КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Р І Ш Е Н Н Я
21.02.2003 N 7

Про підсумки роботи Державного комітету України
з будівництва та архітектури, підприємств
та організацій будівельного комплексу України
у 2002 році та основні завдання, що випливають
з послання Президента України до Верховної Ради
України "Європейський вибір. Концептуальні засади
стратегії економічного та соціального розвитку
України на 2002-2011 роки"

Підсумовуючи результати роботи Державного комітету України з
будівництва та архітектури, підприємств та організацій
будівельного комплексу у 2002 році, колегія відзначає, що минулий
рік був ознаменований початком нового етапу розвитку України -
реалізацією завдань довгострокової стратегії, проголошеної
Президентом України у своєму Посланні до Верховної Ради України
"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного
та соціального розвитку України на 2002-2011 роки"
( n0001100-02 ).
З огляду на вагомість та значимість цього фактору щодо
напрямів подальших реформ як у політичному, так і в економічному
аспекті, вирішальним для будівельного комплексу у минулому році
було рішення Президента України щодо реорганізації Держбуду
України в окремий, спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та
архітектури.
У 2002 році діяльність Держбуду України була спрямована на
реалізацію завдань, визначених Положенням про Державний комітет
України з будівництва та архітектури ( 725/2002 ), затвердженим
Указом Президента України, основними з яких є участь у формуванні
державної житлової політики, науково-технічної та економічної
політики у сферах будівництва, промисловості будівельних
матеріалів, архітектури та містобудування.
Значною подією у минулому році було прийняття Законів України
"Про Генеральну схему планування території України" ( 3059-14 ),
"Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за
правопорушення у сфері містобудування", "Про внесення змін і
доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення"
( 3048-14 ), "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і
правил та відповідальність за їх порушення" ( 2439-14 ).
Було організовано та впроваджено моніторинг за ходом
виконання Генеральної схеми планування території України. На
спільному засіданні колегії Держбуду та Київської
міськдержадміністрації розглянуті питання практичної реалізації
містобудівного законодавства. Розглянуто і схвалено
науково-технічною радою Держбуду проект Правил забудови
історичного центру м. Полтави. Розпочато супроводження проекту
Програми розвитку малих міст України.
Виконана робота з урегулювання питань комплексної державної
експертизи проектів будівництва та підготовлені пропозиції щодо
спрощення схеми її проведення.
Затверджено нову редакцію нормативного акта щодо спрощення
надання дозволу на виконання будівельних робіт, підготовлені
пропозиції щодо нового порядку прийняття в експлуатацію завершених
будівництвом об'єктів для подальшого їх затвердження Урядом.
З метою комплексного вирішення проблем житлового будівництва
Комітетом опрацьовувались питання механізму функціонування системи
іпотечного кредитування, створення відповідної організаційної
структури для розгортання і координації цієї роботи, планування і
розміщення нового житлового будівництва та регулювання вартісних
показників спорудження та реконструкції житлових будинків.
Проводилась робота із створення вітчизняної нормативної бази з
проектування сучасних житлових будинків та комплексів, об'єктів
соціальної сфери, а також щодо запровадження у будівництво нових
ефективних архітектурно-технічних рішень.
Розроблено і підготовлено до затвердження проект Державної
програми забезпечення безперешкодного доступу інвалідів до
соціальної інфраструктури.
Під методичним керівництвом Держбуду підготовлені та
затверджені галузеві та регіональні програми модернізації або
ліквідації аварійно-небезпечних об'єктів. Обстежено більше
півмільйона об'єктів, з яких визнано аварійно-небезпечними 9
тисяч, у т. ч. 2 тисячі таких, що підлягають ліквідації.
Разом з тим, мають місце і невирішені питання.
Через обмежене бюджетне фінансування нормотворча робота у
галузі здійснюється повільно, що негативно позначається на її
результатах.
Щорічно потребує перегляду та актуалізації близько 500
нормативних документів. Кошти, що виділяються Комітету на роботи
із стандартизації, не перевищують 20% від потреби, а реальне
фінансування за минулий рік становило 12,7% від запланованого
обсягу.
Не відповідають потребам сьогодення темпи житлового
будівництва. За попередніми даними, у 2002 році загальний обсяг
введеного житла становив 6,1 млн. кв. м, що на 3% більше порівняно
з 2001 роком. Це на 10,5% менше показника, передбаченого
регіональними програмами будівництва житла на 2002 рік (6,8 млн.
кв. м) і майже на 30% менше від показника Прогнозу Уряду України
на звітний рік (8,7 млн. кв. м).
Викликає занепокоєння незадовільний стан реалізації
регіональних програм реконструкції житлових будинків перших
масових серій.
Залишається незадовільним стан розрахунків замовників за
виконані підрядні роботи у будівництві: протягом року рівень
оплачених робіт не перевищував 85,6%.
Зростають дебіторська та кредиторська заборгованості. Станом
на 01.12.2002 року дебіторська заборгованість у будівельній галузі
збільшилась порівняно зі станом на початок 2002 року на 8,9% і
становила 6,5 млрд.грн., кредиторська - на 16,6% (8,1 млрд.грн.).
Як наслідок, станом на 01.12.2002 року кількість збиткових
підприємств у будівництві досягла 52% від загальної їх кількості.
Не всі організації сфери управління Держбуду працюють
рентабельно, окремі з них зменшили обсяги робіт, неефективно
використовують приміщення, мають заборгованість як з платежів до
бюджету, так і з виплати заробітної плати працівникам.
З метою організації у 2003 році роботи Держбуду над
реалізацією завдань довгострокової стратегії, проголошеної
Президентом України у своєму Посланні до Верховної Ради України
"Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного
та соціального розвитку України на 2002-2011 роки"
( n0001100-02 ), інших актів глави Держави та Уряду України,
колегія Держбуду України В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити Основні завдання та організаційно-технічні заходи
Держбуду на 2003 рік, Перелік законодавчих актів і
нормативно-методичних документів, які передбачається розробити у
2003 році, Перелік семінарів, конференцій, виставок та інших
науково-технічних заходів, що проводитимуться Держбудом або за
його участю у 2003 році.
2. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню
економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу
(Т.Шарапова) продовжити роботу з розробки та реалізації заходів,
спрямованих на стабілізацію та розвиток будівельного комплексу.
