бути на поверхнi форм патьок та краплин мастила.

Усi замковi та шарнiрнi з'єднання форм необхiдно змащувати сумiш-

шю солiдолу з графiтом пiсля кожних 5-10 оборотiв форми.

7. АРМУВАННЯ ЗАЛIЗОБЕТОННИХ ВИРОБIВ

7.1. Установлення в форму i фiксування ненапружуваних арматурних

виробiв та закладних елементiв

7.1.1. Подання та установлення зiбраних просторових або об'ємних

каркасiв у форму (вiдсiк) повинно провадитися краном iз застосуванням

самобалансуючих траверс.

Арматурний каркас у формi повинен бути зафiксований, при цьому

належить ураховувати регламентованi вiдповiдним стандартом вiдхилення

вiд розмiрiв, з якими виготовлений каркас та зiбрана форма.

7.1.2. Фiксатори, що забезпечують проектне положення арматури в

формi та товщину захисного шару бетону, установлюють на арматурних

стержнях каркасiв, сiток ( переважно у мiсцях схрещення стержнiв) у

шаховому порядку.

Крок (вiдстань) установлення фiксаторiв на ненапружуванiй армату-

рi повинен становити:

Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.57

- 400-500 мм для дiаметра (d) 3-4 MM;

- 600-800 мм для d = 5-6 мм;

- 800-1200 мм для d = 8-12 мм.

Для напружуваноїарматури наведенi вiдстанi збiльшуються у 4

рази.

7.1.3. Автономнi закладнi елементи належить фiксувати, як прави-

ло, шляхом закрiплення їх до форм iз застосуванням рознiмних з'єднань,

що складаються з iнвентарних фiксаторiв або фiксаторiв одноразового

використання, якi з'єднують з формою закладнi елементи крiзь отвори в

їх пластинах.

Iнвентарнi знiмнi гвинтовi фiксатори повиннi витягуватися iз

закладних елементiв до початку тепловоїобробки бетону виробу.

Фiксатори одноразового використання, що залишаються у закладних

елементах, пiд час тверднення бетону i виймання виробу з форми не

повиннi перешкоджати вiльному обопiльному перемiщуванню виробу та

форми пiд час кантування i розпалублення.

Автономнi закладнi елементи, фiксацiя яких до форми практично

нездiйсненна, належить крiпити до просторового або об'ємного каркаса

за допомогою електрозварювання на спецiальних кондукторах. З'єднання

закладних елементiв з арматурним каркасом повиннi забезпечувати

проектне положення закладних елементiв пiсля установлення каркаса в

форму та пiд час формування виробiв.

7.1.4. Фiксування стропувальних петель та арматурних випускiв

рекомендується провадити переважно в'язальним дротом прикрiплюванням:

- до форми;

- до форми та арматурного каркаса;

- до форми з обпиранням їх на пiддон через фiксатори-пiдкладки;

- до арматурного каркаса з обпиранням на пiддон форми через

фiксатори-пiдкладки;

- до арматурного каркаса.

7.1.5. Стропувальнi петлi та стержнi-випуски, розташованi поблизу

бортiв форми, належить фiксувати iнвентарними пристроями, що установ-

ленi на цих бортах. Закрiплювання петель та випускiв до арматурного

каркаса (з метою їх фiксацiї) належить провадити переважно в'язальним

дротом. Цi з'єднання повиннi забезпечувати проектне положення петель

та випускiв пiсля установлення каркаса в форму i пiд час формування

виробiв.

7.2. Натягування напружуваної арматури на упори форм або стендiв

7.2.1. Механiчне натягування арматури на упори форми (стенда)

належить провадити в два етапи.

