ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства культури України та
управлінням Державної пожежної охорони МВС України

від 07. 06. 95. № 308/33

Зареєстровані в Міністерстві юстиції України
22 червне 1995р. за № 1841720
Керівник реєструючого органу

____________________________

(підпис)

П Р А В И Л А
пожежної безпеки для закладів, підприємств
та організацій культури

Глава 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Й ОБОВ’ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

1.1. Загальні положення

1.1.1. Правила пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій розроблені відповідно до Закону України від 17 грудня 1993 р. № 3747-ХII “Про пожежну безпеку” та постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. № 508 “Про заходи щодо виконання Закону України”, “Про пожежну безпеку”.

1.1.2. Правила встановлюють основні вимоги пожежної безпеки для закладів, підприємств та організацій культури (театри, концертні та кіноконцертні зали, філармонії, навчальні заклади, цирки, будинки та палаци культури, клуби, бібліотеки, музеї, виставки, картинні галереї, пам’ятки історії й архітектури, парки культури та сади відпочинку, зоопарки тощо (далі — об’єкти культури) незалежно від їх відюмчої підпорядкованості.

1.1.3. Театри та концертні зали щорічно перед відкриттям театрально-концертного сезону повинні бути прийняті міжвідомчою комісією, що складається із представників органів місцевого самоврядування (голова камісії), державної пожежної охорони, державної санітарно-епідеміологічної станції, Державного комітету України по нагляду за охороною праці та вищестоящої організації культури. Перевірці підлягають також усі сезонні споруди літніх театрів, естрад, виставочних павільйонів, цирків “Шапіто” тощо. Крім того, цирки “Шапіто” повинні бути перевірені перед початком роботи на кожному новому місцi.

1.1.4. Заклади, підприємства та організації культури зобов’язані вести державний облік пожеж, які виникають на об’єктах, що належать або підконтрольні їм, аналізувати причини виникнення та наслідки пожеж, вживати заходів до їх усунення.

1.1.5. Заклади, підприємства та організації зобов‘язані відшкодовувати збитки, завдані внаслідок порушення ними протипожежних вимог, відповідно до чинного законодавства.

Посадові особи та інші працівники культури, з вини яких заклади, підприємства та організації понесли витрати, пов’язані з відшкодуванням завданих збитків, несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством.

1.1.6. За порушення встановлених законадавством вимог пожежної безпеки, створення перешкод для діяльності посадових. осіб органів державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів винні в цьому посадові особи, інші працівники притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду заклади, підприємства та організації можуть притягатися керівниками цих органів до сплати штрафу.

1.2. Обов’язки посадових осіб

1.2.1. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників закладів, підприємств та організацій культури. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутам цих організацій.

Забезпечення пожежної безпеки закладу, підприємства та організації культури покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

1.2.2. Власники об’єктів культури або уповноважені ними органи зобов’язані:

розробляти комплексні заходи закладу, щодо забезпечення пожежної безпеки закладу, підприємства та організації; впроваджувати досягнення науки і техніки;

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах закладу, підприємства, організації, та здійнювати контроль за їх виконанням; забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартiв, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

у разі відсутності у нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповiдних заходів, погоджуючи іх з органами державного пожежного нагляду;

утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об’єктів;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних зазобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;

своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

1.2.3. Керівник об’єкта культури зобов"язаний: організувати вивчення та виконання всіма працівниками вимог правил пожежної безпеки на підпорядкованому об'єкті, здiйснювати контроль за своєчасним їх виконанням;

забезпечити об’єкт первинними засобами пожежогасіння відповідно до норм, а також протипожежним обладнанням і установками автоматичного виявлення та гасіння пожеж;

призначати відповідальність осіб за протипожежний стан цехів, майстерень, дільниць, лабораторій, приміщень, складів та інщих структурних підпрозділів;

організовувати проведення протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму відповідно до Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежних безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17 листапада 1994 р. № 628;

розробляти і впроваждувати заходи щодо своєчасного і повного усунення недоліків та порушень, виявлених при перевірках, представниками органів державного пожежного нагляду, технічного управління Міністерства культури, інженерно-технічними працівниками управлінь культури обласних Рад народних депутатів, ПТК;

вiзначити порядок огляду та закриття приміщень. і будівель після закінчення роботи;

не пізніше як за 5 днів до випуску нового або відновленого спектаклю, концерту організавувати засідання технічної комісії із представників місцевих зацікавлених організацій: технічного інспектора праці профспілки, інженерно-технічного працівника управління культури, представника державної пожежної охорони для розгляду питань про прийняття декоративного оформлення. Художньо-постановча частина повинна представити технічній комісії акт місцевої постійно діючої комісії щодо прийняття декоративного оформлення спектаклю, концерту та паспорти на них;

організовувати періодичні, перевірки стану пожежної безпеки об’єкта, наявності та справності технічних засобів боротьби з пожежами, боєздатності ДПД та вживати необхідних заходів до поліпшення цієї роботи;

здійснювати контроль за використанням коштів, виділених на проведення заходів для посилення протипожежнаго захисту об’єкта відпрацювання планів евакуаії людей, матеріальних цінностей, а в цирках і зоопарках — ще й плану евакуації тварин.

