- Інститут - розробник Генерального плану м. Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року генеральний план об’єкта в частині відповідності розміщення будівництва Генеральному плану м. Києва іншій містобудівній документаціі; зазначене погодження оформлюється підписом відповідальної особи на кресленні генерального плану та посвідчується печаткою.

- Управління Державтоінспекції ГУ МВС України в м Києві генеральний план об'єкта в частині забезпечення безпеки дорожнього руху, зазначене положення оформляється підписом відповідальної особи на кресленні генерального плану та посвідчується печаткою.

- Головне управління культури, мистецтв та охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) генеральний план та максимальну висоту об’єкта при розміщенні об'єкта в зонах охорони пам'яток місцевого значений, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах міста Києва, а у разі реставрації, реабілітації, ремонту, пристосування пам'яток культурної спадщини місцевого значення архітектурні рішення фасадів у частині дотримання вимог законодавства охорони культурної спадщини; зазначені погодження оформляються окремим погоджувальним листом за встановленою формою на запит замовника , а також у відповідних випадках підписом відповідальної особи на генплані (фасадах), яка скріплюється печаткою;

- Мінкультури України - генеральний план та максимальну висоту об’єкта при розміщенні об'єкта в зонах охорони пам'яток національного значення, на охоронюваних археологічних територіях, на територіях державних історико - культурних заповідників, в історичних ареалах, а у разі реставрації, реабілітації, ремонту, пристосування пам'яток культурної спадщини національного значення - архітектурні рішення фасадів у частині дотримання вимог законодавства з охорони культурної спадщини окремим погоджувальним листом за встановленою формою на запит замовника.

- Державне управління екології та природних ресурсів в м Києві - акт обстеження зелених насаджень, у т.ч. при розміщенні об’єкта на територіях природно-заповідного фонду, водного фонду, зазначене погодження оформляється окремим погоджувальним

листом за встановленою формою на запит замовника та посвідчується печаткою;

- "Київзеленбуд" - генеральний план та акти знесення зелених насаджень, в частині знесення зелених насаджень; зазначене погодження оформлюється підписом відповідальної особи на кресленні генерального плану та посвідчується печаткою;

- Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт (СУППР) - генеральний план, схему організації рельєфу, відповідні розділи пояснювальної записки в частині забезпечення протизсувного захисту (у разі розміщення об'єкта в зсувних та зсувонебезпечних зонах, на територіях з підрізкою укосів та схилів); зазначене погодження оформлюється окремим погоджувальним листом за встановленою формою на запит замовника та підписом відповідальної особи на генплані, схемі організаціі рельєфу, яка скріплюється печаткою;

- власники та користувачі будинків і споруд, що підлягають знесенню, або у разі необхідності відселення (перебазування) - в частині урахування їх майнових інтересів у формі листів-погоджень, договорів та ін.;

- територіальна проектна організація - Київський Промбудпроект – гененеральний план в питаннях відповідності розміщення об'єкта схемі організації промрайону (промвузла), іншим галузевим схемам та програмам щодо розвитку промислових територій в м. Києві; погодження оформлюється окремим погоджувальним листом;

- Міноборони, Укравіатранс, Украерорух - максимальну висоту об'єкта, проектні рішення щодо дотримання вимог безпеки аероруху та цивільної оборони по проектах будівництва об'єктів, справжня висота яких перевищує 50 м, погодження оформлюються погоджувальними листами;

- Головне управління пожежної та техногенної безпеки МНС України в Києві - проектні рішення щодо дотримання вимог пожежної безпеки на відповідність наданим індивідуальним технічним вимогам у разі проектування висотних споруд; погодження здійснюється окремим погоджувальним листом на запит замовника:

- генеральна підрядна організація, якщо це передбачено завданням на проектування, - будгенплан, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва.

- інші юридичні та фізичні особи, зазначені в АПЗ, чиї законні інтереси мають бути ураховані під час здійснення будівництва і експлуатації об'єкта.

