ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЄНИ

Вказiвки

щодо застосування

кошторисних норм та розцiнок

на монтаж устаткування

ДБН IV-6-97

Видання офiцiйне

Державний комiтет України

у справах мiстобудування i архiтектури

(Держкоммiстобудування України)

Київ -1997

РОЗРОБЛЕНI, Науково-виробничою

ПIДГОТОВЛЕНI фiрмою "Iнпроект"

ТА ВНЕСЕНI ДО Головним управлiнням

ЗАТВЕРДЖЕННЯ: кошторисних норм, цiно-

утворення i експертизи у

будiвництвi Держкоммiсто-

будування України

ЗАТВЕРДЖЕНI: Наказом N 221

Держкоммiстобудування

України

вiд 24 грудня 1996 року

та введенi в дiю

з 1 сiчня 1997 року

З введенням в дiю ДБН IV-6-97 "Вказiвки щодо застосування кошто-

рисних норм та розцiнок на монтаж устаткування" втрачають

чиннiсть ДБН - 93 "Указания по применению сметных норм и расце-

нок на монтаж оборудования" видання 1994 року

-3-

-----------------------------------------------------------------

| | Державнi будiвельнi | ДБН IV-6-97 |

| Державний комiтет | норми України | |

| України |------------------------------------------|

| у справах | Вказiвки | |

| мiстобудування | щодо застосування | Замiсть |

| i архiтектури | кошторисних норм та | ДБН - 93 |

| | розцiнок на монтаж | |

| | устаткування | |

-----------------------------------------------------------------

1. Загальна частина

1.1. Цi вказiвки є загальними для всiх кошторисних норм i

вiдповiдних їм розцiнок на монтаж устаткування, технологiчних

трубопроводiв тощо*, що включенi у вказанi збiрники кошторисних

норм i розцiнок (надалi iменуються НМУ i РМУ), перелiк яких наве-

дений у додатку 1.

У технiчних частинах збiрникiв НМУ наводяться положення, обу-

мовленi специфiчними особливостями монтажу тих чи iнших видiв ус-

таткування, якi потрiбно враховувати при застосуваннi вiдповiдних

Збiрникiв.

Збiрники кошторисних норм i розцiнок на монтаж устаткування

розробленi для застосування на всiй територiї України.

1.2. Кошториснi норми i розцiнки на монтаж устаткування засто-

совуються при будiвництвi нових, розширеннi, реконструкцiї i тех-

нологiчному переозброєннi пiдприємств, будiвель та споруд i приз-

наченi для визначення базисної кошторисної вартостi робiт з мон-

тажу устаткування, є основою для формування договiрної цiни пiд

час укладання контрактiв (договору пiдряду), у тому числi, за ре-

зультатами конкурсiв (торгiв).

1.3. Кошториснi норми складенi на пiдставi:

- типових технологiй монтажу устаткування, якi мiстять пе-

релiк i послiдовнiсть операцiй монтажу устаткування i фiзичнi об-

сяги робiт на прийняту одиницю вимiру по кожному процесу монтажу;

- базових карт на загальномонтажнi i спецiальнi роботи з мон-

тажу устаткування, що являють собою перелiк необхiдних ресурсiв

на склад робiт, наведений в типовiй технологiї монтажу.

НМУ розробленi на пiдставi:

- вимог глави 6 частини IV СНиП "Правила разработки расценок

на монтаж оборудования";

- умов оплати труда робiтникiв у будiвництвi, визначених з

урахуванням дiючих в Українi тарифних ставок та мiнiмальної за-

робiтної плати , встановленої Постановою Верховної Ради України

вiд 20 лютого 1996 р. N 49/96-ВР;

----------------------------------

* Устаткування, технологiчнi трубопроводи тощо надалi iме-

нуються "устаткування".

-4-

- кошторисних цiн на матерiали, вироби та конструкцiї i кошто-

рисних розцiнок на експлуатацiю будiвельних машин, введених у дiю

з 1 сiчня 1997р.