1.2.4. Керівник повинен видавати накази про:

призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку у виробничих, адміністративних, складських і допоміжним приміщеннях;

призначення відповідальних осіб за технічний стан і утримання установок пожежної автоматики та протипожежного водопостачання;

визначання порядку і термінів проходження протипожежного інструктажу та занять з пожежно-технічного мінімуму;

порядок організації та проведення вогневих робіт;

склад добровільної пожежної дружини (ДПД) та пожежнотехнічної комісії (ПТК) (в разі їх створення); організувати їх роботу згідно з Положеннями про ДПД та ПТК, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 вересня 1994р. № 521;

посилення протипожежного режиму та протипожежної охорони на об’єкті у вечірній, нічний час, вихідні та святкові дні;

перелік і порядок огляду будівель і приміщень, які підлягають обов'язковій щоденній перевірці перед їх закриттям;

визначення й обладнання місць для паління цигарок;

усунення недоліків, зазначених у приписах органів державнога пожежного нагляду;

проведення у поточному році огляду (конкурсу) протипожежного стану виробничих і службових приміщень.

1.2.5. Головний інженер (інженер, прораб) або заступник керівника , який відповідає за протипожежний стан об’єкта, зобов'язаний:

організовувати розробку планів основних протипожежних заходів, здійснювати контроль за їх виконанням;

організовувати роботу та здійснювати контроль за своєчасним і повним виконанням приписів представників органів державного пожежного нагляду, технічного управління Міністерства культури та інженерно-технічних працівників управлінь культури обласних Рад народних депутатів;

здійснювати контроль за дотриманням правил пожежної безпеки при експлуатацiї електроустановок, кондиціонерів, вентиляційних систем, систем опалення та вживати заходів по усуненню недоліків, які можуть спричинити пожежу;

організовувати своєчасні перевірки працездатності протипожежного водопостачання, систем автоматичної пожежної сигналізації та автоматичного пожежогасіння, автаматичного оповіщення про пожежу, димових люків, якості вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій горищних приміщень, спалимих декорацій сценічного обладнання та драпування на вікнах і дверях; заміру опору ізоляції електропроводки; результати перевірки працездатності кожної системи оформляти відповідними актами;

організовувати своєчасне технічне обслуговування пожежного обладнання, джерел протипожежного водопостачання, систем протипожежного захисту;

організовувати своєчасне проведення планаво-попереджувальних ремонтів енергетичного обладнання, систем вентиляції, опалення і таке інше;

систематично розглядати на виробничих нарадах стан роботи щодо протипожежного захисту об’єкта;

видавати дозвіл на проведення тимчасових вогневих робіт відповідно до наказу по підприємству, здійснювати контроль за правильним і безпечним їх виконанням;

здійснювати контроль за дотриманням вимог пожежної безпеки при виконанні будівельно-монтажних та ремонтно-реставраційних робіт.

1.2.6. У об’єктах культури, де відсутня посада головного інженера (директора), всі робота та відповідальність за протипожежний стан покладається безпосередньо на керівника (директора).

1.2.7. Головний адміністратор (адміністратор) театрально-видовищного пiдприємства зобов'язаний:

забезпечувати дотримання протипожежного режиму в залах для глядачів, експозиційних залах, фойє та кулуарах під час вистав, концертів та інших масових заходів;

перевіряти приміщення театрально-видовищного підприємства перед закриттям;

перевіряти справність запасних виходів та евакуаційного освітлення;

не допускати використання в службових приміщеннях побутових електронагрівних приладів за винятком місць, передбачених цими Правилами;

організовувати евакуацію людей у випадку пожежі;

не допускати паління цигарок у заборонених місцях.

1.2.8. Головний енергетик (головний механік, енергетик, інженер-електрик, завідуючий електроцехом, старший електроосвітлювач, старший художник по освітленню) зобов’язаний:

забезпечувати розробку протипожежних заходів для безпечної експлуатації електро-енергогоспадарства та своєчасне їх виконання;

здійснювати контроль за експлуатацією, своєчасним та якісним ремонтами опалювальних установок і вентиляційних систем;

забезпачувати своєчасне проведення профілактичних ремонтів енергообладнання й усунення виявлених недоліків, які можуть призвести до виникнення пожежі;

організовувати систематичні перевірки заміру опору ізоляції електропроводки, перевіряти та проводити захист електромережі відповiдно до навантажень;

здійснювати контроль за роботою всіх електроосвітлювачів та електриків театрально-видовищного підприємства, музею, картинної галереї тощо;

здійснювати повсякденний контроль за технічним станом, справністю, експлуатацією електромереж, електрообладнання й апаратів освітлювального ефекту, а також за станом захисту електромрежі від короткого замикання та перенавантажень;

організовувати навчання працівниiків підлеглої служби правилам пожежної безпеки при експлуатації електроустаткування.

1.2.9. Завідуючий (керівник) художньою або постанавчою частиною (старший машиніст сцени) зобов'язаний:

здійснювати контроль за дотриманням протипожежного режиму на сцені, в артистичних гримувальних та інших приміщеннях сценічного комплексу;

здійснювати постійний контроль за своєчасним і якісним проведенням робіт по вогнезахисній обробці м’яких і твердих декорацій, а також сценічного оформлення;

здійснювати контроль за справністю та технічним станом первинних засобів пожежогасіння, пожежними кранами, які разташовані в сценічному комплексі;

слiдкувати за тим,щоб після закінчення вистав усі декорації були розібрані та складені в складські приміщення, а м’які декорації – в сейф (або згорнуті та підтягнуті до колосників).

1.2.10. Інспектор манежу цирку (ведучий вистави) зобов’язаний:

запезпечувати дотримання протипожежного режиму артистами й уніформістами під час вистав і репетицій на арені цирку та в репетиційних залах;

перевіряти перед кожною виставою роботу евакуаційного освітлення;

контролювати розвантаження виробничого багажу, не допускати випадків загромадження ним шляхів евакуації;

проводити протипожежний інструктаж, навчання та перевірку знань з пожежної безпеки артистами, уніформістами й іншим обслуговуючим виставу персоналом;