При цьому основними завданнями на поточний рік вважати:
- забезпечення разом із структурними підрозділами Комітету
взаємодії з Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва,
транспорту та зв'язку з метою поліпшення законодавчого
забезпечення будівельної галузі;
- впровадження практики проведення спільних засідань колегій
Держбуду та обласних державних адміністрацій з питань розвитку
будівельного комплексу;
- здійснення аналізу роботи будівельного комплексу, виявлення
тенденцій, що впливають на його розвиток та підготовку пропозицій
щодо підвищення ефективності його діяльності, удосконалення
організаційної структури та системи управління у галузі;
- визначення механізмів забезпечення ефективної керованості
інвестиційними процесами у будівництві та підвищення престижу
державних інвестицій;
- підготовку пропозицій щодо активізації інвестиційної
діяльності, перш за все, у житловому будівництві за рахунок
впровадження нових фінансово-кредитних механізмів (іпотечне
кредитування, житлово-будівельні заощадження тощо);
- створення умов для рівноправного, прозорого і відкритого
процесу реалізації інвестицій у капітальному будівництві;
- удосконалення нормативно-методичного забезпечення економіки
та організації будівельного виробництва, нормування праці та
контрактних взаємовідносин у будівництві.
3. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню
цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві
(П.Губень) продовжити роботу з удосконалення системи ціноутворення
та процедури затвердження інвестиційних програм і проектів,
зосередивши увагу на таких питаннях:
- встановлення в Україні єдиної служби з проведення державної
експертизи проектів будівництва;
- впровадження механізму взаємодії різних програмних
комплексів при визначенні вартості будівництва на всіх стадіях
інвестування;
- своєчасної розробки та доведення до зацікавлених
організацій інформаційно-аналітичних матеріалів щодо вартості
будівельної продукції загалом та окремих її складових;
- вибіркового контролю за визначенням вартості будівництва, у
тому числі щодо робіт з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій, які фінансуються за рахунок резервного фонду Державного
бюджету.
4. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню
науково-технічної політики у будівництві (А.Григор) активізувати
діяльність щодо формування системних засад підвищення технічного
рівня виробництва у галузі, у тому числі:
- запровадження процедури технічної легалізації нових
матеріалів, виробів, конструкцій, систем та технологій
будівельного призначення в Україні;
- залучення альтернативних джерел фінансування розвитку
нормативної бази галузі, що не суперечать чинному законодавству;
- комплексного супроводження та актуалізації діючої
нормативної бази галузі;
- підвищення рівня дієвості таких важелів технічного
регулювання, як акредитація органів з оцінки відповідності та
сертифікація;
- орієнтації розвитку нормативної бази галузі на засади ЄС та
країн потенційних імпортерів виробників галузі.
5. Заступникові Голови Комітету В. Присяжнюку, Управлінню
містобудівної політики (А. Економов);
- забезпечити виконання заходів з реалізації Генеральної
схеми планування території України та організацію проведення її
моніторингу;
- підготувати пропозиції щодо вдосконалення містобудівного
законодавства, у т. ч. Закону України "Про архітектурну
діяльність" ( 687-14 );
- завершити розробку державних будівельних норм
"Містобудування. Планування і забудова населених пунктів" та
Типових місцевих правил забудови населених пунктів;
- забезпечити виконання рішення спільного засідання колегії
Держбуду та колегії Київської міської державної адміністрації;
- підготувати пропозиції щодо вдосконалення механізму
взаємодії місцевих органів містобудування, земельних ресурсів та
інших служб стосовно визначення земельних ділянок, надання
вихідних даних на проектування, погодження проектної документації
тощо.
6. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку, Управлінню
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко):
- забезпечити розроблення та впровадження сучасних
нормативних вимог з проектування житлових будинків різного типу, у
т.ч. соціального житла;
- забезпечити виконання заходів цільових державних програм
щодо подальшого вдосконалення нормативної бази з проектування
сучасних громадських будинків різного призначення, спрямованих на
поліпшення умов соціально-культурного обслуговування населення;
- продовжити роботу з запровадження нових
архітектурно-будівельних систем на основі ресурсо- та
енергозберігаючих технічних та інженерних рішень з використанням
ефективних будівельних конструкцій, виробів та матеріалів
вітчизняного виробництва;
- забезпечити розроблення заходів з реалізації державної
програми реконструкції житлових будинків перших масових серій,
спрямованих на прискорення відновлення існуючого житлового фонду,
а також організувати надання науково-методичної допомоги у
реалізації галузевих і регіональних програм модернізації
(ліквідації) аварійно-небезпечних будинків і споруд;
- розробити та внести на затвердження Кабінету Міністрів
України Державну програму, спрямовану на створення умов для
безперешкодного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури.
7. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку, Управлінню
промислової забудови, проблем будівництва у складних
інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС (В.Іськов):
- забезпечити реалізацію заходів щодо захисту населення,
територій і об'єктів від наслідків надзвичайних ситуацій
природного та техногенного характеру;
- удосконалити нормативно-методичну базу підвищення ресурсу
конструкцій будинків і споруд та мінімізації виникнення
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;
- здійснити науково-технічний супровід виконання робіт з
підсилення і стабілізації конструкцій основ і фундаментів об'єкта
"Укриття" ЧАЕС, а також вирішення нормативних проблем проектування
нового безпечного конфайменту.
8. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку, Управлінню
реставрації та реконструкції історичної забудови:
- забезпечити розробку нормативно-методичних документів щодо
порядку розроблення, погодження та затвердження спеціальної
науково-проектної документації з визначення меж історичних ареалів
історичних населених місць України;
- розпочати розробку нормативного документа, спрямованого на
створення чіткої та ефективної правової процедури розгляду,
прийняття і реалізації рішень з реконструкції історичної забудови,
яка б забезпечувала захист традиційного характеру середовища
населених місць з адаптацією його до сучасних вимог;
- проводити постійний моніторинг реалізації програм
збереження історичної забудови міст Глухова, Збаража,
Кам'янця-Подільського, Одеси, Львова;
- виконати розробку та затвердження меж і режимів зон охорони
ансамблю споруд Софійського собору;
- забезпечити розробку та підготовку для внесення на
затвердження до Кабінету Міністрів України Комплексної програми
науково-дослідної, науково-методичної та культурно-освітньої
діяльності Національного заповідника "Софія Київська", пошукових,
проектних, реставраційних робіт на 2003-2005 роки та на період до
2010 року.
