Об итогах работы Государственного комитета Украины из строительства и архитектуры, предприятий и организаций строительного комплекса Украины в 2002 году и основные задачи, которые вытекают из послания Президента Украины к Верховной Раде Украины "Євро


<br> КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ<br> З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ<br> Р І Ш Е Н Н Я<br> 21.02.2003 N 7<br> <br> Про підсумки роботи Державного комітету України<br> з будівництва та архітектури, підприємств<br> та організацій будівельного комплексу України<br> у 2002 році та основні завдання, що випливають<br> з послання Президента України до Верховної Ради<br> України "Європейський вибір. Концептуальні засади<br> стратегії економічного та соціального розвитку<br> України на 2002-2011 роки"<br> <br> Підсумовуючи результати роботи Державного комітету України з<br>будівництва та архітектури, підприємств та організацій<br>будівельного комплексу у 2002 році, колегія відзначає, що минулий<br>рік був ознаменований початком нового етапу розвитку України -<br>реалізацією завдань довгострокової стратегії, проголошеної<br>Президентом України у своєму Посланні до Верховної Ради України<br>"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного<br>та соціального розвитку України на 2002-2011 роки"<br>( <A HREF="103540">n0001100-02</A> ).<br> З огляду на вагомість та значимість цього фактору щодо<br>напрямів подальших реформ як у політичному, так і в економічному<br>аспекті, вирішальним для будівельного комплексу у минулому році<br>було рішення Президента України щодо реорганізації Держбуду<br>України в окремий, спеціально уповноважений центральний орган<br>виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та<br>архітектури.<br> У 2002 році діяльність Держбуду України була спрямована на<br>реалізацію завдань, визначених Положенням про Державний комітет<br>України з будівництва та архітектури ( <A HREF="109648">725/2002</A> ), затвердженим<br>Указом Президента України, основними з яких є участь у формуванні<br>державної житлової політики, науково-технічної та економічної<br>політики у сферах будівництва, промисловості будівельних<br>матеріалів, архітектури та містобудування.<br> Значною подією у минулому році було прийняття Законів України<br>"Про Генеральну схему планування території України" ( <A HREF="95354">3059-14</A> ),<br>"Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про внесення<br>змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за<br>правопорушення у сфері містобудування", "Про внесення змін і<br>доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення"<br>( <A HREF="95093">3048-14</A> ), "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів<br>України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і<br>правил та відповідальність за їх порушення" ( <A HREF="81926">2439-14</A> ).<br> Було організовано та впроваджено моніторинг за ходом<br>виконання Генеральної схеми планування території України. На<br>спільному засіданні колегії Держбуду та Київської<br>міськдержадміністрації розглянуті питання практичної реалізації<br>містобудівного законодавства. Розглянуто і схвалено<br>науково-технічною радою Держбуду проект Правил забудови<br>історичного центру м. Полтави. Розпочато супроводження проекту<br>Програми розвитку малих міст України.<br> Виконана робота з урегулювання питань комплексної державної<br>експертизи проектів будівництва та підготовлені пропозиції щодо<br>спрощення схеми її проведення.<br> Затверджено нову редакцію нормативного акта щодо спрощення<br>надання дозволу на виконання будівельних робіт, підготовлені<br>пропозиції щодо нового порядку прийняття в експлуатацію завершених<br>будівництвом об'єктів для подальшого їх затвердження Урядом.<br> З метою комплексного вирішення проблем житлового будівництва<br>Комітетом опрацьовувались питання механізму функціонування системи<br>іпотечного кредитування, створення відповідної організаційної<br>структури для розгортання і координації цієї роботи, планування і<br>розміщення нового житлового будівництва та регулювання вартісних<br>показників спорудження та реконструкції житлових будинків.<br>Проводилась робота із створення вітчизняної нормативної бази з<br>проектування сучасних житлових будинків та комплексів, об'єктів<br>соціальної сфери, а також щодо запровадження у будівництво нових<br>ефективних архітектурно-технічних рішень.<br> Розроблено і підготовлено до затвердження проект Державної<br>програми забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до<br>соціальної інфраструктури.<br> Під методичним керівництвом Держбуду підготовлені та<br>затверджені галузеві та регіональні програми модернізації або<br>ліквідації аварійно-небезпечних об'єктів. Обстежено більше<br>півмільйона об'єктів, з яких визнано аварійно-небезпечними 9<br>тисяч, у т. ч. 2 тисячі таких, що підлягають ліквідації.<br> Разом з тим, мають місце і невирішені питання.<br> Через обмежене бюджетне фінансування нормотворча робота у<br>галузі здійснюється повільно, що негативно позначається на її<br>результатах.<br> Щорічно потребує перегляду та актуалізації близько 500<br>нормативних документів. Кошти, що виділяються Комітету на роботи<br>із стандартизації, не перевищують 20% від потреби, а реальне<br>фінансування за минулий рік становило 12,7% від запланованого<br>обсягу.<br> Не відповідають потребам сьогодення темпи житлового<br>будівництва. За попередніми даними, у 2002 році загальний обсяг<br>введеного житла становив 6,1 млн. кв. м, що на 3% більше порівняно<br>з 2001 роком. Це на 10,5% менше показника, передбаченого<br>регіональними програмами будівництва житла на 2002 рік (6,8 млн.<br>кв. м) і майже на 30% менше від показника Прогнозу Уряду України<br>на звітний рік (8,7 млн. кв. м).<br> Викликає занепокоєння незадовільний стан реалізації<br>регіональних програм реконструкції житлових будинків перших<br>масових серій.<br> Залишається незадовільним стан розрахунків замовників за<br>виконані підрядні роботи у будівництві: протягом року рівень<br>оплачених робіт не перевищував 85,6%.<br> Зростають дебіторська та кредиторська заборгованості. Станом<br>на 01.12.2002 року дебіторська заборгованість у будівельній галузі<br>збільшилась порівняно зі станом на початок 2002 року на 8,9% і<br>становила 6,5 млрд.грн., кредиторська - на 16,6% (8,1 млрд.грн.).<br> Як наслідок, станом на 01.12.2002 року кількість збиткових<br>підприємств у будівництві досягла 52% від загальної їх кількості.<br> Не всі організації сфери управління Держбуду працюють<br>рентабельно, окремі з них зменшили обсяги робіт, неефективно<br>використовують приміщення, мають заборгованість як з платежів до<br>бюджету, так і з виплати заробітної плати працівникам.<br> З метою організації у 2003 році роботи Держбуду над<br>реалізацією завдань довгострокової стратегії, проголошеної<br>Президентом України у своєму Посланні до Верховної Ради України<br>"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного<br>та соціального розвитку України на 2002-2011 роки"<br>( <A HREF="103540">n0001100-02</A> ), інших актів глави Держави та Уряду України,<br>колегія Держбуду України В И Р І Ш И Л А:<br> 1. Схвалити Основні завдання та організаційно-технічні заходи<br>Держбуду на 2003 рік, Перелік законодавчих актів і<br>нормативно-методичних документів, які передбачається розробити у<br>2003 році, Перелік семінарів, конференцій, виставок та інших<br>науково-технічних заходів, що проводитимуться Держбудом або за<br>його участю у 2003 році.