властивостями, засобах запобiгання пожежам, вибухам; зберiганню i

транспортуванню матерiалiв, напiвфабрикатiв з небезпечними та шкiд-

ливими властивостями, веденню робiт по навантаженню i розвантаженню;

заходи по захисту працюючих вiд зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв;

наявнiсть санiтарнопобутових примiщень, медобслуговування, данi про

пiльги, припустимiсть працi жiнок i пiдлiткiв.


11. Оцiнка впливiв на навколишнє середовище (ОВНС).