Об итогах работы строительного комплекса Украины в И полугодии в 2005 году


КОЛЕГIЯ ДЕРЖАВНОГО КОМIТЕТУ УКРАЇНИ<br> З БУДIВНИЦТВА ТА АРХIТЕКТУРИ<br> <br> Р I Ш Е Н Н Я<br> <br> 21.07.2005 N 51<br> <br> <br> Про підсумки роботи будівельного комплексу України<br> у I півріччі 2005 року<br> <br> { Рішення введено в дію Наказом Міністерства будівництва,<br> архітектури та житлово-комунального господарства<br> N 132 ( <A HREF="210837">v0132667-05</A> ) від 10.08.2005 }<br> <br> Підсумовуючи результати роботи будівельного комплексу України<br>за I півріччя 2005 року, колегія Держбуду відзначає, що у<br>зазначений період спостерігається деяке уповільнення темпів його<br>розвитку, що, перш за все, пояснюється загальним скороченням<br>інвестиційної діяльності.<br> У I кварталі 2005 року освоєно інвестицій в основний капітал<br>(капітальних вкладень) на суму 12,6 млрд.грн., що на 4,5 % більше<br>проти відповідного періоду 2004 року. Однак, обсяги<br>будівельно-монтажних робіт зросли за цей період лише на 0,1 %.<br> Вартість підрядних робіт, виконаних власними силами<br>будівельних організацій, за I півріччя поточного року скоротилась<br>на 7,7 % і склала 10,0 млрд.грн. Погіршився рівень розрахунків<br>замовників за виконані роботи.<br> Темпи житлового будівництва, які за підсумками I кварталу<br>2005 року становили 117,7 % до відповідного періоду минулого року,<br>не є достатніми для вирішення житлових проблем.<br> Зниження темпів приросту інвестицій в основний капітал<br>зумовило зменшення темпів приросту валової доданої вартості у<br>будівництві на 6,7 %.<br> З метою реалізації стратегічних напрямів діяльності<br>будівельного комплексу України у 2005-2009 роках, спрямованих на<br>забезпечення виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів<br>України "Назустріч людям" ( <A HREF="188948">n0001120-05</A> ), схваленої Верховною<br>Радою України 4 лютого 2005 року, та виконання рішення розширеного<br>засідання колегії Держбуду від 22 квітня 2005 року N 22<br>( <A HREF="201051">vr022509-05</A> ) у I півріччі 2005 року були прийняті важливі<br>рішення, спрямовані на поліпшення економічних засад діяльності<br>підприємств і організацій будівельного комплексу, проаналізовано<br>проблеми та шляхи їх подолання, розроблено проекти законодавчих та<br>нормативно-правових актів щодо містобудівної політики,<br>стимулювання інвестиційної політики, вирішення житлових проблем, а<br>також створення умов для стабілізації роботи будівельного<br>комплексу.<br> Iснуюча нормативно-правова база у цілому забезпечує<br>будівельну діяльність. Однак, з метою забезпечення подальшого<br>розвитку будівельного комплексу на новому етапі<br>соціально-економічного розвитку держави у II півріччі 2005 року<br>необхідно активізувати роботу, спрямовану на удосконалення<br>нормативно-правового забезпечення містобудівної діяльності,<br>охорони пам'яток історії та архітектури, визначення концептуальних<br>положень формування сучасного житлового середовища, запровадження<br>нових архітектурно-технічних рішень житлово-цивільних об'єктів та<br>інженерних споруд, підвищення надійності та безпеки споруд,<br>забезпечення енергозбереження, розвитку промислової забудови,<br>створення сприятливого інвестиційного та інноваційного клімату,<br>спрощення дозвільної системи у будівництві, удосконалення<br>кошторисної справи, розвитку житлового будівництва, впровадження<br>найсучасніших технологій будівництва та будівельної техніки,<br>новітніх матеріалів, удосконалення договірних відносин у<br>будівництві, підвищення якості будівництва, поліпшення ліцензійної<br>справи, розвитку зовнішньоекономічної діяльності у будівництві та<br>удосконалення роботи з кадрами відповідно до вимог сучасного<br>розвитку держави.<br> З метою організації роботи Держбуду у II півріччі 2005 року<br>та реалізації стратегічних напрямів діяльності будівельного<br>комплексу України у 2005 - 2009 роках, спрямованих на забезпечення<br>виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України<br>"Назустріч людям" ( <A HREF="188948">n0001120-05</A> ), схваленої Верховною Радою<br>України від 4 лютого 2005 року, колегія Держбуду України<br>В И Р I Ш И Л А:<br> <br> 1. Активізувати роботу Комітету щодо виконання Основних<br>завдань та організаційно-технічних заходів Державного комітету<br>України з будівництва та архітектури на 2005 рік, схвалених<br>рішенням колегії Держбуду від 22 квітня 2005 року N 22<br>( <A HREF="201051">vr022509-05</A> ) та затверджених наказом від 24 травня 2005 року<br>N 85 ( <A HREF="204254">v0085509-05</A> ).