<br> 2. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню<br>економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу<br>(Т.Шарапова) продовжити роботу з розробки та реалізації заходів,<br>спрямованих на стабілізацію та розвиток будівельного комплексу.<br>При цьому основними завданнями на поточний рік вважати:<br> - забезпечення разом із структурними підрозділами Комітету<br>взаємодії з Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва,<br>транспорту та зв'язку з метою поліпшення законодавчого<br>забезпечення будівельної галузі;<br> - впровадження практики проведення спільних засідань колегій<br>Держбуду та обласних державних адміністрацій з питань розвитку<br>будівельного комплексу;<br> - здійснення аналізу роботи будівельного комплексу, виявлення<br>тенденцій, що впливають на його розвиток та підготовку пропозицій<br>щодо підвищення ефективності його діяльності, удосконалення<br>організаційної структури та системи управління у галузі;<br> - визначення механізмів забезпечення ефективної керованості<br>інвестиційними процесами у будівництві та підвищення престижу<br>державних інвестицій;<br> - підготовку пропозицій щодо активізації інвестиційної<br>діяльності, перш за все, у житловому будівництві за рахунок<br>впровадження нових фінансово-кредитних механізмів (іпотечне<br>кредитування, житлово-будівельні заощадження тощо);<br> - створення умов для рівноправного, прозорого і відкритого<br>процесу реалізації інвестицій у капітальному будівництві;<br> - удосконалення нормативно-методичного забезпечення економіки<br>та організації будівельного виробництва, нормування праці та<br>контрактних взаємовідносин у будівництві.<br> 3. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню<br>цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві<br>(П.Губень) продовжити роботу з удосконалення системи ціноутворення<br>та процедури затвердження інвестиційних програм і проектів,<br>зосередивши увагу на таких питаннях:<br> - встановлення в Україні єдиної служби з проведення державної<br>експертизи проектів будівництва;<br> - впровадження механізму взаємодії різних програмних<br>комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях<br>інвестування;<br> - своєчасної розробки та доведення до зацікавлених<br>організацій інформаційно-аналітичних матеріалів щодо вартості<br>будівельної продукції загалом та окремих її складових;<br> - вибіркового контролю за визначенням вартості будівництва, у<br>тому числі щодо робіт з ліквідації наслідків надзвичайних<br>ситуацій, які фінансуються за рахунок резервного фонду Державного<br>бюджету.<br> 4. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню<br>науково-технічної політики у будівництві (А.Григор) активізувати<br>діяльність щодо формування системних засад підвищення технічного<br>рівня виробництва у галузі, у тому числі:<br> - запровадження процедури технічної легалізації нових<br>матеріалів, виробів, конструкцій, систем та технологій<br>будівельного призначення в Україні;<br> - залучення альтернативних джерел фінансування розвитку<br>нормативної бази галузі, що не суперечать чинному законодавству;<br> - комплексного супроводження та актуалізації діючої<br>нормативної бази галузі;<br> - підвищення рівня дієвості таких важелів технічного<br>регулювання, як акредитація органів з оцінки відповідності та<br>сертифікація;<br> - орієнтації розвитку нормативної бази галузі на засади ЄС та<br>країн потенційних імпортерів виробників галузі.<br> 5. Заступникові Голови Комітету В. Присяжнюку, Управлінню<br>містобудівної політики (А. Економов);<br> - забезпечити виконання заходів з реалізації Генеральної<br>схеми планування території України та організацію проведення її<br>моніторингу;<br> - підготувати пропозиції щодо вдосконалення містобудівного<br>законодавства, у т. ч. Закону України "Про архітектурну<br>діяльність" ( <A HREF="55154">687-14</A> );<br> - завершити розробку державних будівельних норм<br>"Містобудування. Планування і забудова населених пунктів" та<br>Типових місцевих правил забудови населених пунктів;<br> - забезпечити виконання рішення спільного засідання колегії<br>Держбуду та колегії Київської міської державної адміністрації;<br> - підготувати пропозиції щодо вдосконалення механізму<br>взаємодії місцевих органів містобудування, земельних ресурсів та<br>інших служб стосовно визначення земельних ділянок, надання<br>вихідних даних на проектування, погодження проектної документації<br>тощо.<br> 6. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку, Управлінню<br>архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд<br>житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко):<br> - забезпечити розроблення та впровадження сучасних<br>нормативних вимог з проектування житлових будинків різного типу, у<br>т.ч. соціального житла;<br> - забезпечити виконання заходів цільових державних програм<br>щодо подальшого вдосконалення нормативної бази з проектування<br>сучасних громадських будинків різного призначення, спрямованих на<br>поліпшення умов соціально-культурного обслуговування населення;<br> - продовжити роботу з запровадження нових<br>архітектурно-будівельних систем на основі ресурсо- та<br>енергозберігаючих технічних та інженерних рішень з використанням<br>ефективних будівельних конструкцій, виробів та матеріалів<br>вітчизняного виробництва;<br> - забезпечити розроблення заходів з реалізації державної<br>програми реконструкції житлових будинків перших масових серій,<br>спрямованих на прискорення відновлення існуючого житлового фонду,<br>а також організувати надання науково-методичної допомоги у<br>реалізації галузевих і регіональних програм модернізації<br>(ліквідації) аварійно-небезпечних будинків і споруд;<br> - розробити та внести на затвердження Кабінету Міністрів<br>України Державну програму, спрямовану на створення умов для<br>безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури.<br> 7. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку, Управлінню<br>промислової забудови, проблем будівництва у складних<br>інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС (В.Іськов):<br> - забезпечити реалізацію заходів щодо захисту населення,<br>територій і об'єктів від наслідків надзвичайних ситуацій<br>природного та техногенного характеру;<br> - удосконалити нормативно-методичну базу підвищення ресурсу<br>конструкцій будинків і споруд та мінімізації виникнення<br>надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;<br> - здійснити науково-технічний супровід виконання робіт з<br>підсилення і стабілізації конструкцій основ і фундаментів об'єкта<br>"Укриття" ЧАЕС, а також вирішення нормативних проблем проектування<br>нового безпечного конфайменту.<br> 8. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку, Управлінню<br>реставрації та реконструкції історичної забудови:<br> - забезпечити розробку нормативно-методичних документів щодо<br>порядку розроблення, погодження та затвердження спеціальної<br>науково-проектної документації з визначення меж історичних ареалів<br>історичних населених місць України;<br> - розпочати розробку нормативного документа, спрямованого на<br>створення чіткої та ефективної правової процедури розгляду,<br>прийняття і реалізації рішень з реконструкції історичної забудови,<br>яка б забезпечувала захист традиційного характеру середовища<br>населених місць з адаптацією його до сучасних вимог;<br> - проводити постійний моніторинг реалізації програм<br>збереження історичної забудови міст Глухова, Збаража,<br>Кам'янця-Подільського, Одеси, Львова;<br> - виконати розробку та затвердження меж і режимів зон охорони<br>ансамблю споруд Софійського собору;<br> - забезпечити розробку та підготовку для внесення на<br>затвердження до Кабінету Міністрів України Комплексної програми<br>науково-дослідної, науково-методичної та культурно-освітньої<br>діяльності Національного заповідника "Софія Київська", пошукових,<br>проектних, реставраційних робіт на 2003-2005 роки та на період до<br>2010 року.<br> 9. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку, Державній<br>архітектурно-будівельній інспекції (В.Папка):<br> - активізувати роботу щодо підвищення ефективності контролю з<br>дотримання суб'єктами будівельної діяльності усіх форм власності<br>вимог державних стандартів, норм і правил при будівництві та<br>введенні в експлуатацію об'єктів містобудування, особливу увагу<br>приділяти наявності у них систем безперешкодного доступу<br>інвалідів;<br> - підготувати для подання у I півріччі 2003 року на розгляд<br>Верховній Раді України зміни до Закону України "Про<br>відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій<br>за правопорушення у сфері містобудування" ( <A HREF="14367">208/94-ВР</A> ) щодо<br>спрощення порядку визначення розміру штрафів та підвищення<br>відповідальності членів державних приймальних (технічних) комісій<br>за додержання встановленого порядку прийняття об'єктів в<br>експлуатацію;<br> - підготувати для подання до Кабінету Міністрів України<br>проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження<br>Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених<br>будівництвом об'єктів.<br> 10. Заступникові Голови Комітету В.Гречку, Відділу<br>ліцензування та атестації будівельної діяльності (В.Лісничук)<br>запровадити процедуру атестації фахівців в архітектурній та<br>будівельній діяльності та продовжити роботу з удосконалення<br>системи ліцензування, зосередивши увагу на питаннях:<br> - забезпечення розробки нових ліцензійних умов з метою<br>більшої конкретизації та простоти, а також логічної систематизації<br>видів робіт у будівельній діяльності;<br> - підготовки до затвердження Положення про здійснення<br>контролю за додержанням ліцензійних умов провадження будівельної<br>діяльності.<br> 11. Заступникові Голови Комітету В.Гречку, сектору<br>зовнішньоекономічних зв'язків (Г.Григоренко):<br> - розробити комплекс заходів щодо нарощування експортного<br>потенціалу будівельної галузі;<br> - сприяти активізації зовнішньоекономічних зв'язків та<br>входженню на зовнішні ринки підприємств, установ та організацій<br>будівельного комплексу.<br> 12. Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська),<br>керівникам підприємств, організацій і установ, що належать до<br>сфери управління Держбуду, вжити невідкладних заходів щодо<br>нарощування обсягів виконаних робіт, своєчасного та повного<br>розрахунку з бюджетом, погашення заборгованості з виплати<br>заробітної плати, зменшення дебіторської заборгованості за<br>виконані роботи та посилення контролю за ефективним використанням<br>приміщень.<br> 13. Рекомендувати Раді Міністрів АР Крим, обласним, Київській<br>та Севастопольській міським державним адміністраціям, будівельним<br>корпораціям врахувати організаційно-технічні заходи Держбуду<br>України при розробленні своїх планів та програм роботи на поточний<br>і наступні роки.<br> 14. Контроль за виконанням Основних завдань та<br>організаційно-технічних та інших заходів Держбуду покласти на<br>заступників голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.<br> <br> Голова Комітету В.Череп<br> <br> <br> <br> Додаток 1<br> СХВАЛЕНО<br> Рішення колегії<br> 21.02.2003 N 7<br> <br> ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ<br> та організаційно-технічні заходи Державного<br> комітету України з будівництва та архітертури<br> на 2003 рік<br> <br> Основні завдання Держбуду України та організаційно-технічні<br>заходи, що спрямовані на їх реалізацію, визначені виходячи з<br>положень Послання Президента України до Верховної Ради України<br>"Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного і<br>соціального розвитку на 2000 - 2004 роки" ( <A HREF="103540">n0001100-02</A> ),<br>Політичної угоди між Верховною Радою України четвертого скликання<br>і Кабінетом Міністрів України про співпрацю та солідарну<br>відповідальність, Указів Президента України "Про основні напрями<br>забезпечення житлом населення України на 1999 - 2005 роки" (<br><A HREF="57968">856/99</A> ) та пріоритетних завдань Програми діяльності Кабінету<br>Міністрів України на 2003 рік, законодавства, відповідних постанов<br>і розпоряджень та окремих доручень Кабінету Міністрів України<br>згідно з стратегічними цілями діяльності Держбуду України та його<br>підвідомчих організацій у 2003 році.<br> Діяльність Держбуду в 2003 р. буде здійснюватись за такими<br>основними напрямами:<br> I. Містобудівна та архітектурна діяльність<br> II. Стабілізація та розвиток будівельного комплексу<br> III. Реформування державної житлової політики<br> IV. Науково-технічна, інноваційна та зовнішньоекономічна<br>діяльність у будівництві<br> V. Управління державним майном, ліцензійна діяльність,<br>організаційно-кадрова робота<br> I. МІСТОБУДІВНА ТА АРХІТЕКТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ<br> Основними завданнями у сфері містобудування та архітектури є:<br> - забезпечення виконання заходів з реалізації Генеральної<br>схеми планування території України, організація ведення<br>моніторингу реалізації на державному, регіональному та місцевому<br>рівнях;<br> - удосконалення нормативно-правової бази планування та<br>забудови населених пунктів для сприяння інвестиційній діяльності,<br>наближення до Європейських стандартів правових та організаційних<br>засад планування і забудови територій міст, сіл, селищ, спрощення<br>порядку одержання вихідних даних на проектування та погодження<br>проектів об'єктів містобудування;<br> - здійснення подальшої роботи з місцевими органами<br>містобудування та архітектури щодо забезпечення дотримання<br>законодавства в містобудівній діяльності, розробки містобудівної<br>документації, регіональних та місцевих правил забудови;<br> - розгортання розробки проектів містобудівного розвитку<br>прикордонних територій;<br> - посилення державного контролю за забудовою населених<br>пунктів, поліпшення якості будівництва, забезпечення<br>експлуатаційної надійності будинків і споруд, особливо на<br>територіях із складними інженерно-геологічними умовами;<br> - координація розроблення регіональних комплексних схем<br>інженерного