:Експер- :Погодження, за-:Додаткові :Відбір проекту-:Проект. :

:тиза ес-:твердження ес- :вихідні дані :вальника :Склад :

:кізного :кізного проекту:для розроблення : :проекту :

:проекту,: :проекту : :викладе-:

:який :Показники , які:(додаток 4) : :но у до-:

:підлягає:включаються у : : :датку 7 :

:затверд-:документ про : : : :

:женню :затверждення, : : : :

: :наведені у до- : : : :

: :датках 10 та 11: : : :

:------------------------------------------------------------------:

: :Вихідні дані :Конкурс на про-: :

:При відсутності :та завдання на :ектні роботи : :

:ескізного проекту :проектування :або відбір про-: :

: :(додатки 4 та 5):ектувальника : :

--------------------------------------------------------------------


Продовження таблиці 2.1

--------------------------------------------------------------------

: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :

: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :

:------------------------------------------------------------------:

:Організації містобудува- :Організа- : Замовник :Органи :

:ння та архітектури. :ції, які- : :місцевого:

:Погоджувальні організації:мають : :самовря- :

: :право на : :дування :

: :проведе- : : :

: :ння екс- : : :

: :пертизи : : :

:------------------------------------------------------------------:

: 11 : 12 : 13 : 14 : 15 :

:------------------------------------------------------------------:

:Погодження містобудівного:Експерти- :Затверджен-:Клопо- :Рішення :

:рішення (при відхиленні :за проекту:ня проекту.:тання :про ви- :

:проектних рішень від : :Показники, :про ви-:лучення :

:ескізного проекту) : :які включа-:лучення:(викуп) :

: : :ються у до-:та :земельної:

:Погодження трас інженер- : :кументи про:надання:ділянки :

:них мереж : :затверджен-:земель-:та умови :

:(за необхідності погоже- : :ня наведені:ної :її :

:ння з відповідними : :у додатках :ділянки:надання :

:організаціями) : :10 та 11 : : :

--------------------------------------------------------------------


ДБН А.2.2-3-97 С. 15


Закінчення таблиці 2.1

--------------------------------------------------------------------

: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :

: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :

:------------------------------------------------------------------:

:Замовник. :Проектувальник :Органи міс- :Замовник :Органи :

:Тендерний : :цевого само-: :місцевого :

:комітет : :врядування. : :самовряду-:

: : :Проекту- : :вання :

: : :вальник. : : :

: : :Замовник : : :

:------------------------------------------------------------------:

: 16 : 17 : 18 : 19 : 20 :

:------------------------------------------------------------------:

:Тендер (тор-:Робоча :Погодження :Клопотання :Дозвіл :

:ги) підряду :документація :інженерних :про дозвіл :на :

:на будівни- : :мереж :на :проведення:

:цтво :Порядок розробле-: :проведення :будівель- :

:об'єкту або :ння робочої доку-: :будівельно-:но- :

:відбір :ментації викладе-: :монтажних :монтажних :

:підрядника :но у розділі 7 : :робіт :робіт :

--------------------------------------------------------------------


ОРГАНIЗАЦiЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ПРОЕКТУВАННЯ

ОБ'ЄКТIВ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


Таблиця 2.2

--------------------------------------------------------------------

: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :

: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :

:------------------------------------------------------------------:

: Инвестор (замовник) : Замовник. : :Органи мі-:

: : : :стобудува-:

: : : :ння та ар-:

: Проектувальник : Проекту- : Проекту-:хітектури.:

: : вальник : вальник: Погоджу- :

: : : :вальні ор-:

: : : :ганізациії:

: : : :Територіа-:

: : : :льна прое-:

: : : :ктна орга-:

: : : :нізація. :

: : : : Замовник :

:------------------------------------------------------------------:

: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 :

:------------------------------------------------------------------:

:Інвести-:Конкурс на виконання :Укладання :ТЕО :Погодження:

:ційні :проектних робіт або :договору на:інвестицій :ТЕО інвес-:

:наміри. :відбір проектувальника:розроблення:(додаток 6):тицій в ча:

:Перед- : :ТЕО : :стині роз-:

:проектні:Вихідні дані та завда-:інвестицій : :міщення та:

:пророб- :ння на розроблення : : :розмірів :

:лення :ТЕО інвестицій : : :майданчика:

: : : : :будівницт-:

: :Умови проведення кон- : : :ва, трас :

: :курсу викладені у від-: : :інженерних:

: :повідному положенні : : :мереж :

: :---------------------------------------------------------:

: : При відсутності ТЕО інвестицій :

--------------------------------------------------------------------

ДБН А.2.2-3-97 С. 16

Продовження таблиці 2.2

--------------------------------------------------------------------

: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :

: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :

:------------------------------------------------------------------:

:Організа:Замовник :Замовник. Органи: Замовник :Проекту-:

:ції, які: :місцевого : :вальник :

:мають : :самоврядування. : : :

:право : :Проектувальник : : :