<br> <br> 2. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню<br>економіки та стратегії розвитку будівельного комплексу<br>(Т.Шарапова):<br> - сприяти прийняттю Кабінетом Міністрів України проекту<br>постанови "Про затвердження Загальних умов укладення та виконання<br>договорів підряду в капітальному будівництві" та забезпечити<br>розроблення проекту Примірного договору підряду у будівництві з<br>метою створення умов для рівного доступу до будівельного ринку;<br> - забезпечити погодження із заінтересованими центральними<br>органами виконавчої влади та подання в установленому порядку до<br>Кабінету Міністрів України проектів нормативних актів: "Порядок<br>стягнення неустойки (пені) за порушення умов договору підряду" та<br>"Порядок відшкодування додаткових витрат на будівництво,<br>зумовлених порушенням плану його фінансування", спрямованих на<br>реалізацію Закону України "Про майнову відповідальність за<br>порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на<br>будівництві об'єктів";<br> - завершити розроблення проекту Національного стандарту<br>України "Будівництво. Терміни та визначення основних понять", який<br>забезпечить однозначність визначення понять у будівництві;<br> - продовжити моніторинг стану виконання Радою міністрів<br>Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та<br>Севастопольською міськими державними адміністраціями регіональних<br>програм розвитку житлового будівництва на 2005 рік;<br> - забезпечити участь у підготовці нормативних актів,<br>спрямованих на реалізацію рішень Уряду щодо вирішення проблеми<br>забезпечення населення житлом та розвитку житлового будівництва;<br> - здійснювати аналіз результатів роботи будівельного<br>комплексу України з метою виявлення загальних тенденцій та<br>підготовку пропозицій стосовно підвищення ефективності його<br>діяльності;<br> - продовжити роботу щодо удосконалення нормативно-методичного<br>забезпечення підприємств та організацій галузі з питань<br>управління, економіки, організації будівельного виробництва,<br>нормування та оплати праці, підвищення ефективності формування<br>виробничих витрат у будівництві.<br> <br> 3. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню<br>цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві<br>(П.Губень):<br> - забезпечити погодження із заінтересованими центральними<br>органами виконавчої влади Порядку визначення та застосування<br>показників опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах<br>України, його затвердження та доведення до заінтересованих<br>організацій;<br> - продовжити здійснення контролю за правильністю визначення<br>вартості будівництва, що реалізується бюджетним коштом,<br>зосередивши особливу увагу на обсягах робіт з ліквідації наслідків<br>надзвичайних ситуацій, які фінансуються з резервного фонду бюджету<br>України;<br> - з метою удосконалення порядку проведення комплексної<br>державної експертизи проектів будівництва забезпечити підготовку<br>пропозицій щодо змін до нормативно-правових актів України стосовно<br>впровадження процедури її проведення за принципом організаційної<br>єдності;<br> - здійснювати узагальнення та аналіз практики застосування<br>кошторисних нормативів, забезпечувати оновлення та удосконалення<br>кошторисної нормативної бази у будівництві та надавати методичну<br>допомогу учасникам інвестиційного процесу щодо її застосування;<br> - щоквартально проводити моніторинг вартості будівельної<br>продукції, визначати показники опосередкованої вартості<br>спорудження об'єктів житла та соціальної сфери з оприлюдненням<br>відповідної інформації.<br> <br> 4. Заступнику Голови Держбуду України Казміруку Ю.Й,<br>Управлінню містобудівної політики (А.