захисту територій, здійснення моніторингу найбільш<br>небезпечних природно-техногенних процесів;<br> - забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів на<br>основі розробок ефективних містобудівних,<br>архітектурно-планувальних рішень об'єктів житлово-цивільного<br>призначення, впровадження в будівництво енергоефективних<br>архітектурно-будівельних систем з використанням вітчизняних<br>технологій, конструкцій і матеріалів;<br> - розширення обсягів реконструкції фізично і морально<br>застарілої житлової забудови, модернізація житлових будинків<br>перших масових серій із надбудовою мансардних поверхів на основі<br>застосування прогресивних технологій і матеріалів, спрямованих на<br>покращання умов проживання населення, зменшення тепловитрат на<br>експлуатацію житлового фонду, економію міських територій;<br> - організаційно-методичне забезпечення реалізації галузевих і<br>регіональних програм модернізації (ліквідації)<br>аварійно-небезпечних будинків і споруд;<br> - створення сучасної нормативно-правової та<br>науково-методичної бази збереження історико-архітектурного<br>середовища історичних населених місць та реставрації пам'яток<br>містобудування і архітектури;<br> - забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт на<br>пам'ятках і комплексах, визначених Указами Президента України та<br>урядовими рішеннями;<br> - забезпечення реалізації відповідних державних програм;<br> - організаційно-методичне забезпечення діяльності місцевих<br>органів містобудування та архітектури, охорони культурної<br>спадщини, державних заповідників, реставраційних організацій.<br> Для реалізації цих завдань передбачається:<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| | Зміст заходу | Термін | Відповідальні |<br>| | |виконання|виконавці та учасники |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| а) Містобудівельна діяльність |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|1.1 |Організувати ведення |протягом |Управління |<br>| |моніторингу Генеральної | року |містобудівної політики|<br>| |схеми планування | |Діпромісто за участю |<br>| |території України | |центральних органів |<br>| | | |виконавчої влади, |<br>| | | |облдержадміністрацій |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.2 |Організувати розробку |протягом |Міністерство |<br>| |схем планування | року |архітектури та |<br>| |територій Автономної | |будівельної політики |<br>| |Республіки Крим, | |АР Крим |<br>| |областей, коригування | |Управління |<br>| |генеральних планів | |містобудування та |<br>| |населених пунктів, | |архітектури |<br>| |регіональних і місцевих | |облдержадміністрацій, |<br>| |правил забудови | |Київської і |<br>| | | |Севастопольської |<br>| | | |міськдержадміністрацій|<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.3 |Провести наради з |II-IV кв.|Управління |<br>| |місцевими органами | |містобудівної |<br>| |містобудування та | |політики |<br>| |архітектури і проектними| | |<br>| |організаціями з | | |<br>| |обговорення | | |<br>| |нормативно-правових | | |<br>| |актів щодо організації | | |<br>| |надання вихідних даних | | |<br>| |на проектування | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.4 |Забезпечити виконання |протягом |Управління |<br>| |рішень спільного | року |містобудівної політики|<br>| |засідання колегій | |Головне управління |<br>| |Держбуду України та | |містобудування та |<br>| |Київської | |архітектури Київської |<br>| |міськдержадміністрації | |міськдержадміністрації|<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.5 |Організувати розроблення|IV кв. |Управління |<br>| |генерального плану | |містобудування та |<br>| |м. Севастополя | |архітектури |<br>| | | |Севастопольської |<br>| | | |міськдержадміністрації|<br>| | | |Управління |<br>| | | |містобудівної |<br>| | | |політики |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.6 |Розробити генеральний |IV кв. |Управління |<br>| |план м. Канева | |містобудівної |<br>| | | |політики |<br>| | | |Діпромісто |<br>| | | |Управління |<br>| | | |містобудування та |<br>| | | |архітектури Черкаської|<br>| | | |облдержадміністрації |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.7 |Розробити пілотний |IV кв. |Управління |<br>| |проект генерального | |містобудування та |<br>| |плану м. Краснодона | |архітектури Луганської|<br>| |Луганської області з | |облдержадміністрації |<br>| |метою відпрацювання | |Управління |<br>| |нової методики розробки | |містобудівної |<br>| |генеральних планів | |політики |<br>| |шахтарських міст | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.8 |Розробити пілотний |IV кв. |Управління |<br>| |проект місцевих правил | |містобудівної політики|<br>| |забудови центральної | |Міністерство |<br>| |частини Ялти з метою | |архітектури та |<br>| |опрацювання складу та | |будівельної політики |<br>| |змісту Типових місцевих | |АР Крим |<br>| |правил забудови | |Діпромісто |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.9 |Розробити методику |IV кв. |Управління |<br>| |аналізу містобудівного | |містобудівної |<br>| |розвитку регіонів і | |політики |<br>| |населених пунктів | |Підвідомчі |<br>| | | |науково-дослідні |<br>| | | |інститути |<br>| | | |Місцеві органи |<br>| | | |містобудування |<br>| | | |та архітектури |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.10 |Розробити методику |IV кв. |Управління |<br>| |виконання проектів | |містобудівної |<br>| |планування та розвитку | |політики |<br>| |транскордонних | |Діпромісто |<br>| |територій | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.11 |Розробити структуру та |IV кв. |Управління |<br>| |організувати розробку | |містобудівної |<br>| |цільової програми | |політики |<br>| |забезпечення сталого | |Підвідомчі |<br>| |розвитку населених | |науково-дослідні |<br>| |пунктів | |інститути |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.12 |Організувати розроблення|III-IV |Управління |<br>| |спільних проектів | кв. |містобудівної |<br>| |містобудівного розвитку | |політики |<br>| |транскордонних регіонів | |Діпромісто |<br>| |Україна - Білорусь та | | |<br>| |Україна - Словаччина | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.13 |Розглянути діяльність |II-IV кв.|Управління |<br>| |управління | |містобудівної |<br>| |містобудування та | |політики |<br>| |архітектури Чернівецької| |Держархбудінспекція |<br>| |та Сумської | |України |<br>| |облдержадміністрацій з | |Управління |<br>| |питань додержання вимог | |реставрації та |<br>| |містобудівного | |реконструкції |<br>| |законодавства | |історичної забудови |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.14 |Забезпечити урахування |II-IV кв.