:проведе-: : : : :

:ння екс-: : : : :

:пертизи : : : : :

:------------------------------------------------------------------:

: 6 : 7 : 8 : 9 : 10 :

:------------------------------------------------------------------:

:Експер- :Погодження, за-:Додаткові :Відбір проекту-:Проект. :

:тиза :твердження ТЕО :вихідні дані :вальника :Склад :

:ТЕО ін- :інвестицій :для розроблення : :проекту :

:вестицій:Показники, які :проекту : :викладе-:

:які включаються у : :(додаток 4) : :но у до-:

:підлдокумент про яга-: : : :датках :

:ють затверждення, : : : :8 та 9 :

:затвнаведені у ерд-: : : : :

:женндодатку 12 ю : : : : :

:------------------------------------------------------------------:

: :Вихідні дані :Конкурс на про-: :

:При відсутності :та завдання на :ектні роботи : :

:ТЕО інвестицій :проектування :або відбір про-: :

: :(додатки 4 та 5):ектувальника : :

--------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці 2.2

--------------------------------------------------------------------

: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :

: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :

:------------------------------------------------------------------:

:Організації містобудува- :Організа- : Замовник :Органи :

:ння та архітектури. :ції, які- : :місцевого:

:Органи охорони навколиш- :мають : :самовря- :

:нього природного :право на : :дування :

:середовища. :проведе- : : :

:Територіальна проектна :ння екс- : : :

:організація. :пертизи : : :

:Погоджувальні організації:

:------------------------------------------------------------------:

: 11 : 12 : 13 : 14 : 15 :

:------------------------------------------------------------------:

:Погодження трас інженер- :Експерти- :Затверджен-:Клопо- :Рішення :

:них мереж. Додержання :за проекту:ня проекту.:тання :про ви- :

:екологічних вимог. : : :про ви-:лучення :

: : : :лучення:(викуп) :

:Вибіркове погодження про-: : :та :земельної:

:ектів територіальною про-: :Показники, :надання:ділянки :

:ектною організацією. : :які включа-:земель-:та умови :

: : :ються у до-:ної :її :

:Погодження проекту в час-: :кументи про:ділянки:надання :

:тині розміщення та роз- : :затверджен-: : :

:мірів майданчику будівни-: :ня наведені: : :

:цтва (за необхідності по-: :у додатку : : :

:годження з відповідними : :12 : : :

:організаціями) : : : : :

--------------------------------------------------------------------

ДБН А.2.2-3-97 С. 17

Закінчення таблиці 2.2

--------------------------------------------------------------------

: Суб'єкти iнвестицiйної дiяльностi, якi забезпечують виконання :

: робiт на певних етапах розроблення проектної документацiї :

:------------------------------------------------------------------:

:Замовник. :Проектувальник :Органи міс- :Замовник :Органи :

:Тендерний : :цевого само-: :місцевого :

:комітет : :врядування. : :самовряду-:

: : :Проекту- : :вання :

: : :вальник. : : :

: : :Замовник : : :

:------------------------------------------------------------------:

: 16 : 17 : 18 : 19 : 20 :

:------------------------------------------------------------------:

:Тендер (тор-:Робоча :Погодження :Клопотання :Дозвіл :

:ги) підряду :документація :інженерних :про дозвіл :на :

:на будівни- : :мереж :на :проведення:

:цтво :Порядок розробле-: :проведення :будівель- :

:об'єкту або :ння робочої доку-: :будівельно-:но- :

:відбір :ментації викладе-: :монтажних :монтажних :

:підрядника :но у розділі 7 : :робіт :робіт :

--------------------------------------------------------------------Додаток 3

(рекомендований)


ВКАЗIВКИ ЩОДО ВИБОРУ МАЙДАНЧИКА (ТРАСИ)

ДЛЯ БУДIВНИЦТВА


Майданчик для будiвництва визначається органами мiстобудування

та архiтектури на пiдставi планувальних мiстобудiвних матерiалiв та

в залежностi вiд рiшення органiв мiсцевого самоврядування про право

iнвестора на проведення проектних робiт, або документа про його пра-

во на власнiсть чи оренду земельної дiлянки згiдно з чинним законо-

давством. При вiдсутностi перелiчених матерiалiв замовником

створюється комiсiя для вибору майданчика будiвництва об'єкту.


До складу комiсiї входять вiдповiдальнi представники:

- замовника проекту;

- проектувальника (генерального проектувальника);

- органiв мiсцевого самоврядування та визначених ними предста-

вникiв зацiкавлених органiзацiй;

- органiв мiстобудування та архiтектури;

- органiв охорони навколишнього природного середовища;

- органiв державного санiтарного нагляду;

- iнших органiв державного нагляду в залежностi вiд специфiки

об'єкту.


