МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

27.12.2005 N 25


Про затвердження положення про Науково-методичну
раду з питань реставрації та реконструкції
історичної забудови Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства
України та складу зазначеної ради


На виконання п. 12 розділу 5 Положення про Міністерство
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України (Указ Президента України від 19.12.2005 р. N 1801
( 1801/2005 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити положення про науково-методичну раду з питань
реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України (додаток 1).

2. Затвердити склад науково-методичної ради з питань
реставрації та реконструкції історичної забудови Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Ю.Казмірука.

Міністр П.Качур


Додаток 1
до наказу Мінбуду
27.12.2005 N 25


ПОЛОЖЕННЯ
про науково-методичну раду з питань реставрації
та реконструкції історичної забудови Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України


1. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада з питань реставрації та
реконструкції історичної забудови (далі - науково-методична рада)
є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, створеним
Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України (далі - Мінбуд) згідно з п. 12 розділу 5
Положення про Міністерство будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства України ( 1801/2005 ) для
розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо збереження
традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених
місць, пам'яток архітектури і містобудування, садово-паркового
мистецтва та ландшафтів.

1.2. У своїй діяльності науково-методична рада керується
чинним законодавством України та цим Положенням.

1.3. До складу науково-методичної ради входять провідні вчені
і висококваліфіковані фахівці-практики: реставратори, працівники
науково-дослідних і проектних організацій, виробничники,
представники органів управління і громадських організацій.
Члени науково-методичної ради беруть участь у її роботі на
громадських засадах.

1.4. Чисельність, структура та персональний склад
науково-методичної ради затверджуються наказом Мінбуду за поданням
Управління реставрації та реконструкції історичної забудови цього
Міністерства.

2. Завдання науково-методичної ради

2.1. Основним завданням науково-методичної ради є
забезпечення професійного вирішення питань дослідження,
консервації, реставрації, реабілітації, відтворення пам'яток
містобудування і архітектури, садово-паркового мистецтва,
ландшафтів, збереження традиційного характеру середовища,
історичних ареалів населених місць шляхом опрацювання висновків,
рішень, рекомендацій і пропозицій для органів державної влади і
місцевого самоврядування, керівництва Мінбуду, його структурних
підрозділів, підпорядкованих, підзвітних та підконтрольних йому
органів, підприємств, установ та організацій.

2.2. Завданням науково-методичної ради є також:
- розгляд програм, концепцій, проектів, пропозицій тощо, що
стосуються питань збереження традиційного характеру середовища та
історичних ареалів населених місць, пам'яток містобудування і
архітектури, садово-паркового мистецтва, ландшафтних;
- розгляд законопроектів, проектів нормативних і методичних
документів, що стосуються консервації, реставрації, реабілітації,
реконструкції і відтворення пам'яток містобудування та
архітектури, визначення меж зон охорони цих пам'яток, визначення
меж і режимів використання історичних ареалів населених місць, а
також питань науково-методичного керівництва державними
історико-культурними заповідниками;
- вирішення спірних питань науково-методичного характеру, що
стосуються питань збереження архітектурно-містобудівної спадщини.

3. Функції науково-методичної ради

3.1. Науково-методична рада відповідно до мети і завдань
своєї діяльності розглядає та оцінює:
- програми науково-дослідних, пошукових, проектних,
реставраційно-ремонтних робіт щодо збереження пам'яток
містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва і
ландшафтних пам'яток, традиційного характеру середовища,
історичних ареалів населених місць, а також пропозиції щодо
занесення об'єктів культурної спадщини до Списку всесвітньої
спадщини ( 995_729 );
- концепції, плани, проекти збереження, консервації,
реставрації, реабілітації і відтворення пам'яток містобудування та
архітектури, садово-паркового мистецтва і ландшафтних пам'яток
національного значення, їхніх територій, а також перетворень у їх
безпосередньому оточенні, у зонах охорони таких пам'яток та у
межах історичних ареалів населених місць;
- концепції, плани, проекти захисту, збереження, консервації,
реставрації і реабілітації окремих пам'яток містобудування та
архітектури, садово-паркового мистецтва і ландшафтних пам'яток
місцевого значення, важливих з точки методології проектування,
технології робіт, змін характеру використання тощо;
- концепції та проекти регенерації історичних ареалів
населених місць, занесених до Списку історичних населених місць
України;
- науково-технічні звіти науково-дослідних, проектних
інститутів, інших організацій, незалежно від підпорядкованості і
форм власності, з питань впровадження досягнень науки і техніки
стосовно збереження пам'яток містобудування та архітектури;
- підготовлені до друку наукові й науково-популярні праці з
питань збереження, вивчення й реставрації пам'яток містобудування
та архітектури, традиційного характеру середовища історичних
населених місць України;
- проекти законодавчих актів, інших нормативних та
науково-методичних документів щодо збереження традиційного
характеру середовища, історичних ареалів населених місць, пам'яток
містобудування і архітектури;