|Управління |<br>| |містобудівного | |містобудівної |<br>| |законодавства при | |політики |<br>| |розробці | | |<br>| |нормативно-правових | | |<br>| |актів, які випливають із| | |<br>| |нового Земельного | | |<br>| |кодексу України | | |<br>| |( <A HREF="88763">2768-14</A> ) | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.15 |Підготувати пропозиції |II кв. |Управління |<br>| |щодо внесення змін до | |містобудівної |<br>| |нормативно-правових | |політики |<br>| |актів стосовно спрощення| |Держархбудінспекція |<br>| |дозвільної системи на | |Управління |<br>| |будівництво об'єктів | |реставрації та |<br>| |містобудування | |реконструкції |<br>| | | |історичної забудови |<br>| | | |Управління промислової|<br>| | | |забудови, будівництва |<br>| | | |у складних |<br>| | | |інженерно-геологічних |<br>| | | |умовах та ЧАЕС |<br>| | | |Управління цінової |<br>| | | |політики, експертизи |<br>| | | |та контролю вартості у|<br>| | | |будівництві |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| б) Архітектура будинків і споруд |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|1.16 |Забезпечити | | |<br>| |вдосконалення чинних | | |<br>| |нормативних документів | | |<br>| |та розробку нових з | | |<br>| |проектування об'єктів | | |<br>| |житлово-цивільного | | |<br>| |призначення з | | |<br>| |урахуванням сучасних | | |<br>| |вимог, у т. ч.: | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.16.1|- розробити нову |III кв. |Управління |<br>| |редакцію ДБН "Житлові | |архітектурно- |<br>| |будинки і комплекси" | |конструктивних та |<br>| | | |інженерних систем |<br>| | | |будинків і споруд |<br>| | | |житлово-цивільного |<br>| | | |призначення |<br>| | | |КиївЗНДІЕП |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.16.2|- організувати видання | I кв. |Управління |<br>| |збірника законодавчих та| |архітектурно- |<br>| |нормативних документів з| |конструктивних та |<br>| |проектування житлових | |інженерних систем |<br>| |будинків | |будинків і споруд |<br>| | | |житлово-цивільного |<br>| | | |призначення |<br>| | | |Укрархбудінформ |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.16.3|- розробити ДБН |IV кв. |Управління |<br>| |"Реконструкція та | |архітектурно- |<br>| |капітальний ремонт | |конструктивних та |<br>| |житлових будинків перших| |інженерних систем |<br>| |масових серій" | |будинків і споруд |<br>| | | |житлово-цивільного |<br>| | | |призначення |<br>| | | |НДІпроектреконструкція|<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.17 |Забезпечити погодження і| I кв. |Управління |<br>| |подання до Кабінету | |архітектурно- |<br>| |Міністрів України | |конструктивних та |<br>| |проекту Державної | |інженерних систем |<br>| |програми щодо | |будинків і споруд |<br>| |забезпечення | |житлово-цивільного |<br>| |безперешкодного доступу | |призначення |<br>| |людей з обмеженими | |НДІТІАМ |<br>| |фізичними можливостями | | |<br>| |до об'єктів соціальної | | |<br>| |інфраструктури | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.18 |Підготувати та | I |Управління |<br>| |забезпечити видання |півріччя |архітектурно- |<br>| |збірника основних | |конструктивних та |<br>| |законодавчих та | |інженерних систем |<br>| |нормативно-методичних | |будинків і споруд |<br>| |документів з питань | |житлово-цивільного |<br>| |проектування | |призначення |<br>| |житлово-цивільних | |Укрархбудінформ |<br>| |будинків і споруд з | |НДІТІАМ |<br>| |урахуванням потреб | |КиївЗНДІЕП |<br>| |інвалідів та | |Національна асамблея |<br>| |організувати | |інвалідів України |<br>| |науково-практичну | | |<br>| |конференцію з проблеми | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.19 |Сприяти впровадженню в | | |<br>| |житлово-цивільному | | |<br>| |будівництві нових | | |<br>| |ефективних | | |<br>| |архітектурно-будівельних| | |<br>| |систем, ефективних | | |<br>| |оздоблювально-утеплюючих| | |<br>| |систем фасадів будинків,| | |<br>| |прогресивних | | |<br>| |архітектурно-технічних | | |<br>| |рішень, у т. ч.: | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.19.1|- надавати |протягом |Управління |<br>| |науково-методичну | року |архітектурно- |<br>| |допомогу у | |конструктивних та |<br>| |експериментальному | |інженерних систем |<br>| |будівництві висотних | |будинків і споруд |<br>| |житлових будинків | |житлово-цивільного |<br>| |каркасно-монолітної | |призначення |<br>| |системи у м. Києві; | |ВАТ "КиївЗНДІЕП" |<br>| | | |НДІБВ |<br>| | | |НДІБК |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.19.2|- здійснювати моніторинг|протягом |Управління |<br>| |та надавати методичну | року |архітектурно- |<br>| |допомогу у реалізації | |конструктивних та |<br>| |регіональних програм | |інженерних систем |<br>| |реконструкції житлових | |будинків і споруд |<br>| |будинків перших масових | |житлово-цивільного |<br>| |серій; | |призначення |<br>| | | |НДІпроектреконструкція|<br>| | | |НДІБВ |<br>| | | |НДІБК |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.19.3|- підготувати до |березень |Управління |<br>| |розгляду на засіданні | |архітектурно- |<br>| |колегії Держбуду питання| |конструктивних та |<br>| |"Про експериментальне | |інженерних систем |<br>| |будівництво у м. Києві | |будинків і споруд |<br>| |висотних житлових | |житлово-цивільного |<br>| |будинків | |призначення |<br>| |монолітно-каркасної | |ХК "Київміськбуд" |<br>| |системи та створення в | |Науково-дослідні |<br>| |Україні нормативної бази| |інститути |<br>| |висотного житлового | | |<br>| |будівництва"; | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.19.4|- сприяти поширенню | I кв. |Управління |<br>| |системи утеплення | |архітектурно- |<br>| |фасадів "Сайдинг" у | |конструктивних та |<br>| |практику будівництва і | |інженерних систем |<br>| |реконструкції будинків; | |будинків і споруд |<br>| | | |житлово-цивільного |<br>| | | |призначення |<br>| | | |ДБК-1 ім. Співака |<br>| | | |(м. Київ) |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.19.5|- підготувати до | I кв. |Управління |<br>| |розгляду на засіданні | |архітектурно- |<br>| |НТР Держбуду "Типових | |конструктивних та |<br>| |конструкцій деталей і | |інженерних систем |<br>| |вузлів "Перегородок | |будинків і споруд |<br>| |системи "Кнауф" для | |житлово-цивільного |<br>| |застосування у | |призначення |<br>| |будівництві житлових, | |УкрНДІпроцивільсільбуд|<br>| |громадських і | | |<br>| |промислових будівель | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| в) Збереження та реставрація пам'яток |<br>| містобудування і архітектури |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|1.20 |Забезпечити виконання |I-IV кв. |Управління реставрації|<br>| |заходів Держбуду щодо | |та реконструкції |<br>| |реалізації державних | |історичної забудови |<br>| |програм, т.