ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ

ПІДПРИЄМСТВ МІНІСТЕРСТВА

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

З ВСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ,

А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ

ЗОН ПО ПУЕ*


ВБН - СГіП-46-3.94

РОЗРОБЛЕНІ Українським державно-кооперативним проектно-вишукувальним та науково-дослідним об'єд­нанням "УкрНДІагропроект";

Київським проектним інститутом "Промзернопроект"; Мінсільгосппродом України.

ПОГОДЖЕНІ Управлінням нормативів і стандартів Мінбудархітектури України;

Головним управлінням пожежної охорони МВС України.

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Об'єднанням "УкрНДІагропроект".

ЗАТВЕРДЖЕНІ Мінсільгосппродом України. Протокол НТР від 10.01.95 р. № 31. ВВЕДЕНІ В ДІЮ з 1.05.95р.

З введенням в дію ВБН - СГіП-46-3-94 втрачають силу всі переліки, які діяли раніше на підприємствах агропромислового комплексу України.

Дані норми розповсюджуються на будівлі, споруди та приміщення підприємств Міністерства сільського госпо­дарства та продовольства України.

Норми встановлюють категорії по вибухопожежній не­безпеці, а також класи вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. "Перелік" призначається для застосування при проектуванні нових, розширенні, технічному переоблад­нанні та експлуатації діючих будівель і приміщень ви­робничого і складського призначення на підприємствах сільського господарства та продовольства.

* Далі по тексту - "Перелік".1.2. Визначення категорій приміщень по вибухопожежній і пожежній небезпеці проводиться технологами, а класів вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон по ПУЕ - технологами разом з електриками проектної або експлуатуючої об'єкт організації.

1.3. Для окремих технологічних процесів і виробництв, де застосоване унікальне та дороге технологічне облад­ нання, або які мають інші особливості, категорії буді­ вель та приміщень визначаються з врахуванням додат­кових вимог протипожежного захисту, які повинні бути
передбачені завданням замовника на розробку проекту або технічними умовами на обладнання і погоджені у встановленому порядку.

  1. "Перелік" розроблений з врахуванням можливого утворення перерахованих в ньому приміщеннях та будів­лях вибухопожежної небезпеки при нормальних режимах роботи, а також в результаті аварій або несправностей.

  2. Виробництва, в яких тверді, рідкі та газоподібні горючі рідини спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання, а також виробництва, де техноло­гічний процес протікає з застосуванням відкритого вог­ню, до категорій виробництва А та Б не відносяться.

  3. Допоміжні будівлі та споруди сільськогосподарсь­ких підприємств віднесені до числа, які категорій по вибу­ховій і пожежній небезпеці не мають (санітарно-побутові, харчування, охорони здоров'я,* культурного обслуговуван­ня, управління, конструкторських бюро, учбових занять).

  4. "Перелік" не розповсюджується на будівлі та при­міщення, пов'язані з виробництвом, зберіганням і засто­суванням вибухових речовин і матеріалів, на підземні споруди.

  5. Категорії будівель і приміщень по вибухопожежній небезпеці приведені в розділі 3 "Переліку" у вигляді таб­лиці. При користуванні цією таблицею необхідно керу­ватися такими положеннями:

в графі 2 дається назва приміщень (цехів, відділів, дільниць і будівель, в тому числі і для будівель, в складі яких тільки одне приміщення) насосна станція, дизель­на, компресорна і т.п.

в графі 3 приведена назва речовин і матеріалів, їх фізичні властивості (температура спалаху парів), хімічні властивості, їх стан (твердий, рідкий або газоподібний), горючість матеріалів (горючі, трудногорючі, негорючі), а також названі умови ведення технологічного процесу (ви­ділення променевого тепла, іскріння, газовиділення і т.п.);

в графі 4 встановлені категорії будівель і приміщень по вибуховій небезпеці та надається відповідна літера А, Б, В, Г, Д. Таблиця категорій приведена в розділі 2 "Пе­реліку";

в графі 5 даються класи вибухонебезпечних зон у відпо­відності з вимогами ПУЕ. Прочерк (-) в графі 5 вказує на відсутність вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон;

в графі 6 викладеш примітки. У випадках уточнення вибухонебезпечних категорій (А або Б) в примітці приво­диться уточнення: чим підтверджується категорія при­міщення,

1.9. Відповідальність за правильність визначення ка­
тегорій будівель і приміщень несе організація - розроб­
ник "Переліку".