На першому етапi арматуру слiд натягувати iз зусиллям, що дорiв-

нює 45-50% заданої проектом величини. Пiсля цього перевiрити вiдповiд-

нiсть проекту розташування напружуваної арматури, установити i зафiк-

сувати вiдповiдно з роздiлом 7.1 та робочими кресленнями на вироби за-

кладнi елементи, просторовий, об'ємний або плоскi арматурнi каркаси та

сiтки i закритi борти форми. Для пiдвищення точностi натягування арма-

тури перед груповим натягуванням жмута або пакета слiд попередньо ко-

жен арматурний елемент (дрiт, канат, пасмо) вирiвняти пiдтягуванням

зусиллям, що дорiвнює 10% проектного.

На другому етапi арматуру слiд натягувати до заданої проектної

величини зусилля з перетягуванням на 10%, при якому арматуру утримува-

ти протягом 3-5 хв, пiсля чого зусилля натягування знизити до проект-

С.58 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96

ної величини.

Механiчне натягування на упори форми належить здiйснювати, як

правило, гiдравлiчними домкратами одночасно для всiєї натягуваної

арматури воробу.

Контроль зусилля пiд час механiчного натягування арматури гiдрав-

лiчними домкратами повинен виконуватися одночасно манометром (ГОСТ

8629) i за подовженням арматури. Результати вимiрiв величини зусилля

натягування арматури за показниками манометра i за подовженням армату-

ри не повиннi вiдрiзнятися бiльше нiж на 10%. З метою перевiрки рiв-

номiрностi натягування дроту, пасом або стержнiв належиiь провадити

порiвняння одержаних даних загальної величини зусилля групового натя-

гування за показаннями перевiреного манометра гiдродомкрата i величини

зусилля натягування кожною окремого дроту, пасма або стержня, визначе-

ної за показаннями приладiв.

7.2.2. Тривалiсть механiчного натягування арматури на упори форми

(стендiв) рекомендується визначати швидкiстю деформування напружуваної

сталi, яка повинна бути не бiльше нiж 200 мм за хвилину, а також

збiльшенням напруги в арматурi, яке не повинне перевищувати 490 МПа

(5000 кгс/см2) за хвилину.

7.2.3. Силовi форми ( пiддони) i стенди повиннi бути спорядженi

комплектом стацiонарних або знiмних iнвентарних козиркiв, що закрива-

ють упори, або установленими на торцях форм стендiв вiдбiйними стiнка-

ми, якi захищають працюючих вiд травм у випадку обриву натягуваної ар-

матури чи тимчасових кiнцевих анкерiв.

7.2.4. Зiстикованi напружуванi арматурнi стержнi необхiдно розмi-

щувати у залiзобетонному виробi таким чином, щоб стики розташовувалися

врозбiг у вiдповiдностi з типом i призначенням виготовлюваного виробу.

Стиковi з'єднання та з'єднання обiрваних високомiцного дроту, ка-

натiв, пасом повиннi виконуватися i розмiщуватися у залiзобетонному

виробi, вiдповiдно до вимог, що викладенi у пп. 5.1.14, 5.1.15.

7.2.5. Електротермiчне натягування арматури на упори форми або

стенда належить провадити в такiй послiдовностi:

- подавання заготовлених стержнiв з анкерними пристроями в

установку для електронагрiвання або арматурних пруткiв в

установку для механiзованоїзаготiвлi та натягування арматурних

стержнiв;

- нагрiвання стержнiв i метою їх подовження на задану величину;

- вiльне укладання та фiксацiя нагрiтих стержнiв в жорстких

упорах, де стержнi напружуються до проектної величини в процесi

остигання i коротшання.

Щоб уникнути зниження умовної границi текучостi та тимчасового

опору напружуваної арматури, температура нагрiвання її не повинна

перевищувати максимально допустимої, що подана в табл. 7.1.

