Приказ 402. Об утверждении Инструкции об установлении и взыскании платы за сброс промышленных и других сточных вод у системы канализации населенных пунктов и Правил прием сточных вод предприятий в коммунальные и ведомственные системы канализации населенных пункт


<PRE><br> ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ<br> ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ<br> Н А К А З<br> <br> N 37 від 19.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві<br> м. Київ юстиції України<br> 26 квітня 2002 р.<br> за N 402/6690<br> <br> Про затвердження Інструкції про встановлення та<br> стягнення плати за скид промислових та інших<br> стічних вод у системи каналізації населених<br> пунктів та Правил приймання стічних вод<br> підприємств у комунальні та відомчі системи<br> каналізації населених пунктів України<br> <br> Відповідно до Закону України від 25.06.91 "Про охорону<br>навколишнього природного середовища" ( <A HREF="3008">1264-12</A> ) і постанов<br>Кабінету Міністрів України від 01.03.99 N 303 ( <A HREF="52705">303-99-п</A> ) "Про<br>затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення<br>навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" із<br>змінами і доповненнями та від 25.03.99 N 465 ( <A HREF="53218">465-99-п</A> ) "Про<br>затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення<br>зворотними водами" для проведення єдиної екологічної політики з<br>питань охорони навколишнього природного середовища, упорядкування<br>укладення договорів з підприємствами на послуги каналізації та<br>стягнення плати за скид промислових стічних вод у системи<br>каналізації населених пунктів Н А К А З У Ю:<br> 1. Затвердити Інструкцію про встановлення та стягнення плати<br>за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації<br>населених пунктів (далі -Інструкція) та Правила приймання стічних<br>вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації<br>населених пунктів України ( <A HREF="101371">z0403-02</A> ) (далі - Правила), що<br>додаються.<br> 2. Управлінню реформування та розвитку<br>водопровідно-каналізаційного господарства (О.О. Мільнер)<br>забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до<br>Міністерства юстиції України.<br> 3. Республіканському комітету по житлово-комунальному<br>господарству Автономної Республіки Крим, управлінням<br>житлово-комунального господарства обласних державних<br>адміністрацій, Севастопольському міському комунальному управлінню,<br>ВАТ АК "Київводоканал":<br> у першому півріччі 2002 року привести місцеві Правила<br>приймання стічних вод підприємств у комунальні (відомчі) системи<br>каналізації населених пунктів у відповідність до Правил<br>( <A HREF="101371">z0403-02</A> ) та Інструкції, затверджених цим наказом.<br> 4. Вважати такими, що втратили чинність, Інструкцію про<br>платежі за забруднення навколишнього природного середовища<br>комунальними та відомчими водопроводами та каналізаціями населених<br>пунктів України і Правила приймання стічних вод підприємств у<br>комунальні та відомчі системи каналізації міст та селищ України,<br>затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 30.12.92 N 80<br>( <A HREF="94888">v0080303-92</A> ).<br> 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника<br>Голови Комітету Семчука Г.М.<br> <br> Голова комітету В.І. Череп<br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Держбуду України<br> 19 лютого 2002 року N 37<br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 26 квітня 2002 р.<br> за N 402/6690<br> ІНСТРУКЦІЯ<br> про встановлення та стягнення плати за скид промислових та<br> інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів<br> 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> 1.1. Дану Інструкцію розроблено відповідно до положень Закону<br>України "Про охорону навколишнього природного середовища"<br>( <A HREF="3008">1264-12</A> ), Водного кодексу України ( <A HREF="21295">213/95-вр</A> ), Основних<br>напрямів державної політики України у галузі охорони довкілля,<br>використання природних ресурсів та забезпечення екологічної<br>безпеки, затверджених Постановою Верховної Ради України від 5<br>березня 1998 року N 188/98-ВР ( <A HREF="42111">188/98-вр</A> ), на виконання<br>постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року N 303<br>( <A HREF="52705">303-99-п</A> ) "Про затвердження Порядку встановлення нормативів<br>збору за забруднення навколишнього природного середовища і<br>стягнення цього збору" із змінами і доповненнями (далі - Порядок).