  1. В "Переліку" прийняті такі скорочення:

ЛЗР -легкозаймиста рідина;

ГР- горюча рідина,

ТС - темпера­тура спалаху;

НКМПП - нижня концентраційна межа поширення полум'я.

  1. Категорії будівель і приміщень встановлені на основі "Общесоюзных норм технологического проектиро­вания. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" ОНТП 24-86, класи вибухопожежонебезпечних зон по "Правилам уст­ройства электроустановок" (ПУЭ).

2. КАТЕГОРІЇ ПРИМІЩЕНЬ І БУДІВЕЛЬ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ

(ВИПИСКА З ОНТП 24-86)

  1. Категорії приміщень по вибухопожежній небезпеці приймаються у відповідності з приведеною таблицею.

  2. Категорії будівель по вибухопожежній небезпеці.

1. Будівля відноситься до категорії А, коли в ній су­марна площа приміщень категорії А перевищує 5% площі всіх приміщень, або 200 м2.

Допускається не відносити будівлю до категорії А, коли сумарна площа приміщень категорії А в будівлі не пере­вищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній при­міщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення облад­нуються установками автоматичного пожежогасіння.

2. Будівля відноситься до категорії Б, коли одночасно
виконані дві умови:

а) будівля не відноситься до категорії А;

б) сумарна площа приміщення категорій А і Б переви­щує 5% сумарної площі всіх приміщень, або 200 м2.


Таблиця 1Категорії приміщень

Характеристика речовин і матеріалів, які знаходяться (обертаються) в приміщенні

А вибухопожежо-небезпечна


Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28 °С в такій кількості, щоможуть утворювати парога-зоповітряні суміші, при займанні яких розвивається розрахун­ковий надмірний тиск вибуху в приміщенні, який перевищує 5кПа.

Речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним в такій кількості, що розрахунковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа.


Б вибухопожежо-небезпечна


Горючий пил абоволокна, легкозаймисті рідини зтемперату-роюспалахубільше28°С горючі рідини в такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні пилоповітряні або па­роповітряні суміші, при займанні яких розвивається розра­хунковий надмірний тиск вибухувприміщенні, який переви-щує 5 кПа.


В пожежонебез-печна


Горючі і трудногорючі рідини, тверді горючі і трудногорючі речовини і матеріали (в тому числі пил і волокна), речовини і матеріали, здатні при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним тільки горіти, при умовах, що приміщення, в яких вони є наявні або обертаються, не відносяться до кате-горій А або Б.


Г


Негорючі речовини і матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскоріполум'я; горючі гази, рідини і твердігорючі речовини, які спалюються або утилізу­ються у вигляді палива.


Д

Негорючі речовини і матеріали в холодному стані.


Додаток

Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких знаходяться горючі рідини в системах змащування, охолод-женняі гідроприводу обладнання при тиску не вище 0,2 МПа, кабельні електропроводки до устаткування, окремі предмети меблів на робочих місцях.

Допускається не відносити будівлю до категорії Б, коли сумарна площа приміщень А і Б в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 1000 м2), і ці приміщення обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

3. Будівля відноситься до категорії В, коли водночас-но виконані дві умови:

а) будівлі не відносяться до категорії А або Б;

б) сумарна площа приміщень категорії А, Б і В пере­вищує 5% (10%, коли в будівлі відсутні приміщення категорії А і Б) сумарної площі всіх приміщень.

Допускається не відносити будівлю до категорії В, коли сумарна площа приміщень категорії А, Б і В не переви­щує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 3500 м2), і ці приміщення облад­нуються установками автоматичного пожежогасіння.

4. Будівля відноситься до категорії Г, коли одночасно
виконані такі дві умови:

а) будівля не відноситься до категорії А, Б або В;

б) сумарна площа приміщення категорії А, Б і В пере­вищує 5% сумарної площі всіх приміщень.