Економов):<br> - здійснювати моніторинг реалізації Генеральної схеми<br>планування території України та підготувати щорічну доповідь<br>Кабінету Міністрів України про стан її реалізації;<br> - організувати розроблення схем планування території<br>Автономної Республіки Крим, областей, коригування генеральних<br>планів населених пунктів, розроблення регіональних та місцевих<br>правил забудови;<br> - продовжити розроблення спільних проектів містобудівного<br>розвитку транскордонних регіонів Україна - Білорусь та Україна -<br>Словаччина;<br> - підготувати до видання Типові місцеві правила забудови;<br> - продовжити розроблення схеми планування території узбережжя<br>Чорного та Азовського морів (I етап);<br> - продовжити роботу з удосконалення законодавства, внесення<br>доповнень та змін до чинних нормативних актів у питаннях, що<br>стосуються розміщення об'єктів будівництва, надання вихідних даних<br>для проектування, погодження та затвердження проектів, виходячи із<br>завдань спрощення дозвільної системи та приведення вітчизняних<br>норм у відповідність із загальноприйнятими європейськими<br>підходами;<br> - розглянути на виїзному засіданні колегії Держбуду Схему<br>планування Миколаївської області;<br> - розглянути на виїзному засіданні колегії Держбуду проект<br>генерального плану м. Севастополя;<br> - продовжити роботу з оновлення нормативних документів<br>(опрацювання, погодження, підготовка до видання) з урахуванням<br>змін соціально-економічних пріоритетів та змін у законодавстві;<br> - взяти участь у розробленні генерального плану м. Судака АР<br>Крим та схеми планування прилеглої території;<br> - розглянути на засіданні колегії Держбуду діяльність<br>Управління містобудування та архітектури Черкаської обласної<br>державної адміністрації щодо дотримання вимог містобудівного<br>законодавства.<br> <br> 5. Заступнику Голови Держбуду України Ю.Казміруку, Управлінню<br>архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд<br>житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко), Управлінню<br>містобудівної політики (А.Економов), Управлінню економіки та<br>стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова), Управлінню<br>науково-технічної політики та інформаційних технологій у<br>будівництві (Д.Барзилович), Управлінню цінової політики,<br>експертизи та контролю вартості у будівництві (П.Губень),<br>Державній архітектурно-будівельній інспекції України<br>(С.Старовойтов):<br> - за належністю питань забезпечити у II півріччі п.р. участь<br>у подальшому супроводженні у Верховній Раді України проекту Закону<br>України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів)<br>застарілого житлового фонду", участь у виконанні заходів Держбуду<br>з реалізації Програми "Територія якісного життя", затверджених<br>наказом Комітету від 08.06.2005р. N 91 ( <A HREF="206827">v0091667-05</A> ), а також<br>надання інформації про роботу Держбуду з реалізації зазначеної<br>Програми.<br> <br> 6. Заступнику Голови Держбуду України Ю.Казміруку, Управлінню<br>архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд<br>житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко), Управлінню економіки<br>та стратегії розвитку будівельного комплексу (Т.Шарапова),<br>Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у<br>будівництві (П.Губень):<br> - забезпечити участь у розробленні та наданні у липні п.р.<br>матеріалів до Мінагрополітики щодо проекту Державної програми<br>підтримки індивідуального житлового будівництва "Власний дім".<br> <br> 7. Заступнику Голови Держбуду України Ю.Казміруку, Управлінню<br>архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд<br>житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко), ВАТ "КиївЗНДIЕП"<br>(В.Шевельов), ДП "Держархбудінформ" (В.Чеснок):<br> - забезпечити видання ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки.<br>Основні положення", введення їх у дію з 01.10.2005 р., а також<br>проведення у регіонах семінарів з роз'яснення положень нового<br>документа.<br> <br> 8. Заступникам Голови Держбуду України Ю.Казміруку,<br>О.Бондаренку, Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних<br>систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення<br>(О.Авдієнко), Управлінню містобудівної політики (А.Економов),<br>Державній архітектурно-будівельній інспекції (С.Старовойтов):<br> - забезпечити реалізацію заходів Держбуду (наказ від<br>17.06.2005 р. N 99 ( <A HREF="206835">v0099667-05</A> ), спрямованих на виконання Указу<br>Президента України від 01.06.2005 р. N 900/2005 ( <A HREF="201005">900/2005</A> ) "Про<br>першочергові заходи щодо створення сприятливих умов<br>життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями", зокрема<br>щодо безумовного дотримання вимог безперешкодного доступу людей з<br>обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної<br>інфраструктури при проектуванні, будівництві, реконструкції та<br>введенні в експлуатацію будинків і споруд у регіонах.<br> <br> 9. Заступникам Голови Держбуду України Ю.Казміруку,<br>О.Бондаренку, Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних<br>систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення<br>(О.