| | особи | |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 5

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------

| Дата | Короткий опис і умови виконання робіт (з посиланням, при|

| | необхідності, на роботи, що виконуються субпідрядними |

| | організаціями), посада, прізвище, ініціали і підпис |

| | відповідальної особи |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 6

Зауваження контролюючих органів і служб

-------------------------------------------------------------------

| Дата |Зауваження контролюючих органів |Відмітка про прийняття|

| | або посилання на розпорядження |зауважень до виконання|

| | | і про перевірку іх |

| | | виконання |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Вказівки щодо ведення загального журналу робіт

1 Загальний журнал робіт є основним первинним виробничим доку-

ментом, який відтворює технологічну послідовність, терміни, якість

і умови виконання будівельно-монтажних робіт.

2 Загальний журнал робіт ведеться на будівництві окремих або

групи однотипних, що одночасно споруджуються, будiвель, споруд, якi

розміщені в межах одного будiвельного майданчика.

3 Загальний журнал робіт веде особа, вiдповідальна за

будівництво будівлі або споруди (виконавець робіт, старший викона-

вець робiт) і заповнює його з першого дня роботи на об'єкті особис-

то або доручає керівникам змін. Спеціалізовані будівельно-монтажні

організації ведуть спеціалізовані журнали робіт, що знаходяться у

відповідальних осіб, якi виконують ці роботи. По закінченні робіт

спеціальний журнал передається генеральній будівельній

організації.

4 Титульний лист заповнюється до початку будiвництва генераль-

ною підрядною будівельною організацією за участю проектної

організації і замовника.

5 Список інженерно-технічного персоналу, який зайнятий на

будiвництві об'єкта (табл.1), складає керівник генпідрядної

будівельної органiзації.

6 В табл.2 наводиться перелік всех актiв, що підлягають офор-

мленню на даному об'єкті будівництва, в календарному порядку.

7 В табл.З включаються всі роботи по частинах і елементах

будівель і споруд, якість виконання яких контролюється і підлягає

оцінці.

8 Табл.4 заповнюється особою, відповiдальною за ведення зага-

льного журналу робiт.

9 Регулярні відомості про виконання робіт (з початку і до їх

завершення), що включаються в табл.5, є основною частиною журналу.

Ця частина журналу повинна вміщувати відомості про початок і

закінчення роботи і віддзеркалювати хід її виконання.

Опис робіт повинен проводитись по конструктивних елементах

будівлі або споруди з означенням осей, відміток, поверхів, ярусів,

секций і приміщень, де роботи виконуються.

Тут же повинні наводитися короткі відомості про методи викона-

ння робіт, застосувані матеріали, готові вироби і конструкції,

вимушені простої будівельних машин (із зазначенням вжитих заходів),

випробування устаткування, систем, мереж і вимушені простої (випро-

бування вхолосту або під навантаженням, подача електроенергії, вип-

робування на міцність і герметичність та інше), відхилення від ро-

бочих креслень (із зазначенням причин) і їх погодження, зміни

розміщення охоронних, захисних і сигнальних огорож, переноси тран-

спортних і пожежних мереж, прокладання, перекладання, розбирання

тимчасових інженерних мереж, наявність виконання схем операційного

контролю якості, виправлення і переробку виконаних робіт (із зазна-

ченням винних), а також метеорологічні та інші особливі умови вико-

нання робiт.

10 В табл.6 вносяться зауваження осіб, якi контролюють викона-

ння і безпеку робіт у відповідності з наданими їм правами, а також

уповноважених представників проектної організації або її автор-

ського нагляду.

11 Загальний журнал повинен бути пронумерований, прошнурова-

ний, оформлений усіма підписами на титульному листі і скріплений

печаткою будівельної організації, яка його видала.

12 При здачі завершеного будівництвом об'єкта загальний і спе-

цiальнi журнали робіт передаються замовнику і зберігаються у нього

до введення об'єкта в експлуатацiю. Після введення об'єкта в

експлуатацію журнали передаються на постійне зберігання

експлуатаційній організації.

- 27 -

ДБН А.3.1-5-96

ДОДАТОК 2

СПЕЦІАЛЬНІ ЖУРНАЛИ 3 ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ

1. ЖУРНАЛ РОБІТ

3 МОНТАЖУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

N

----------

Найменування монтажної організації

---------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Найменування об'єкта будівництва

----------------------------------

Посада, прізвище, ініціали і підпис особи, вiдповідальноі за

монтажнi роботи і ведення журналу

---------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Органiзацiя, що розробила проект виконання робіт

------------------

-------------------------------------------------------------------

Шифр проекту

------------------------------------------------------

Підприємство-виготовлювач конструкцій

-----------------------------

Шифри замовлень

---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Замовник (організація), посада, прізвище, інiціали та підпис

керівника (представника) технічного нагляду

-----------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Основні показники споруджуваного об'єкта:

Обсяг робіт:

сталевих конструкцій, т

-------------------------------------------

збірних залізобетонних конструкцій, м3

----------------------------

дерев'яних конструкцій, м3

----------------------------------------

Журнал почато " " 19 р.

---- ------------ --

Журнал закінчено " " 19 р.

---- ------------ --

- 28 -

ДБН А.3.1-5-96

Таблиця 1.1

Список інженерно-технічного персоналу, зайнятого

на монтажі будівлі (споруди)

-------------------------------------------------------------------

| Прізвище, | Фах та | Посада | Дата |Відмітка | Дата |

| ім'я, | освіта | | початку |про прохо-|закінчення|

|по батькові | | |роботи на| дження |роботи на |

| | | | об'єкті |атестації | об'єкті |

| | | | | та дата | |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 1.2

Перелік актів нагляду прихованих робіт і актів

проміжного приймання відповідальних конструкцій

-------------------------------------------------------------------

| N п.п. | Найменування актів | Дата підпису |

| | | акта |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 1.3

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------

|Дата |Опис виконуваних |Місце |Номери |Атмосферні |

|виконан- |робіт, наймену- |установлен-|технічних |умови (тем- |

|ня робіт,|вання установлюва-|ня і номери|паспортів |пература |

|зміна |них конструкцій, |монтажних |на |повітря, |

| |їх марка, наслідки|схем |конструкції|опади, |

| |їх огляду | | |швидк.вітру)|

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці 1.3

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------

|Прізвище, |Підпис |Зауваження і пропозиції по мо-|Підпис |

|ініціали |виконавця |нтажу конструкцій керівників |майстра |

|виконавця |(бригадира)|монтажної організації, автор- |(виконавця|

|(бригадира)| |ського нагляду, технічного |робіт) та |

| | |нагляду замовника |осіб, які |

| | | |здійснюють|

| | | |нагляд |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

- 29 -

ДБН А.3.1-5-96

2. ЖУРНАЛ

ЗАМОНОЛІЧУВАННЯ МОНТАЖНИХ СТИКІВ І ВУЗЛІВ

N

----------

Найменування органiзації, що виконує роботи

-----------------------

-------------------------------------------------------------------

Найменування об'єкта будівництва

----------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Посада, прізвище, ініціали і підпис особи, що відповідає за

виконання робіт по замонолічуванню стиків та ведення журналу

------

-------------------------------------------------------------------

Органiзація, що розробила проектну документацію, креслення

--------

-------------------------------------------------------------------

Шифр проекту

------------------------------------------------------

Органiзація, що розробила проект виконання робіт по замонолiчуванню

монтажних стиків і вузлів

-----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Шифр проекту

------------------------------------------------------

Підприємство, що виготовило конструкції

---------------------------

Шифр замовлення

---------------------------------------------------

Замовник (організація), посада, прозвище, ініціали та підпис

керівника (представника) технічного нагляду

-----------------------

-------------------------------------------------------------------

Журнал почато " " 19 р.

---- ------------ --

Журнал закінчено " " 19 р.

---- ------------ --

- 30 -

ДБН А.3.1-5-96

Таблиця 2.1

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------

| Дата |Найменування сти- | Задані |Температу-|Температура |

|замонолі-| ків і вузлів, |марки бетону|ра зовніш-|попреднього |

| чування |місце або номер за|(розчину) і |нього по- |обогрівання |

| | кресленням або | робочий |вітря, оС |елементів у |

| | схемою |склад суміші| | вузлах |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці 2.1

Відомості про виконання робіт

-------------------------------------------------------------------

|Темпрату-|Результати випро- | Дата |Прізвища та |Зауваження ви-|

|ра бетону|бувань контрольних|розпалу-| ініціали |конроба, авто-|

|в момент | зразків: |блення | виконавця |рського нагля-|

|укладання| - через 7 днів | |(бригадира) |ду, технічного|

| | - через 28 днів | | підпис |нагляду замов-|

| | | | | ника |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

- 31 -

ДБН А.3.1-5-96

3. ЖУРНАЛ

ЗВАРЮВАЛЬНИХ РОБІТ

N

----------

Найменування організації, що виконує роботи

-----------------------

-------------------------------------------------------------------

Найменування об'єкта будiвництва

----------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Посада, прізвище, ініціали і підпис відповідального за зварювальні

роботи і ведення журналу

------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Організація, що розробила проектну документацію, креслення КМ, КЗ

-------------------------------------------------------------------

Шифр проекту

-------------------------------------------------------

Організація, що розробила проект виконання зварювальних робіт

-----

-------------------------------------------------------------------

Шифр проекту

------------------------------------------------------

Підприємство, що виготовило конструкції

---------------------------

-------------------------------------------------------------------

Шифр замовлення

---------------------------------------------------

Замовник (організація), посада, прізвище, ініціали та підпис

керівника (представника) технічного нагляду

-----------------------

-------------------------------------------------------------------

Журнал почато " " 19 р.

---- ------------ --

Журнал закінчено " " 19 р.

---- ------------ --

- 32 -

ДБН А.3.1-5-96

Таблиця 3.1

Список інженерно-технічного персоналу,

зайнятого виконанням зварювальних робіт

-------------------------------------------------------------------

| Прізвище, | Фах та | Посада | Дата |Відмітка | Дата |

| ім'я, | освіта | | початку |про прохо-|закінчення|

|по батькові | | |роботи на| дження |роботи на |

| | | | об'єкті |атестації | об'єкті |

| | | | | та дата | |

|-----------------------------------------------------------------|

|-----------------------------------------------------------------|

-------------------------------------------------------------------

Таблиця 3.2

Список зварників, що виконували зварювальні роботи

на об'єкті

-------------------------------------------------------------------

|Прізвище, |Кваліфі-|Номер | Посвідчення на право ви- | Відмітка|

|ім'я, |каційний|особис-|конання зварювальних робіт| про зва-|