Допускається не відносити будівлю до категорії Г, коли сумарна площа приміщень категорії А, Б, В і Г в будівлі не перевищує 25% сумарної площі всіх розміщених в ній приміщень (але не більше 5000 м2), і приміщення кате­горій А, Б і В обладнуються установками автоматичного пожежогасіння.

5. Будівля відноситься до категорії Д, коли вона не відноситься до категорій А, Б, В або Г.

3. ПЕРЕЛІК БУДІВЕЛЬ І ПРИМІЩЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ МІНСІЛЬГОСППРОДУ УКРАЇНИ З УСТАНОВЛЕННЯМ ЇХ КАТЕГОРІЙ ПО ВИБУХОПОЖЕЖНІЙ НЕБЕЗПЕЦІ, А ТАКОЖ КЛАСІВ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН ПО ПУЕ


Таблиця2№ п/п

Назва приміщень

(цехи, відділення, дільниці)

і будійель

Характеристика речовин і матері­алів, які знахо­дяться в примі­щенні (а також умови техноло­гічних процесів), по властивостям яких визнача­ються категорії приміщень і класи зон

Ка­тего­рія при­мі­щень

Клас зон по

ПУЕ

Примітка

1

2

3

4

5

6

3.1. Тваринництво (скотарство, свинарство, коневодство, вівчарство), птахівництво, звіроводство, бджільництво3.1.1.

Приміщення для утримання тварин і птахів на підстілці

Горючі мате­ріали

В

П-ІІа


3.1.2.

Приміщення для утримання тварин і птахів без підстілки

Горючі мате­ріали відсутні

Д3.1.3.

Приміщення для стриження вівців і пресування вовни, пуху

Горючі мате­ріали

В

П-ІІа


3.1.4.

Приміщення для утримання звірів, кролів

Негорючі ма­теріали

Д

-


3.1.5.

Приміщення для зберігання по­точного запасу концентрованих кормів з ємкістю лара до 2 м3

Незначна кіль­кість горючого матеріалу

Д

-
3.1.6.

Омшаники і сотосховища

Горючі мате­ріали

В

П-ІІа


3.1.7.

Інкубаторії

Негорючі ма­теріали

Д

_


3.1.8.

Санпропускники

Негорючі ма­теріали

Д

_


3.1.9.

Дезінфікаційний блок

Негорючі ма­теріали

Д

_


3.1.10.

Відділення прийому і санітар­ної обробки тварин, вагова, склад дезінфікуючих і мийних засобів

Негорючі ма­теріали

Д

_


3.1.11.

Лабораторії пунктів штучного запліднення

Негорючі ма­теріали

Д

_


3.1.12.

Апаратні по культивації клітко­вих бактеріальних та вірусних культур

Негорючі ре­човини

Д

_


3.1.13.

Відділення сепарування, цент­рифугування і фільтрування ві­русних і бактеріальних суспензій, живильних середовищ і розчинів сироватки

Негорючі ре­човини

Д

_


3.1.14.

Термальні приміщення і каме­ри для інкубування ембріонів, вирощування вірусних, бакте­рійних і інших культури скля­ному посуді, розміщеному на стелажах; для зберігання біо­препаратів, живильних середо­вищ, суспензій і вірусного ма­теріалу без упаковки в спали­му тару (температура повітря +2 - +38 °С)

Негорючі ре­човини

Д

_


3.1.15.

Термостатні для установки тер­мостатів, інкубаторів, сушиль­них шаф

Негорючі ре­човини

Д

_


3.1.16.

Приміщення для складання серій вакцин з застосуванням 98-99%-ного розчивугліцерину

Горюча рідина

В

П-І


3.1.17.

Приміщення для інактивації

вакцин з приготуванням 5%-ного розчину формальдегіду в цих же приміщеннях

Горюча рідина

В

П-І


3.1.18.

Приміщення для прийому і сте­рилізації гліцерину, приготу­вання розчинів з застосуванням 98-99%-ного гліцерину.

Горюча рідина

В

П-І


3.1.19

Приміщення для приготування розчинів оцтової кислоти з за­стосуванням оцтової кислоти концентрації від 55 до 76%.

Горюча рідина

В

П-І