ч.: | | |<br>|------+------------------------| |----------------------|<br>|1.20.1|- Комплексної програми | |Підвідомчі організації|<br>| |збереження історичної | | |<br>| |забудови м. Глухова; | | |<br>|------+------------------------| | |<br>|1.20.2|- Комплексної програми | | |<br>| |збереження історичної | | |<br>| |забудови м. Збаража; | | |<br>|------+------------------------| | |<br>|1.20.3|- Комплексної програми | | |<br>| |розвитку Національного | | |<br>| |історико-архітектурного | | |<br>| |заповідника "Кам'янець";| | |<br>|------+------------------------| | |<br>|1.20.4|- Комплексної програми | | |<br>| |збереження історичної | | |<br>| |забудови м. Львова; | | |<br>|------+------------------------| | |<br>|1.20.5|- Комплексної програми | | |<br>| |збереження пам'яток | | |<br>| |Державного історико- | | |<br>| |культурного заповідника | | |<br>| |"Гетьманська столиця" і | | |<br>| |розвитку соціальної та | | |<br>| |інженерно-транспортної | | |<br>| |інфраструктури | | |<br>| |смт. Батурина | | |<br>|------+------------------------| |----------------------|<br>|1.20.6|- Комплексної програми | |Управління реставрації|<br>| |паспортизації об'єктів | |та реконструкції |<br>| |культурної спадщини на | |історичної забудови |<br>| |2003-2010 роки | |НДІТІАМ |<br>| | | |УкрНДІпроектрестав- |<br>| | | |рація |<br>| | | |Укрзахідпроектрестав- |<br>| | | |рація |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.21 |Забезпечити виконання |I-IV кв. |Управління реставрації|<br>| |заходів Держбуду, | |та реконструкції |<br>| |пов'язаних з підготовкою| |історичної забудови |<br>| |та відзначенням 400- | |Управління містобуду- |<br>| |річчя надання м. Жовква | |вання і архітектури |<br>| |Львівської області | |Львівської облдерж- |<br>| |Магдебургського права | |адміністрації |<br>| |відповідно до постанови | |Підвідомчі организації|<br>| |Кабінету Міністрів | | |<br>| |України від 16.11.2002 | | |<br>| |N 1737 ( <A HREF="117368">1737-2002-п</A> ) | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.22 |Забезпечити розробку та | I |Управління реставрації|<br>| |затвердження меж і |півріччя |та реконструкції |<br>| |режимів зон охорони | |історичної забудови |<br>| |ансамблю споруд | |НДІТІАМ |<br>| |Софійського собору | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.23 |Забезпечити розробку та | I кв. |Управління реставрації|<br>| |внесення в установленому| |та реконструкції |<br>| |порядку на затвердження | |історичної забудови |<br>| |до Кабінету Міністрів | |Національний |<br>| |України Комплексної | |заповідник "Софія |<br>| |програми | |Київська" |<br>| |науково-дослідної, | | |<br>| |науково-методичної та | | |<br>| |культурно-освітньої | | |<br>| |діяльності Національного| | |<br>| |заповідника "Софія | | |<br>| |Київська", пошукових, | | |<br>| |проектних, | | |<br>| |реставраційних робіт на | | |<br>| |2003 - 2005 роки та на | | |<br>| |період до 2010 року | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.24 |Взяти участь у веденні |I-IV кв. |Управління реставрації|<br>| |Державного реєстру | |та реконструкції |<br>| |нерухомих пам'яток | |історичної забудови |<br>| |України (пам'ятки | |Управління містобуду- |<br>| |містобудування і | |вання і архітектури |<br>| |архітектури) та Списку | |облдержадміністрацій |<br>| |історичних населених | |Підвідомчі організації|<br>| |місць України | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.25 |Забезпечити підготовку і|I-IV кв. |Управління реставрації|<br>| |проведення | |та реконструкції |<br>| |інженерно-технічного | |історичної забудови |<br>| |моніторингу пам'яток | |Підвідомчі організації|<br>| |містобудування і | | |<br>| |архітектури | | |<br>| |національного значення | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.26 |Підготувати до видання: | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.26.1|- довідник "Історичні |IV кв. |Управління реставрації|<br>| |міста України"; | |та реконструкції |<br>| | | |історичної забудови |<br>| | | |НДІТІАМ |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.26.2|- "Історія української |IV кв. |Управління реставрації|<br>| |архітектури"; | |та реконструкції |<br>| | | |історичної забудови |<br>| | | |Українська |<br>| | | |академія архітектури |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.26.3|- щорічник "Архітектурна|IV кв. |Управління реставрації|<br>| |спадщина України" | |та реконструкції |<br>| | | |історичної забудови |<br>| | | |НДІТІАМ |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.27 |Забезпечити організацій-|I-IV кв. |Управління реставрації|<br>| |не, науково-методичне | |та реконструкції |<br>| |керівництво та координа-| |історичної забудови |<br>| |цію робіт щодо: | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.27.1|- розроблення історико- | |Управління містобуду- |<br>| |архітектурних опорних | |вання і архітектури |<br>| |планів та зон охорони | |облдержадміністрацій |<br>| |пам'яток історичних | |Підвідомчі організації|<br>| |населених місць; | | |<br>|------+------------------------| | |<br>|1.27.2|- визначення історичних | | |<br>| |ареалів історичних | | |<br>| |населених місць; | | |<br>|------+------------------------| | |<br>|1.27.3|- розроблення генераль- | | |<br>| |них планів розвитку | | |<br>| |заповідників у Глухові, | | |<br>| |Збаражі, Хотині | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| г) Інженерний захист території та промислової забудови |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|1.28 |Забезпечити реалізацію |III - IV |Управління промислової|<br>| |заходів щодо захисту | кв. |забудови, проблем |<br>| |населення, територій і | |будівництва у складних|<br>| |об'єктів від наслідків | |інженерно-геологічних |<br>| |надзвичайних ситуацій | |умовах та ЧАЕС |<br>| |природно-техногенного | | |<br>| |походження у містах і | | |<br>| |селищах України | | |<br>| |(передбачених постановою| | |<br>| |Кабінету Міністрів | | |<br>| |України від 22.08.2000 | | |<br>| |N 1313 ( <A HREF="72202">1313-2000-п</A> ) | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.29 |Взяти участь у адаптації|IV кв. |Управління промислової|<br>| |автоматизованих | |забудови, проблем |<br>| |інформаційно-аналітичних| |будівництва у складних|<br>| |систем "Зсуви", "Морське| |інженерно-геологічних |<br>| |узбережжя", | |умовах та ЧАЕС |<br>| |"Підтоплення" з Урядовою| |ІНГ НАНУ |<br>| |інформаційно-аналітичною| |ЦНТП "Інжзахист" |<br>| |системою надзвичайних | |УкрВОДГЕО |<br>| |ситуацій | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.30 |Взяти участь у розробці |III-IV |Управління промислової|<br>| |методики оцінки ризику | кв. |забудови, проблем |<br>| |забудови територій | |будівництва у складних|<br>| | | |інженерно-геологічних |<br>| | | |умовах та ЧАЕС |<br>| | | |УкрНДІІНТВ |<br>| | | |НДІБК |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.31 |Організувати розробку |III-IV |Управління промислової|<br>| |рекомендацій щодо | кв. |забудови, проблем |<br>| |інженерного захисту | |будівництва у складних|<br>| |існуючої забудови та | |інженерно-геологічних |<br>| |територій, відведених | |умовах та ЧАЕС |<br>| |для нового будівництва | |НДІБК |<br>| | | |НДІПмістобудування |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.32 |Забезпечити оперативний |III-IV |Управління промислової|<br>| |контроль за станом | кв. |забудови, проблем |<br>| |виконання робіт щодо: | |будівництва у складних|<br>| |-збереження Лівадійсько-| |інженерно-геологічних |<br>| |го палацо-паркового | |умовах та ЧАЕС |<br>| |комплексу в Криму; | |Управління реставрації|<br>| |- реконструкції та | |та реконструкції |<br>| |реставрації споруди | |історичної забудови |<br>| |Одеського театру опери | | |<br>| |та балету | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.33 |Забезпечити здійснення |III-IV |Управління промислової|<br>| |моніторингу виконання | кв. |забудови, проблем |<br>| |заходів, передбачених | |будівництва у складних|<br>| |Генеральною програмою | |інженерно-геологічних |<br>| |робіт і сейсмічного | |умовах та ЧАЕС |<br>| |районування