<br> 1.2. Інструкція встановлює єдиний на території України<br>порядок встановлення та стягнення плати за скиди промислових та<br>інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів і<br>поширюється на комунальні підприємства<br>водопровідно-каналізаційного господарства міст і селищ України та<br>інші підприємства, що мають на балансі системи місцевого<br>водопроводу та каналізації (далі - Водоканали), та на всі<br>підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й<br>відомчої належності, які скидають свої стічні води в системи<br>каналізації населених пунктів (далі - Підприємства).<br> 1.3. Порядком передбачено, що:<br> Водоканали здійснюють скиди у водні об'єкти очищених стічних<br>вод з умістом забруднюючих речовин у відповідності до лімітів, що<br>встановлюються органами Мінекоресурсів України, та сплачують збір<br>за забруднення навколишнього природного середовища згідно з<br>Порядком та Інструкцією про порядок обчислення та сплати збору за<br>забруднення навколишнього природного середовища, затвердженою<br>наказом Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної<br>безпеки та Державної податкової адміністрації України від 19.07.99<br>N 162/379 ( <A HREF="58814">z0544-99</A> ), із змінами та доповненнями, унесеними<br>наказами Мінекоресурсів та ДПА України від 27.01.2000 N 24/37<br>( <A HREF="108592">z0091-00</A> ) та від 28.02.2001 N 75/76 ( <A HREF="78736">z0245-01</A> ) (далі -<br>Інструкція Мінекоресурсів та ДПА);<br> Підприємства скидають стічні води в системи комунальної чи<br>відомчої каналізації та сплачують їм за послуги водовідведення<br>відповідно до договорів з Водоканалами. Договори укладають на<br>підставі місцевих Правил приймання стічних вод підприємств у<br>систему каналізації міста (далі - місцеві Правила приймання),<br>Правил користування системами комунального водопостачання та<br>водовідведення в містах і селищах України, затверджених наказом<br>Держжитлокомунгоспу України від 01.07.94 N 65 ( <A HREF="14834">z0165-94</A> ),<br>зареєстрованих у Мін'юсті України 22.07.94 за N 165/374 (далі -<br>Правила користування), та цієї Інструкції.<br> Підприємства повинні повністю покрити всі витрати Водоканалу,<br>пов'язані з транспортуванням і очищенням стічних вод та<br>справлянням збору за забруднення навколишнього природного<br>середовища (далі - збір). При недотриманні вимог договору та<br>місцевих Правил приймання сплатити Водоканалу плату за скид<br>понаднормативних забруднень, а також відшкодувати збитки,<br>заподіяні через порушення режиму скиду і допустимих концентрацій<br>забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються<br>Підприємствами.<br> Контроль за прийманням стічних вод Підприємств у<br>каналізаційну мережу здійснюють Водоканали.<br> 2. НОРМАТИВИ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ<br> У СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ<br> 2.1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду<br>стічних вод місцевим Правилам приймання та умовам укладеного<br>договору Підприємства сплачують за послуги водовідведення за<br>тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для<br>відповідної категорії абонентів.<br> Обсяги стічних вод Підприємств, які підлягають оплаті,<br>визначають згідно з Правилами користування.<br> Додаткові обсяги стічних вод Підприємств (не враховані<br>договором), що надходять до міської каналізації, потребують<br>додаткових витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на їх<br>транспортування та очищення. Порядком ( <A HREF="52705">303-99-п</A> ) передбачена<br>сплата збору за понадлімітні обсяги скидів забруднюючих речовин у<br>водойми у п'ятикратному розмірі.<br> Підприємства сплачують Водоканалу за скид об'ємів стічних<br>вод, які перевищують указані в договорі, у п'ятикратному розмірі<br>встановленого тарифу відповідно до умов договору.<br> Підприємства, що здійснюють скид та не мають договору (або<br>при закінченні строку його дії), сплачують Водоканалу в<br>п'ятикратному розмірі встановленого тарифу за весь обсяг скинутих<br>за час відсутності договору стічних вод відповідно до місцевих<br>Правил приймання.<br> 2.2 За додаткову кількість стічних вод, що надходить до<br>міської каналізації у період дощів та сніготанення через люки<br>каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на<br>території Підприємств, останні сплачують згідно з пунктом 15.9<br>вищевказаних Правил користування ( <A HREF="14834">z0165-94</A> ).