7.2.6. Допустимi значення вiдхилення середньоарифметичної контро-

льованої проектної напруги арматури у залiзобетонних виробах:

- I класу точностi: усi вироби i категорiї трiщиностiйкостi,

кроквянi, пiдкроквянi балки i ферми, ребристi плити покриття

завдовжки 12 м i бiльше з пасмовою та дротяною напруженою

арматурою - до +-5%;

- II класу точностi: ребристi плити покриття i перекриття,

кроквянi i пiдкроквянi балки та ферми, ригелi, прогони з

стержневою напруженою арматурою, пустотнi та суцiльнi плоскi

Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.59

плити перекриття iз пасмовою, дротяною та стержневою напруженою

арматурою - до +10%.

Граничнi вiдхилення проекгної величини контрольованої напруги

арматури при натягуваннi електротермiчним або електротермомеханiчним

способом не повиннi перевищувати значень, що наведенi у табл. 7.2.

7.3. Натягування напружуваної арматури на бетон виробу

7.3.1. Механiчне натягування арматури на бетон виробу належить

виконувати в такiй послiдовностi:

- пiдготувати домкрати до роботи iз заклинюванням або

заанкеруванням кiнцiв напружуваної арматури у захватному

пристрої;

- провести випрямлення (витягування слабини), а потiм

натягування арматури до величини зусилля, значення якого на 10%

перевищує проектне, i витримувати його на цьому рiвнi протягом

5 хв з наступним зменшенням до проектного;

- заанкерувати або запресувати натягнуту арматуру, вивiльнити

арматуру вiд захватного пристрою домкрата та обрiзати кiнцi

натягнутих жмутiв дроту автогеном, бензорiзом або електричною

дугою на вiдстанi 30-50 мм вiд торця анкерного пристрою.

Таблиця 7.1

Температура нагрiвання арматурної сталi

пiд час електротермiчного натягування арматури на упори

К(гр. Ц)

----------------------------------------------------------------------

| Арматурна сталь | Температура нагрiвання |

|--------------------------------------------------------------------|

| Клас |Марка чи дiаметр, мм| Рекомендована | Максимально |

| | | | допустима |

|--------------------------------------------------------------------|

| A-V |23Х2Г2Т | 673 (400) | 773 (500) |

|--------------------------------------------------------------------|

| A-VI |22Х2Г2С, 22Х2Г2ТА10 | 673 (400) | 773 (500) |

|--------------------------------------------------------------------|

| AT-IV |20ГС | 673 (400) | 723 (450) |

|--------------------------------------------------------------------|

| AT-V |20ГС, 20ГС2 | 673 (400) | 723 (450) |

|--------------------------------------------------------------------|

| AT-VI |20ГС, 20ГС2 | 673 (400) | 723 (450) |

|--------------------------------------------------------------------|

| AT-VII |30XC2 | 673 (400) | 723 (450) |

|--------------------------------------------------------------------|

|AT-VIII |ЗОХГ2С | 673 (400) | 723 (450) |

|--------------------------------------------------------------------|

| |20ХГ2Ц | 673 (400) | 773 (500) |

| A-IV |--------------------------------------------------------|

| |80C | 673 (400) | 873 (600) |

|--------------------------------------------------------------------|

|А-IIIв |35ГС, 25Г2С | 623 (350) | 723 (450) |

|--------------------------------------------------------------------|

| | d=4 | 573 (300) | 623 (350) |

| |--------------------------------------------------------|

| Bp-II | d=5 | 573 (300) | 673 (400) |

| |--------------------------------------------------------|

| | d=6 | 573 (300) | 723 (450) |

----------------------------------------------------------------------

С.60 Посiбник до ДБН А.3.1-7-96

Примiтки.

1. Максимальна температура нагрiвання термiчно змiцненої сталi

класiв AT-VI-AT-VIII може бути пiдвищеною до 723 К (500гр. Ц). У цьому

випадку розрахунковий опiр арматури зменшується i приймається тотожним

сталi класу AT-V.

2. Максимальна температура нагрiвання дроту d = 4 мм може бути

пiдвищена до 673 К (400гр. Ц), а дроту d = 5 i 6 мм - до 723 К (500гр.

Ц). У цьому випадку розрахунковий опiр арматури зменшується на 10%.