територій | |Управління науково- |<br>| |України | |технічної політики у |<br>| | | |будівництві |<br>| | | |Інститут геофізики |<br>| | | |НАНУ |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.34 |Сприяти реалізації |III-IV |Управління промислової|<br>| |завдань Програми | кв. |забудови, проблем |<br>| |функціонування розвитку | |будівництва у складних|<br>| |національної системи | |інженерно-геологічних |<br>| |спостереження та | |умовах та ЧАЕС |<br>| |підвищення безпеки | |КримНДІпроект |<br>| |проживання у сейсмоне- | | |<br>| |безпечних регіонах | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.35 |Розробити рекомендації з|IV кв. |Управління промислової|<br>| |впровадження нових видів| |забудови, проблем |<br>| |арматурного прокату у | |будівництва у складних|<br>| |практику будівництва | |інженерно-геологічних |<br>| | | |умовах та ЧАЕС |<br>| | | |ТК "Арматура" |<br>| | | |НДІБК |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.36 |Забезпечити адаптацію |III-IV |Управління промислової|<br>| |нормативної бази України| кв. |забудови, проблем |<br>| |до організації технічних| |будівництва у складних|<br>| |та технологічних умов | |інженерно-геологічних |<br>| |спорудження нового | |умовах та ЧАЕС |<br>| |конфайменту об'єкта | |НДІБК |<br>| |"Укриття" ЧАЕС | | |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| д) Архітектурно-будівельний контроль |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|1.37 |Продовжити ведення |IV кв. |Держархбудінспекція |<br>| |Реєстру | |Управління промислової|<br>| |аварійно-небезпечних | |забудови, проблем |<br>| |будинків і споруд | |будівництва у складних|<br>| | | |інженерно-геологічних |<br>| | | |умовах та ЧАЕС |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.38 |Розробити |III кв. |Держархбудінспекція |<br>| |інформаційно-аналітичну | |НДІБВ |<br>| |систему "Стан якості | | |<br>| |будівельних робіт. | | |<br>| |Аварії та обвалення" | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.39 |Організувати та провести|I-III кв.|Держархбудінспекція |<br>| |конкурс на кращі будинки| |НДІБВ |<br>| |і комплекси | | |<br>| |житлово-цивільного та | | |<br>| |виробничого призначення,| | |<br>| |які збудовані і прийняті| | |<br>| |в експлуатацію у 2002 | | |<br>| |році | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.40 |Провести вибіркову | I кв. |Держархбудінспекція |<br>| |перевірку дотримання | |Управління ДАБК |<br>| |встановленого порядку | |Київської |<br>| |прийняття в експлуатацію| |міськдержадміністрації|<br>| |об'єктів, введених у | |Інспекція ДАБК |<br>| |2002 році: | |Вінницької |<br>| |- у м. Києві; | |облдержадміністрації |<br>| |- у Вінницькій області. | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.41 |Здійснити перевірку |II кв. |Держархбудінспекція |<br>| |якості будівництва | |Інспекція ДАБК |<br>| |об'єктів у Закарпатській| |Закарпатської |<br>| |області, у т. ч. що | |облдержадміністрації |<br>| |споруджуються за | | |<br>| |програмою ліквідації | | |<br>| |наслідків березневого | | |<br>| |(2001 р.) паводку | | |<br>|------+------------------------+---------+----------------------|<br>|1.42 |Провести перевірку щодо |IV кв. |Держархбудінспекція |<br>| |ефективності здійснення | | |<br>| |державного | | |<br>| |архітектурно-будівельно-| | |<br>| |го контролю за дотриман-| | |<br>| |ням нормативно- | | |<br>| |правових актів при | | |<br>| |будівництві об'єктів | | |<br>| |містобудування | | |<br>| |у Сумській області (з | | |<br>| |розглядом матеріалів | | |<br>| |перевірки на колегії | | |<br>| |Держбуду). | | |<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> <br> II. СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ<br> Основні завдання щодо стабілізації та розвитку будівельного<br>комплексу полягають у забезпеченні послідовної реалізації заходів,<br>спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату та збільшення<br>надходжень інвестицій в економіку, визначених відповідними указами<br>Президента України та рішеннями Уряду України, і які передбачають<br>розробку та впровадження заходів, спрямованих на:<br> - забезпечення ефективної керованості інвестиційними<br>процесами;<br> - створення умов для рівноправного, прозорого і відкритого<br>процесу реалізації інвестицій у капітальному будівництві;<br> - підвищення престижу державних інвестицій;<br> - спрощення дозвільної системи у будівництві;<br> - оптимізацію стратегічних напрямів розвитку будівельного<br>комплексу;<br> - розширення обсягів житлового будівництва;<br> - налагодження випуску конкурентоспроможних будівельних<br>матеріалів, виробів та конструкцій;<br> - впровадження у виробництво сучасних технологічних ліній,<br>обладнання, машин і механізмів;<br> - підвищення ефективності діяльності підприємств і<br>організацій, удосконалення організаційної структури та системи<br>управління у галузі;<br> - удосконалення нормативно-методичного забезпечення економіки<br>та організації будівельного виробництва, нормування праці,<br>контрактних взаємовідносин у будівництві та механізму визначення<br>вартості будівництва об'єктів на всіх стадіях інвестування.<br> Для реалізації цих завдань передбачається:<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>| | Зміст заходу | Термін | Відповідальний |<br>| | |виконання | виконавець та |<br>| | | | учасники |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>| а) Стабілізація та розвиток будівельного комплексу |<br>|----------------------------------------------------------------|<br>|2.1 |Здійснювати моніторинг | протягом |Управління еконо- |<br>| |результатів діяльності | року |міки та стратегії |<br>| |будівельного комплексу та | |розвитку будівель-|<br>| |розробляти пропозиції щодо| |ного комплексу |<br>| |підвищення ефективності | |Будівельні |<br>| |державної інвестиційної | |корпорації |<br>| |політики у будівництві | | |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.2 |Організувати підготовку |II-IV кв. |Управління |<br>| |для розгляду на спільних |за окремим |економіки та |<br>| |засіданнях колегій | планом |стратегії розвитку|<br>| |Держбуду та державних | |будівельного |<br>| |адміністрацій Харківської,| |комплексу |<br>| |Дніпропетровської, | |Управління місто- |<br>| |Кіровоградської областей | |будівної політики |<br>| |та Уряду АР Крим питання | |Управління |<br>| |щодо розвитку будівельної | |архітектурно- |<br>| |та архітектурної | |конструктивних та |<br>| |діяльності у регіонах | |інженерних систем |<br>| | | |будинків і споруд |<br>| | | |житлово-цивільного|<br>| | | |призначення |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.3 |Вдосконалити | IV кв. |Управління |<br>| |нормативно-методичне | |економіки та |<br>| |забезпечення порядку | |стратегії розвитку|<br>| |укладання договорів | |будівельного |<br>| |підряду у будівництві з | |комплексу |<br>| |врахуванням досвіду країн | |НДІБВ |<br>| |Європейського Союзу, інших| | |<br>| |розвинутих країн світу з | | |<br>| |метою підвищення | | |<br>| |ефективності використання | | |<br>| |державних інвестицій | | |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.4 |Підготувати пропозиції | протягом |Управління |<br>| |щодо