Для об'єктiв промислового призначення - також представники

територiальної проектної органiзацiї. За необхiдностi до складу

комiсiї можуть включатися представники iнших зацiкавлених органiза-

цiй. Майданчик для будiвництва обирається згiдно з земельним, вод-

ним, лiсовим та iншим законодавством, матерiалами iнженерних вишуку-

вань, а також з урахуванням впливу екологiчного середовища на проек-

тований об'єкт i впливiв вiд експлуатацiї цього об'єкту на

навколишнє природне середовище.

Замовник проекту за участю генерального проектувальника, а у

необхiдних випадках i спецiалiзованих проектних та вишукувальних ор-

ганiзацiй, здiйснює:


ДБН А.2.2-3-97 С. 18


- одержання у вiдповiдних виконавчих органах мiсцевого самов-

рядування технiчних умов на пiдключення проектованого об'єкту

до джерел постачання, iнженерних мереж та комунiкацiй, термiн

дiї яких повинен бути не менше нормативної тривалостi проек-

тування та будiвництва.

Зазначенi матерiали та розрахунки, якi обгрунтовують вибiр май-

данчика, замовник направляє зацiкавленим органiзацiям i органам дер-

жавного нагляду для висновкiв, якi повиннi бути поданi у 15-денний

термiн.

У випадку суперечностей мiж замовником, зацiкавленими органiза-

цiями та органами державного нагляду рiшення щодо суперечностей

приймається у встановленому порядку.

Замовник проекту за участю генерального проектувальника

погоджує з вiдповiдними органами та органiзацiями з урахуванням оде-

ржаних висновкiв рiшення, якi приймаються щодо:

- мiсця розташування i розмiрiв майданчика для будiвництва;

- можливостей застосування основних мiсцевих будiвельних мате-

рiалiв та конструкцiй:

- прокладання трас нових позамайданчикових iнженерних мереж та

комунiкацiй;

- мiсць приєднання об'єкту до iснуючих iнженерних мереж та ко-

мунiкацiй, джерел енергопостачання, теплопостачання i мiсць

скидання стiчних вод;

- заходiв по охоронi навколишнього природного середовища;

- заходiв пожежної безпеки i охорони працi.


За необхiдностi здiйснюються також погодження:

- заходiв, якi забезпечують збереження пам'яток архiтектури,

iсторiї, культури, археологiї;

- примикання майданчика будiвництва до берегової смуги;

- умов здiйснення будiвництва на дiлянках залягання корисних

копалин з урахуванням вiдповiдних Положень про забудову площ

залягання корисних копалин, а в районах iз складними iнжене-

рно-геологiчними умовами - у вiдповiдностi з вимогами цього

документу;

- умов, шо виникають у зв'язку з пiдтопленням i затопленням

дiлянки:

- умов, якi забезпечують безпеку польотiв повiтряних суден;

- граничної висоти будинкiв при розмiщеннi майданчикiв будiв-

ництва в районi спецiальних споруд, лiнiй зв'язку, ЛЕП

та iн.;


Додатково для об'єктiв промислового призначення: умов та пунктiв

примикання залiзничних колiй проектованого пiдприємства (будинку,

споруди) до магiстральних залiзниць, обслуговування об'єкiв рiчкови-

ми та морськими спорудами.

Вiдповiдальнiсть за вибiр майданчика для будiвництва, пiдготовку

необхiдних матерiалiв та повноту погоджень рiшень, якi при цьому на-

мiчаються, несе замовник.

Комiсiя складає акт про вибiр майданчика для будiвництва, який

пiдписується усiма її членами. Строк дiї погоджень, що

встановлюється в зазначеному актi, повинен бути не менше нормативної

тривалосі проектування та будiвництва.

Акт пiдписує замовник з урахуванням виконання вимог земельного

кодексу України. Акт про вибiр майданчика для будiвництва є пiдста-

вою для прийняття рiшення про право проведення проектних та вишукува-

льних робiт, а також про передачу дiлянки iнвестору у власнiсть або

оренду.ДБН А.2.2-3-97 С. 19


Додаток 4

(рекомендований)


ПЕРЕЛIК ВИХIДНИХ ДАНИХ,

ЯКI НАДАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКОМ


- Завдання на проектування.

- Iнвестицiйнi намiри iнвестора (замовника).

- Рiшення органу мiсцевого самоврядування про проведення прое-

ктних та вишукувальних робiт чи рiшення про вiдведення земе-

льної дiлянки, або документ про право власностi чи аренди на

землю, отриманий згiдно з земельним кодексом.

- Архiтектурно-планувальне завдання на проектування.

- Наявнi мiстобудiвнi планувальнi матерiали (проекти детально-

го планування i забудови, генеральнi плани i т.п.) з нанесен-

ням вiдведення дiлянки або акт вибору майданчика.

- Технiчнi умови на приєднання проектованого об'єкту до iнжене-

рних мереж i комунiкацiй з термiнами їх дiї не менше нормати-

вної тривалостi проектування та будiвництва, а також технiчнi

умови на перiод будiвництва.

- Особливi умови зацiкавлених органiзацiй.