Таблиця 7.2

Максимально допустимi вiдхилення

величини контрольованої напруги арматури

для електротермiчного i електромеханiчного способiв натягування

МПа (кгс/см)

----------------------------------------------------------------------

| | Допустиме граничне |

| Довжина арматури, | вiдхилення величини контрольованої напруги |

| що натягується, м |----------------------------------------------|

| | для звичайного | для автоматизованого |

| | натягування | заготовлення i |

| | | натягування |

|--------------------------------------------------------------------|

| 5,0 | +100 (1020) | +50 (510) |

|--------------------------------------------------------------------|

| 6,5 | +80 (820) | +45 (460) |

|--------------------------------------------------------------------|

| 9,5 | +70 (710) | +40 (410) |

|--------------------------------------------------------------------|

| 13,0 | +60 (610) | +40 (410) |

|--------------------------------------------------------------------|

| 16,0 | +55 (560) | +35 (360) |

|--------------------------------------------------------------------|

| 19,0 | +50 (510) | +35 (360) |

|--------------------------------------------------------------------|

| 25,0 i бiльше | +45 (460) | +35 (360) |

----------------------------------------------------------------------

Примiтки:

1. Для промiжних значень довжини арматури вiдхилення величини

контрольованої напруги слiд визначати лiнiйною iнтерполяцiєю.

2. Належить приймати значення допустимого вiдхилення величини

контрольованої напруги, якщо вони наведенi у робочих кресленнях на

вироби.

Закiнчення витягування слабини та початок натягування повинно

вiдповiдати тиску 0,5-1 МПа за показанням манометра. Пiсля закiнчення

витягування на стержнях, дротах жмута або на деталях домкрата належить

нанести контрольнi позначки, якi служать для вимiрювання подовження

арматури пiд час натягування.

Натягування арматури слiд провадити двома вiдтарованими домкрата-

ми одночасно з двох кiнцiв виробу. Допускається натягування арматури з

однiєї сторони при довжинi каналу не бiльше нiж 12 м. Другий кiнець

арматури у цьому випадку повинен бути заанкерований вручну. Контроль

величини натягу арматури повинен виконуватися за показаннями манометра

домкрата i одночасно за фактичною величиною подовження арматури.

Посiбник до ДБН А.3.1-7-96 С.61

7.3.2. Натягування арматури на бетон виробу або упори форм

електротермомеханiчним способом належить виконувати у такiй послiдов-

ностi:

- пiдготувати навивну машину або установку;

- здiйснити безперервне навивання (з бухти) дроту або пасом, що

напружуються, проходячи крiзь натягувальний пристрiй (вантажну

клiтку), та нагрiваються у електроконтактах;

- заанкерити кiнець нагрiтого i натягнутого дроту або пасма, в

якому пiсля остигання i коротшання установиться загальна напру-

га, що задана проектом.

Попередню напругу дроту, здобуту внаслiдок натягування його

вантажними пристроями, належить приймати в межах 25-50% вiд величини

загальної напруги, заданої проектом (найменше значення при невеликiй

довжинi дроту). Температуру нагрiвання високомiцного дроту класу Вр-II

слiд приймати в межах 573-673 К (300-400гр. Ц) в залежностi вiд дiа-

метра дроту (d = 5-8 мм). Тривалiсть нагрiвання не повинна перевищу-

вати ЗО с.

8. ФОРМУВАННЯ ВИРОБIВ

8.1. Укладання та ущiльнення бетонної сумiшi

8.1.1. Вибiр робочих параметрiв формувального обладнання та вiд-

повiдних їм формувальних властивостей бетонних сумiшей для виготовлен-

ня в конкретних виробничих умовах конкретних видiв виробiв рекоменду-

ється здiйснювати, керуючись додатком Б.

8.1.2. Тривалiсть часу вiд моменту приготування до моменту

укладання бетонної сумiшi у форми не повинна перевищувати строк по-