9. Заступникові Голови Комітету В.Присяжнюку, Державній
архітектурно-будівельній інспекції (В.Папка):
- активізувати роботу щодо підвищення ефективності контролю з
дотримання суб'єктами будівельної діяльності усіх форм власності
вимог державних стандартів, норм і правил при будівництві та
введенні в експлуатацію об'єктів містобудування, особливу увагу
приділяти наявності у них систем безперешкодного доступу
інвалідів;
- підготувати для подання у I півріччі 2003 року на розгляд
Верховній Раді України зміни до Закону України "Про
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій
за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) щодо
спрощення порядку визначення розміру штрафів та підвищення
відповідальності членів державних приймальних (технічних) комісій
за додержання встановленого порядку прийняття об'єктів в
експлуатацію;
- підготувати для подання до Кабінету Міністрів України
проект постанови Кабінету Міністрів України про затвердження
Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів.
10. Заступникові Голови Комітету В.Гречку, Відділу
ліцензування та атестації будівельної діяльності (В.Лісничук)
запровадити процедуру атестації фахівців в архітектурній та
будівельній діяльності та продовжити роботу з удосконалення
системи ліцензування, зосередивши увагу на питаннях:
- забезпечення розробки нових ліцензійних умов з метою
більшої конкретизації та простоти, а також логічної систематизації
видів робіт у будівельній діяльності;
- підготовки до затвердження Положення про здійснення
контролю за додержанням ліцензійних умов провадження будівельної
діяльності.
11. Заступникові Голови Комітету В.Гречку, сектору
зовнішньоекономічних зв'язків (Г.Григоренко):
- розробити комплекс заходів щодо нарощування експортного
потенціалу будівельної галузі;
- сприяти активізації зовнішньоекономічних зв'язків та
входженню на зовнішні ринки підприємств, установ та організацій
будівельного комплексу.
12. Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська),
керівникам підприємств, організацій і установ, що належать до
сфери управління Держбуду, вжити невідкладних заходів щодо
нарощування обсягів виконаних робіт, своєчасного та повного
розрахунку з бюджетом, погашення заборгованості з виплати
заробітної плати, зменшення дебіторської заборгованості за
виконані роботи та посилення контролю за ефективним використанням
приміщень.
13. Рекомендувати Раді Міністрів АР Крим, обласним, Київській
та Севастопольській міським державним адміністраціям, будівельним
корпораціям врахувати організаційно-технічні заходи Держбуду
України при розробленні своїх планів та програм роботи на поточний
і наступні роки.
14. Контроль за виконанням Основних завдань та
організаційно-технічних та інших заходів Держбуду покласти на
заступників голови Комітету відповідно до розподілу обов'язків.

Голова Комітету В.ЧерепДодаток 1
СХВАЛЕНО
Рішення колегії
21.02.2003 N 7

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
та організаційно-технічні заходи Державного
комітету України з будівництва та архітертури
на 2003 рік

Основні завдання Держбуду України та організаційно-технічні
заходи, що спрямовані на їх реалізацію, визначені виходячи з
положень Послання Президента України до Верховної Ради України
"Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного і
соціального розвитку на 2000 - 2004 роки" ( n0001100-02 ),
Політичної угоди між Верховною Радою України четвертого скликання
і Кабінетом Міністрів України про співпрацю та солідарну
відповідальність, Указів Президента України "Про основні напрями
забезпечення житлом населення України на 1999 - 2005 роки" (
856/99 ) та пріоритетних завдань Програми діяльності Кабінету
Міністрів України на 2003 рік, законодавства, відповідних постанов
і розпоряджень та окремих доручень Кабінету Міністрів України
згідно з стратегічними цілями діяльності Держбуду України та його
підвідомчих організацій у 2003 році.
Діяльність Держбуду в 2003 р. буде здійснюватись за такими
основними напрямами:
I. Містобудівна та архітектурна діяльність
II. Стабілізація та розвиток будівельного комплексу
III. Реформування державної житлової політики
IV. Науково-технічна, інноваційна та зовнішньоекономічна
діяльність у будівництві
V. Управління державним майном, ліцензійна діяльність,
організаційно-кадрова робота
I. МІСТОБУДІВНА ТА АРХІТЕКТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Основними завданнями у сфері містобудування та архітектури є:
- забезпечення виконання заходів з реалізації Генеральної
схеми планування території України, організація ведення
моніторингу реалізації на державному, регіональному та місцевому
рівнях;
- удосконалення нормативно-правової бази планування та
забудови населених пунктів для сприяння інвестиційній діяльності,
наближення до Європейських стандартів правових та організаційних
засад планування і забудови територій міст, сіл, селищ, спрощення
порядку одержання вихідних даних на проектування та погодження
проектів об'єктів містобудування;
- здійснення подальшої роботи з місцевими органами
містобудування та архітектури щодо забезпечення дотримання
законодавства в містобудівній діяльності, розробки містобудівної
документації, регіональних та місцевих правил забудови;
- розгортання розробки проектів містобудівного розвитку
прикордонних територій;
- посилення державного контролю за забудовою населених
пунктів, поліпшення якості будівництва, забезпечення
експлуатаційної надійності будинків і споруд, особливо на
територіях із складними інженерно-геологічними умовами;
- координація розроблення регіональних комплексних схем
інженерного захисту територій, здійснення моніторингу найбільш
небезпечних природно-техногенних процесів;
- забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів на
основі розробок ефективних містобудівних,
архітектурно-планувальних рішень об'єктів житлово-цивільного
призначення, впровадження в будівництво енергоефективних
архітектурно-будівельних систем з використанням вітчизняних
технологій, конструкцій і матеріалів;
- розширення обсягів реконструкції фізично і морально
застарілої житлової забудови, модернізація житлових будинків
перших масових серій із надбудовою мансардних поверхів на основі
застосування прогресивних технологій і матеріалів, спрямованих на
покращання умов проживання населення, зменшення тепловитрат на
експлуатацію житлового фонду, економію міських територій;
- організаційно-методичне забезпечення реалізації галузевих і
регіональних програм модернізації (ліквідації)
аварійно-небезпечних будинків і споруд;
- створення сучасної нормативно-правової та
науково-методичної бази збереження історико-архітектурного
середовища історичних населених місць та реставрації пам'яток
містобудування і архітектури;
- забезпечення проведення ремонтно-реставраційних робіт на
пам'ятках і комплексах, визначених Указами Президента України та
урядовими рішеннями;
- забезпечення реалізації відповідних державних програм;
- організаційно-методичне забезпечення діяльності місцевих
органів містобудування та архітектури, охорони культурної
спадщини, державних заповідників, реставраційних організацій.