7.1.3. Проектно-кошторисна документація, розроблена у відповідності до державних норм, стандартів та цих Правил, не підлягає погодженню з органами державного нагляду крім випадків, передбачених законодавством України.

Зa відсутністю норм і правил на проектування окремих об'єктів запропоновані проектні рішення необхідно погодити з відповідними органами державного нагляду.

7.1.4. Документація, виконана з обгрунтованими відхиленнями від державних нормативних документів, підлягає погодженню із органами, які їх затвердили, в частині вказаних відхилень.

Відповідність проектно-кошторисної документації нормативній базі посвідчується підписом головного архітектора проекту (головного інженера проекту).

7.1.5. Робоча документація, виконана у відповідності до затвердженої стадії, погодженню не підлягає, крім робочих креслень інженерних мереж і систем.

Робочі креслення інженерних мереж і систем у складі РД або РП підлягають погодженню з міськими службами та ресурсопостачальними організаціями, які видали ТУ, якщо така вимога передбачена цими ТУ, а також у разі наявності у робочій документації відхилень від ТУ, наданих у складі вихідних даних на проектування.

7.1.6. Під час розроблення проекту реконструкції існуючого об’єкта, який є об’єктом авторського права, слід у пояснювальній записці вказувати організацію-розробника цього об’єкта, прізвища попередніх авторів та погоджувати з ними проектні рішення, що розробляються.

7.2. Комплексна державна експертиза проектів будівництва

7.2.1. Усі затверджувані стадії проектно-кошторисної документації ( ЕП, ЕПЗ, ПЗ, ТЕР, П, ПЗ) і затверджувана частина РІІ перед їх затвердженням підлягають обов'язковій комплексній державній експертизі відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.02 № 483 “ Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення комплексної державної експертизи.”

Перелік об'єктів, проекти будівництва яких не підлягають проведенню комплексної державної експертизи, затверджується Держбудом України (додаткова інформація до Правил).

7.2.2. Комплексна державна експертиза проекту будівництва на території міста Києва, погодженого в установленому порядку, виконується спеціалізованою державною організацією - Київською міською службою Української інвестиційної експертизи (далі - служба "Київдержекспертиза" незалежно від обсягів та джерел фінансування будівництва і форм власності інвесторів.

У разі інвестування будівництва об'єкта (будови) за межами міста Києва, за рахунок коштів Київського міського та районних бюджетів комплексна державна експертиза проекту будівництва виконується відповідними територіальними службами Української інвестиційної експертизи згідно з порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України, а експертиза кошторисної документації виконується службою "Київдержекспертиза”.

7.2.3. Комплексна державна експертиза проводиться із залученням органів державного нагляду в м. Києві з питань санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, екології, пожежної безпеки, охорони праці та енергозбереження, а у разі розміщення потенційно небезпечних об’єктів виробничого призначення проводиться також експертиза з питань протиаварійного захисту об'єктів, що можуть становити ядерну та радіаційну безпеку із залученням органу МНС України в м Києві.

7.2.4. Наслідком проведення державної експертизи проекту будівництва є висновок з відповідними зауваженнями та рекомендаціями щодо відповідності проекту вимогам законодавства, державним нормам, стандартам і правилам.

У разі, коли вказаними рекомендаціями встановлено окремі відхилення дозвільної доку- ментації на проектування від складу проекту, такі відхилення приводяться у відповідність до законодавства, державних норм в установленому порядку.

7.2.5. Загальний термін проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва не повинен перевищувати 45 календарних днів. У випадках, передбачених законодавством, термін може продовжений до 120 календарних днів.

7.3. Затвердження проектів будівництва

7.3.1. Порядок затвердження проектів будівництва затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.02 № 483.

7.3.2. Затвердження проекту будівництва здійснюється в формі розпорядчого документа (наказу, розпорядження, рішення) інвестора з наведеними відповідними техніко-економічними показниками, рекомендованими позитивним висновком служби "Київдержекспертиза".