Авдієнко), Управлінню науково-технічної політики та<br>інформаційних технологій у будівництві (Д.Барзилович), НДI<br>будівельного виробництва (В.Балицький):<br> - завершити у II півріччі та підготувати до розгляду у<br>Держбуді нову редакцію галузевої Програми "Енергозбереження у<br>житлово-цивільному будівництві", спрямовану на подальше<br>вдосконалення нормативно-методичної бази та технічних рішень з<br>енергозбереження і наближення їх до європейських стандартів.<br> <br> 10. Заступнику Голови Держбуду України Ю.Казміруку,<br>Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем<br>будинків і споруд житлово-цивільного призначення (О.Авдієнко):<br> - забезпечити погодження та подання проекту Державної<br>комплексної програми "Житло - інвалідам" до Кабінету Міністрів<br>України та супроводження його при розгляді і затвердженні.<br> <br> 11. Заступнику Голови Комітету Ю.Казміруку, Управлінню<br>реставрації та реконструкції історичної забудови (Т.Майстерчук):<br> - завершити розроблення нормативних та методичних документів<br>щодо розроблення науково-проектної документації об'єктів нерухомої<br>культурної спадщини, історико-архітектурних опорних планів,<br>спеціальної науково-проектної документації для визначення ареалів<br>населених місць України, меж та режимів використання зон охорони<br>пам'яток;<br> розробити проекти:<br> - положення про історичне населене місце України;<br> - Закону України "Про охорону архітектурної спадщини<br>України";<br> - порядку проектування, фінансування і здійснення комплексної<br>регенерації районів історичної забудови;<br> забезпечити внесення до Кабінету Міністрів України:<br> - проекту Комплексної програми збереження та використання<br>палацово-паркового комплексу у селищі Вишнівець Збаразького району<br>Тернопільської області на 2005-2010 роки;<br> - проекту розпорядження "Про внесення змін до розпорядження<br>Кабінету Міністрів України від 15.10.04 N 750 "Про затвердження<br>плану заходів щодо упорядження місць, пов'язаних з перебуванням<br>Т.Г.Шевченка, а також упорядження місць, вулиць і площ, яким<br>присвоєно його ім'я";<br> продовжити постійний моніторинг:<br> - реалізації державних програм збереження історичної забудови<br>міст Глухова, Збаража, Кам'янця-Подільського, пам'яток<br>Національного заповідника "Софія Київська";<br> - виконання реставраційно-ремонтних робіт на пам'ятках<br>архітектури, визначених заходами щодо реалізації постанов,<br>розпоряджень та доручень Кабінету Міністрів України.<br> <br> 12. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку:<br> - організувати роботу структурних підрозділів Комітету,<br>організацій сфери управління Держбуду України та базових<br>організацій з науково-технічної діяльності на реалізації таких<br>завдань:<br> - супровід розроблених Держбудом України проектів<br>законодавчих та нормативних актів, які спрямовані на поліпшення<br>умов впровадження інноваційного продукту у будівництво;<br>недопущення необїрунтованого застосування нових будівельних<br>виробів, від яких суттєвим чином залежать безпека та надійність<br>споруд; забезпечення вимог суспільства до експлуатаційних<br>властивостей будинків та споруд, а також прискорення<br>євроінтеграційних процесів;<br> - визначення переліку підприємств, які увійдуть до сфери<br>управління Міністерства у зв'язку з проведенням адміністративної<br>реформи галузі;<br> - продовження роботи з реалізації таких напрямів діяльності<br>будівельного комплексу:<br> - реалізація пріоритетних напрямів інноваційної діяльності,<br>зосередження зусиль та ресурсів;<br> - запровадження обїрунтованих методологічних підходів до<br>формування нормативно-правової бази у будівництві;<br> - запровадження системи технічної легалізації на будівельному<br>ринку України нової продукції будівельного призначення, у тому<br>числі - закордонного виробництва;<br> - забезпечення державної підтримки науково-технічного напряму<br>діяльності галузі щодо підвищення експлуатаційної надійності<br>будинків, споруд та інженерних мереж;<br> - організація системної діяльності щодо підвищення іміджу<br>національного виробника як на будівельному ринку України, так і за<br>її межами;<br> - здійснення заходів щодо підвищення якості (стабільності<br>властивостей, результатів) будівельної продукції, робіт;<br> - легалізація програмного забезпечення та інтелектуальної<br>власності;<br> - формування інформаційного середовища;<br> - поліпшення стану охорони праці та виробничого середовища у<br>галузі будівництва.