Для реалізації цих завдань передбачається:

------------------------------------------------------------------
| | Зміст заходу | Термін | Відповідальні |
| | |виконання|виконавці та учасники |
|----------------------------------------------------------------|
| а) Містобудівельна діяльність |
|----------------------------------------------------------------|
|1.1 |Організувати ведення |протягом |Управління |
| |моніторингу Генеральної | року |містобудівної політики|
| |схеми планування | |Діпромісто за участю |
| |території України | |центральних органів |
| | | |виконавчої влади, |
| | | |облдержадміністрацій |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.2 |Організувати розробку |протягом |Міністерство |
| |схем планування | року |архітектури та |
| |територій Автономної | |будівельної політики |
| |Республіки Крим, | |АР Крим |
| |областей, коригування | |Управління |
| |генеральних планів | |містобудування та |
| |населених пунктів, | |архітектури |
| |регіональних і місцевих | |облдержадміністрацій, |
| |правил забудови | |Київської і |
| | | |Севастопольської |
| | | |міськдержадміністрацій|
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.3 |Провести наради з |II-IV кв.|Управління |
| |місцевими органами | |містобудівної |
| |містобудування та | |політики |
| |архітектури і проектними| | |
| |організаціями з | | |
| |обговорення | | |
| |нормативно-правових | | |
| |актів щодо організації | | |
| |надання вихідних даних | | |
| |на проектування | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.4 |Забезпечити виконання |протягом |Управління |
| |рішень спільного | року |містобудівної політики|
| |засідання колегій | |Головне управління |
| |Держбуду України та | |містобудування та |
| |Київської | |архітектури Київської |
| |міськдержадміністрації | |міськдержадміністрації|
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.5 |Організувати розроблення|IV кв. |Управління |
| |генерального плану | |містобудування та |
| |м. Севастополя | |архітектури |
| | | |Севастопольської |
| | | |міськдержадміністрації|
| | | |Управління |
| | | |містобудівної |
| | | |політики |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.6 |Розробити генеральний |IV кв. |Управління |
| |план м. Канева | |містобудівної |
| | | |політики |
| | | |Діпромісто |
| | | |Управління |
| | | |містобудування та |
| | | |архітектури Черкаської|
| | | |облдержадміністрації |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.7 |Розробити пілотний |IV кв. |Управління |
| |проект генерального | |містобудування та |
| |плану м. Краснодона | |архітектури Луганської|
| |Луганської області з | |облдержадміністрації |
| |метою відпрацювання | |Управління |
| |нової методики розробки | |містобудівної |
| |генеральних планів | |політики |
| |шахтарських міст | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.8 |Розробити пілотний |IV кв. |Управління |
| |проект місцевих правил | |містобудівної політики|
| |забудови центральної | |Міністерство |
| |частини Ялти з метою | |архітектури та |
| |опрацювання складу та | |будівельної політики |
| |змісту Типових місцевих | |АР Крим |
| |правил забудови | |Діпромісто |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.9 |Розробити методику |IV кв. |Управління |
| |аналізу містобудівного | |містобудівної |
| |розвитку регіонів і | |політики |
| |населених пунктів | |Підвідомчі |
| | | |науково-дослідні |
| | | |інститути |
| | | |Місцеві органи |
| | | |містобудування |
| | | |та архітектури |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.10 |Розробити методику |IV кв. |Управління |
| |виконання проектів | |містобудівної |
| |планування та розвитку | |політики |
| |транскордонних | |Діпромісто |
| |територій | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.11 |Розробити структуру та |IV кв. |Управління |
| |організувати розробку | |містобудівної |
| |цільової програми | |політики |
| |забезпечення сталого | |Підвідомчі |
| |розвитку населених | |науково-дослідні |
| |пунктів | |інститути |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.12 |Організувати розроблення|III-IV |Управління |
| |спільних проектів | кв. |містобудівної |
| |містобудівного розвитку | |політики |
| |транскордонних регіонів | |Діпромісто |
| |Україна - Білорусь та | | |
| |Україна - Словаччина | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.13 |Розглянути діяльність |II-IV кв.|Управління |
| |управління | |містобудівної |
| |містобудування та | |політики |
| |архітектури Чернівецької| |Держархбудінспекція |
| |та Сумської | |України |
| |облдержадміністрацій з | |Управління |
| |питань додержання вимог | |реставрації та |
| |містобудівного | |реконструкції |
| |законодавства | |історичної забудови |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.14 |Забезпечити урахування |II-IV кв.|Управління |
| |містобудівного | |містобудівної |
| |законодавства при | |політики |
| |розробці | | |
| |нормативно-правових | | |
| |актів, які випливають із| | |
| |нового Земельного | | |
| |кодексу України | | |
| |( 2768-14 ) | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.15 |Підготувати пропозиції |II кв. |Управління |
| |щодо внесення змін до | |містобудівної |
| |нормативно-правових | |політики |
| |актів стосовно спрощення| |Держархбудінспекція |
| |дозвільної системи на | |Управління |
| |будівництво об'єктів | |реставрації та |
| |містобудування | |реконструкції |
| | | |історичної забудови |
| | | |Управління промислової|
| | | |забудови, будівництва |
| | | |у складних |
| | | |інженерно-геологічних |
| | | |умовах та ЧАЕС |
| | | |Управління цінової |
| | | |політики, експертизи |
| | | |та контролю вартості у|
| | | |будівництві |
|----------------------------------------------------------------|
| б) Архітектура будинків і споруд |
|----------------------------------------------------------------|
|1.16 |Забезпечити | | |
| |вдосконалення чинних | | |
| |нормативних документів | | |
| |та розробку нових з | | |
| |проектування об'єктів | | |
| |житлово-цивільного | | |
| |призначення з | | |
| |урахуванням сучасних | | |
| |вимог, у т. ч.: | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.16.1|- розробити нову |III кв. |Управління |
| |редакцію ДБН "Житлові | |архітектурно- |
| |будинки і комплекси" | |конструктивних та |
| | | |інженерних систем |
| | | |будинків і споруд |
| | | |житлово-цивільного |
| | | |призначення |
| | | |КиївЗНДІЕП |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.16.2|- організувати видання | I кв. |Управління |
| |збірника законодавчих та| |архітектурно- |
| |нормативних документів з| |конструктивних та |
| |проектування житлових | |інженерних систем |
| |будинків | |будинків і споруд |
| | | |житлово-цивільного |
| | | |призначення |
| | | |Укрархбудінформ |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.16.3|- розробити ДБН |IV кв. |Управління |
| |"Реконструкція та | |архітектурно- |
| |капітальний ремонт | |конструктивних та |
| |житлових будинків перших| |інженерних систем |
| |масових серій" | |будинків і споруд |
| | | |житлово-цивільного |
| | | |призначення |
| | | |НДІпроектреконструкція|
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.17 |Забезпечити погодження і| I кв. |Управління |
| |подання до Кабінету | |архітектурно- |
| |Міністрів України | |конструктивних та |
| |проекту Державної | |інженерних систем |
| |програми щодо | |будинків і споруд |
| |забезпечення | |житлово-цивільного |
| |безперешкодного доступу | |призначення |
| |людей з обмеженими | |НДІТІАМ |
| |фізичними можливостями | | |
| |до об'єктів соціальної | | |
| |інфраструктури | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.18 |Підготувати та | I |Управління |
| |забезпечити видання |півріччя |архітектурно- |
| |збірника основних | |конструктивних та |
| |законодавчих та | |інженерних систем |
| |нормативно-методичних | |будинків і споруд |
| |документів з питань | |житлово-цивільного |
| |проектування | |призначення |
| |житлово-цивільних | |Укрархбудінформ |
| |будинків і споруд з | |НДІТІАМ |
| |урахуванням потреб | |КиївЗНДІЕП |
| |інвалідів та | |Національна асамблея |
| |організувати | |інвалідів України |
| |науково-практичну | | |
| |конференцію з проблеми | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.19 |Сприяти впровадженню в | | |
| |житлово-цивільному | | |
| |будівництві нових | | |
| |ефективних | | |
| |архітектурно-будівельних| | |
| |систем, ефективних | | |
| |оздоблювально-утеплюючих| | |
| |систем фасадів будинків,| | |
| |прогресивних | | |
| |архітектурно-технічних | | |
| |рішень, у т. ч.: | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.19.1|- надавати |протягом |Управління |
| |науково-методичну | року |архітектурно- |
| |допомогу у | |конструктивних та |
| |експериментальному | |інженерних систем |
| |будівництві висотних | |будинків і споруд |
| |житлових будинків | |житлово-цивільного |
| |каркасно-монолітної | |призначення |
| |системи у м. Києві; | |ВАТ "КиївЗНДІЕП" |
| | | |НДІБВ |
| | | |НДІБК |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.19.2|- здійснювати моніторинг|протягом |Управління |
| |та надавати методичну | року |архітектурно- |
| |допомогу у реалізації | |конструктивних та |
| |регіональних програм | |інженерних систем |
| |реконструкції житлових | |будинків і споруд |
| |будинків перших масових | |житлово-цивільного |
| |серій; | |призначення |
| | | |НДІпроектреконструкція|
| | | |НДІБВ |
| | | |НДІБК |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.19.3|- підготувати до |березень |Управління |
| |розгляду на засіданні | |архітектурно- |
| |колегії Держбуду питання| |конструктивних та |
| |"Про експериментальне | |інженерних систем |
| |будівництво у м. Києві | |будинків і споруд |
| |висотних житлових | |житлово-цивільного |
| |будинків | |призначення |
| |монолітно-каркасної | |ХК "Київміськбуд" |
| |системи та створення в | |Науково-дослідні |
| |Україні нормативної бази| |інститути |
| |висотного житлового | | |
| |будівництва"; | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.19.4|- сприяти поширенню | I кв. |Управління |
| |системи утеплення | |архітектурно- |
| |фасадів "Сайдинг" у | |конструктивних та |
| |практику будівництва і | |інженерних систем |
| |реконструкції будинків; | |будинків і споруд |
| | | |житлово-цивільного |
| | | |призначення |
| | | |ДБК-1 ім. Співака |
| | | |(м. Київ) |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.19.5|- підготувати до | I кв. |Управління |
| |розгляду на засіданні | |архітектурно- |
| |НТР Держбуду "Типових | |конструктивних та |
| |конструкцій деталей і | |інженерних систем |
| |вузлів "Перегородок | |будинків і споруд |
| |системи "Кнауф" для | |житлово-цивільного |
| |застосування у | |призначення |
| |будівництві житлових, | |УкрНДІпроцивільсільбуд|
| |громадських і | | |
| |промислових будівель | | |
|----------------------------------------------------------------|
| в) Збереження та реставрація пам'яток |
| містобудування і архітектури |
|----------------------------------------------------------------|
|1.20 |Забезпечити виконання |I-IV кв. |Управління реставрації|
| |заходів Держбуду щодо | |та реконструкції |
| |реалізації державних | |історичної забудови |
| |програм, т.ч.: | | |
|------+------------------------| |----------------------|
|1.20.1|- Комплексної програми | |Підвідомчі організації|
| |збереження історичної | | |
| |забудови м. Глухова; | | |
|------+------------------------| | |
|1.20.2|- Комплексної програми | | |
| |збереження історичної | | |
| |забудови м. Збаража; | | |
|------+------------------------| | |
|1.20.3|- Комплексної програми | | |
| |розвитку Національного | | |
| |історико-архітектурного | | |
| |заповідника "Кам'янець";| | |
|------+------------------------| | |
|1.20.4|- Комплексної програми | | |
| |збереження історичної | | |
| |забудови м. Львова; | | |
|------+------------------------| | |
|1.20.5|- Комплексної програми | | |
| |збереження пам'яток | | |
| |Державного історико- | | |
| |культурного заповідника | | |
| |"Гетьманська столиця" і | | |
| |розвитку соціальної та | | |
| |інженерно-транспортної | | |
| |інфраструктури | | |
| |смт. Батурина | | |
|------+------------------------| |----------------------|
|1.20.6|- Комплексної програми | |Управління реставрації|
| |паспортизації об'єктів | |та реконструкції |
| |культурної спадщини на | |історичної забудови |
| |2003-2010 роки | |НДІТІАМ |
| | | |УкрНДІпроектрестав- |
| | | |рація |
| | | |Укрзахідпроектрестав- |
| | | |рація |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.21 |Забезпечити виконання |I-IV кв. |Управління реставрації|
| |заходів Держбуду, | |та реконструкції |
| |пов'язаних з підготовкою| |історичної забудови |
| |та відзначенням 400- | |Управління містобуду- |
| |річчя надання м. Жовква | |вання і архітектури |
| |Львівської області | |Львівської облдерж- |
| |Магдебургського права | |адміністрації |
| |відповідно до постанови | |Підвідомчі организації|
| |Кабінету Міністрів | | |
| |України від 16.11.2002 | | |
| |N 1737 ( 1737-2002-п ) | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.22 |Забезпечити розробку та | I |Управління реставрації|
| |затвердження меж і |півріччя |та реконструкції |
| |режимів зон охорони | |історичної забудови |
| |ансамблю споруд | |НДІТІАМ |
| |Софійського собору | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.23 |Забезпечити розробку та | I кв. |Управління реставрації|
| |внесення в установленому| |та реконструкції |
| |порядку на затвердження | |історичної забудови |
| |до Кабінету Міністрів | |Національний |
| |України Комплексної | |заповідник "Софія |
| |програми | |Київська" |
| |науково-дослідної, | | |
| |науково-методичної та | | |
| |культурно-освітньої | | |
| |діяльності Національного| | |
| |заповідника "Софія | | |
| |Київська", пошукових, | | |
| |проектних, | | |
| |реставраційних робіт на | | |
| |2003 - 2005 роки та на | | |
| |період до 2010 року | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.24 |Взяти участь у веденні |I-IV кв. |Управління реставрації|
| |Державного реєстру | |та реконструкції |
| |нерухомих пам'яток | |історичної забудови |
| |України (пам'ятки | |Управління містобуду- |
| |містобудування і | |вання і архітектури |
| |архітектури) та Списку | |облдержадміністрацій |
| |історичних населених | |Підвідомчі організації|
| |місць України | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.25 |Забезпечити підготовку і|I-IV кв. |Управління реставрації|
| |проведення | |та реконструкції |
| |інженерно-технічного | |історичної забудови |
| |моніторингу пам'яток | |Підвідомчі організації|
| |містобудування і | | |
| |архітектури | | |
| |національного значення | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.26 |Підготувати до видання: | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.26.1|- довідник "Історичні |IV кв. |Управління реставрації|
| |міста України"; | |та реконструкції |
| | | |історичної забудови |
| | | |НДІТІАМ |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.26.2|- "Історія української |IV кв. |Управління реставрації|
| |архітектури"; | |та реконструкції |
| | | |історичної забудови |
| | | |Українська |
| | | |академія архітектури |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.26.3|- щорічник "Архітектурна|IV кв. |Управління реставрації|
| |спадщина України" | |та реконструкції |
| | | |історичної забудови |
| | | |НДІТІАМ |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.27 |Забезпечити організацій-|I-IV кв. |Управління реставрації|
| |не, науково-методичне | |та реконструкції |
| |керівництво та координа-| |історичної забудови |
| |цію робіт щодо: | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.27.1|- розроблення історико- | |Управління містобуду- |
| |архітектурних опорних | |вання і архітектури |
| |планів та зон охорони | |облдержадміністрацій |
| |пам'яток історичних | |Підвідомчі організації|
| |населених місць; | | |
|------+------------------------| | |
|1.27.2|- визначення історичних | | |
| |ареалів історичних | | |
| |населених місць; | | |
|------+------------------------| | |
|1.27.3|- розроблення генераль- | | |
| |них планів розвитку | | |
| |заповідників у Глухові, | | |
| |Збаражі, Хотині | | |
|----------------------------------------------------------------|
| г) Інженерний захист території та промислової забудови |
|----------------------------------------------------------------|
|1.28 |Забезпечити реалізацію |III - IV |Управління промислової|
| |заходів щодо захисту | кв. |забудови, проблем |
| |населення, територій і | |будівництва у складних|
| |об'єктів від наслідків | |інженерно-геологічних |
| |надзвичайних ситуацій | |умовах та ЧАЕС |
| |природно-техногенного | | |
| |походження у містах і | | |
| |селищах України | | |
| |(передбачених постановою| | |
| |Кабінету Міністрів | | |
| |України від 22.08.2000 | | |
| |N 1313 ( 1313-2000-п ) | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.29 |Взяти участь у адаптації|IV кв. |Управління промислової|
| |автоматизованих | |забудови, проблем |
| |інформаційно-аналітичних| |будівництва у складних|
| |систем "Зсуви", "Морське| |інженерно-геологічних |
| |узбережжя", | |умовах та ЧАЕС |
| |"Підтоплення" з Урядовою| |ІНГ НАНУ |
| |інформаційно-аналітичною| |ЦНТП "Інжзахист" |
| |системою надзвичайних | |УкрВОДГЕО |
| |ситуацій | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.30 |Взяти участь у розробці |III-IV |Управління промислової|
| |методики оцінки ризику | кв. |забудови, проблем |
| |забудови територій | |будівництва у складних|
| | | |інженерно-геологічних |
| | | |умовах та ЧАЕС |
| | | |УкрНДІІНТВ |
| | | |НДІБК |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.31 |Організувати розробку |III-IV |Управління промислової|
| |рекомендацій щодо | кв. |забудови, проблем |
| |інженерного захисту | |будівництва у складних|
| |існуючої забудови та | |інженерно-геологічних |
| |територій, відведених | |умовах та ЧАЕС |
| |для нового будівництва | |НДІБК |
| | | |НДІПмістобудування |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.32 |Забезпечити оперативний |III-IV |Управління промислової|
| |контроль за станом | кв. |забудови, проблем |
| |виконання робіт щодо: | |будівництва у складних|
| |-збереження Лівадійсько-| |інженерно-геологічних |
| |го палацо-паркового | |умовах та ЧАЕС |
| |комплексу в Криму; | |Управління реставрації|
| |- реконструкції та | |та реконструкції |
| |реставрації споруди | |історичної забудови |
| |Одеського театру опери | | |
| |та балету | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.33 |Забезпечити здійснення |III-IV |Управління промислової|
| |моніторингу виконання | кв. |забудови, проблем |
| |заходів, передбачених | |будівництва у складних|
| |Генеральною програмою | |інженерно-геологічних |
| |робіт і сейсмічного | |умовах та ЧАЕС |
| |районування територій | |Управління науково- |
| |України | |технічної політики у |
| | | |будівництві |
| | | |Інститут геофізики |
| | | |НАНУ |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.34 |Сприяти реалізації |III-IV |Управління промислової|
| |завдань Програми | кв. |забудови, проблем |
| |функціонування розвитку | |будівництва у складних|
| |національної системи | |інженерно-геологічних |
| |спостереження та | |умовах та ЧАЕС |
| |підвищення безпеки | |КримНДІпроект |
| |проживання у сейсмоне- | | |
