1. У випадках, коли споживач вимагає підтвердження розрахункового значення характеристик матеріалу або у разі необхідності їх уточнення, виконуються перевірки цих характеристик відповідно до методів випробування, встановлених у нормативних документах категорії Б.

 2. Методи випробувань повинні містити:

 • опис фізичної суті методу випробувань;

 • порядок відбору зразків для випробувань;

 • вимоги до експериментального обладнання;

 • порядок підготовки зразків та обладнання для проведення випробувань;

 • умови випробувань, які ведуть до визначення необхідних фізичних величин;

 • процедуру обробки експериментальних даних, оцінки похибки вимірювань та невизначеності фізичних характеристик;

- процедуру визначення розрахункових значень на основі визначених характеристик та встановлення специфічних умов використання (експлуатації) матеріалів у виробах.

6.3.3.6 Характеристики компонентів конструктивної системи (конструктивні компоненти) визначаються на підставі:

 • загальноприйнятних розрахункових значень;

 • загальних інженерних методів обчислення;

 • точних методів обчислення з моделюванням складних процесів тепло- та вологопередачі;

 • методів обчислення на підставі результатів вимірювань.

 1. Оцінювання характеристик конструктивних компонентів методами обчислення здійснюється у випадках, коли вимагаються більш точні величини ніж загальноприйнятні розрахункові значення.

 2. Оцінювання методами обчислення на підставі результатів вимірювань передбачає визначення розрахункових значень характеристик конструктивних компонентів згідно з порядком, визначеним у 6.3.3.5 цих норм.

 3. Характеристики матеріалів конструктивної системи наведені у табл. 3.


Таблиця 3 - Характеристики конструктивних компонентів системи теплової ізоляції

Ч.ч.

Характеристика конструктивних компонентів

1

Термічний опір (*), опір теплопередачі (*), коефіцієнт теплопередачі (*)

2

Приведений опір теплопередачі (**)

3

Еквівалентна теплопровідність (*), (**) , лінійний коефіцієнт теплопередачі (*), (*)

4

Температурний перепад між температурою внутрішнього повітря та температурою внутрішньої поверхні (*), (**), температура внутрішньої поверхні в зоні теплопровідних включень (**)

5

Теплова інерція (*), теплостійкість (*)

6

Відсутність конденсації або накопичення вологи в товщі огороджувальних конструкцій (*)

7

Водонепроникність

8

Повітропроникність (*), (**)

9

Використання та передавання сонячної енергії (*), (**)

10

Корисні площі і характеристики потоків через отвори для цілей вентиляції (**)

(*) - одномірний потік теплоти чи маси;

(**) - дво- чи тримірний потік теплоти чи маси.

6.3.4 Системи і компоненти

 1. До системних компонент належать компоненти технічного устаткування, характеристики яких впливають на енергоспоживання. Прикладом системних компонент є: нагрівальні й охолоджувальні генератори; атмосферні і сонячні колектори і водонагрівачі; пристрої акумулювання енергії; теплообмінники; теплові насоси; нагрівальні й охолоджувальні прилади; отвори для впускання і випускання повітря; повітряні і водяні елементи розподільної мережі; насоси і вентилятори; пасивні вентилятори витяжних труб; прилади регулювання; клапани і заслінки; фільтри; керуючі пристрої.

 2. Технічні характеристики компонент технічного устаткування повинні міститись у технічних специфікаціях і мають включати інформацію, необхідну для:

 • порівняння експлуатаційних характеристик подібних системних компонент з тими, що є в уніфікованих умовах;

 • оцінювання енергоспоживання і максимального навантаження, беручи до уваги експлуатаційні показники за умови роботи при частковому навантаженні;

 • адекватного проектування і калібрування компонент систем технічного устаткування;

 • правильної експлуатації, керування та обслуговування.

 1. Визначення характеристик системних компонент має здійснюватись згідно з гармонізованими процедурами, які повинні включати методи вимірювань і оцінювання розрахункових значень характеристик при експлуатації як з повним, так і з частковим навантаженням.

 1. За необхідності гармонізовані процедури повинні бути обумовлені для:

 • визначення характеристик всіх однотипних пристроїв у визначеному діапазоні габаритів за результатами вимірів, зроблених для обмеженої кількості пристроїв для цього діапазону;

 • виконання вимірів на місцях для перевірки необхідних характеристик компонент, які не можуть бути перевірені в лабораторії через їх габарити чи обмежене виготовлення.

6.3.4.5 Характеристики кожної з основних споріднених груп системних компонент наведені у табл. 4.


Таблиця 4 - Характеристики основних споріднених груп системних компонент

Ч.ч.

Компоненти

Характеристики

1

Нагрівальні та охолоджувальні генератори, включаючи котли та повітронагрівачі, повітроохолоджувачі, теплові насоси, водонагрівачі тощо, які використовують паливо чи енергетику, беручи до уваги споживання всього інтегрованого допоміжного устаткування

Номінальна потужність (*)

Постійне споживання (**)

Коефіцієнт корисної дії при повному навантаженні (**)

Коефіцієнт корисної дії при частковому (20 %-80 %) навантаженні (**)

Теплова інерція

Характеристики внутрішнього повітряного і водяного перепаду тиску

Характеристики насосів і вентиляторів за потоком і перепадом тиску

Ефективність (коефіцієнт корисної дії) і потужність


Кінець таблиці 4

Ч.ч.

Компоненти

Характеристики

2

Атмосферні і сонячні колектори, сонячні водонагрівачі

Те ж саме, що і для нагрівальних та охолоджувальних генераторів

Оптичні і теплові характеристики (*)

3

Системи акумулювання енергії

Ємність контейнера (резервуара) для зберігання

Характеристики тепловитрат для повного діапазону робочих умов

4

Теплообмінники

Номінальна потужність (*)

Ефективність (коефіцієнт корисної дії) (*)

Теплові витрати (*)

Характеристики тиску потоку (*)

Потужність і ефективність (коефіцієнт корисної дії) інтегрованого допоміжного устаткування (*)

5

Нагрівальні й охолоджувальні випромінювачі

Номінальна потужність для різних робочих умов (*)

Випромінювальні і конвенційні вихідні компоненти для діапазону робочих умов (*)

Теплова інерція

6

Теплові випромінювачі, інтегровані в межах будівлі (кабелі, труби, листи тощо)

Розрахункове випромінювання

Температура поверхні і коефіцієнти випромінювання при повному і частковому навантаженні

Теплова інерція

7

Клапани і заслінки

Характеристики перепаду тиску потоку

8

Труби та елементи систем труб, включаючи витратоміри тощо

Характеристики перепаду тиску потоку

9

Фільтри

Пропускна здатність фільтра

Характеристики перепаду тиску потоку

Ємність пилопоглинання

10

Отвори для впускання і випускання повітря

Характеристики перепаду тиску потоку (*)

Характеристики індукованого повітряного потоку (*)

11

Ізоляція труб і каналів

Термічний опір

Опір дифузії водяної пари

12

Мережні електронагрівачі

Номінальна потужність

13

Контрольно-вимірювальні прилади для обігрівання приміщень, нагрівання води для комунально-побутового споживання, регуляції вологості, вентиляції, кондиціонування повітря тощо

Точність сенсорів

Діапазон пропорційності

Поріг спрацьовування

Зона нечутливості

Постійні часу

Характеристики при частковому навантаженні

14

Вентилятори і насоси

Криві тиски потоку (*)

Криві потужності та ефективності (*)

(*) - одномірний потік теплоти чи маси;

(**) - дво- чи тримірний потік теплоти чи маси.

 1. Дані, наведені у табл. 1-4, не є вичерпними і призначені лише для визначення типів характеристик, які необхідно брати до уваги в завданнях на розроблення нормативних документів категорії В на відповідну продукцію та підтвердження її відповідності.

 2. У дорученнях на розроблення нормативних документів та відповідно у нормативних документах характеристики виробів повинні, наскільки це можливо, описуватись у термінах експлуатаційних (технічних) властивостей. Методи розрахунку, вимірювань та випробувань характеристик виробів повинні наводитись разом із критеріями відповідності текстуально або у формі посилань.

 3. Експлуатаційні (технічні) властивості виробів слід виражати у такий спосіб, щоб вони були сумісними з базовими за нормативними документами категорії А.

 4. Підтвердження відповідності виробів повинно гарантувати, що виріб з прийнятою імовірністю має такі експлуатаційні властивості, які визначені відповідними нормативними документами.

7 ТЕРМІН СЛУЖБИ, ДОВГОВІЧНІСТЬ

 1. Держава, коли це необхідно, повинна вжити заходів для того, щоб визначити, який термін служби можна вважати обгрунтованим для кожного типу будівельних об'єктів або для деяких з них, чи їх елементів у зв'язку з дотриманням основної вимоги.

 2. У випадках, коли у зв'язку з дотриманням основної вимоги довговічність будівельних об'єктів пов'язана з характеристиками виробів, доручення щодо підготовки нормативних документів для підтвердження відповідності таких виробів повинні включати аспекти довговічності.

 3. При передбачуваному використанні нормативні документи категорії В повинні містити вимоги щодо довговічності будівельних виробів і методи її оцінювання.

7.4 Вимоги стосовно довговічності будівельних виробів не можна інтерпретувати як гарантії виробника. Їх слід розцінювати як допоміжний засіб для вибору будівельного виробу відповідно до економічно обгрунтованого терміну служби будівельних об'єктів.

ЗМІСТ

с.

1 Сфера застосування 1

2 Терміни та визначення понять 1

3 Рівні та класи вимог до експлуатаційних характеристик будівельних виробів 1

4 Основна вимога "економія енергії" 2

5 Перевірка задоволення основної вимоги "економія енергії" та критерії її виконнання 2

5.1 Загальні положення 2

5.2 Дії щодо задоволення енергетичних потреб будівельних об'єктів 3

6 Регламентні технічні умови та оцінка відповідності будівельних виробів 4

6.1 Загальні положення 4

6.2 Положення про будівельні об'єкти та їх частини 5

6.3 Положення, що стосуються будівельних виробів 6

7 Термін служби, довговічність 10Код УКНД 91.080


Ключові слова: безпека, будівельні вироби, будівельні об'єкти, відповідність, енергія, енергетичні потреби, експлуатаційні властивості, класи вимог, рівні вимог, теплова ізоляція, розрахункові умови, характеристики.