<br> 2.3. Нормативи плати за скид понаднормативних забруднень у<br>системи каналізації населених пунктів (Н ) установлюються в<br> п<br>місцевих Правилах приймання на рівні виробничої собівартості<br>очищення 1 куб.м стічних вод з умістом забруднень у межах<br>установлених в місцевих Правилах приймання допустимих концентрацій<br>забруднюючих речовин.<br> Виробнича собівартість очищення 1 куб.м стічних вод<br>визначається згідно з Порядком формування тарифів на послуги<br>централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженим<br>наказом Держбуду України від 27.06.2001 N 139 ( <A HREF="84928">z0748-01</A> ),<br>зареєстрованим Мін'юстом України 23.08.2001 за N 748/5939.<br> 3. ПОРЯДОК ОБЧИСЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД<br> ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ<br> 3.1. Величина плати за скид стічних вод у систему каналізації<br>населеного пункту (П ) розраховується Водоканалом за формулою<br> с<br> П = Т х V + 5 Т х V + V х К х Н ,<br> с дог пдог пз к п<br> де Т - тариф, установлений за надання послуг водовідведення<br>Підприємствам, віднесеним до відповідної категорії абонентів,<br>грн./куб.м;<br> V - обсяг скинутих Підприємством стічних вод у межах,<br> дог<br>обумовлених договором, куб.м;<br> V - обсяг скинутих Підприємством стічних вод понад обсяги,<br> пдог<br>обумовлені договором, куб.м;<br> V - обсяг скинутих Підприємством стічних вод з<br> пз<br>понаднормативними забрудненнями, куб.м;<br> К - коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки<br> к<br>скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних<br>вод та екологічного стану водойми;<br> Н - встановлений норматив плати за скид понаднормативних<br> п<br>забруднень у систему каналізації, грн./куб.м.<br> 3.2. При перевищенні рівня вмісту забруднюючих речовин у<br>стічних водах Підприємств, що скидаються у систему каналізації,<br>порівняно з встановленими місцевими Правилами приймання,<br>Підприємства сплачують Водоканалу плату за скид понаднормативних<br>забруднень, яка нараховується за нормативом плати за очищення 1<br>куб.м стічних вод з умістом забруднень у межах допустимих<br>концентрацій (Н ), обсягом скинутих понаднормативно забруднених<br> п<br>стічних вод (V ) та коефіцієнтом кратності (К ), який враховує<br> пз к<br>рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів<br>очищення стічних вод та екологічного стану водойми.<br> 3.2.1. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини<br>застосовується коефіцієнт кратності К = 20.<br> к<br> 3.2.2. За відхилення показника рН від установлених меж на<br>одну одиницю застосовується К = 2 ; на 2 та більше одиниць - К =<br> к к<br>10.<br> 3.2.3. За перевищення відношення ХСК/БСК 5 < = 2,5 коефіцієнт<br>кратності визначають за формулою<br> ХСК<br> К = -------------- - 1.<br> к 2,5 х БСК 5<br> 3.2.4. За скид стічних вод з температурою вище ніж 40 град.<br>С, скид тільки мінеральних солей - К = 2.<br> к<br> 3.2.5. За встановлений факт порушення інших загальних вимог<br>(скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній<br>системі каналізації, скид речовин, заборонених до скиду в міську<br>каналізацію тощо) - К = 5.<br> к<br> 3.3. При виявленні Водоканалом у ході контролю якості стічних<br>вод, що скидаються Підприємством, перевищення фактичної<br>концентрації одного виду забруднення (С ) над установленою<br> ф<br>договором або місцевими Правилами приймання допустимою<br>концентрацією (далі - ДК) коефіцієнт кратності для розрахунку<br>плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою<br> С<br> ф<br> К = -------- - 1.<br> к ДК<br> Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не<br>може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених підпунктами<br>3.2.1 та 3.2.2.<br> 3.4. Якщо Водоканалом установлений факт скиду Підприємством<br>токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до<br>каналізації не було обумовлено договором або місцевими Правилами<br>приймання, тоді коефіцієнт кратності дорівнює 5.<br> 3.5. Якщо встановлений факт одночасного скиду до міської<br>каналізації кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК,<br>коефіцієнт кратності К визначають за формулою<br> к<br> п<br> С - ДК<br> фi i<br> К = ( S ------------ ) ,<br> к i=1 ДК<br> i<br> де С - фактична концентрація в стічних водах Підприємства і-ї<br> фi<br>речовини;<br> ДК - допустима концентрація і-ї речовини, яку встановлено<br> i<br>договором або місцевими Правилами приймання для даного<br>Підприємства.