| |безпечних регіонах | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.35 |Розробити рекомендації з|IV кв. |Управління промислової|
| |впровадження нових видів| |забудови, проблем |
| |арматурного прокату у | |будівництва у складних|
| |практику будівництва | |інженерно-геологічних |
| | | |умовах та ЧАЕС |
| | | |ТК "Арматура" |
| | | |НДІБК |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.36 |Забезпечити адаптацію |III-IV |Управління промислової|
| |нормативної бази України| кв. |забудови, проблем |
| |до організації технічних| |будівництва у складних|
| |та технологічних умов | |інженерно-геологічних |
| |спорудження нового | |умовах та ЧАЕС |
| |конфайменту об'єкта | |НДІБК |
| |"Укриття" ЧАЕС | | |
|----------------------------------------------------------------|
| д) Архітектурно-будівельний контроль |
|----------------------------------------------------------------|
|1.37 |Продовжити ведення |IV кв. |Держархбудінспекція |
| |Реєстру | |Управління промислової|
| |аварійно-небезпечних | |забудови, проблем |
| |будинків і споруд | |будівництва у складних|
| | | |інженерно-геологічних |
| | | |умовах та ЧАЕС |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.38 |Розробити |III кв. |Держархбудінспекція |
| |інформаційно-аналітичну | |НДІБВ |
| |систему "Стан якості | | |
| |будівельних робіт. | | |
| |Аварії та обвалення" | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.39 |Організувати та провести|I-III кв.|Держархбудінспекція |
| |конкурс на кращі будинки| |НДІБВ |
| |і комплекси | | |
| |житлово-цивільного та | | |
| |виробничого призначення,| | |
| |які збудовані і прийняті| | |
| |в експлуатацію у 2002 | | |
| |році | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.40 |Провести вибіркову | I кв. |Держархбудінспекція |
| |перевірку дотримання | |Управління ДАБК |
| |встановленого порядку | |Київської |
| |прийняття в експлуатацію| |міськдержадміністрації|
| |об'єктів, введених у | |Інспекція ДАБК |
| |2002 році: | |Вінницької |
| |- у м. Києві; | |облдержадміністрації |
| |- у Вінницькій області. | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.41 |Здійснити перевірку |II кв. |Держархбудінспекція |
| |якості будівництва | |Інспекція ДАБК |
| |об'єктів у Закарпатській| |Закарпатської |
| |області, у т. ч. що | |облдержадміністрації |
| |споруджуються за | | |
| |програмою ліквідації | | |
| |наслідків березневого | | |
| |(2001 р.) паводку | | |
|------+------------------------+---------+----------------------|
|1.42 |Провести перевірку щодо |IV кв. |Держархбудінспекція |
| |ефективності здійснення | | |
| |державного | | |
| |архітектурно-будівельно-| | |
| |го контролю за дотриман-| | |
| |ням нормативно- | | |
| |правових актів при | | |
| |будівництві об'єктів | | |
| |містобудування | | |
| |у Сумській області (з | | |
| |розглядом матеріалів | | |
| |перевірки на колегії | | |
| |Держбуду). | | |
------------------------------------------------------------------


II. СТАБІЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Основні завдання щодо стабілізації та розвитку будівельного
комплексу полягають у забезпеченні послідовної реалізації заходів,
спрямованих на поліпшення інвестиційного клімату та збільшення
надходжень інвестицій в економіку, визначених відповідними указами
Президента України та рішеннями Уряду України, і які передбачають
розробку та впровадження заходів, спрямованих на:
- забезпечення ефективної керованості інвестиційними
процесами;
- створення умов для рівноправного, прозорого і відкритого
процесу реалізації інвестицій у капітальному будівництві;
- підвищення престижу державних інвестицій;
- спрощення дозвільної системи у будівництві;
- оптимізацію стратегічних напрямів розвитку будівельного
комплексу;
- розширення обсягів житлового будівництва;
- налагодження випуску конкурентоспроможних будівельних
матеріалів, виробів та конструкцій;
- впровадження у виробництво сучасних технологічних ліній,
обладнання, машин і механізмів;
- підвищення ефективності діяльності підприємств і
організацій, удосконалення організаційної структури та системи
управління у галузі;
- удосконалення нормативно-методичного забезпечення економіки
та організації будівельного виробництва, нормування праці,
контрактних взаємовідносин у будівництві та механізму визначення
вартості будівництва об'єктів на всіх стадіях інвестування.
Для реалізації цих завдань передбачається:

------------------------------------------------------------------
| | Зміст заходу | Термін | Відповідальний |
| | |виконання | виконавець та |
| | | | учасники |
|----------------------------------------------------------------|
| а) Стабілізація та розвиток будівельного комплексу |
|----------------------------------------------------------------|
|2.1 |Здійснювати моніторинг | протягом |Управління еконо- |
| |результатів діяльності | року |міки та стратегії |
| |будівельного комплексу та | |розвитку будівель-|
| |розробляти пропозиції щодо| |ного комплексу |
| |підвищення ефективності | |Будівельні |
| |державної інвестиційної | |корпорації |
| |політики у будівництві | | |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.2 |Організувати підготовку |II-IV кв. |Управління |
| |для розгляду на спільних |за окремим |економіки та |
| |засіданнях колегій | планом |стратегії розвитку|
| |Держбуду та державних | |будівельного |
| |адміністрацій Харківської,| |комплексу |
| |Дніпропетровської, | |Управління місто- |
| |Кіровоградської областей | |будівної політики |
| |та Уряду АР Крим питання | |Управління |
| |щодо розвитку будівельної | |архітектурно- |
| |та архітектурної | |конструктивних та |
| |діяльності у регіонах | |інженерних систем |
| | | |будинків і споруд |
| | | |житлово-цивільного|
| | | |призначення |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.3 |Вдосконалити | IV кв. |Управління |
| |нормативно-методичне | |економіки та |
| |забезпечення порядку | |стратегії розвитку|
| |укладання договорів | |будівельного |
| |підряду у будівництві з | |комплексу |
| |врахуванням досвіду країн | |НДІБВ |
| |Європейського Союзу, інших| | |
| |розвинутих країн світу з | | |
| |метою підвищення | | |
| |ефективності використання | | |
| |державних інвестицій | | |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.4 |Підготувати пропозиції | протягом |Управління |
| |щодо оптимізації процедури| року |економіки та |
| |закупівлі будівельних | |стратегії розвитку|
| |робіт для внесення змін та| |будівельного |
| |доповнень до Закону | |комплексу |
| |України "Про закупівлю | | |