<br> <br> 13. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку, Управлінню<br>науково-технічної політики та інформаційних технологій у<br>будівництві (Д.Барзилович), керівникам підприємств, установ і<br>організацій сфери управління Держбуду України:<br> - детально проаналізувати обсяги виконаних робіт і реалізації<br>продукції, а також сплати податків та обов'язкових платежів до<br>бюджету всіх рівнів за перше півріччя поточного року та вжити<br>заходів щодо безумовного виконання встановлених завдань на<br>2005 рік.<br> <br> 14. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку, Управлінню<br>науково-технічної політики та інформаційних технологій у<br>будівництві (Д.Барзилович) та Фінансово-економічному управлінню<br>(Т.Щавінська) із залученням інститутів, що входять до сфери<br>управління Комітету, підготувати пропозиції для подання до<br>Мінекономіки та Мінфіну щодо підвищення питомої ваги обсягів<br>бюджетного фінансування галузевої науки з урахуванням значного<br>внеску будівельної галузі у валовий національний продукт.<br> <br> 15. Заступнику Голови Комітету О.Бондаренку, Державній<br>архітектурно-будівельній інспекції України (С.Старовойтов):<br> - з метою підвищення відповідальності суб'єктів будівельної<br>діяльності за використання коштів державного та місцевих бюджетів,<br>коштів державних та комунальних підприємств, установ та<br>організацій забезпечувати організацію роботи з контролю за<br>дотриманням сторонами зобов'язань за договорами підряду про<br>виконання робіт на будівництві об'єктів відповідно до Порядку,<br>визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня<br>2004 року N 609 ( <A HREF="163239">609-2004-п</A> );<br> - з метою створення сприятливого інвестиційного клімату та<br>стимулювання підприємницької діяльності проводити роботу щодо<br>спрощення на окремих об'єктах процедури прийняття в експлуатацію<br>закінчених будівництвом об'єктів;<br> - з метою підвищення відповідальності суб'єктів будівельної<br>діяльності за вчинені правопорушення забезпечити підготовку нової<br>редакції законопроекту про внесення змін до Закону України "Про<br>відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій<br>за правопорушення у сфері містобудування" ( <A HREF="14367">208/94-ВР</A> ) в<br>контексті створення єдиної вертикалі містобудівного та<br>архітектурного контролю та утворення Міністерства будівництва,<br>архітектури та житлово-комунального господарства.<br> <br> 16. Заступнику Голови Комітету В.Гречку, Відділу ліцензування<br>та атестації будівельної діяльності (В.Лісничук):<br> - розробити план дій з розповсюдження сфери діяльності<br>ліцензій на будівельну діяльність, виданих територіальними<br>органами ліцензування у будівельній діяльності, на всю територію<br>України з урахуванням пропозицій управлінь містобудування та<br>архітектури обласних державних адміністрацій, міст Києва і<br>Севастополя;<br> - опрацювати питання щодо доцільності створення вертикалі в<br>ліцензуванні будівельної діяльності з урахуванням пропозицій<br>управлінь містобудування та архітектури обласних державних<br>адміністрацій, міст Києва і Севастополя;<br> - завершити розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів<br>України "Про затвердження Положення про порядок проведення<br>професійної атестації виконавців окремих видів робіт, пов'язаних<br>із створенням об'єктів архітектури".<br> <br> 17. Заступнику Голови Комітету В.Гречку, Сектору<br>зовнішньоекономічних зв'язків (Г.Григоренко):<br> - забезпечувати координацію роботи Комітету з питань<br>міжнародного співробітництва та європейської інтеграції у сферах<br>будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і<br>містобудування; сприяти активізації зовнішньоекономічних зв'язків<br>і входженню на зовнішні ринки підприємств, установ та організацій<br>будівельного комплексу.<br> <br> 18. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, Управлінню<br>організаційно-аналітичного забезпечення апарату (М.