3.2. Науково-методична рада обговорює роботи з реставрації,
реабілітації, консервації, відтворення і дослідження пам'яток
містобудування та архітектури, садово-паркового мистецтва і
ландшафтних пам'яток, збереження традиційного характеру
середовища, що пропонуються до висунення на здобуття державних
премій.

3.3. Науково-методична рада відповідно до своїх завдань може
брати участь в організації і проведенні:
- наукових сесій, семінарів, конференцій, нарад, круглих
столів з питань збереження архітектурно-містобудівної спадщини;
- конкурсів проектів реставрації, відтворення, реабілітації
комплексів чи окремих пам'яток містобудування і архітектури,
реконструкції історичного середовища;
- архітектурних конкурсів на проекти забудови (реконструкції)
в зонах охорони пам'яток містобудування та архітектури та у межах
історичних ареалів населених місць.

4. Права й обов'язки науково-методичної ради

4.1. Науково-методична рада має право:
- отримувати необхідну інформацію і документи від усіх
структурних підрозділів Мінбуду, підзвітних і підконтрольних
Мінбуду, підвідомчих установ і організацій;
- отримувати від Мінбуду безоплатно засоби, устаткування та
послуги в обсязі, необхідному для виконання своїх завдань і
функцій;
- запрошувати до участі в засіданнях керівних працівників
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування;
- залучати до підготовки і розгляду конкретних питань
експертів, рецензентів, інших фахівців;
- створювати експертні групи й тимчасові комісії;
- готувати й передавати в засоби масової інформації матеріали
з питань, розглянутих на засіданнях науково-методичної ради;
- вносити на обговорення колегії Мінбуду важливі питання
збереження та реставрації архітектурно-містобудівної спадщини.

4.2. Члени науково-методичної ради зобов'язані:
- дотримуватися принципів наукової сумлінності й
об'єктивності при вирішенні всіх питань;
- узгоджувати з керівництвом науково-методичної ради всі дії,
які вони здійснюють за дорученням чи від імені науково-методичної
ради;
- вимагати здійснення ухвал науково-методичної ради, в т.ч. й
через організації та установи, в яких вони працюють.

5. Організація роботи науково-методичної ради

5.1. Науково-методична рада складається з голови, трьох
заступників, відповідального секретаря та членів ради, а також
членів секцій, які створюються за основними напрямами роботи.

5.2. Головою науково-методичної ради за посадою є заступник
Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України , одним із заступників голови
науково-методичної ради є начальник Управління реставрації та
реконструкції історичної забудови Міністерства.

5.3. Відповідальний секретар науково-методичної ради
призначається з числа відповідальних працівників Управління
реставрації та реконструкції історичної забудови Мінбуду України.

5.4. Відповідальний секретар науково-методичної ради:
- здійснює організаційне забезпечення засідань;
- веде протокольну, наукову та ділову документацію
науково-методичної ради;
- готує матеріали на розгляд пленарних засідань
науково-методичної ради та її президії;
- призначає за погодженням з керівництвом рецензування
матеріалів, що пропонуються до розгляду;
- контролює своєчасність надання та комплектність
документації, що подається на розгляд;
- оформляє документи на оплату рецензування проектних і
науково-дослідних робіт;
- складає звіти про діяльність науково-методичної ради;
- бере участь у підготовці планів роботи науково-методичної
ради.

5.5. Засідання науково-методичної ради відбуваються згідно з
піврічними планами, як правило, раз на місяць.