| |товарів робіт та послуг за| | |
| |державні кошти" | | |
| |( 1490-14 ), виходячи | | |
| |із специфіки здійснення | | |
| |будівельної діяльності | | |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.5 |Забезпечити оперативний |за запитом |Управління |
| |розгляд звернень | |економіки та |
| |підприємств і організацій | |стратегії розвитку|
| |з питань надання | |будівельного |
| |експертних висновків щодо | |комплексу |
| |обґрунтованості проведення| | |
| |торгів (тендерів) за | | |
| |процедурами іншими, ніж | | |
| |відкриті торги | | |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.6 |Забезпечити збір та | по мірі |Управління |
| |надання будівельним |надходження|економіки та |
| |корпораціям інформації про| |стратегії розвитку|
| |тендери, які проводяться в| |будівельного |
| |зарубіжних країнах | |комплексу |
| | | |Торгово-економічні|
| | | |місії |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.7 |Здійснити аналіз стану | | |
| |реалізації та підготувати | | |
| |пропозиції щодо | | |
| |ефективності впровадження | | |
| |регуляторних актів | | |
| |Кабінету Міністрів | | |
| |України: | | |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.7.1 |- "Про встановлення | II кв. |Управління |
| |граничного розміру | |стратегії розвитку|
| |залучення коштів | |будівельного |
| |замовників на розвиток | |комплексу |
| |інженерно-транспортної та | |Управління |
| |соціальної інфраструктури | |обласних, |
| |населених пунктів" | |Київської та |
| |(від 30 грудня 2000 р. | |Севастопольської |
| |N 1930 ( 1930-2000-п ) | |міських державних |
| | | |адміністрацій |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.7.2 |- "Про порядок передачі | III кв. |Управління |
| |права на завершення | |економіки та |
| |припинених будівництвом | |стратегії розвитку|
| |об'єктів житла" | |будівельного |
| |( від 31 січня 2000 р. | |комплексу |
| |N 168 ( 168-2000-п ) | |Управління облас- |
| | | |них Київської та |
| | | |Севастопольської |
| | | |міських державних |
| | | |адміністрацій |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.8 |Забезпечити підготовку | протягом |Управління |
| |пропозицій щодо підвищення| року |економіки та |
| |конкурентоспроможності | |стратегії розвитку|
| |будівельних матеріалів та | |будівельного |
| |виробів | |комплексу |
| | | |Управління |
| | | |науково-технічної |
| | | |політики у |
| | | |будівництві |
| | | |Управління |
| | | |архітектурно- |
| | | |конструктивних та |
| | | |інженерних систем |
| | | |будинків і споруд |
| | | |житлово-цивільного|
| | | |призначення |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.9 |Взяти участь у підготовці |за окремим |Управління |
| |інформації Міжурядовим | планом |економіки та |
| |комісіям з питань | |стратегії розвитку|
| |торгово-економічного | |будівельного |
| |співробітництва України з | |комплексу |
| |іноземними країнами щодо | |Структурні |
| |стану виконання домовле- | |підрозділи |
| |ностей та пропозицій щодо | | |
| |розвитку співробітництва у| | |
| |будівельній галузі | | |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.10 |Організувати розробку та | протягом |Управління |
| |затвердження у | року |економіки та |
| |встановленому порядку | |стратегії розвитку|
| |кваліфікаційних | |будівельного |
| |характеристик нових | |комплексу |
| |професій у будівництві | |УкрНДЦ "Екобуд" |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.11 |Здійснити | | |
| |організаційно-методичне | | |
| |забезпечення: | | |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.11.1|- перегляду нормативів з | IV кв. |Управління |
| |праці у будівництві; | |економіки та |
| | | |стратегії розвитку|
| | | |будівельного |
| | | |комплексу |
| | | |УкрНДЦ "Екобуд" |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.11.2|- виробничого нормування | II кв. |Управління |
| |витрат матеріалів у | |економіки та |
| |будівництві | |стратегії розвитку|
| | | |будівельного |
| | | |комплексу |
| | | |УкрДНДЦ "Цінобуд" |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.12 |Вдосконалити методологію | III кв. |Управління |
| |формування собівартості | |економіки та |
| |будівельно-монтажних робіт| |стратегії розвитку|
| |відповідно до змін | |будівельного |
| |Положень (стандартів) | |комплексу |
| |бухгалтерського обліку | |УкрНДЦ "Екобуд" |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.13 |Здійснювати аналіз |щокварталь-|Управління |
| |діяльності управлінь | но |економіки та |
| |капітального будівництва | |стратегії розвитку|
| |обласних державних | |будівельного |
| |адміністрацій | |комплексу |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.14 |Забезпечити організацію |щокварталь-|Управління |
| |розробки та контроль за | но |економіки та |
| |виконанням заходів щодо | |стратегії розвитку|
| |ліквідації збитковості | |будівельного |
| |підприємств і організацій | |комплексу |
| |будівельного комплексу та | |Будівельні |
| |запровадити моніторинг її | |корпорації |
| |скорочення | |Фінансово-економі-|
| | | |чне управління |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.15 |Забезпечити організацію |щомісячно |Управління |
| |розробки та дотримання |подекадно |економіки та |
| |виконання центральними | |стратегії розвитку|
| |органами виконавчої влади,| |будівельного |
| |будівельними корпораціями,| |комплексу |
| |підприємствами та | |Будівельні |
| |організаціями сфери | |корпорації |
| |управління Держбуду | |Фінансово-економі-|
| |графіків перерахування | |чне управління |
| |коштів до державного | | |
| |бюджету з метою виконання | | |
| |завдань Уряду з | | |
| |мобілізації податків | | |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.16 |Підготувати пропозиції | під час |Управління |
| |щодо практичного впрова- |підготовки |економіки та |
| |дження механізму майнової | проекту |стратегії розвитку|
| |відповідальності за пору- |Державного |будівельного |
| |шення умов договору підря-| бюджету |комплексу |
| |ду відповідно до вимог |України на | |
| |Закону України "Про майно-|2004 рік | |
| |ву відповідальність за | | |
| |порушення умов договору | | |
| |підряду (контракту) про | | |
| |виконання робіт на | | |
| |будівництві об'єктів" | | |
| |( 1641-14 ) | | |
|------+--------------------------+-----------+------------------|
|2.17 |Забезпечити організацію | I кв. |Управління |
| |роботи з підготовки | |економіки та |
| |пропозицій щодо приведення| |стратегії розвитку|
| |у відповідність до чинного| |будівел