Омельяненко)<br>вжити заходів щодо:<br> - продовження роботи із впровадження в практику роботи<br>центрального апарату сучасних інформаційних технологій<br>управлінської діяльності;<br> - організаційного забезпечення роботи Громадської колегії при<br>Голові Держбуду України та її Секретаріату;<br> - продовження практики інформування суб'єктів будівельної<br>діяльності та громадськості про стан формування та реалізації<br>державної житлової політики, державної науково-технічної та<br>економічної політики у сферах містобудування, архітектури,<br>будівництва та промисловості будівельних матеріалів;<br> - вдосконалення організаційних засад співпраці Держбуду з<br>Верховною Радою України та структурами її Секретаріату щодо<br>формування та актуалізації законодавчої бази з будівельної<br>діяльності.<br> <br> 19. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті,<br>Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська):<br> - зобов'язати керівників підприємств, установ, організацій,<br>що належать до сфери управління Комітету, взяти під особистий<br>контроль фінансово-господарську діяльність підприємств, приділивши<br>увагу недопущенню фінансових порушень та посиленню контролю за<br>збереженням державного майна, цільовим використанням державних та<br>бюджетних коштів, посиленню ролі бухгалтерського обліку як одного<br>із механізмів контролю.<br> <br> 20. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, Відділу<br>кадрів (Н.Осяєва), Управлінню організаційно-аналітичного<br>забезпечення апарату (М.Омельяненко) та Фінансово-економічному<br>управлінню (Т.Щавінська):<br> - провести у II півріччі 2005 року функціональне обстеження<br>центрального апарату Комітету.<br> <br> 21. Першому заступнику Голови Комітету А.Беркуті, Відділу<br>кадрів (Н.Осяєва):<br> - з метою формування професійного кадрового потенціалу<br>Держбуду України забезпечити залучення на державну службу<br>висококваліфікованих спеціалістів, формування дієздатного<br>кадрового потенціалу та залучення молоді на державну службу:<br> - підвищити вимоги до кандидатів на посади державних<br>службовців центрального апарату Комітету, зокрема щодо їх<br>професійності, знання ними законодавства України, здатності<br>надавати кваліфіковані адміністративні послуги в умовах<br>відкритості і прозорості, володіння державною мовою;<br> - забезпечити недопущення фактів суб'єктивізму в доборі,<br>просуванні по службі державних службовців, забезпечити відкритий<br>та прозорий механізм прийняття на державну службу;<br> - забезпечити налагодження співпраці з профільними<br>навчальними закладами щодо залучення їх випускників до роботи як у<br>центральному апараті, так і на підприємствах, установах та<br>організаціях сфери управління Комітету;<br> - забезпечити проведення щорічних аналізів<br>професійно-кваліфікаційного складу державних службовців Комітету<br>(з урахуванням виконання встановлених кваліфікаційних вимог за<br>посадами та визначення незадоволеної потреби у фахівцях певних<br>кваліфікаційних рівнів, спеціальностей і спеціалізацій) з метою їх<br>подальшого навчання.<br> <br> 22. Заступникам Голови Комітету, керівникам структурних<br>підрозділів центрального апарату Комітету, підприємств, установ та<br>організацій, що належать до сфери управління Держбуду України,<br>забезпечити неухильне та своєчасне виконання нормативно-правових<br>актів чинного законодавства України, наказів Держбуду України,<br>спрямованих на попередження негативних явищ, пов'язаних з проявами<br>корупційних та неправомірних діянь, а також Плану заходів Держбуду<br>України із зазначеного питання.<br> <br> 23. Заступникам Голови Комітету, керівникам структурних<br>підрозділів:<br> - підвищити рівень вимогливості до працівників апарату<br>Держбуду України, зокрема в частині застосування до винних у<br>порушенні встановлених строків виконання завдань, визначених<br>актами законодавства, дорученнями Президента України, Уряду,<br>депутатських запитів і звернень та звернень громадян, відповідних<br>заходів дисциплінарного впливу;<br> - посилити контроль за виконанням доручень Президента<br>України, Уряду, розглядом депутатських запитів і звернень та<br>звернень громадян. Започаткувати заслуховування звітів керівників<br>структурних підрозділів з цього питання на апаратних нарадах;<br> - забезпечити під час проведення узгодження проектів<br>нормативно-правових актів у міністерствах та інших центральних<br>органах виконавчої влади активну роботу з роз'яснення положень<br>проектів документів, усунення розбіжностей, що виникають,<br>відповідно до Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України,<br>затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня<br>2000 р. N 915 ( <A HREF="70511">915-2000-п</A> ).<br> <br> Член Колегії,<br> головуючий на засіданні А.Беркута</FONT></PRE><br>