Накладнi витрати i плановi нагромадження у розцiнках не

врахованi, їх треба нараховувати додатково.

1.4. У Збiрниках НМУ у назвах таблиць наведенi основнi

ознаки, якi характеризують устаткування або види робiт.

У рядку "фiзичнi параметри устаткування" вказана маса

устаткування - "нетто".

Межi числових значень (маса, довжина, дiаметр, мiсткiсть та

iн.), вказанi зi словом "до", треба розумiти включно.

1.5. У кошторисних нормах i розцiнках врахованi витрати,

пов'язанi з виконанням повного комплексу робiт з монтажу

устаткування, якi регламентуються дiючими положеннями з

органiзацiї, провадження i приймання робiт, а також вiдповiдними

нормативними i технiчними документами на поставку i монтаж

устаткування, включаючи:

- приймання устаткування до монтажу;

- перемiщення устаткування по горизонталi i вертикалi з

навантаженням i вивантаженням;

- розпаковування устаткування з вiднесенням упаковки;

- очищення устаткування вiд консервуючого мастила i покриттiв;

- технiчний огляд устаткування;

- укрупнювальне складання устаткування, що поставляється

окремими блоками, вузлами або деталями, для виконання монтажу

максимально збiльшеними блоками у межах вантажопiдйомностi

монтажних механiзмiв;

- приймання i перевiрку фундаментiв та iнших основ пiд

устаткування, розмiчання мiсць встановлення устаткування,

встановлення анкерних болтiв i закладних частин до колодязiв

фундаментiв;

- встановлення устаткування з вивiренням i закрiпленням на

фундаментi або iншiй основi, включаючи установлення окремих

механiзмiв i пристроїв, якi входять у склад устаткування або

його комплектну поставку: вентиляторiв, насосiв, живильникiв,

електроприводiв (механiчна частина), пускорегулювальної

апаратури, металевих конструкцiй, трубопроводiв, арматури,

систем маслозмащування тощо, передбачених кресленнями даного

устаткування;

- зварювальнi роботи, якi виконуються у процесi складання i

встановлення устаткування, з пiдготовкою кромок пiд

зварювання;

- заповнення мастильними та iншими матерiалами пристроїв

устаткування;

-5-

- перевiрку якостi монтажу, включаючи iндивiдуальнi

випробування устаткування (вхолосту, а у разi потреби - пiд

навантаженням, гiдравлiчне, пневматичне та iншi види

випробувань, вказанi у технiчних частинах або вступних вказiвках

збiрникiв кошторисних норм).

1.6. У кошторисних нормах i розцiнках на монтаж устаткування,

як правило, не врахованi ресурси i витрати на:

а) електромонтажнi роботи, якi визначаються за вiдповiдними

збiрниками НМУ i РМУ N 8 "Електротехнiчнi установки";

б) монтаж приладiв i засобiв автоматизацiї, якi визначаються

за вiдповiдними збiрниками НМУ i РМУ N 11 "Прилади, засоби

автоматизацiї i обчислювальної технiки";

в) огрунтування трубопроводiв i наступне їх пофарбування, якi

визначаються, за вiдповiдними збiрниками КНУ та ОРУ;

г) пофарбування мостiв мостових кранiв, якi визначаються за

вiдповiдними збiрниками КНУ та ОРУ;

д) кольорове або розрiзняльне пофарбування устаткування, а

також пояснювальнi i попереджувальнi написи, якi визначаються за

вiдповiдними збiрниками КНУ та ОРУ;

е) контроль якостi монтажних зварних з'єднань, що

визначаються за вiдповiдними збiрниками НМУ-3 та РМУ N 37;

ж) улаштування i розбирання iнвентарного риштовання, потреба

якого встановлена проектом, що визначаються за вiдповiдними

збiрниками КНУ та ОРУ:

з) додатковi витрати при виконаннi монтажних робiт у зимовий

перiод та iншi лiмiтованi витрати, якi визначаються у

встановленому порядку.

1.7. Кошториснi норми i розцiнки на монтаж устаткування не

коректуються залежно вiд застосовуваної технiки, технологiї та

органiзацiї монтажних робiт, згiдно з проектом проведення

робiт на конкретному об'єктi, за винятком випадкiв, передбачених

цими положеннями, а також технiчними частинами i вступними

вказiвками збiрникiв.

2. Порядок застосування кошторисних норм i розцiнок

2.1. У випадках, коли проектом органiзацiї будiвництва

передбачається виконання монтажних робiт у бiльш складних

виробничих умовах у порiвняннi з передбаченими у збiрниках

(при реконструкцiї, технiчному переозброєннi, розширеннi

промислових пiдприємств, будiвель i споруд, лiквiдацiї наслiдкiв

аварiй, стихiйного лиха тощо), що знижують продуктивнiсть працi

робiтникiв, до основної заробiтної плати робiтникiв, до витрат

на експлуатацiю машин i до вiдповiдних норм треба

застосовувати коефiцiєнти, наведенi у таблицi 1.

-6-

Таблиця 1

-----------------------------------------------------------------

| Умови виконання робiт | Коефiцiєнт |

|---------------------------------------------------------------|

| 1 | 2 |

|---------------------------------------------------------------|

|1. На дiючих пiдприємствах (у цехах,| |

| корпусах, на виробничих майданчиках) за| |

| наявностi у зонi виконання робiт дiючого| |

| технологiчного устаткування (верстатiв,| |

| установок, печей, кранiв, конвеєрiв,| |

| розливних ковшiв тощо), або розгалуженої| |

| мережi iнженерних комунiкацiй, або| |

| запиленостi повiтря, або руху| |

| технологiчного транспорту по| |

| внутрiшньоцехових чи внутрiшньозаводських| |

| колiях......................................|От 1,1 до 1,2 |

| | |

|2. Те саме, на пiдприємствах металургiйної,| |

| хiмiчної та нафтохiмiчної галузей| |

| промисловостi...............................| 1,1 до 1,25 |

| | |

|3. На пiдприємствах (у цехах, корпусах, на| |

| виробничих майданчиках), зупинених для| |

| виконання будiвельно-монтажних робiт, а| |

| також у будiвлях i спорудах всiх призначень| |

| за наявностi у зонi виконання робiт| |

| предметiв, що захаращують примiщення| |

| (верстатiв, установок, апаратiв,| |

| експлуатацiйного i лабораторного| |

| устаткування, оргтехнiки, меблiв тощо) |От 1,1 до 1,15 |

| | |

|4. При виконаннi робiт в охороннiй зонi| |

| повiтряних лiнiй електропередачi, у мiсцях| |

| проходу комунiкацiй, електропостачання, у| |

| дiючих електроустановках, поблизу| |

| конструкцiй i предметiв, що перебувають| |

| пiд напругою (у випадках, коли повне зняття| |

| напруги через виробничi умови неможливе),| |

| якщо це пов'язано з обмеженням дiї| |

| робiтникiв спецiальними вимогами технiки| |

| безпеки.....................................|От 1,1 до 1,2 |

| | |

|5. При температурi повiтря на робочому| |

| мiсцi понад 40 град. С у примiщеннях........|От 1,15 до 1,25|

| | |

|6. При роботi у дiючих цехах пiдприємств iз| |

| шкiдливими умовами працi, в яких| |

| робiтникам промислового пiдприємства| |

| встановлено скорочений робочий день, а| |

| робiтники, зайнятi на монтажi, мають| |

| робочий день нормальної тривалостi..........| 1,15 |

| | |

| Те саме, iз шкiдливими умовами працi, якщо| |

| робiтники, зайнятi на монтажi, переведенi| |

| на скорочений робочий день при робочому| |

| тижнi: | |

|7. При 36-годинному робочому тижнi..........| 1,15 |

|8. При 24-годинному робочому тижнi..........| 1,7 |

-----------------------------------------------------------------

-7-

Примiтки до таблицi 1:

1. Застосування вказаних коефiцiєнтiв при складаннi

кошторисної документацiї повинно обгрунтовуватися проектними

даними, а при розрахунках за виконанi роботи - актом, що

фiксує умови виконання монтажу устаткування.