Затверджена проектна документація разом з позитивним висновком служби "Київдерж-експертиза" підлягає архівації Головкиївархітектурою.

У разі відмінності основних техніко-економічних показників скоригованого за виснов-ком Київдержекспертизи проекту від тих, що були погоджені Головкиївархітектурою, затвердження та архівація проекту здійснюється за умов погодження Головкиївархітекту-рою скоригованих техніко-економічних показників.

7.3.3. У разі необхідності внесення змін до проектного рішення після затвердження проекту інвестором приймається рішення щодо коригування проекту його перезатвердження.

У цьому випадку замовник (забудовник) разом з генпроектувальником складає доповнення до завдання на проектування, в якому конкретно визначаються проектні рішення, що підлягають коригуванню. Доповнення до завдання на проектування затверджує інвестор.

7.3.4. У разі необхідності коригування інженерних рішень, зокрема трас інженерних мереж в межах будови та відведеної земельної ділянки, інженерного обладнання в межах визначених навантажень інвестор забезпечує розроблення відповідної зміни до проекту.

Зміна інженерних рішень виконується на генплані забудови, вноситься до відповідних розділів проекту та погоджується управлінням інженерного обладнання та підготовки території Головкиївархітектури і міськими, служ6ами, організаціями, які надали технічні умови.

Погоджена Головкиївархітектурою зміна інженерних рішень стає невід'ємною частиною проекту і підлягає архівації разом з проектом.

7.3.5. У випадку зміни об'ємно-просторових показників будівлі затверджена стадія проекту будівництва підлягає коригуванню, погодженню, державній експертизі і перезатвердженню в установленому порядку відповідно до цих Правил.

У разі коли коригування проектних рішень стосується тільки змін внутрішнього планування без змін фасадів, але це призводить до зміни затверджених показників, коригується тільки відповідна робоча документація, яка підлягає комплексній державній експертизі, а за її позитивним висновком інвестор перезатверджує нові техніко-економічні показники, погоджені Головкиївархітектурою.

Розділ 8. Будівельні роботи

8.1. Видача дозволу на виконання будівельник робіт

8.1.1. Дозвіл на виконання будівельних робіт з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівлі, споруди, технічного переоснащення підприємства надається за встановленою формою, наведеною у додатку 7, за заявою замовника (забудовника), складеною за формою, наведеною у додатку 8, управлінням державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до вимог Положення "Про надання дозволу на виконання будівельних робіт", затвердженого наказом Держбуду України від 05.12.00 № 273 та зареєстрованого Міністерством юстиції України від 25.12.00 № 945/5166.

До заяви додаються такі документи і матеріали:

- рішення Київради про надання земельної ділянки для будівництва або розпорядження Київської міської державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта містобудування;

- затверджена в установленому порядку проектна документація (у т.ч. для реєстрації - будівельний генеральний план, паспорт фасаду в двох примірниках, пояснювальна записка);

- комплексний висновок (позитивний) служби "Київдержекспертиза” або для проектів будівництва, затверджених Кабінетом Міністрів України, центральної служби Держбуду України "Укрінвестекспертиза";

- розпорядчий документ про затвердження проекту будівництва;

- документ, що засвідчує право власності забудовника (замовника) чи право користування (у тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою, передбаченою для будівництва, а у разі проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту будівлі, споруди, технічного переоснащення підприємств - копія документа, що посвідчує право власності на будинок (споруду) або письмова згода власника на проведення робіт;

- наказ генеральної підрядної організації про призначення виконроба;

- наказ генерального проектувальника про ведення авторського нагляду;

- наказ замовника про ведення технічного нагляду;

- загальний журнал робіт:

- журнал авторського нагляду;

- договір підряду на будівництво між замовником та генеральним підрядником по об'ємах, що будуються за рахунок коштів державного бюджету, міського, районних у м. Києві бюджетів;

- копія договору або довідки щодо сплати пайових внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва відповідно до рішення Київради від 27.02.03 № 271/431.