Приказ 423. О мероприятиях по выполнению постановления Кабинета Министров Украины от 05.05.97 N 409 "Про обеспечения надежности и безопасной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных мереж"


ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ БУДIВНИЦТВА, АРХIТЕКТУРИ ТА<br> ЖИТЛОВОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ<br> ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦI<br> <br> Н А К А З<br> <br> N 32/288 від 27.11.97 Зареєстровано в Міністерстві<br> м.Київ юстиції України<br> 6 липня 1998 р.<br> за N 423/2863<br> <br> <br> Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України<br> від 05.05.97 N 409 "Про забезпечення надійності й безпечної<br> експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"<br> <br> { Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Держбуду<br> N 184/140 ( <A HREF="59370">z0588-99</A> ) від 28.07.99 <br> Державного комітету України<br> з будівництва та архітектури<br> N 28/28 ( <A HREF="194859">v0028509-05</A> ) від 04.02.2005<br> Міністерства будівництва, архітектури та<br> житлово-комунального господарства<br> N 53/75 ( <A HREF="285079">v53_7667-07</A> ) від 15.02.2007 }<br> <br> <br> <br> На виконання постанови Кабінету Міністрів України від<br>5 травня 1997 року N 409 ( <A HREF="32186">409-97-п</A> ) "Про забезпечення надійності<br>й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж"<br>Н А К А З У Є М О:<br> <br> 1. Затвердити пакет нормативних та розпорядчих документів з<br>питань обстеження та паспортизації будівель і споруд з метою<br>забезпечення їх надійної експлуатації, до якого входять:<br> - Правила обстеження, оцінки технічного стану та<br>паспортизації виробничих будівель і споруд;<br> - Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих<br>будівель і споруд ( <A HREF="34788">z0424-98</A> );<br> - Положення про спеціалізовані організації з проведення<br>обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою<br>забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації ( <A HREF="34787">z0425-98</A> );<br> - Положення про головну організацію з координації дій,<br>підготовки нормативних документів і з питань обстежень та<br>паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності<br>й безпечної експлуатації ( <A HREF="34786">z0426-98</A> );<br> - Структура реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель<br>та споруд ( <A HREF="171126">v-288241-97</A> ).<br> 2. Затвердити переліки:<br> - спеціалізованих організацій, що мають право на обстеження<br>та паспортизацію існуючих будівель, споруд та інженерних мереж<br>( <A HREF="171300">va288241-97</A> );<br> - організацій з проектування підсилення та відбудови<br>конструкцій та основ будівель і споруд ( <A HREF="171299">vb288241-97</A> ).<br> 3. Директору Науково-дослідного інституту будівельного<br>виробництва (Балицькому В.С.):<br> - забезпечити виготовлення достатньої кількості вищезгаданих<br>документів для передачі їх власникам виробничих будівель та<br>споруд, а також спеціалізованим організаціям з проведення<br>обстежень та паспортизації існуючих будівель та споруд для їх<br>використання за призначенням;<br> - провести в листопаді ц.р. координаційну нараду з питань<br>обстежень та паспортизації виробничих будівель і споруд з метою<br>ознайомлення відповідних працівників міністерств, інших<br>центральних органів виконавчої влади, органів<br>Держнаглядохоронпраці та спеціалізованих організацій з основними<br>положеннями цих документів;<br> - проаналізувати зауваження і пропозиції підприємств та<br>організацій, що надійдуть протягом 1998 року, та видати уточнену<br>редакцію нормативних документів у IV кварталі 1998 року.<br> 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державну<br>архітектурно-будівельну інспекцію Держбуду України (Папка В.В.) та<br>Управління по нагляду в будівництві, житлово-комунальному<br>господарстві та невиробничій сфері Держнаглядохоронпраці<br>(Лесковець В.I.).<br> <br> Голова Державного комітету<br> будівництва, архітектури та<br> житлової політики України В.М.Гусаков<br> <br> Голова Державного комітету України<br> по нагляду за охороною праці С.П.Ткачук<br> <br> Затверджено<br> Наказ Державного комітету будівництва,<br> архітектури та житлової політики<br> України та Держнаглядохоронпраці<br> України 27.11.97 N 32/288<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 6 липня 1998 р.<br> за N 423/2863<br> <br> Правила обстежень, оцінки технічного стану та<br> паспортизації виробничих будівель і споруд<br> <br> 1. Загальні положення<br> <br> 1.1. Ці Правила обстежень, оцінки технічного стану та<br>паспортизації виробничих будівель і споруд (далі - Правила)<br>поширюються на обстеження, оцінку технічного стану та<br>паспортизацію (далі - обстеження та паспортизація) існуючих<br>(завершених будівництвом або реконструйованих, тих, що<br>експлуатуються, виведених з експлуатації для реконструкції або<br>капітального ремонту, законсервованих) виробничих та складських<br>будівель та споруд різного призначення (далі - будівель (споруд).<br> 1.2. Правила не поширюються:<br> на будівлі (споруди), обстеження яких регламентується<br>існуючими ДБН (СНиП) або ВБН (ВСН) (наприклад, СНиП 3.06.07-86<br>Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний);<br> на дослідницькі обстеження, які виконуються<br>науково-дослідними організаціями для отримання наукових даних;<br> на контрольні обстеження, які виконуються під час<br>будівництва;<br> на будівлі (споруди), експлуатація яких регламентується<br>галузевими органами державного нагляду.<br> 1.3. При виконанні робіт з обстеження та паспортизації<br>будівель (споруд) слід керуватися вимогами нормативних документів<br>у галузі будівництва, що діють на території України.<br> 1.4. Обстеження та паспортизація будівель (споруд)<br>виконуються для визначення та документування у встановлений термін<br>їх стану та придатності (або непридатності) до подальшої<br>експлуатації.<br> Обстеження будівель (споруд) можуть виконуватися як<br>самостійний вид робіт (без паспортизації технічного стану).<br> Паспортизація будівель (споруд), як окремий вид роботи,<br>дозволяється тільки після виконання обстежень на підставі аналізу<br>отриманих при цьому даних.<br> 1.5. Роботи з обстеження для паспортизації будівель (споруд)<br>повинні виконуватись спеціалізованими організаціями з проведення<br>обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою<br>забезпечення їх надійності і безпечної експлуатації (далі -<br>спеціалізована організація). Спеціалізована організація - це<br>організація, яка має ліцензію Держбуду України на виконання робіт<br>з обстеження за кодами - 5.02.01 (огляд і оцінка технічного стану<br>будівельних конструкцій будівель та споруд та їх захисту) та<br>5.02.02 (обстеження, випробування, діагностика і оцінювання<br>технічного стану будівельних конструкцій та їх захисту) за<br>Кодифікатором видів робіт у проектуванні та будівництві, що<br>підлягають ліцензуванню, затвердженим та введеним в дію наказом<br>Держкоммістобудування України від 19.07.95 N 148 з 1.10.95 - із<br>зазначенням у додатку до ліцензії тих типів будівель (споруд) та<br>їх конструкцій, які ця організація може обстежувати, та яка<br>відповідає вимогам, що викладені в Положенні про спеціалізовані<br>організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих<br>будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної<br>експлуатації, затвердженому наказом Держбуду та<br>Держнаглядохоронпраці від 27.11.97 N 32/288 ( z0423-98, <A HREF="34787">z0425-98</A> )<br>та зареєстрованому в Мін'юсті України 06.07.98 за N 425/2865. Цей<br>порядок розповсюджується також на ті організації, які залучаються<br>до виконання робіт на субпідрядних засадах, у тому числі - до<br>виконання спеціальних обстежень (вишукування, дослідження,<br>випробування та ін.). ( Абзац перший пункту 1.5 в редакції Наказу<br>Держбуду N 184/140 ( <A HREF="59370">z0588-99</A> ) від 28.07.99 )<br> Обстеження будівель (споруд) як самостійний вид робіт може<br>виконуватись як спеціалізованими організаціями, так і іншими<br>організаціями, які мають Державну ліцензію на виконання<br>спеціальних видів робіт з проектування та будівництва.<br> 1.6. Усі будівлі (споруди), незалежно від їх призначення,<br>форми власності, віку, капітальності, технічних особливостей,<br>підлягають періодичним обстеженням з метою оцінки їх технічного<br>стану та паспортизації, а також прийняття обгрунтованих заходів до<br>забезпечення надійності та безпеки при подальшій експлуатації<br>(консервації).<br> Відповідно до цього рекомендується для кожної будівлі<br>(споруди) обстежувати (оцінювати):<br> техногенні зміни навколишнього середовища;<br> інженерно-геологічні умови майданчика;<br> хімічний склад грунтових вод;<br> конструкції та споруди, що захищають будівлі (споруди) від<br>небезпечних геологічних процесів;<br> вимощення та елементи благоустрою;<br> основи та фундаменти;<br> вводи та випуски інженерних мереж;<br> підземні несучі, огороджувальні та гідроізолювальні<br>конструкції;<br> стан повітряного середовища в будівлі (споруді) та навколо<br>нього (температура, вологість, повітрообмін, хімічний склад<br>повітря);<br> надземні несучі та огороджувальні конструкції;<br> покриття та покрівлі;<br> антикорозійний захист конструкцій, підлоги, зовнішнє та<br>внутрішнє опорядження;<br> теплотехнічні, сантехнічні та вентиляційні системи та<br>обладнання;<br> ізоляційні покриття;<br> інші елементи будівель (споруд) та їх систем, проектування та<br>влаштування яких регламентується ДБН (СНиП).<br> <br> 1.7. Обстеження та паспортизація будівель (споруд) повинні<br>виконуватися регулярно (планове обстеження), з періодичністю, яка<br>встановлюється у відомчих правилах (інструкціях) з експлуатації<br>будівель (споруд).<br> Термін першого (після введення в експлуатацію) обстеження та<br>паспортизації будівель (споруд) повинен призначатися проектною<br>організацією (автором проекту). Термін наступних обстежень та<br>паспортизації призначається спеціалізованою організацією, яка<br>виконувала перше обстеження з метою паспортизації.<br> При відсутності в проекті будівлі (споруди) термінів першого<br>планового обстеження для паспортизації дозволяється вказані<br>терміни визначати за додатком 1 до цих Правил з урахуванням таких<br>основних чинників:<br> 1.7.1. Класу капітальності для гідротехнічних споруд<br>(відповідно до СНиП) або рівня відповідальності, який<br>характеризується економічними, соціальними та екологічними<br>наслідками (відповідно ГОСТ 27751-88);<br> 1.7.2. Потенційної екологічної небезпеки, яка може виникнути<br>внаслідок порушення виробничого процесу при відмові будівельних<br>систем або окремих конструкцій;<br> 1.7.3. Міри агресивності стосовно будівельних конструкцій<br>будівлі (споруди) робочих середовищ, у яких ці конструкції<br>експлуатуються;<br> 1.7.4. Особливостей конструктивних рішень та досвіду<br>експлуатації аналогічних будівель (споруд).<br> <br> 1.8. Відповідальність за виконання своєчасних обстежень та<br>паспортизації будівлі (споруди) покладається на власника будівлі<br>(споруди).<br> 1.9. Потреба в обстеженнях як самостійному виді робіт<br>(позачергове обстеження) визначається власником будівлі (споруди)<br>або на вимогу органів Державного нагляду за охороною праці та їх<br>посадових осіб. Їх слід виконувати додатково до планових у таких<br>випадках: ( Абзац перший пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно<br>з Наказом Держбуду N 184/140 ( <A HREF="59370">z0588-99</A> ) від 28.07.99 )<br> перед прийняттям в експлуатацію будівель (споруд), які мають<br>підвищений рівень відповідальності. Потреба виконання таких<br>обстежень повинна бути обгрунтована;<br> при виявленні ознак аварійного стану окремих конструкцій або<br>частин будівель (споруд);<br> при суттєвих змінах передбачених проектом навантажень та<br>впливів;<br> при плануванні капітального ремонту, реконструкції або<br>технічного переозброєння;<br> при відповідних постановах або розпорядженнях Кабінету<br>Міністрів;<br> після виникнення надзвичайних ситуацій (стихійні лиха,<br>техногенні аварії, пожежі та ін.);<br> на вимогу представників органу державного нагляду.<br> Обсяг позачергових обстежень рекомендується визначати в<br>кожному конкретному випадку з урахуванням задач, які вирішуються,<br>конструктивних властивостей будівлі (споруди), наявності<br>інформації про його технічний стан та інших чинників.<br> 1.10. Підготовчі та допоміжні роботи, що пов'язані з<br>виконанням обстежень та паспортизації технічного стану (очищення<br>конструкцій, викопування шурфів, відкриття місць огляду важливих<br>елементів та робіт, тимчасові кріплення аварійних конструкцій,<br>улаштування захисних настилів, огороджень, риштувань; узгодження<br>графіків зупинки обладнання, технологічних процесів, вимкнення<br>струмонесучих пристроїв та інші заходи, які пов'язані з<br>необхідністю безпечного виконання обстежень в умовах діючих<br>виробництв; інші роботи, що пов'язані з технічним та<br>організаційним забезпеченням нормальних умов виконання обстежень),<br>повинні, як правило, виконуватися власником будівлі (споруди) або<br>спеціально залученими до цього власником організаціями.<br> 1.11. Роботи з обстеження будівель (споруд) повинні<br>виконуватися з дотриманням правил охорони праці та техніки<br>безпеки, що викладені в СНиП III-4-80, а також правил, що діють на<br>підприємстві (організації), будівлі (споруди) якого обстежуються.<br> <br> 2. Терміни та визначення<br> <br> Аварія - пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з<br>техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних,<br>експлуатаційних) або природних причин.<br> Безпека - відсутність неприпустимого ризику, пов'язаного з<br>можливістю завдання будь-якої шкоди для життя, здоров'я та майна<br>громадян, а також для навколишнього природного середовища.<br> Граничний стан - стан, за якого конструкція, основа (будівлі)<br>або споруда в цілому перестають задовольняти задані експлуатаційні<br>вимоги або вимоги при виконанні робіт (зведенні).<br> Діагностика будівлі (споруди) - процес установлення<br>технічного стану будівлі (споруди).<br> Діагностична процедура - прийом, за допомогою якого отримують<br>інформацію про технічний стан об'єкта діагностики.<br> Дефект - відхилення якості, форми або фактичних розмірів<br>елементів та конструкцій від вимог нормативно-технічної чи<br>проектної документації, яке виникає при проектуванні,<br>виготовленні, транспортуванні та монтажі.<br> Довговічність - властивість будівельного об'єкта тривалий час<br>зберігати роботоспроможний стан при встановленій системі<br>технічного обслуговування і прийнятому порядку проведення<br>ремонтів.<br> Експлуатація будівлі або споруди - використання будівлі<br>(споруди) згідно з функціональним призначенням та проведенням<br>необхідних заходів до збереження стану конструкцій, при якому вони<br>здатні виконувати задані функції з параметрами, що визначені<br>вимогами технічної документації.<br> Експлуатація нормальна - експлуатація здійснюється (без<br>обмежень) відповідно до передбачених у нормах або завданнях на<br>проектування технологічних чи побутових умов.<br> Забезпеченість значення величин - для випадкових величин<br>(коли несприятливим є перевищення будь-якого значення -<br>вірогідність неперевищення цього значення, а для яких<br>несприятливим є зниження - вірогідність незниження).<br> Клас за капітальністю - відносний рівень капітальності для<br>гідротехнічних та деяких інших видів споруд.<br> Надійність - властивість будівельного об'єкта виконувати<br>задані функції протягом потрібного проміжку часу.<br> Обстеження - процес отримання якісних та кількісних<br>показників експлуатаційної придатності будівлі (споруди), його<br>частин та конструкцій шляхом візуального огляду, інструментальних<br>вимірів у натурі та лабораторних визначень.<br> Обстеження попереднє - вид обстеження, за якого як основний<br>метод визначення показників експлуатаційної придатності<br>використовують аналіз експертами технічної документації та<br>зовнішній огляд будівлі (споруди) і його частин. При візуальному<br>обстеженні визначають головним чином якісні показники<br>експлуатаційної придатності.<br> Обстеження детальне - вид обстеження, за якого як основний<br>метод визначення показників експлуатаційної придатності<br>використовують інструментальні тести конструкцій і матеріалів<br>будівель (споруд).<br> Обстеження спеціальні - вид обстежень, за яких як основні<br>методи визначення показників експлуатаційної придатності<br>використовують спеціальні вишукування, дослідження, натурні або<br>модельні випробування та ін.<br> Обстеження суцільне - вид обстеження, за якого обстеженню<br>підлягають усі конструктивні елементи будівлі (споруди).<br> Обстеження вибіркові - вид обстеження, за якого обстеженню<br>підлягають тільки окремі, найбільш зношені конструктивні елементи<br>будівлі (споруди).<br> Обстеження планове - обстеження, яке виконується в строки, що<br>заздалегідь визначені регламентом експлуатації будівлі (споруди).<br> Обстеження позачергове - обстеження, яке виконується як<br>наслідок виникнення будь-яких різних порушень експлуатаційного<br>регламенту.<br> Пошкодження - відхилення від первісного рівня якості<br>елементів та конструкцій, яке виникає під час експлуатації або<br>аварії.<br> Рівень відповідальності будівель (споруд) - відносний рівень<br>капітальності будівель (споруд) у залежності від їх відмов.<br> Розрахункова ситуація - комплекс умов, що враховуються в<br>розрахунках, який визначає розрахункові вимоги до конструкцій.<br> Ремонт - комплекс операцій з відновлення стану об'єкта та<br>(або) збільшення його довговічності.<br> Технічний стан будівлі (споруди) - сукупність якісних та<br>кількісних показників, що характеризують експлуатаційну<br>придатність будівлі та його частин у порівнянні з їх гранично<br>допустимими значеннями.<br> Технічне обслуговування - комплекс заходів щодо контролю та<br>підтримання роботоспроможного або справного стану, який полягає,<br>як правило, в огляді, догляді та періодичному ремонті.<br> Паспортизація технічного стану будівлі (споруди) - це<br>обстеження, діагностика і оцінювання технічного стану об'єкта<br>Спеціалізованою організацією та визначення на цій основі категорії<br>його технічного стану з подальшим складанням Паспорта технічного<br>стану будівлі (споруди). ( Розділ 2 доповнено згідно з Наказом<br>Держбуду N 184/140 ( <A HREF="59370">z0588-99</A> ) від 28.07.99 )<br> <br> 3. Організація та виконання обстежень,<br> оцінки технічного стану та паспортизації<br> будівель (споруд)<br> <br> 3.1. Власник будівлі (споруди) в терміни і у випадках,<br>зазначених у пунктах 1.7, 1.9 цих Правил, зобов'язаний забезпечити<br>обстеження будівель (споруд) шляхом залучення на договірних<br>засадах для виконання цієї роботи спеціалізованої організації<br>(організацій).<br> Для організації вказаної роботи власник будівлі (споруди)<br>видає наказ (розпорядження) по підприємству (організації) з<br>визначенням об'єктів, що підлягають обстеженню; видів та термінів<br>обстежень; осіб, які відповідають за укладання договору та<br>організаційно-технічне забезпечення робіт; джерела фінансування.<br>Методи та обсяги окремих видів робіт та досліджень деталізуються у<br>технічному завданні, що додається до договору. У договорі<br>обумовлюються також зобов'язання сторін щодо виконання підготовчих<br>та допоміжних робіт. Результати обстежень і оцінки технічного<br>стану будівлі (споруди) подаються у вигляді технічного звіту<br>спеціалізованої організації, який надається власнику будівлі<br>(споруди) та використовується ним для заповнення Паспорта<br>технічного стану будівлі (споруди) та прийняття неодмінних заходів<br>для його безпечної експлуатації.<br> 3.2. Власник будівлі (споруди) при організації та проведенні<br>обстежень несе відповідальність за:<br> дотримання термінів та видів обстежень;<br> своєчасне укладання договорів та повне фінансування робіт з<br>обстеження будівель (споруд);<br> повноту та достовірність представленої технічної<br>документації;<br> своєчасне та якісне виконання рекомендацій, виданих при<br>обстеженні будівлі (споруди) спеціалізованою організацією.<br> 3.3. Спеціалізована організація, що виконує обстеження<br>будівель (споруд), несе відповідальність за:<br> якість та достовірність матеріалів обстежень та оцінки<br>технічного стану будівель (споруд), що обстежуються,<br>обгрунтованість висновків та рекомендацій.<br> 3.4. При організації та виконанні обстежень слід<br>користуватися технічною документацією будівлі (споруди), що<br>обстежується. Власник будівлі (споруди) зобов'язаний протягом<br>всього терміну експлуатації будівлі (споруди) зберігати та<br>надавати спеціалізованій організації технічну документацію в<br>обсязі пунктів 2.7, 2.10 ДБН А.3.1-3-94 ( <A HREF="130578">v0048243-94</A> ), а також:<br> типові проекти і рішення, що використовувалися;<br> акти робочих та державних (технічних) комісій;<br> проекти ремонтів, підсилень та реконструкцій, що виконувалися<br>за цей період;<br> звіти про обстеження та випробування конструкцій, систем<br>будівель (споруд);<br> паспорт технічного стану будівлі (споруди).<br> При відсутності тих чи інших креслень або документації<br>допускається їх відновлення власником будівлі (споруди) шляхом<br>копіювання, обмірів та іншими обгрунтованими способами.<br> 3.5. Крім технічної документації на будівлю (споруду), яка<br>відповідно до пункту 3.4 цих Правил повинна постійно зберігатись у<br>власника будівлі (споруди), рекомендується при організації<br>обстежень вжити заходів щодо її розширення та поглиблення за<br>рахунок отримання в проектних (автори проекту), підрядних та інших<br>організаціях копій архівних документів, що містять:<br> розрахункові схеми, статичні та динамічні розрахунки<br>конструкцій;<br> виконавчі креслення та виробничу документацію<br>заводів-виготовлювачів конструкцій;<br> фактичні дані внутрішньоцехового та загальнозаводського<br>середовища (температурний режим, вологість повітря, склад та<br>інтенсивність пиловикидів, параметри агресивних середовищ та ін.);<br> фактичні дані про режим роботи та навантаження від основного<br>та допоміжного обладнання, про фактичні навантаження - від<br>рухомого складу, від сировини та матеріалів;<br> фактичні дані про екстремальні природні явища (катастрофічні<br>повені, урагани, зледеніння, землетруси та ін.).<br> Відомості, які неможливо отримати з документів, можуть<br>визначатися шляхом опитування експлуатаційного персоналу, а також<br>розрахунками, обстеженнями та вишукуваннями.<br> <br> 3.6. Планові обстеження будівель (споруд) проводяться з<br>розподілом на такі етапи:<br> 3.6.1. Попереднє обстеження, яке містить:<br> збір та аналіз технічної документації;<br> загальний огляд з оцінкою стану конструкцій та виявленням<br>найбільш зношених, а також аварійних конструкцій;<br> складання програми інструментальних спеціальних обстежень та<br>технічного завдання на виконання робіт з обстеження;<br> 3.6.2. Детальне обстеження, яке містить:<br> уточнення обміром перерізів елементів, конструктивних схем<br>навантажень, визначення приладами фактичних фізико-механічних<br>характеристик матеріалів (міцність, відносне подовження, модуль<br>пружності, щільність, теплопровідність та ін.);<br> виявлення, обмір, ескізування дефектів та пошкоджень<br>конструкцій (зміщення в плані, осідання, крени, прогини та ін.);<br> визначення розмірів деформацій швів та стиків, ширини<br>розкриття та глибини тріщин, перерізів арматури, товщини захисного<br>шару бетону;<br> аналіз результатів попередніх та інструментальних обстежень;<br> 3.6.3. Спеціальні обстеження, які містять:<br> уточнення даних інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних<br>та інших вишукувань;<br> випробування конструкцій пробними навантаженнями та впливами;<br> тривалі спостереження та вимірювання деформацій, осідань,<br>кренів, температурно-вологісного режиму та ін.<br> У конкретних умовах, у залежності від відповідальності<br>будівель (споруд) та їх стану, деякі етапи обстежень можуть не<br>проводитись.<br> <br> 3.7. Спеціальні обстеження рекомендується призначати в тих<br>випадках, коли даних попередніх та інструментальних обстежень<br>недостатньо для прийняття обгрунтованого рішення про технічний<br>стан, функціональну придатність та безпечність будівлі (споруди).<br> У порівнянні зі звичайними детальними обстеженнями спеціальні<br>обстеження потребують більш тривалих і точних спостережень,<br>проведення вишукувань, досліджень, випробувань конструкцій та<br>споруд у натурних умовах. До виконання спеціальних обстежень<br>доцільно залучати головні з відповідних проблем науково-дослідні<br>інститути та спеціалізовані організації.<br> 3.8. До спеціальних обстежень рекомендується відносити:<br> складні інженерно-геологічні та гідрогеологічні вишукування<br>(випробування великими штампами, випробування натурних ціликів на<br>зсув, натурні фільтраційні випробування та ін.);<br> тривалі високоточні геодезичні спостереження за осіданнями та<br>деформаціями;<br> натурні випробування конструкцій та споруд (статичні,<br>динамічні, гідравлічні, пневматичні та ін.);<br> інші складні вишукування, випробування та дослідницькі<br>роботи, що пов'язані з визначенням технічного стану конструкцій<br>будівель (споруд).<br> 3.9. Підсумки роботи з обстеження та аналізу його результатів<br>слід оформляти у вигляді звіту спеціалізованої організації, що<br>виконувала обстеження.<br> У загальному випадку звіт повинен містити:<br> дані про технічну документацію, її повноту та якість, опис<br>конструктивних рішень, висновки про невдалі, застарілі та хибні<br>рішення;<br> стислий опис технології будівництва з позначенням відхилень<br>від проекту, що мали місце, а також дефектів, які виникли на<br>стадії будівництва;<br> відомості, які характеризують проектний та фактичний режим<br>експлуатації конструкцій будівель (споруд), що містять дані про<br>фактичні навантаження та впливи, а також про характер<br>внутрішньовиробничого середовища;<br> результати огляду будівель (споруд) із зазначенням стану<br>окремих конструкцій і частин;<br> відомості та схеми дефектів і пошкоджень конструкцій;<br> результати геодезичних та інших вимірів конструкцій,<br>неруйнівних методів контролю, інших натурних досліджень та<br>випробувань;<br> результати фізико-механічних випробувань зразків матеріалів,<br>хімічних аналізів матеріалів та середовища;<br> результати аналізів дефектів, пошкоджень, а також причин їх<br>виникнення;<br> перевірні розрахунки конструктивних елементів та систем;<br> висновки про стан конструкцій та їх придатність до подальшої<br>експлуатації або ремонту;<br> відомості, які потрібні для заповнення Паспорта технічного<br>стану будівлі (споруди);<br> стислі технічні рішення щодо методів ремонту або заміни<br>дефектних конструкцій, рекомендації з поліпшення експлуатації<br>будівельних конструкцій та основ.<br> 3.10. Відомості і висновки, які отримані при періодичному<br>обстеженні будівлі (споруди) спеціалізованою організацією,<br>використовуються при заповненні Паспорта технічного стану будівлі<br>(споруди) (далі - Паспорт).<br> Паспорт є технічним документом власника будівлі (споруди), в<br>якому міститься зроблений на основі об'єктивних даних, що отримані<br>спеціалізованою організацією у процесі виконання інструментальних<br>обстежень, висновок, що періодично уточнюється, про придатність<br>(або непридатність) будівель (споруд) до подальшої експлуатації.<br>Паспорт оформлюється власником будівлі (споруди) при прийнятті<br>об'єкта в експлуатацію. Перший запис про технічний стан будівлі<br>(споруди) заноситься в Паспорт власником будівлі (споруди) на<br>основі Акта державної приймальної комісії про прийняття в<br>експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (Акт державної<br>технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об'єкта<br>до експлуатації). Форма Паспорта наведена в додатку 2 до цих<br>Правил.<br> 3.11. З метою забезпечення надійності та безпеки експлуатації<br>будівлі (споруди) власник будівлі (споруди) повинен за підсумками<br>обстежень та паспортизації вживати неодмінних та своєчасних<br>заходів щодо ремонту, реконструкції окремих конструктивних<br>елементів, систем або будівлі (споруди) в цілому. Ремонт, заміна,<br>реконструкція несучих елементів та огороджувальних конструкцій<br>будівель (споруд) можуть виконуватися тільки за проектом,<br>розробленим спеціалізованою проектною організацією, яка має<br>відповідну ліцензію Головного центру з ліцензування Держбуду<br>України.<br> 3.12. При виявленні будівель (споруд) або їх конструктивних<br>елементів у не придатному до нормальної експлуатації або<br>аварійному стані (III та IV стани будівель (споруд) або їх окремих<br>конструкцій відповідно до пунктів 4.13, 4.14 цих Правил)<br>спеціалізована організація, що виконує обстеження, зобов'язана<br>зробити відповідні записи в Паспорті із зазначенням термінів<br>усунення дефектів та пошкоджень, а власник будівлі (споруди)<br>повинен усунути їх у зазначені терміни.<br> У разі ухилення власника від усунення дефектів і пошкоджень у<br>зазначені терміни представник територіального органу<br>Держнаглядохоронпраці може припинити експлуатацію будівлі<br>(споруди) чи його частини.<br> Рішення про поновлення експлуатації таких будівель (споруд)<br>або їх частин приймаються представниками територіального<br>управління Держнаглядохоронпраці після виконання відповідного<br>ремонту (реконструкції) та додаткового обстеження цих об'єктів, за<br>складеним актом поновлення експлуатації об'єкта зі внесенням<br>відповідних записів у Паспорт будівлі (споруди). ( Абзац третій<br>пункту 3.12 в редакції Наказу Держбуду N 184/140 ( <A HREF="59370">z0588-99</A> ) від<br>28.07.99 )<br> Якщо обстеження визначило, що стан об'єкта або його окремих<br>конструкцій відповідає III або IV категорії технічного стану,<br>копія Паспорта в десятиденний термін після закінчення обстеження<br>надсилається представником спеціалізованої організації до реєстру<br>аварійно небезпечних будівель і споруд у Науково-дослідний<br>інститут будівельного виробництва рекомендованим листом з<br>повідомленням про одержання.<br> Дані додаткового обстеження також надсилаються обстежувальною<br>організацією до центру ведення реєстру аварійно небезпечних<br>промислових будівель та споруд.<br> Якщо органи або посадові особи, що здійснюють відомчий або<br>державний нагляд, не згодні із задекларованим власником технічним<br>станом будівель та споруд або висновком спеціалізованої<br>організації, то на їх вимогу власник зобов'язаний замовити<br>проведення державної діагностики технічного стану будівлі чи<br>споруди в іншій спеціалізованій організації за участю<br>представників регіональних експертно-технічних центрів<br>Держнаглядохоронпраці.<br> <br> 4. Основні положення з діагностики технічного стану<br> будівельних конструкцій та основ будівель (споруд)<br> <br> 4.1. Діагностика технічного стану будівель (споруд)<br>здійснюється шляхом поєднання взаємоузгоджувальних і<br>взаємодоповнювальних обстежувальних, розрахункових та аналітичних<br>процедур, перелік та повнота яких у кожному конкретному випадку<br>уточнюється спеціалізованою організацією, що проводить обстеження.<br> 4.2. При розробці програми візуальних та інструментальних<br>обстежень встановлюється такий обсяг і порядок обстежувальних<br>процедур, при якому за мінімального обсягу обстежувальної роботи<br>(особливо інструментальних обстежень та лабораторних визначень)<br>можна отримати максимально повну інформацію про несправності,<br>дефекти та пошкодження конструкції.<br> При візуальному огляді слід керуватися тим правилом, що<br>найбільш імовірні ділянки пошкоджень конструкцій у виробничих<br>будівлях (спорудах) спостерігаються:<br> для основ - у зонах складування важких вантажів; біля дуже<br>навантажених колон, стін, фундаментів, опор; у місцях зволожених<br>грунтів; у місцях можливих вібраційних чи ударних навантажень;<br> для фундаментів - у зонах зволожених грунтів особливо<br>агресивними рідинами; у зонах дії вібрацій, ударних навантажень,<br>привантажень; при спорудженні важких прибудов; при влаштуванні<br>близько розташованих котлованів; при невпоряджених водовідливі та<br>водозниженні;<br> для колон - у найбільш напружених зонах стику з фундаментом,<br>біля консолей, у стиках збірних колон по висоті, поблизу підлоги,<br>де можливе попадання агресивної рідини або механічне пошкодження<br>транспортом та вантажо-розвантажувальними засобами, у вузлах<br>стикування з ригелями перекриттів та покриттів;<br> для ригелів та плит перекриттів - у зоні дії максимальних<br>згинальних моментів, поперечних сил, передачі зосереджених зусиль,<br>дії вібраційних та ударних навантажень, агресивних рідин, газів,<br>пилу, в місцях стикування;<br> для покриттів - у місцях підвищеного зволоження та пошкоджень<br>з боку приміщень та накопичень технологічного пилу, на ділянках з<br>підвищеною щільністю або насиченого вологою утеплювача;<br> для стін - у місцях підвищеного зволоження з заморожуванням<br>та відтаванням, у стиках панельних стін, у приляганнях до підлоги<br>та перекриття.<br> До найбільш характерних дефектів та пошкоджень конструкцій,<br>які належить виявити при візуальному огляді, належать:<br> дефекти, які пов'язані з недоліками проекту (невідповідність<br>розрахункової схеми дійсним умовам, відхилення від норм<br>проектування);<br> дефекти виготовлення конструкцій, які допущені на<br>заводах-виготовлювачах;<br> дефекти монтажу конструкцій та зведення будівель (споруд);<br> механічні пошкодження від порушення умов експлуатації;<br> пошкодження від непередбачених проектом статичних,<br>динамічних, температурних впливів;<br> пошкодження від зовнішніх агресивних впливів робочого та<br>навколишнього середовища.<br> 4.3. Для повної діагностики технічного стану будівель<br>(споруд) доцільно паралельно з натурними обстеженнями та<br>лабораторними визначеннями планувати та здійснювати також такі<br>діагностичні процедури:<br> аналіз та виявлення змін основних проектних та розрахункових<br>передумов (для будівель (споруд) у цілому та їх окремих частин і<br>конструкцій), які виникли за період експлуатації;<br> аналіз дефектів та пошкоджень, змін характеристик матеріалів,<br>грунтів та основ;<br> коригування розрахункових моделей елементів, конструкцій,<br>основ у зв'язку з наявністю дефектів та пошкоджень, зміни<br>характеристики матеріалів та грунтів;<br> перевірні розрахунки елементів, конструкцій, основ за<br>скоригованими розрахунковими моделями та з урахуванням змін, які<br>виникли в проектних та розрахункових передумовах за час<br>експлуатації;<br> оцінка технічного стану елементів, конструкцій, основ<br>відповідно до розроблених критеріїв;<br> оцінка технічного стану будівлі (споруди) у цілому в<br>залежності від технічного стану його елементів, конструкцій,<br>основ.<br> 4.4. Аналіз та виявлення змін основних проектних та<br>розрахункових передумов, які виникли за період експлуатації,<br>належить виконувати шляхом порівняння таких проектних (нормованих)<br>та фактичних (на момент обстеження та паспортизації) показників та<br>їх параметрів:<br> функціонального призначення будівлі (споруди);<br> рівня відповідальності будівлі (споруди) за економічними,<br>соціальними та екологічними наслідками їх відмови (ГОСТ 27751-88)<br>або класом капітальності за нормами проектування гідротехнічних<br>споруд, а також за відповідними до рівнів відповідальності та<br>класів капітальності коефіцієнтами надійності Yn;<br> нормативних та розрахункових значень навантажень та впливів<br>(у тому числі: власна вага, атмосферні, гідросферні, технологічні,<br>сейсмологічні навантаження та ін.);<br> особливостей та параметрів розрахункових ситуацій;<br> ступеня агресивності природного та виробничого середовищ;<br> інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов.<br> 4.5. Нормативні значення навантажень треба визначити:<br> для навантажень від власної ваги - за обмірами геометричних<br>розмірів конструкцій, за контрольним визначенням середньої<br>щільності матеріалів (при цьому помилки визначень не повинні<br>перевищувати +/- 5%);<br> для атмосферних та гідросферних навантажень та впливів - за<br>даними найближчих до об'єкта станцій Держкомгідромету з<br>урахуванням вказівок СНиП 2.01.14-83 та СНиП 1.02.07-87;<br> для технологічних статичних та динамічних навантажень - за<br>паспортними даними обладнання, що експлуатується;<br> для сейсмічних впливів та на підроблюваних територіях -<br>відповідно до вимог нормативних документів, що діють на час<br>проведення обстежень.<br> 4.6. При перевірних розрахунках слід враховувати ті<br>розрахункові ситуації, які можуть реально мати місце в залишковий<br>строк служби конструкції. При цьому в кожній розрахунковій<br>ситуації потрібно уточнювати:<br> розрахункові схеми конструкцій та основ;<br> види навантажень;<br> значення коефіцієнтів умов праці, коефіцієнтів поєднання<br>навантажень та коефіцієнтів надійності;<br> перелік граничних станів, які слід розглядати у даній<br>розрахунковій ситуації.<br> 4.7. Ступінь агресивності природного та виробничого середовищ<br>слід визначати:<br> для грунтових вод - за СНиП 1.02.07-87 та СНиП 2.03.11-85;<br> для повітряного середовища - за СНиП 2.03.11-85.<br> 4.8. Зміни інженерно-геологічних та гідрогеологічних умов<br>майданчика будівлі (споруди) слід визначати згідно з вимогами<br>СНиП 1.02.07-87.<br> <br> 4.9. Аналіз дефектів і пошкоджень та їх вплив на несучу<br>здатність та довговічність конструкцій та основ рекомендується<br>виконувати з урахуванням особливостей різних типів конструкцій.<br>При цьому рекомендується використовувати такі групи дефектів та<br>пошкоджень:<br> 4.9.1. Дефекти: нормування, проектування, будівництва,<br>недоробки.<br> 4.9.2. Пошкодження: механічні руйнування, механічний знос,<br>корозійний знос (атмосферна корозія, хімічна корозія), деформації<br>та переміщення (прогини, кутові деформації, осідання, крени).<br> <br> 4.10. Фізико-механічні характеристики несучих та<br>огороджувальних конструкцій будівель (споруд) слід визначати:<br> за допомогою стандартних неруйнівних методів (ультразвукових,<br>пластичних деформацій та ін.);<br> шляхом вилучення зразків матеріалів для виконання стандартних<br>лабораторних випробувань.<br> Кількість визначень характеристик міцності матеріалів<br>рекомендується призначати з урахуванням стану конструкцій. При<br>цьому забезпеченість нормативних значень характеристик міцності<br>матеріалів повинна бути не менше 0,95.<br> При проведенні контролю якості матеріалів потрібно керуватися<br>вимогами та вказівками чинних державних стандартів.<br> Вилучення зразків матеріалів слід виконувати тільки з<br>другорядних та ненапружених частин елементів будівлі (споруди).<br>Місця в конструкціях, з яких вилучені зразки, повинні бути надійно<br>полагоджені, а при потребі - підсилені.<br> 4.11. Відхилення просторового положення несучих та<br>огороджувальних конструкцій та їх розрахункових розмірів слід<br>визначати методами, що викладені в СНиП 3.01.03-84. Стан опорних<br>вузлів та з'єднань визначають шляхом вимірювань, візуальних<br>оглядів або експертних оцінок.<br> Ступінь зносу перерізів несучих та огороджувальних<br>конструкцій будівлі (споруди) слід визначати шляхом безпосередніх<br>вимірювань площі поперечних перерізів основних елементів несучих<br>та огороджувальних конструкцій у найбільш дефектних або<br>пошкоджених, а також найбільш напружених місцях. При цьому шари<br>матеріалів, які уражені корозією, до уваги не беруться.<br> 4.12. Перевірні розрахунки елементів конструкцій, основ слід<br>виконувати відповідно до ГОСТ 27751-88 та до норм проектування, що<br>діють на момент виконання обстежень.<br> Для перевірних розрахунків належить використовувати:<br> скориговані за результатами аналізу показники та параметри<br>відповідно до пунктів 4.4, 4.6, 4.8, 4.9;<br> уточнені за результатами обстежень проектні та розрахункові<br>передумови, яких слід дотримуватись при розробці програми<br>візуальних та експериментальних обстежень (пункт 4.2).<br> Використання при перевірних розрахунках норм проектування, за<br>якими проектувались будівлі (споруди), але на час обстежень були<br>відмінені, допускається тільки за наявності письмової згоди<br>організації, яка розробила нові норми.<br> 4.13. Шляхом спільного аналізу дефектів та пошкоджень, а<br>також результатів перевірних розрахунків визначається технічний<br>стан окремих конструкцій. За несучою здатністю та експлуатаційними<br>властивостями конструкції рекомендується відносити до одного з<br>таких станів:<br> стан конструкцій I - нормальний. Фактичні зусилля в елементах<br>та перерізах не перевищують допустимих за розрахунком. Відсутні<br>дефекти та пошкодження, які перешкоджають нормальній експлуатації<br>або знижують несучу здатність або довговічність;<br> стан конструкції II - задовільний. За несучою здатністю та<br>умовами експлуатації відповідають стану I. Мають місце дефекти та<br>пошкодження, які можуть знизити довговічність конструкції.<br>Потрібні заходи щодо захисту конструкції;<br> стан конструкції III - не придатний для експлуатації.<br>Конструкція перевантажена або мають місце дефекти та пошкодження,<br>які свідчать про зниження її несучої здатності. Але на основі<br>перевірних розрахунків та аналізу пошкоджень можливо забезпечити<br>її цілісність на час підсилення;<br> стан конструкції IV - аварійний. Те саме, що і за станом<br>конструкції III. Але на основі перевірних розрахунків та аналізу<br>дефектів і пошкоджень неможливо гарантувати цілісність конструкцій<br>на період підсилення, особливо якщо можливий "крихкий" характер<br>руйнування. Необхідно вивести людей із зони можливого обвалення,<br>виконати негайне розвантаження, вжити інших заходів безпеки.<br> 4.14. Будівлі (споруди) у цілому рекомендується зараховувати<br>до одного із таких станів у залежності від стану несучих та<br>огороджувальних конструкцій:<br> стан будівлі (споруди) I - нормальний. У будівлі (споруді)<br>відсутні несучі та огороджувальні конструкції, які відповідають<br>стану конструкцій II (задовільний), III (не придатний для<br>нормальної експлуатації) та IV (аварійний);<br> стан будівлі (споруди) II - задовільний. У будівлі (споруді)<br>відсутні несучі та огороджувальні конструкції, які відповідають<br>стану конструкцій III (не придатний для нормальної експлуатації)<br>та IV (аварійний);<br> стан будівлі (споруди) III - не придатний до нормальної<br>експлуатації. У будівлі (споруді) відсутні несучі та<br>огороджувальні конструкції, які відповідають стану конструкцій IV<br>(аварійний);<br> стан будівлі (споруди) IV - аварійний. У будівлі (споруді) є<br>несучі та огороджувальні конструкції, які відповідають стану<br>конструкцій IV (аварійний).<br> 4.15. При відповідному обгрунтуванні можливе проведення<br>обстежень та оцінка технічного стану окремих частин будівлі<br>(споруди), які можуть бути виділені за функціональними і<br>конструктивними ознаками.<br> <br> 5. Порядок ведення, зберігання та використання<br> Паспорта технічного стану будівлі (споруди)<br> <br> 5.1. Паспортизації підлягають будівлі (споруди) всіх<br>підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.<br> 5.2. Результатом паспортизації буде створення єдиної системи<br>обліку та моніторингового контролю за станом об'єктів з метою<br>своєчасного виявлення передаварійних та аварійних ситуацій, а<br>також припинення експлуатації аварійно небезпечних будівель<br>(споруд).<br> 5.3. Форму Паспорта технічного стану будівлі (споруди)<br>заповнює її власник (керівник організації) на основі даних повного<br>обстеження та визначення технічного стану будівлі (споруди) за<br>участю представника спеціалізованої організації, що проводила<br>обстеження.<br> 5.4. Обстеження здійснюється спеціалізованою організацією на<br>договірних засадах на кошти власника об'єкта або інші.<br> 5.5. Достовірність даних, що занесені до Паспорта,<br>підтверджується підписами власника об'єкта (керівника<br>організації), представника спеціалізованої організації, що<br>проводила обстеження, та представника територіального органу<br>Держнаглядохоронпраці.<br> 5.6. Паспорт шнурується та скріплюється печаткою<br>організації - власника об'єкта.<br> 5.7. Паспорт складається у двох примірниках: один з них<br>зберігається у власника будівлі (споруди), а другий - в<br>організації, що проводила паспортизацію.<br> 5.8. Якщо обстеження визначило, що стан об'єкта або його<br>окремих конструкцій відповідає III або IV категорії технічного<br>стану, то копія Паспорта в десятиденний термін після закінчення<br>обстеження надсилається представником спеціалізованої організації<br>до реєстру аварійно небезпечних будівель і споруд у<br>Науково-дослідний інститут будівельного виробництва рекомендованим<br>листом з повідомленням про одержання.<br> 5.9. Зміни технічного стану об'єкта, що зафіксовані<br>наступними за паспортизацією обстеженнями, заносять до Паспорта у<br>вигляді доповнень із зазначенням дати обстеження та засвідчують<br>підписами власника об'єкта, особи, що відповідає за обстеження (в<br>результаті якого були виявлені ці зміни), та представника<br>територіального органу Держнаглядохоронпраці.<br> 5.10. Власник об'єкта (керівник організації) зобов'язаний<br>внести доповнення до Паспорта не пізніше одного місяця після<br>закінчення обстеження.<br> 5.11. Періодичність наступних після паспортизації обстежень<br>визначається Правилами обстежень, оцінки технічного стану та<br>паспортизації виробничих будівель і споруд або потребою<br>позапланового обстеження у зв'язку з надзвичайною ситуацією, що<br>призвела до зміни технічного стану об'єкта.<br> 5.12. Паспорти для нових будівель (споруд), а також для<br>об'єктів після їх реконструкції або капітального ремонту<br>складаються організацією, що проектувала будівлю (споруду),<br>безпосередньо після прийняття об'єкта державною або технічною<br>комісією.<br> 5.13. Паспорт є документом, що засвідчує технічний стан<br>будівлі (споруди) та використовується для підтвердження факту<br>експлуатаційної придатності (непридатності) об'єкта.<br> <br> Додаток 1<br> до пункту 1.7 Правил обстежень,<br> оцінки технічного стану та<br> паспортизації виробничих<br> будівель і споруд<br> <br> Порядок визначення термінів перших планових<br> обстежень та паспортизації технічного стану<br> будівель (споруд)<br> <br> 1. При визначенні термінів планових обстежень та<br>паспортизації технічного стану будівель (споруд) належить<br>враховувати такі основні фактори:<br> рівень безпеки будівель (споруд);<br> конструктивні особливості будівель (споруд) та характеристики<br>їх основ;<br> наявність у конструкціях будівель (споруд)<br>контрольно-вимірювальної апаратури;<br> досвід експлуатації аналогічних будівель (споруд).<br> 2. Рівень безпеки будівель (споруд) оцінюється коефіцієнтом<br>безпеки Кб, який є добутком трьох коефіцієнтів:<br> коефіцієнта надійності за призначенням - Yn;<br> коефіцієнта, що характеризує екологічну небезпеку<br>виробництва, яка може виникнути через відмову будівельних<br>конструкцій будівель (споруд) - Кек;<br> коефіцієнта впливу агресивності виробничого середовища - Каг,<br> <br> Кб = Yn х Кек х Каг.<br> <br> Коефіцієнт надійності за призначенням чисельно характеризує<br>ступінь капітальності будівель (споруд). Він змінюється від 1,25<br>(найбільш капітальні споруди) до 0,8 (найменш капітальні,<br>тимчасові будинки).<br> Коефіцієнт, що характеризує екологічну небезпеку виробництва,<br>змінюється від 0,8 (дуже небезпечне виробництво) до 1,0 (безпечне<br>виробництво).<br> Коефіцієнт впливу агресивності виробничого середовища<br>враховує ступінь агресивності середовища щодо матеріалу<br>конструкцій. Він змінюється від 0,7 (для дуже агресивного<br>середовища) до 1,0 (для неагресивного середовища).<br> 3. У залежності від класу відповідальності будівель (споруд),<br>класу капітальності гідротехнічних споруд і відповідних їм<br>коефіцієнтів надійності за призначенням усі будівлі (споруди)<br>розподіляються на 8 груп відповідальності, кожна з яких має<br>відповідний коєфіцієнт надійності за призначенням, що<br>використовується при розрахунках граничних станів. Групи будівель<br>(споруд) за відповідальністю наведені в таблиці 1.<br> <br> Таблиця 1. Групи будівель (споруд) за відповідальністю<br>ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД<br>¦Група за ¦ Клас відповідальності (капітальності) ¦Коефіцієнт ¦<br>¦відпові- ¦ будівель (споруд) за СНиП ¦надійності за ¦<br>¦дальністю¦ ¦призначенням ¦<br>¦будівель ¦ ¦за СНиП або за¦<br>¦(споруд) ¦ ¦ГОСТ 27751-88 ¦<br>¦ДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДДДДДД¦<br>¦ 1 ¦Гідротехнічні споруди I класу (за ¦ 1,25 ¦<br>¦ ¦СНиП 2.06.01-86) ¦ ¦<br>¦ 2 ¦Гідротехнічні споруди II класу (за ¦ 1,20 ¦<br>¦ ¦СНиП 2.06.01-86) ¦ ¦<br>¦ ¦Будівлі (споруди) підвищеного рівня ¦ ¦<br>¦ ¦відповідальності за ГОСТ 27751-88, ¦ ¦<br>¦ ¦для яких Yn = 1,2 ¦ ¦<br>¦ 3 ¦Гідротехнічні споруди III класу (за ¦ 1,15 ¦<br>¦ ¦СНиП 2.06.01-86). ¦ ¦<br>¦ ¦Будівлі (споруди) підвищеного рівня ¦ ¦<br>¦ ¦відповідальності за ГОСТ 27751-88, ¦ ¦<br>¦ ¦для яких Yn = 1,15 ¦ ¦<br>¦ 4 ¦Гідротехнічні споруди IV класу (за ¦ 1,10 ¦<br>¦ ¦СНиП 2.06.01-86). ¦ ¦<br>¦ ¦Будівлі (споруди) підвищеного рівня ¦ ¦<br>¦ ¦відповідальності за ГОСТ 27751-88, ¦ ¦<br>¦ ¦для яких Yn = 1,10 ¦ ¦<br>¦ 5 ¦Будівлі (споруди) підвищеного рівня ¦ 1,0 ¦<br>¦ ¦відповідальності за ГОСТ 27751-88, ¦ ¦<br>¦ ¦для яких Yn = 0,95 - 1,0 ¦ ¦<br>¦ 6 ¦Будівлі (споруди) нормального рівня ¦ 0,95 ¦<br>¦ ¦відповідальності за ГОСТ 27751-88 ¦ ¦<br>¦ 7 ¦Будівлі (споруди) зниженого рівня ¦ 0,90 ¦<br>¦ ¦відповідальності за ГОСТ 27751-88, ¦ ¦<br>¦ ¦для яких Yn = 0,8 - 0,95 ¦ ¦<br>¦ 8 ¦Тимчасові будинки та споруди з ¦ 0,8 ¦<br>¦ ¦терміном служби до 5 років ¦ ¦<br>ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД<br> 4. У залежності від потенційної екологічної небезпеки, яка<br>може виникнути внаслідок порушення виробничого процесу за відмови<br>будівельних систем або окремих конструкцій, будівлі (споруди)<br>поділяються на три групи відповідальності за ступенем небезпеки<br>виробничих процесів.<br> До 1 групи відповідальності за екологічною небезпекою (дуже<br>небезпечні виробництва) належать основні будівлі (споруди) таких<br>видів діяльності та об'єктів (у дужках наведена нумерація видів<br>діяльності об'єктів за ДБН А.2.2.-1-95, с.12.):<br> 1) (1) Атомна енергетика та промисловість.<br> 2) (2) Біохімічне, біотехнічне та фармацевтичне виробництво.<br> 3) (3) Збір, обробка, зберігання, заховання, знешкодження та<br>утилізація усіх видів промислових та побутових відходів.<br> 4) (4) Добування нафти, нафтохімія та нафтопереробка.<br> 5) (5) Добування та переробка природного газу (будівництво<br>газосховищ).<br> 6) (6) Хімічна промисловість, текстильне виробництво.<br> 7) (7) Металургія.<br> 8) (9) Виробництво, зберігання, утилізація та знищення<br>боєприпасів усіх видів, вибухових речовин та ракетного палива.<br> 9) (15) Хвостосховища та шламонакопичувачі.<br> 10) (20) Каналізаційні системи та очисні споруди.<br> 11) (22) Iнші окремі об'єкти, експлуатація яких може<br>негативно впливати на стан навколишнього середовища та які в<br>кожному конкретному випадку визначаються Мінекобезпеки або<br>органами на місцях.<br> 12) (8) Вугільна, гірничодобувна промисловість, добування та<br>переробка торфу, сапропелю. ( Абзац другий пункту 4 додатку 1<br>доповнено підпунктом 12 згідно з Наказом Держбуду N 184/140<br>( <A HREF="59370">z0588-99</A> ) від 28.07.99 )<br> <br> До 2-ї групи відповідальності за екологічною небезпекою<br>(небезпечні виробництва) належать:<br> допоміжні будівлі (споруди) об'єктів 1 групи відповідальності<br>за екологічною небезпекою, а також основні будівлі (споруди) таких<br>видів діяльності та об'єктів:<br> ( Підпункт 1 абзацу 3 пункту 4 додатка 1 виключено на<br>підставі Наказу Держбуду N 184/140 ( <A HREF="59370">z0588-99</A> ) від 28.07.99 ) 1)<br>(8) Вугільна, гірничодобувна промисловість, добування та переробка<br>торфу, сапропелю.<br> 1) (10) Виробництво електроенергії та тепла на базі<br>органічного палива.<br> 2) (11) Промисловість будматеріалів.<br> 3) (12) Целюлозно-паперова промисловість.<br> 4) (14) Машинобудування та металообробка.<br> 5) (16) Аеропорти, залізничні вузли та вокзали, автовокзали,<br>річкові та морські порти, залізничні та автомобільні магістралі,<br>метрополітени.<br> 6) (17) Тваринництво.<br> 7) (18) Виробництво харчових продуктів.<br> 8) (19) Обробка продуктів та переробка відходів тваринного<br>походження.<br> 9) (21) Водозабори поверхневих та підземних вод.<br> До 3-ї групи відповідальності за екологічною небезпекою<br>(безпечні виробництва) належать будівлі (споруди), які не ввійшли<br>до 1 та 2 груп.<br> Значення коефіцієнтів, що характеризують екологічну небезпеку<br>виробництва в залежності від групи відповідальності за екологічною<br>небезпекою, слід визначати за таблицею 2.<br> <br> Таблиця 2. Коефіцієнт екологічної небезпеки<br>ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД<br>¦Групи відповідаль-¦ Ступінь небезпеки ¦Коефіцієнт, що ¦<br>¦ності за екологіч-¦ ¦характеризує ¦<br>¦ною небезпекою ¦ ¦екологічну ¦<br>¦ ¦ ¦небезпеку ¦<br>¦ ¦ ¦виробництва, Кек ¦<br>¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДДДДДДДДД¦<br>¦ 1 ¦Дуже небезпечні виробництва¦ 0,8 ¦<br>¦ 2 ¦Небезпечні виробництва ¦ 0,9 ¦<br>¦ 3 ¦Безпечні виробництва ¦ 1,0 ¦<br>ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД<br> 5. У залежності від агресивності виробничого середовища, в<br>якому експлуатуються будівельні конструкції, будівлі (споруди)<br>поділяються на чотири групи за агресивністю виробничого середовища<br>(згідно зі СНиП 2.03.11-85): середовище сильної агресивності,<br>середовище середньої агресивності, середовище слабкої<br>агресивності, середовище неагресивне.<br> Слід приймати такі значення коефіцієнтів впливу агресивності<br>виробничого середовища в залежності від групи за агресивністю<br>виробничого середовища (таблиця 3).<br> <br> Таблиця 3. Коефіцієнт впливу агресивності виробничого середовища<br>ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД<br>¦Група за ¦ Ступінь агресивності ¦Коефіцієнт впливу¦<br>¦агресивністю¦ виробничого середовища ¦агресивності ¦<br>¦виробничого ¦ ¦виробничого ¦<br>¦середовища ¦ ¦середовища, Каг ¦<br>¦ДДДДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДДДДДДДДД¦<br>¦ 1 ¦Середовище сильної агресивності ¦ 0,7 ¦<br>¦ 2 ¦Середовище середньої агресивності¦ 0,8 ¦<br>¦ 3 ¦Середовище слабкої агресивності ¦ 0,9 ¦<br>¦ 4 ¦Середовище неагресивне ¦ 1,0 ¦<br>ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД<br&