2. При виконаннi робiт в умовах, передбачених у таблицi 1,

може бути застосований тiльки один з коефiцiєнтiв, за винятком

коефiцiєнтiв, наведених у пп. 6, 7, 8, якi, за наявностi

вiдповiдних умов, можуть застосовуватись одночасно з одним iз

коефiцiєнтiв, наведених у пп. 1 i 2.

3. Застосовувати коефiцiєнти таблицi 1 не допускається при

виконаннi робiт у пiдземних умовах у шахтах, рудниках, у

метрополiтенах i тунелях, а також за наявностi у технiчних

частинах чи вступних вказiвках збiрникiв коефiцiєнтiв, що

враховують умови виконання робiт, аналогiчнi умовам, наведеним у

таблицi 1, за винятком коефiцiєнта, наведеного у п. 4.

2.2. При виконаннi монтажних робiт у пiдземних умовах у

шахтах, рудниках, а також у метрополiтенах i тунелях до

кошторисних норм, за винятком передбачених у вiддiлi 6 збiрника

НМУ N 3, групi 245, збiрника НМУ N 7, роздiлi 4 вiддiлу 2 i

вiддiлi 4 збiрника НМУ N 8, вiддiлi 10 збiрника НМУ N 10,

вiддiлi 4 збiрника НМУ N 12, вiддiлi 1 збiрника НМУ N 19,

вiддiлi 2 збiрника НМУ N 20 i збiрнику НМУ N 21, до основної

заробiтної плити робiтникiв i заробiтної плати робiтникiв з

експлуатацiї машин треба застосовувати коефiцiєнти, наведенi у

таблицi 2.

Таблиця 2

-----------------------------------------------------------------

|N пп Найменування мiсця виконання |Коефi- |

| робiт |цiєнт |

|---------------------------------------------------------------|

|1 2 | 3 |

|---------------------------------------------------------------|

|1. У пiдземних умовах у вугiльних i сланцевих шахтах | 2,45 |

| | |

| Те саме, iз особливо шкiдливими та особливо важкими| |

| умовами працi для групи ставок: | |

| | |

|2. I...................................................| 2,7 |

|3. II..................................................| 2,95 |

| | |

|4. У пiдземних умовах у шахтах видобування руд чорних| |

| i кольорових металiв, гiрничохiмiчної сировини,| |

| слюди та солi, вогнетривкої сировини ........... | 1,67 |

| | |

| Те саме, з особливо шкiдливими i особливо важкими| |

| умовами працi для групи ставок: | |

| | |

|5. I.................................................. | 1,85 |

|6. II................................................. | 2,04 |

| | |

|7. У пiдземних умовах, у шахтах видобування флюсiв,| |

| закладних та iнших нерудних матерiалiв ......... | 1,47 |

| | |

-----------------------------------------------------------------

-8-

-----------------------------------------------------------------

|1 2 | 3 |

|---------------------------------------------------------------|

| | |

| Метрополiтени, тунелi та пiдземнi споруди| |

| спецiального призначення: | |

| | |

|8. При пiдземному способi робiт....................... | 1,67 |

| | |

| Те саме, з особливо шкiдливими i особливо важкими| |

| умовами працi для групи ставок: | |

| | |

|9. I.................................................. | 1,85 |

|10.II................................................. | 2,04 |

| | |

|11.При вiдкритому способi робiт .................... | 1,24 |

| | |

|12.Те саме, з особливо шкiдливими i особливо важкими| |

| умовами працi.....................................| 1,33 |

| | |

|13.Роботи на поверхнi шахт i рудникiв.............. | 1,14 |

| | |

| У пiдземних умовах в тунелях метрополiтенiв, що| |

| експлуатуються, вночi пiсля зняття напруги (у| |

| "вiкно"): | |

| | |

|14.При використаннi робiтникiв протягом робочої змiни| |