5.6. Засідання вважається правочинним, якщо в ньому беруть
участь не менше 50% облікового складу членів ради.

5.7. Ухвали науково-методичної ради приймаються відкритим
голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів. У разі
рівного розподілу голосів "за" і "проти" ухвальним є голос голови
науково-методичної ради.
На вимогу членів науково-методичної ради в протоколі
зазначається їхня особиста точка зору, що не збігається з
прийнятим рішенням.

5.8. Для оперативного вирішення поточних питань створюється
президія науково-методичної ради у складі голови, трьох його
заступників, відповідального секретаря та членів президії.
Президія збирається на засідання у разі потреби.

5.9. У разі потреби в складі науково-методичної ради можуть
створюватися інші секції за напрямами роботи. Секції очолюють
голови (співголови) секцій, які є членами президії
науково-методичної ради.

5.10. Науково-методична рада проводить свою діяльність
шляхом:
- пленарних засідань науково-методичної ради;
- оперативних засідань президії ради;
- засідань секцій; пленарних засідань експертних груп і
тимчасових комісій.

5.11. Засідання веде голова науково-методичної ради або один
із його заступників. Головуючий визначає регламент засідання.

5.12. Рішення науково-методичної ради, її президії та секцій
оформляються протокольно за підписами голови (заступника голови,
співголови) та відповідального секретаря. За необхідності рішення
науково-методичної ради впроваджуються наказами Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України, спільним рішенням Мінбуду з іншими відомствами та
заінтересованими організаціями.

5.13. Голова науково-методичної ради за поданням Управління
реставрації та реконструкції історичної забудови розглядає і
затверджує план роботи на півріччя. В плані визначаються питання,
що мають розглядатися, доповідачі, рецензенти або експерти,
терміни подання матеріалів на рецензування (експертизу) та термін
розгляду.

5.14. Матеріали для розгляду науково-методичною радою готують
і надають Управлінню реставрації та реконструкції історичної
забудови науково-дослідні, проектні, реставраційні організації,
заінтересовані міністерства і відомства, установи й організації
відповідно до затвердженого плану роботи науково-методичної ради.

5.15. До розгляду науково-методичною радою
проектно-кошторисна документація на реставраційно-ремонтні роботи
на пам'ятках архітектури підлягає обов'язковій експертизі з
подальшим погодженням і затвердженням у встановленому порядку.

5.16. Витрати, пов'язані з діяльністю науково-методичної
ради, передбачаються в загальному кошторисі Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства
України і здійснюються відповідно до встановлених лімітів та
чинних норм за документами, які підписуються головою
науково-методичної ради.

Начальник управління реставрації
та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук


Додаток 2
до наказу Мінбуду
27.12.2005 N 25


СКЛАД
науково-методичної ради з питань реставрації
та реконструкції історичної забудови Міністерства
будівництва, архітектури та житлово-комунального
господарства України


Президія науково-методичної ради:

1. Казмірук Юрій Йосипович - заступник Міністра будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України, голова
науково-методичної ради;

2. Майстерчук Тетяна Петрівна - начальник Управління
реставрації та реконструкції історичної забудови Мінбуду України,
заступник голови науково-методичної ради;

3. Абизов Вадим Адільович - директор Державного
науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури й
містобудування, заступник голови науково-методичної ради, доктор
архітектури;

4. Банних Антоніна Валентинівна - головний спеціаліст
Управління реставрації та реконструкції історичної забудови,
секретар науково-методичної ради;

5. Антонюк Анатолій Євдокимович - директор інституту
"УкрНДІпроектреставрація", кандидат технічних наук;

6. Вечерський Віктор Васильович - начальник відділу проблем
забудови міста та його історичної частини Головного управління
архітектури та містобудування Київської міськдержадміністрації,
кандидат архітектури;

7. Граужис Олег Олександрович - головний архітектор інституту
"УкрНДІпроектреставрація";

8. Гуцуляк Роман Борисович - заступник директора з наукової
роботи Державного науково-технологічного центру консервації та
реставрації пам'яток ДНТЦ "КОНРЕСТ", кандидат хімічних наук;

9. Дорофієнко Інна Пантелеймонівна - головний
художник-реставратор корпорації "Укрреставрація";