оптимізації процедури| року |економіки та |<br>| |закупівлі будівельних | |стратегії розвитку|<br>| |робіт для внесення змін та| |будівельного |<br>| |доповнень до Закону | |комплексу |<br>| |України "Про закупівлю | | |<br>| |товарів робіт та послуг за| | |<br>| |державні кошти" | | |<br>| |( <A HREF="66843">1490-14</A> ), виходячи | | |<br>| |із специфіки здійснення | | |<br>| |будівельної діяльності | | |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.5 |Забезпечити оперативний |за запитом |Управління |<br>| |розгляд звернень | |економіки та |<br>| |підприємств і організацій | |стратегії розвитку|<br>| |з питань надання | |будівельного |<br>| |експертних висновків щодо | |комплексу |<br>| |обґрунтованості проведення| | |<br>| |торгів (тендерів) за | | |<br>| |процедурами іншими, ніж | | |<br>| |відкриті торги | | |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.6 |Забезпечити збір та | по мірі |Управління |<br>| |надання будівельним |надходження|економіки та |<br>| |корпораціям інформації про| |стратегії розвитку|<br>| |тендери, які проводяться в| |будівельного |<br>| |зарубіжних країнах | |комплексу |<br>| | | |Торгово-економічні|<br>| | | |місії |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.7 |Здійснити аналіз стану | | |<br>| |реалізації та підготувати | | |<br>| |пропозиції щодо | | |<br>| |ефективності впровадження | | |<br>| |регуляторних актів | | |<br>| |Кабінету Міністрів | | |<br>| |України: | | |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.7.1 |- "Про встановлення | II кв. |Управління |<br>| |граничного розміру | |стратегії розвитку|<br>| |залучення коштів | |будівельного |<br>| |замовників на розвиток | |комплексу |<br>| |інженерно-транспортної та | |Управління |<br>| |соціальної інфраструктури | |обласних, |<br>| |населених пунктів" | |Київської та |<br>| |(від 30 грудня 2000 р. | |Севастопольської |<br>| |N 1930 ( <A HREF="76135">1930-2000-п</A> ) | |міських державних |<br>| | | |адміністрацій |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.7.2 |- "Про порядок передачі | III кв. |Управління |<br>| |права на завершення | |економіки та |<br>| |припинених будівництвом | |стратегії розвитку|<br>| |об'єктів житла" | |будівельного |<br>| |( від 31 січня 2000 р. | |комплексу |<br>| |N 168 ( <A HREF="65466">168-2000-п</A> ) | |Управління облас- |<br>| | | |них Київської та |<br>| | | |Севастопольської |<br>| | | |міських державних |<br>| | | |адміністрацій |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.8 |Забезпечити підготовку | протягом |Управління |<br>| |пропозицій щодо підвищення| року |економіки та |<br>| |конкурентоспроможності | |стратегії розвитку|<br>| |будівельних матеріалів та | |будівельного |<br>| |виробів | |комплексу |<br>| | | |Управління |<br>| | | |науково-технічної |<br>| | | |політики у |<br>| | | |будівництві |<br>| | | |Управління |<br>| | | |архітектурно- |<br>| | | |конструктивних та |<br>| | | |інженерних систем |<br>| | | |будинків і споруд |<br>| | | |житлово-цивільного|<br>| | | |призначення |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.9 |Взяти участь у підготовці |за окремим |Управління |<br>| |інформації Міжурядовим | планом |економіки та |<br>| |комісіям з питань | |стратегії розвитку|<br>| |торгово-економічного | |будівельного |<br>| |співробітництва України з | |комплексу |<br>| |іноземними країнами щодо | |Структурні |<br>| |стану виконання домовле- | |підрозділи |<br>| |ностей та пропозицій щодо | | |<br>| |розвитку співробітництва у| | |<br>| |будівельній галузі | | |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.10 |Організувати розробку та | протягом |Управління |<br>| |затвердження у | року |економіки та |<br>| |встановленому порядку | |стратегії розвитку|<br>| |кваліфікаційних | |будівельного |<br>| |характеристик нових | |комплексу |<br>| |професій у будівництві | |УкрНДЦ "Екобуд" |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.11 |Здійснити | | |<br>| |організаційно-методичне | | |<br>| |забезпечення: | | |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.11.1|- перегляду нормативів з | IV кв. |Управління |<br>| |праці у будівництві; | |економіки та |<br>| | | |стратегії розвитку|<br>| | | |будівельного |<br>| | | |комплексу |<br>| | | |УкрНДЦ "Екобуд" |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.11.2|- виробничого нормування | II кв. |Управління |<br>| |витрат матеріалів у | |економіки та |<br>| |будівництві | |стратегії розвитку|<br>| | | |будівельного |<br>| | | |комплексу |<br>| | | |УкрДНДЦ "Цінобуд" |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.12 |Вдосконалити методологію | III кв. |Управління |<br>| |формування собівартості | |економіки та |<br>| |будівельно-монтажних робіт| |стратегії розвитку|<br>| |відповідно до змін | |будівельного |<br>| |Положень (стандартів) | |комплексу |<br>| |бухгалтерського обліку | |УкрНДЦ "Екобуд" |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.13 |Здійснювати аналіз |щокварталь-|Управління |<br>| |діяльності управлінь | но |економіки та |<br>| |капітального будівництва | |стратегії розвитку|<br>| |обласних державних | |будівельного |<br>| |адміністрацій | |комплексу |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.14 |Забезпечити організацію |щокварталь-|Управління |<br>| |розробки та контроль за | но |економіки та |<br>| |виконанням заходів щодо | |стратегії розвитку|<br>| |ліквідації збитковості | |будівельного |<br>| |підприємств і організацій | |комплексу |<br>| |будівельного комплексу та | |Будівельні |<br>| |запровадити моніторинг її | |корпорації |<br>| |скорочення | |Фінансово-економі-|<br>| | | |чне управління |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.15 |Забезпечити організацію |щомісячно |Управління |<br>| |розробки та дотримання |подекадно |економіки та |<br>| |виконання центральними | |стратегії розвитку|<br>| |органами виконавчої влади,| |будівельного |<br>| |будівельними корпораціями,| |комплексу |<br>| |підприємствами та | |Будівельні |<br>| |організаціями сфери | |корпорації |<br>| |управління Держбуду | |Фінансово-економі-|<br>| |графіків перерахування | |чне управління |<br>| |коштів до державного | | |<br>| |бюджету з метою виконання | | |<br>| |завдань Уряду з | | |<br>| |мобілізації податків | | |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.16 |Підготувати пропозиції | під час |Управління |<br>| |щодо практичного впрова- |підготовки |економіки та |<br>| |дження механізму майнової | проекту |стратегії розвитку|<br>| |відповідальності за пору- |Державного |будівельного |<br>| |шення умов договору підря-| бюджету |комплексу |<br>| |ду відповідно до вимог |України на | |<br>| |Закону України "Про майно-|2004 рік | |<br>| |ву відповідальність за | | |<br>| |порушення умов договору | | |<br>| |підряду (контракту) про | | |<br>| |виконання робіт на | | |<br>| |будівництві об'єктів" | | |<br>| |( <A HREF="68272">1641-14</A> ) | | |<br>|------+--------------------------+-----------+------------------|<br>|2.17 |Забезпечити організацію | I кв. |Управління |<br>| |роботи з підготовки | |економіки та |<br>| |пропозицій щодо приведення| |стратегії розвитку|<br>| |у відповідність до чинного| |будівел