10.9. Після оформлення Постанови відповідальна особа реєструє Акт перевірки (Протокол) та Постанову в Журналі обліку Актів перевірки, Протоколів та Постанов про накладення штрафів (розділ XII цієї Інструкції) та надсилає один примірник Постанови керівнику суб'єкта господарювання не пізніше трьох робочих днів з дати її винесення рекомендованим листом (з описом вкладень) з повідомленням про отримання. Копія поштової квитанції про відправлення постанови та повідомлення про її отримання суб'єктом господарювання додаються до Постанови, яка залишається в структурному підрозділі Держенергонагляду.

10.10. Припис, Розпорядження та (або) Подання знімаються з контролю у разі:

наявності відповідного Акта щодо повного виконання суб'єктом господарювання вимог Припису, Розпорядження та (або) Подання;

письмового повідомлення суб'єкта господарювання щодо повного виконання вимог Припису, Розпорядження, Подання та відповідної письмової пропозиції інспектора;

оформлення Розпорядження на заміну попереднього розпорядчого документа;

припинення у встановленому законодавством порядку господарської діяльності на об'єкті, що контролюється.

10.11. Зняття Припису та (або) Подання з контролю здійснюється шляхом позначення в графах 14, 15 Журналу обліку Актів, Приписів, Розпоряджень та Подань (розділ XII цієї Інструкції) на підставі резолюції керівника відповідного підрозділу Держенергонагляду на бланку цього Припису та (або) Подання про зняття його (їх) з контролю.

10.12. Зняття Розпорядження з контролю здійснюється за рішенням керівника відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду, який видав Розпорядження, шляхом здійснення відповідного запису на бланку Розпорядження та зазначення про це у відповідному журналі обліку (розділ XII цієї Інструкції).

10.13. Зняті з контролю Приписи, Розпорядження та Подання зберігаються у справі суб'єкта господарювання відповідно до вимог розділу XII цієї Інструкції.

XI. Оформлення документів щодо недопуску суб'єктом господарювання інспектора для виконання заходів державного енергетичного нагляду та відмови його від отримання документів, складених за результатами проведеного заходу

11.1. У разі створення суб'єктом господарювання перешкод у здійсненні інспектором заходів державного нагляду (у тому числі недопуск) у констатуючій частині Акта (пункт 4.3 цієї Інструкції) робиться відповідний запис. Цей Акт надається керівнику відповідного структурного підрозділу Держенергонагляду для вжиття заходів згідно з чинним законодавством.

На підставі вищезазначеного Акта керівник відповідного структурного підрозділу інспекції Держенергонагляду (у регіоні, Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі, їх відділеннях) відповідно до розділу VIII цієї Інструкції видає суб'єкту господарювання Розпорядження щодо порушення законодавства із застосуванням санкцій, передбачених законодавством (у тому числі щодо зупинення виробництва, виготовлення або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг).

11.2. У разі відмови керівника суб'єкта господарської діяльності від підпису Акта, Припису, Розпорядження, Подання, Акта перевірки, Протоколу інспектор робить про це відповідний запис і реєструє у канцелярії суб'єкта господарювання, що обстежується (перевіряється, оглядається, інспектується тощо).

11.3. Якщо реєстрація зазначених документів у канцелярії суб'єкта господарювання унеможливлена, інспектор надсилає не пізніше п'яти робочих днів з дати відмови керівника суб'єкта господарювання від підписання цих документів керівнику суб'єкта господарювання рекомендованим листом (з описом вкладень) з повідомленням про його отримання, про що інспектор робить запис в Акті, Приписі, Розпорядженні тощо. Копія поштової квитанції про відправлення Акта, Припису, Розпорядження тощо та повідомлення про їх отримання суб'єктом господарювання додається до цих документів, копії яких залишаються у справі суб'єкта господарювання, яка зберігається у відповідному підрозділі Держенергонагляду.

XII. Ведення обліку та зберігання документації

12.1. Акти, Приписи, Розпорядження, Акти перевірки, Протоколи, Постанови про накладення штрафів, листування із суб'єктом господарювання та інші документи і матеріали, що стосуються даного суб'єкта господарювання, зберігаються у справі суб'єкта господарювання на робочому місці інспектора.

Зазначені документи реєструються у відповідних структурних підрозділах Держенергонагляду, керівники яких видали Направлення на проведення заходу державного енергетичного нагляду.

Періодична перевірка цих документів у структурних підрозділах Держенергонагляду стосовно відповідності їх оформлення вимогам цієї Інструкції та іншим нормативним документам здійснюється їх керівниками.

12.2. Розпорядчим документом відповідного підрозділу інспекції Держенергонагляду призначається особа зі складу адміністративного чи інженерно-технічного персоналу, відповідальна за облік направлень (наказів), повідомлень, Актів, Приписів, Подань, Розпоряджень, Постанов, Актів перевірки, Протоколів, звернень суб'єктів господарювання та прийнятих за ними рішень.

Облік ведеться у вигляді пронумерованих, прошнурованих і опечатаних журналів, форми яких додаються:

Журнал обліку щоденних робіт;

Журнал обліку виданих Направлень та Повідомлень на проведення заходів державного енергетичного нагляду (додаток 12 до цієї Інструкції);

Журнал обліку Актів, Приписів, Розпоряджень та Подань (додаток 13 до цієї Інструкції);

Журнал обліку Актів перевірки, Протоколів та Постанов про накладення штрафів (додаток 14 до цієї Інструкції);

Журнал обліку звернень суб'єктів господарювання з питань перенесення термінів виконання Приписів, Розпоряджень і Подань та прийнятих за ними рішень (додаток 15 до цієї Інструкції);

Журнал реєстрації телефонограм (додаток 16 до цієї Інструкції);

Журнал реєстрації Протоколів та Постанов у справах про адміністративні правопорушення (додаток 17 до цієї Інструкції).

12.3. Усі документи, їх копії, журнали обліку, бланки документів, на які поширюються вимоги цієї Інструкції, зберігаються на робочих місцях відповідних працівників у структурних підрозділах Держенергонагляду.

 

Директор Департаменту
з питань електроенергетики 

 
С. Я. Меженний 
 
Додаток 1
до Інструкції з організації проведення заходів державного енергетичного нагляду за суб'єктами електроенергетики, суб'єктами відносин у сфері теплопостачання і споживачами електричної енергії та оформлення їх результатів 


ТЕРМІНИ
проведення планових заходів з державного енергетичного нагляду

N п/п 

Ступінь ризику 

Суб'єкти господарювання 

Вид планового заходу 

КОД 

Періодичність (не частіше) 

Плановий термін здійснення заходу 

Граничні норми часу 

людино-дні (до) 

робочі дні (до)*** 

Електроенергетична частина 

 

Електропередавальні організації 

Обстеження за комплексом робіт щодо технічного стану об'єктів електричних мереж, організації їх експлуатації, дотримання режимів споживання (постачання) електричної енергії та потужності, енергозбутової роботи 

КОЕ 

1 раз на 3 роки 

лютий-
червень 

 

15 

 

Обстеження щодо виконання заходів з підготовки до роботи в грозовий період, під час повені* 

ГПЕ 

1 раз на рік 

лютий-
травень 

Обстеження з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи розподільчих електричних мереж в осінньо-зимовий період та в умовах надзвичайних ситуацій 

ОЗПЕ 

1 раз на рік 

серпень-
жовтень 

 

Високий 

Споживачі електричної енергії 

 

КОД 

періодичність (не частіше) 

плановий термін здійснення заходу 

установлена потужність, кВА (кВт) 

установлена потужність, кВА (кВт) 

 

до 15 

16 - 50 

51 - 
149 

150 -
749 

750 -
2000 

2001 -
10000 

10001 -
20000 

20001 -
30000 

30001 -
50000 

більше 50000 

Обстеження з питань технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії 

Установлена потужність 150 кВт і більше 

1 категорія 

ТЕС-1 

1 раз на 3 роки 

протягом року 

Х 

Х 

Х 

4,0 

5,0 

6,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

Установлена потужність до 150 кВт 

1 категорія 

ТЕС-2 

1 раз на 5 років 

протягом року 

2,0 

3,0 

4,0 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Із сезонним характером роботи 

ТЕС-3 

1 раз на рік 

до початку сезонної роботи 

2,0 

2,0 

3,0 

3,0 

4,0 

4,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

З обслугововання та експлуатації житлового фонду 

ТЕС-4 

1 раз на 3 роки 

протягом року 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

Обстеження на відповідність рівня надійності електропостачання вимогам категорійності струмоприймачів споживачів, які мають струмоприймачі 1 категорії та особливої групи з надійності електропостачання** 

ОНС 

1 раз на рік 

I - III квартал 

2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

3,0 

4,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

Обстеження з виконання комплексу заходів із забезпечення стійкої роботи електроенергетичного господарства соціально важливих споживачів електричної енергії (навчальні, дошкільні, лікувальні заклади та підприємства з експлуатації житлового фонду тощо) в осінньо-зимовий період та в умовах надзвичайних ситуацій 

ОЗПС 

1 раз на рік 

липень-
листопад 

2,0 

2,0 

2,0 

3,0 

3,0 

4,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

 

 

 

 

 

Середній 

Споживачі електричної енергії 

Обстеження з питань технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії 

Установлена потужність 150 кВт і більше 

II категорія 

ТЕС-5 

1 раз на 4 роки 

протягом року 

Х 

Х 

Х 

4,0 

5,0 

6,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

Установлена потужність до 150 кВт 

II категорія 

ТЕС-6 

1 раз на 5 років 

протягом року 

2,0 

3,0 

4,0 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

 

 

 

 

 

Незначний 

Споживачі електричної енергії 

Обстеження з питань технічного стану, організації експлуатації електроустановок та режимів споживання електричної енергії 

Установлена потужність 150 кВт і більше 

III категорія 

ТЕС-7 

1 раз на 6 років 

протягом року 

Х 

Х 

Х 

4,0 

5,0 

6,0 

5,0 

8,0 

12,0 

15,0 

Установлена потужність до 150 кВт 

III категорія 

ТЕС-8 

1 раз на 7 років 

протягом року 

2,0 

3,0 

4,0 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х