10. Дьомін Микола Мефодійович - віце-президент Української
академії архітектури, заслужений архітектор України, доктор
архітектури, професор КНУБА;

11. Кучерук Микола Максимович - голова Державної служби
охорони культурної спадщини;

12. Могитич Іван Романович - Народний архітектор України,
кандидат історичних наук;

13. Груздо Сергій Миколайович - архітектор;

14. Орленко Микола Іванович - президент корпорації
"Укрреставрація", кандидат технічних наук;

15. Пархоменко Микола Трохимович - перший заступник голови
Українського товариства охорони пам'яток історії та культури;

16. Прибега Леонід Володимирович - проректор з наукової
роботи Національної академії образотворчого мистецтва і
архітектури, заслужений архітектор України, кандидат архітектури,
професор.

Члени науково-методичної ради:

1. Авдієнко Олександр Петрович - начальник Управління
архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд
житлово-цивільного призначення Мінбуду;

2 Михайленко Георгій Володимирович - завідувач сектору
регіонального планування та реалізації генеральної схеми
планування території України Управління містобудування та
архітектури;

3. Бевз Микола Васильович - завідувач кафедри Національного
університету "Львівська політехніка", кандидат архітектури,
професор;

4. Бойко Ігор Петрович - завідувач кафедри КНУБА, доктор
технічних наук, професор;

5. Водзинський Євген Євгенович - завідувач відділу Державного
науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури й
містобудування;

6. Гайда Микола Павлович - начальник Управління охорони
історичного середовища Львівської міської ради;

7. Демчишин Михайло Гордійович - завідувач відділу Інституту
інженерної геології НАН України, доктор геолого-мінералогічних
наук, професор;

8. Івакін Гліб Юрійович - заступник директора Інституту
археології НАН України, доктор історичних наук;

9. Кілессо Сергій Костянтинович - заслужений архітектор
України. Почесний доктор ДНДІТІАМ, кандидат архітектури;

10. Кос'яненко Володимир Іванович - головний архітектор
проектів Інституту "УкрНДІ проектреставрація";

11. Крижицький Сергій Дмитрович - завідувач відділу античної
археології Інституту археології НАН України, член-кореспондент НАН
України, доктор архітектури, професор;

12. Критенко Альфред Григорович - заступник начальника служби
Укрінвестекспертизи;

13. Куковальська Неля Михайлівна - генеральний директор
Національного заповідника "Софія Київська";

14. Кухаренко Руслан Іванович - начальника Головного
управління охорони культурної спадщини Київської міської ради
(Київської міськдержадміністрації);

15. Лівінський Олександр Михайлович - доктор технічних наук;

16. Маніфасова Тетяна Григорівна - директор Всеукраїнського
науково-методичного та дослідно-інформаційного центру
архітектурної спадщини;

17. Мардер Абрам Павлович - професор КНУБА, доктор
архітектури;

18. Мартиненко Анатолій Васильович - начальник Управління з
питань охорони об'єктів культурної спадщини міського виконавчого
комітету м. Одеси;

19. Матвеєв Ігор Вікторович - завідувач відділу НДІБК,
кандидат технічних наук;

20. Сердюк Олена Михайлівна - директор НДІ пам'яткоохоронних
досліджень;

21. Стріленко Юлія Миколаївна - головний спеціаліст
Державного науково-технічного центру "Конрест";

22. Тиманович Євген Васильович - завідувач відділу Державного
науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури й
містобудування;

23. Тимофієнко Володимир Іванович - віце-президент
Української академії архітектури, провідний спеціаліст ІМФЕ НАН
України, доктор мистецтвознавства;

24. Тоцька Ірма Фантинівна - заслужений працівник культури
України;

25. Трегубова Тетяна Олександрівна - провідний спеціаліст
Державного науково-дослідного інституту теорії та історії
архітектури й містобудування, кандидат архітектури;

26. Штербуль Наталія Анатоліївна - начальник Управління
охорони культурної спадщини Одеської облдержадміністрації;

27. Щавінський Роман Васильович - директор Державного
науково-технологічного центру консервації та реставрації пам'яток
ДНТЦ "КОНРЕСТ".

Начальник управління реставрації
та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук