ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
ПО ЗАПАСАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН ПРИ ДЕРЖКОМГЕОЛОГІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З

N 29 від 02.08.96 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 листопада 1996 р.
vd960802 vn29 за N 652/1677

Про затвердження Порядку визначення вартості робіт
по проведенню державної експертизи та оцінки запасів
корисних копалин

Відповідно до статті 45 Кодексу України "Про надра"
( 132/94-ВР ) та пункту 19 Положення про порядок проведення
державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 22 грудня 1994 р.
N 865 ( 865-94-п ), пункту 10 Положення про Державну комісію по
запасах корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 5 вересня 1992 р. N 526 ( 526-92-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок визначення вартості робіт по проведенню
державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, що
додається.
2. Начальнику відділу економіки мінеральної сировини ДКЗ
(Панкратову І.М.) подати Порядок визначення вартості робіт по
проведенню державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин
на реєстрацію до Мінюсту України.
3. Провідному гідрогеологу (Зиряновій К.С.) за заявками
підприємств і організацій надсилати Порядок визначення вартості
робіт по проведенню державної експертизи та оцінки запасів
корисних копалин для використання при проведенні
геологорозвідувальних робіт.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова ДКЗ України В.І.Ловинюков

Затверджено
наказом Голови ДКЗ України
02 серпня 1996 р. N 29
Порядок
визначення вартості робіт по проведенню державної
експертизи та оцінки запасів корисних копалин
1. Цей Порядок розроблено відповідно до Кодексу України "Про
надра" ( 132/94-ВР ), Положення про Державну комісію України по
запасах корисних копалин при Державному комітеті України по
геології і використанню надр (ДКЗ) ( 526-92-п ), Положення про
порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних
копалин ( 865-94-п ) та інших нормативних актів України.
2. Вартість робіт ДКЗ визначається на основі мінімальної
вартості експертизи матеріалів геолого-економічної оцінки родовища
корисних копалин, яка потребує найменших трудовитрат експертів і
членів ДКЗ.
3. Мінімальна вартість основної експертизи матеріалів
геолого-економічної оцінки родовища корисних копалин визначається
через трудовитрати експерта, кваліфікаційний рівень якого береться
відповідним головному спеціалісту ДКЗ, з окладом, визначенним
згідно з законодавством (додаток N 1). Трудовитрати на виконання
такої експертизи визначаються як сума витрат часу на вирішення
питань, які повинні вивчатись і письмово викладатись в експертному
висновку (додаток N 2).
Мінімальна вартість експертизи перераховується при зміні
розмірів оплати праці і затверджується наказом ДКЗ.
4. Основна експертиза матеріалів геолого-економічної оцінки
запасів корисних копалин включає визначення достовірності
розвіданих запасів корисних копалин і наявних у них корисних
компонентів, їх речовинного складу і технологічних властивостей,
гірничо-геологічних, гідрогеологічних та інших умов залягання,
кондицій на мінеральну сировину для підрахунку кількості та оцінки
якості запасів корисних копалин, ступеня їх вивченості та
підготовленості до розробки, а також промислового значення на
основі дослідження та аналізу матеріалів геологічного вивчення
родовища, аналітичного опрацювання, узагальнення окремих
експертних досліджень та підготовку висновку в цілому по об'єкту
експертизи.
Для визначення вартості основної експертизи матеріалів
геолого-економічної оцінки окремого родовища використовуються
поправочні коефіцієнти до мінімальної вартості основної
експертизи, які наведені в додатку N 3. Вартість основної
експертизи чи технічної перевірки підрахунку запасів обчислюється
шляхом множення мінімальної вартості експертизи на суму з 5-ти
окремих поправочних коефіцієнтів.
5. Спеціальна експертиза складових частин геолого-економічної
оцінки запасів корисних копалин включає дослідження і аналіз
результатів робіт спеціалізованого характеру, маючих принципове
значення для обгрунтування достовірності геологічних побудов і
оцінки підготовленості родовищ до промислового освоєння
(геофізичні або аналітичні роботи, технологічні випробування
мінеральної сировини, гідрогеологічні, гірничо-геологічні або
екологічні умови розробки родовищ, комерційна оцінка ефективності
інвестицій у промислове освоєння родовища і т.ін.).
Вартість спеціальної експертизи визначається множенням
вартості основної експертизи на поправочний коефіцієнт,
встановлений згідно з додатком N 4.
6. Кількість спеціальних експертиз по об'єкту експертизи і
оцінки запасів визначається ДКЗ відповідно до складу виконаних
геологорозвідувальних робіт спеціалізованого характеру, які мають
принципове значення для обгрунтування достовірності, кількості та
якості запасів корисних копалин і визначення підготовленості до
промислового освоєння.
7. Вартість робіт з експертизи матеріалів геолого-економічної
оцінки окремого родовища дорівнює сумі вартостей основної і
спеціальної експертиз.
8. Загальна вартість робіт, що виконуються згідно з окремим
договором, враховує витрати, пов'язані з
організаційно-господарською діяльністю ДКЗ і визначається
множенням вартості робіт з експертизи матеріалів
геолого-економічної оцінки родовища на коефіцієнт повних витрат
ДКЗ.
9. Величина коефіцієнта повних витрат визначається на річний
або більший період як відношення загальних витрат ДКЗ до вартості
робіт з експертизи на той же період.
10. Загальні витрати ДКЗ на наступний період визначаються на
основі кошторису майбутніх витрат, який складається за формою,
приведеною в додатку N 5.
Фонд оплати праці визначається згідно із штатним розписом ДКЗ
на затверджену Держкомгеології України чисельність і структуру, з
окладами, встановленими відповідно до законодавства.
Податки і обов'язкові платежі обчислюються згідно з
законодавством.
Витрати на оренду та інші послуги визначаються згідно з
укладеними договорами.
Кількість службових відряджень визначається згідно з планами
науково-технічного співробітництва ДКЗ з відповідними органами
інших держав, суб'єктами науково-технічної діяльності України та
надрокористувачами.
Витрати включають також організаційне та інформаційне
забезпечення експертних робіт, у тому числі облік і аналіз
результатів експертизи засобами комп'ютерної техніки та інші
потреби забезпечення державної експертизи.
Кошторис витрат ДКЗ на наступний рік затверджується головою
ДКЗ.
11. Вартість робіт з експертизи на проектний період
визначається на основі Графіка проведення державної експертизи
матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин,
який складається за формою, наведеною в додатку N 6. Графік
розробляється на основі заявок надрокористувачів на проведення
експертизи і оцінки запасів корисних копалин. Проектна вартість
основних і спеціальних експертиз розраховується по кожному
родовищу згідно з додатком N 3 на основі прогнозних оцінок
факторів, які обумовлюють трудовитрати на експертизу. Форма
розрахунку планової вартості робіт з експертизи матеріалів
геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин наведена в
додатку N 7.
12. Основним юридичним документом, який регламентує
відносини між замовником і ДКЗ щодо проведення державної
експертизи і оцінки запасів корисних копалин, є договір на її
проведення (додаток N 8).
13. За погодженням сторін до вартості робіт, розрахованої
згідно з цим Порядком, можуть додаватись затрати на службові
відрядження експертів.
Додаток N 1
до Порядку визначення вартості
робіт по проведенню державної
експертизи та оцінки запасів
корисних копалин
Розрахунок мінімальної вартості основної експертизи
матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ
корисних копалин
————————————————————————————————————————————————————————————————
Професійний базовий|Витрати ча- |Кількість|Поденна |Мінімальна
рівень експерта |су на експе-|робочих |вартість|вартість ек-
———————————————————|ртизу прос- |днів у |роботи |спертизи ма-
Посада |Посадовий|того геоло- |місяці, |експер- |теріалів од-
|оклад, |гічного зві-|середньо-|та, грн.|ного звіту,
|грн. |ту, дні |річна | | грн.
————————————————————————————————————————————————————————————————
Гол.геолог
(гідро-
геолог)
————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 2
до Порядку визначення вартості
робіт по проведенню державної
експертизи та оцінки запасів
корисних копалин
Розрахунок трудовитрат на виконання експертизи з
мінімальною вартістю
——————————————————————————————————————————————————————————————————
NN| Найменування етапів експертизи |Витрати часу
пп| | (дні)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Загальне ознайомлення з матеріалами (обгрунтування 0,1
доцільності постановки, узгодження та мета робіт),
відповідність їх законодавству України

2 Наявність видів досліджень відповідно до існуючих 0,1
методик оцінки запасів, інших нормативних докумен-
тів

3 Визначення відповідності прийнятої розвідувальної 0,2
мережі виробок і опробування даному типу родовища
і ступеню його геолого-технологічної складності

4 Відповідність уявлень авторів щодо геологічної бу- 0,2
дови і мінливості якісних показників фактичному
матеріалу

5 Відповідність техніки і технології опробування 0,3
природним особливостям корисної копалини та її
просторової мінливості

6 Аналіз порейсового виходу керну; визначення некон- 0,2
диційних інтервалів і перетинів

7 Визначення показності місць відбору технологічних 0,3
проб і пробного видобутку

8 Топографічна забезпеченість робіт 0,1

9 Оцінка контрольного і арбітражного опробування 0,3
лабораторного контролю

10 Оцінка можливого впливу розробки родовища на 0,3
екологічний стан навколишнього середовища та
аналіз ефективності запропонованих заходів

11 Визначення достатності застосованих технічних 0,1
засобів буріння, опробування, обробки проб, а
також вимірювальних приладів

12 Визначення обгрунтованості блокування запасів 0,3

13 Оцінка повноти та достовірності первинної доку- 0,2
ментації свердловин та інших гірничих виробок,
доцільності розміщення проб

14 Відповідність прийнятої методики підрахунку 0,3
запасів та застосованих підрахункових парамет-
рів геологічній будові родовища

15 Складення експертного висновку 0,8

16 Внесення доповнень до експертного висновку піс- 0,2
ля робочого засідання ДКЗ
Всього 4,0
Додаток N 3
до Порядку визначення вартості
робіт по проведенню державної
експертизи та оцінки запасів
корисних копалин
Визначення поправочних коефіцієнтів до мінімальної
вартості основної експертизи
——————————————————————————————————————————————————————————————————
NN|Фактори, що обумовлюють| Числові значення поправочних
пп|трудовитрати на експер-| коефіцієнтів
|тизу |———————————————————————————————————————
| | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 2,2
| |———————————————————————————————————————
| | Ознаки, які визначають величину
| | поправочних коефіцієнтів
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Складність геологічної Група складності геологічної будови
будови родовища корис- родовища відповідно до Класифікації
них копалин запасів
1.1. Для родовищ твердих корисних ко-
палин, підземних вод і гідромінераль-
ної сировини
1 2 3 4
1.2. Для родовищ нафти та газу і ву-
гілля
- 1 2 3

2 Кількість тіл корисних Кількість тіл корисних копалин з ок-
копалин з окремим під- ремим підрахунком запасів
рахунком запасів до 3 4-10 11-17 більше 17

3 Особливості якості ко- 3.1. Для родовищ металів і нерудної
рисних копалин сировини, по яких підраховуються і
оцінюються запаси руди і вміст корис-
них компонентів - сума технологічних
типів корисних копалин основних і по-
путніх корисних компонентів
до 2 3-4 5-6 більше 6
3.2. Для інших родовищ нерудної сиро-
вини - сума оцінених напрямів (галу-
зей) використання корисних копалин
до 3 4-5 6-7 більше 7
3.3. Для вугілля і горючих сланців -
сума технологічних груп корисних ко-
палин, основних і попутніх корисних
копалин і компонентів
до 2 3-4 5-6 більше 6
3.4. Для підземних вод і гідроміне-
ральної сировини сума оцінених напря-
мів використання корисних копалин
1 2 3-4 більше 4
3.5. Для родовищ нафти і газу - сума
основних і попутніх корисних копалин
та компонентів
до 2 3-4 5-6 більше 6

4 Народногосподарське Родови- Родови- Родови- Родовища
значення корисних копа- ща кори- ща неме- ща чор- вуглевод-
лин сних ко- талів, них, ко- нів, кам'я-
палин бурого льоро- ного вугіл-
місцево- вугілля, вих, ля, антра-
го зна- підзем- рідкіс- цитів, бла-
чення і них вод но-земе- городних,
торфу і гідро- льних розсіяних
мінера- металів металів,
льної ювелірної,
сировини ювелірно-
виробної,
оптичної
та п'єзооп-
тичної си-
ровини, ра-
діоактивних
металів

5 Стан розвідки і промис- Поперед- Первинна Додатко- Додаткова
лового освоєння родови- ня екс- експер- ва екс- експертиза
ща. Вид експертизи пертиза тиза ге- пертиза геологое-
геологі- ологіч- геолого- кономічної
чних ма- них ма- економі- оцінки ро-
теріалів теріалів чної довища при
з апро- з оцін- оцінки значному
бацією кою за- родовища непідт-
запасів пасів за ре- вердженні
корисних корисних зульта- запасів.
копалин копалин тами Контрольна
чи без за ре- дослід- експертиза
неї зульта- но-про-
тами мислової
ГРР; чи про-
встанов- мислової
лення розробки
кондицій або до-
на міне- розвідки
ральну
сировину

Примітка: Якщо кількісні показники факторів, що обумовлюють
трудовитрати на експертизу, значно перевищують приведені
в додатку N 3, допускається визначення поправочних
коефіцієнтів шляхом прямолінійної інтерполяції.
Допускається проведення двох або більше основних
експертиз, якщо одночасно з підрахунком запасів
визначаються питання методики геологорозвідувальних
робіт або ТЕО кондидицій на мінеральну сировину.
Приклад визначення поправочних коефіцієнтів до
мінімальної вартості основної експертизи
На експертизу подані матеріали додаткової геолого-економічної
оцінки за результатами промислової розробки родовища залізної
руди. За складністю геологічної будови родовище віднесено до
другої групи; складається з трьох рудних тіл з окремим підрахунком
запасів та з трьома технологічними типами руд основних і попутних
компонентів.
——————————————————————————————————————————————————————————————————
NN| Фактори |Показник | Поправочний
пп| |фактора | коефіцієнт
| | | за фактором
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1 Група складності геологічної будови
родовища 2 1,0

2 Кількість тіл корисних копалин з
окремим підрахунком запасів 3 0,4

3 Особливості якості корисних копалин
родовища. Сума технологічних типів
руд основних і попутних компонентів 3 1,0

4 Народногосподарське значення корисних чорні
копалин метали 1,6

5 Стан розвідки і промислового освоєння промислова 1,6
родовища. Вид експертизи розробка,
додаткова

6 Сума 5,6
Додаток N 4
до Порядку визначення вартості
робіт по проведенню державної
експертизи та оцінки запасів
корисних копалин
Поправочні коефіцієнти до вартості основної
експертизи, для визначення вартості спеціальної
експертизи
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Напрям експер-| Ознаки визначення коефіцієнтів до | Граничні
тизи | вартості основної експертизи | значення
| | коефіці-
| | єнтів
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1.Технологічна 1.1. При наявності одного корисного ком- 0,5-0,8
понента, досвіду промислової пе-
перобки і використання мінеральної
сировини, щодо нескладних технологічних
властивостей, визначених переважно у
лабораторних умовах
1.2. При наявності 2-3 корисних компо- 0,8-1,0
нентів або 2-3 технологічних типів
корисних копалин; випробуванні си-
ровини у декількох напрямах використан-
ня з вивченням технологічних властивос-
тей у польових, лабораторних і напів-
промислових або заводських умовах з ви-
значенням якісних показників продукції
1.3. При багатокомпонентному складі і 1,3-2,0
наявності чотирьох або більше тех-
нологічних типів корисних копалин,
декількох технологічних процесах, зап-
ровадженні технологічного картування
для оконтурювання балансових запасів,
проведенні технологічних випробувань у
заводських умовах з визначенням якісних
і економічних показників ефективності
технологічних схем

2.Гідрогеоло- 2.1. При простих гідрогеологічних, 0,5-0,8
гічна, інже- інженерно-геологічних і екологіч-
нерно-гео- них умовах
логічна,
екологічна, 2.2. При складних гідрогеологічних, 0,8-1,2
геофізична інженерно-геологічних і екологіч-
та інші них умовах, що можуть призводити
до зміни природного ландшафту, режиму
поверхневих і підземних вод, забруднен-
ня повітряного і водного басейнів, карс-
тоутворення, зсувів, інших негативних
явищ
2.3. При дуже складних гідрогеологіч- 1,2-1,5
них, інженерно-геологічних і еко-
логічних умовах розробки родовища,
що можуть призводити до зміни хімічного
складу підземних вод, осушення поверхні
або заболочення, просадки грунтів, ви-
лучення земель з господарського корис-
тування та інше; застосування спеціаль-
них заходів (водопониження, будівництво
дамб, відведення річок і таке інше)

3.Техніко- 3.1. Кондиції обгрунтовані укрупненими 0,5-0,8
економічне розрахунками на основі доведеної
обгрунту- аналогії з родовищем, що розробля-
вання ється, або за умовами технічного завда-
кондицій ння
3.2. Кондиції і коефіцієнти вилучення 0,8-1,0
мінерального продукту обгрунтова-
ні прямими розрахунками відповідно
до типової методики ДКЗ з залученням
фактичних показників розробки родовищ-
аналогів
3.3. Кондиції і коефіцієнти вилучення 1,0-2,0
корисної копалини обгрунтовані за
допомогою нетипових методик на ос-
нові комп'ютерних програм, техніко-еко-
номічних показників експлуатації зару-
біжних аналогів родовищ цінних та дефі-
цитних корисних копалин

4.Гірничо-ге- 4.1. При простих гірничо-геологічних 0,5-0,8
ологічна умовах розробки родовища - негли-
бокому заляганні і простій морфо-
логії покладів корисних копалин, стій-
ких вміщуючих породах баз проміжних
розкривних порід, тектонічно непоруше-
ному заляганні і простих гідрогеологіч-
них умовах
4.2. При складних гірничо-геологічних 0,8-1,0
умовах - складній морфології пок-
ладів, наявності тектонічних зру-
шень, заводнених родовищ з нестійкими
грунтами та іншими негативними харак-
теристиками.

Примітка: Якщо профіль необхідної експертизи не збігається з
приведеними в додатку N 4, то поправочні коефіцієнти
визначаються за найбільш відповідною експертизою.
Додаток N 5
до Порядку визначення вартості
робіт по проведенню державної
експертизи та оцінки запасів
корисних копалин
Кошторис витрат ДКЗ на _________ рік
1. Основна заробітна плата.
2. Додаткова заробітна плата.
3. Відрахування на державне (обов'язкове) соціальне
страхування.
4. Відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне
страхування (до Пенсійного фонду України).
5. Відрахування до Фонду сприяння зайнятості.
6. Придбання матеріалів, інструментів, пристроїв та інших
засобів і предметів праці.
7. Поточний ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування
основних фондів.
8. Транспортне обслуговування.
9. Службові відрядження.
10. Оплата робіт (послуг) консультаційного та інформаційного
характеру.
11. Амортизаційні відрахування.
12. Відрахування до Фонду Чорнобиля.
13. Відрахування на фінансування дорожного господарства.
14. Відрахування в Державний іноваційний фонд.
15. Відрахування в Фонд охорони праці.
16. Витрати, пов'язані з оплатою послуг кредитно-фінансових
установ, включаючи плату за розрахункове обслуговування, облік
боргових вимог і зобов'язань, включаючи цінні папери,
поштово-телеграфні послуги та інші витрати, пов'язані з грошовим
обігом.
17. Витрати на виготовлення і придбання бланків цінних
паперів.
Всього основних витрат
Накладні витрати
Основні і накладні витрати
Прибуток
Всього за кошторисом
Додаток N 6
до Порядку визначення вартості
робіт по проведенню державної
експертизи та оцінки запасів
корисних копалин
Графік проведення державної експертизи матеріалів
геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин
на _____________ рік

——————————————————————————————————————————————————————————————————
NN|Назва родовища|Корисна копалина|Надрокористувач,|Планові строки
пп| | |який подав мате-|——————————————
| | |ріали |надход-|розг-
| | | |ження |ляду
——|——————————————|————————————————|————————————————|———————|——————
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 7
до Порядку визначення вартості
робіт по проведенню державної
експертизи та оцінки запасів
корисних копалин
Розрахунок планової вартості робіт з експертизи
матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ
корисних копалин на ___________________ рік
—————————————————————————————————————————————————————————————————
| Назва родовища |Вартість |Вартість |Всього по
NN| |основної |спеціальної |експертизі
пп| |експертизи|експертизи | (грн.)
| | (грн.) | (грн.) |
——|———————————————————————|——————————|—————————————|—————————————
1 | 2 | 3 | 4 | 5
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 8
до Порядку визначення вартості
робіт по проведенню державної
експертизи та оцінки запасів
корисних копалин
Договір
на проведення державної експертизи та оцінки запасів
корисних копалин

м.Київ "___" __________ 199_ р.
Державна комісія України по запасах корисних копалин (далі -
ДКЗ) в особі голови ________________________________________, який
діє на підставі Положення про ДКЗ, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1992 р. N 526, з одного
боку, що далі йменується Виконавець, і ___________________________
__________________________________________________________________
(найменування підприємства чи установи надрокористувача)
__________________________________________________________________
в особі __________________________________________________________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що далі йменується Замовник, який діє на підставі ________________
з другого боку, уклали цей договір про наступне:
Предмет договору
1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе виконання
робіт щодо проведення державної експертизи та оцінки запасів
корисних копалин _________________________________________________
__________________________________________________________________
родовища, згідно з Положенням про порядок проведення державної
експертизи та оцінки запасів корисних копалин (далі - Положення),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня
1994 р. N 865.
Порядок виконання робіт
2. Згідно з Положенням проведення державної експертизи
оцінки запасів ДКЗ здійснює за допомогою експертів. Рішення ДКЗ
приймається на пленарному засіданні і оформляється протоколом за
встановленою формою. У разі, коли подані на експертизу матеріали
не дозволяють достовірно оцінити кількість і якість корисних
копалин, їх промислове значення, гірничо-геологічні,
гідрогеологічні та інші умови залягання, ДКЗ утримується від
оцінки запасів корисних копалин і всі матеріали повертаються
користувачам надр, які їх подали (п.24 Положення).
Порядок здавання та приймання робіт
3. Протокол засідання ДКЗ з постановою про встановлення
кондицій на мінеральну сировину, визначення кількості, якості та
ступеня вивченості запасів корисних копалин, або з відмовою оцінки
запасів за причинами, викладеними в п.2, є документом, що свідчить
про виконання робіт, вказаних в цьому договорі. Документи, що
свідчать про відправлення примірників протоколу Замовникові, є
актами здавання-приймання робіт.
Розрахунки за виконані роботи
4. Вартість робіт, вказаних в п.1, складає __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
згідно з розрахунком, який додається. Порядок визначення вартості
робіт встановлюється ДКЗ України (п.19 Положення).
5. За погодженням сторін до суми, вказаної в п.4,
встановлюється надбавка (за виконання термінових та позачергових
робіт, не передбачених календарним планом, то виконання інших
додаткових умов Замовника) або знижка у розмірі __________________
Всього за договором _________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
що підлягає попередній оплаті Замовником.
6. Вартість робіт, зазначена в п.4 цього договору,
перераховується і сплачується Замовником, якщо у період виконання
робіт за договором (до пленарного засідання ДКЗ) відбуваються
зміни у рівні оплати праці згідно з чинним законодавством про
оплату праці.
Строки виконання договору
7. Датою початку робіт по виконанню цього договору є дата
зарахування на розрахунковий рахунок ДКЗ попередньої оплати
Замовником. Якщо до цього часу в ДКЗ не надійшли всі матеріали
геолого-економічної оцінки родовища, то датою початку робіт є дата
надходження останнього документа.
8. Термін виконання робіт з урахуванням їх складності та
готовності геологічних матеріалів встановлюється _________________
місяці.
Відповідальність сторін
9. Виконавець несе відповідальність за рівень наукової
обгрунтованості, об'єктивності і комплексності експертизи запасів
корисних копалин та відповідності прийнятих рішень чинному
законодавству в галузі надрокористування.
10. Замовник несе відповідальність за повноту і комплексність
геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин і
достовірність геологічних матеріалів, які подаються на розгляд
Виконавцю.
Адреси і розрахункові рахунки сторін
11. ДКЗ України _____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
12. Замовник ________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
13. Спори з питань щодо виконання цього договору
розглядаються судом, арбітражним судом або третейським судом у
порядку, встановленому законодавством України.
14. Цей договір складається у 2-х примірниках, які мають
однакову юридичну силу: один зберігається у Виконавця, другий - у
Замовника.
Виконавець Замовник
М.П. М.П.
Додаток N 9
до Порядку визначення вартості
робіт по проведенню державної
експертизи та оцінки запасів
корисних копалин
Додаток до договору N ________________
від "___" ___________________ 199__ р.
(є невід'ємною частиною договору)
Розрахунок
вартості робіт, які виконуються згідно з договором
1. Вартість основної експертизи
——————————————————————————————————————————————————————————————————
NN| Назва фактора, який обу- |Показ- |Попра- |Мінімаль-|Повна вар-
пп| мовлює трудовитрати |ник фа-|вочний |на варті-|тість ос-
| |ктора |коеф. |сть екс- |новної
| |(дод.3)|за фак-|пертизи |експертизи
| | |тором |(грн.) | (грн.)
| | |(дод.3)| |
——|——————————————————————————|———————|———————|—————————|——————————
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
——————————————————————————————————————————————————————————————————
1. Група складності геологіч-
ної будови родовища
2. Кількість тіл корисних ко-
палин з окремим підрахун-
ком запасів
3. Особливості якості корис-
них копалин
4. Народногосподарське зна-
чення корисних копалин
5. Стан розвідки і промисло-
вого освоєння об'єкта.
Вид експертизи
6. Сума:
——————————————————————————————————————————————————————————————————
2. Вартість спеціальних експертиз
——————————————————————————————————————————————————————————————————
NN| Вид експертизи |Вартість|Поправоч-|Повна вар-
пп| |основної|ний кое- |тість спе-
| |експер- |фіцієнт |ціальної
| |тизи |(дод.4) |експертизи
——————————————————————————————————————————————————————————————————
3. Розрахункова вартість робіт ДКЗ з урахуванням коефіцієнта
повних затрат
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Сума вартостей основних| Коефіцієнт повних |Розрахункова вартість
і спеціальних експертиз| затрат (грн.) |робіт за договором
(грн.) | | (грн.)
——————————————————————————————————————————————————————————————————
4. Розрахункова вартість робіт за договором
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Начальник відділу ДКЗ
Провідний геолог
Економіст