<br> Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення<br>допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може<br>бути більше ніж 10. (Якщо за розрахунком К вийшло більше ніж 10,<br> к<br>то приймають К = 10, крім випадків, передбачених підпунктами<br> к<br>3.2.1 та 3.2.2).<br> 3.6. Період, за який стягується плата за скид Підприємством<br>стічних вод з перевищенням допустимих концентрацій, установленим<br>разовим аналізом, визначається згідно з місцевими Правилами<br>приймання, але не більше трьох календарних місяців (місяця, у<br>якому відібрана проба, та двох попередніх місяців). Підвищена<br>плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих Підприємством<br>за цей період з даного об'єкта.<br> У разі виявлення залпового скиду обсяг скинутих стічних вод<br>визначається за актами, якими зафіксовані початок та закінчення<br>залпового скиду.<br> 4. ПОРЯДОК СТЯГНЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД<br> ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМИ КАНАЛІЗАЦІЇ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ<br> 4.1. Плата за скид стічних вод Підприємств у системи<br>каналізації населених пунктів уноситься Підприємствами згідно з<br>розрахунками Водоканалів та виставленими ними рахунками на<br>розрахункові рахунки Водоканалів у порядку та в терміни,<br>передбачені договором. У разі прострочення платежів з Підприємств<br>стягується пеня згідно з умовами договору.<br> 4.2. Плата за скид понаднормативних забруднень розподіляється<br>таким чином:<br> 20 відсотків перераховуються Водоканалом до місцевих фондів<br>охорони навколишнього природного середовища, що утворені в складі<br>сільських, селищних, міських бюджетів;<br> 80 відсотків залишаються у розпорядженні Водоканалу і<br>використовуються на відшкодування збитків Водоканалу, викликаних<br>цими скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційної<br>мережі та очисних споруд, а також на розвиток каналізаційного<br>господарства населеного пункту.<br> 5. ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПЛАТИ ЗА РОЗМІЩЕННЯ ОСАДІВ<br> 5.1. За розміщення осадів та мулів (відходів), що утворюються<br>на очисних спорудах каналізації на спеціально обладнаних спорудах<br>для їхньої подальшої обробки (мулові площадки, мулові пруди,<br>осадонакопичувачі, компостні площадки, піскові площадки тощо), які<br>знаходяться на балансі Водоканалу, збір не стягується за умови<br>наявності погодженого з територіальними органами Мінекоресурсів<br>України перспективного плану заходів щодо їх подальшої утилізації<br>або знешкодження.<br> 5.2. При використанні осадів як органічних добрив на<br>сільськогосподарських та лісогосподарських угіддях (при<br>відповідності їх якості технічним умовам, затвердженим у<br>встановленому порядку), добавок при виробництві будівельних<br>матеріалів, у шляховому будівництві та інших галузях народного<br>господарства збір за забруднення навколишнього природного<br>середовища за використаний об'єм осадів не стягується.<br> 5.3. За неможливості використання осадів та мулів у<br>сільському господарстві (підвищений вміст важких металів,<br>токсичних речовин тощо) і необхідності їх розміщення на<br>спеціальних полігонах кошторисна вартість цих робіт (разом із<br>збором за розміщення відходів) розподіляється серед Підприємств,<br>які винні в забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів.<br>Розрахунок вартості цих робіт для конкретного Підприємства<br>виконується за формулою<br> П<br> і<br> В = ------------- В ,<br> і n заг.<br> S П<br> i<br> i=1<br> де В - частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів,<br> i<br>яка має бути відшкодована і-м Підприємством;<br> В - загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів<br> заг.<br>і мулів, тис.грн.;<br> П - скиди забруднюючих речовин, які не піддаються<br> i<br>біологічному розкладу, і-тим Підприємством за період накопичення<br>осадів, т;<br> n<br> S П - сумарні скиди забруднюючих речовин, які не піддаються<br> i i=1<br>біологічному розкладу, усіма Підприємствами за період накопичення<br>осадів, т.<br> <br> Начальник Управління реформування<br> та розвитку водопровідно-каналізаційного<br> господарства О.О. Мільнер<br> <br></PRE>