ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦI

Н А К А З

26.01.2005 N 15

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2005 р.
за N 231/10511


Про затвердження Типового положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці та Переліку робіт
з підвищеною небезпекою


Відповідно до вимог статті 18 Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ), Указу Президента України "Питання Державного
комітету України з нагляду за охороною праці" від 16.01.2003 N 29
( 29/2003 ), з метою встановлення вимог щодо організації навчання
і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та інших
працівників Н А К А З У Ю:

1. Затвердити такі, що додаються:
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці (далі - Типове положення);
Перелік робіт з підвищеною небезпекою ( z0232-05 ) (далі -
Перелік).

2. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
подати на державну реєстрацію Міністерству юстиції України Типове
положення та Перелік ( z0232-05 ). Після державної реєстрації
Типового положення та Переліку розмістити їх на веб-сайті
Держнаглядохоронпраці України та внести відповідні зміни до
державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони
праці.

3. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних
управлінь та інспекцій, експертно-технічних центрів, державним
інспекторам Держнаглядохоронпраці України забезпечити
систематичний контроль за дотриманням вимог Типового положення.

4. Державному підприємству "Головний навчально-методичний
центр Держнаглядохоронпраці України" (Баженов О.К.) забезпечити:
дотримання вимог Типового положення під час організації та
проведення навчального процесу у Головному навчально-методичному
центрі Держнаглядохоронпраці;
вивчення Типового положення та Переліку ( z0232-05 ) під час
чергового навчання та перевірки знань з питань охорони праці
посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці України;
видання і розповсюдження Типового положення та Переліку.

5. Відділу документального забезпечення та контролю
(Деньгін А.П.) у тижневий термін після державної реєстрації
Міністерством юстиції України довести наказ до відома центральних
і місцевих органів виконавчої влади, територіальних управлінь та
експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці України.

6. Редакції журналу "Технополіс" (Спіріну В.Ф.) опублікувати
наказ у черговому номері журналу.

7. Визнати такими, що втратили чинність:
- наказ Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 N 27 ( z0248-99 )
"Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони
праці", зареєстрований Міністерством юстиції України 21.04.99 за
N 248/3541;
- наказ Держнаглядохоронпраці України від 11.10.93 N 94
( z0154-93 ) "Про Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані
проходити попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці",
зареєстрований Міністерством юстиції України 20.10.93 за N 154;
- наказ Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 N 123
( z0196-93 ) "Про перелік робіт з підвищеною небезпекою",
зареєстрований Міністерством юстиції України 23.12.93 за N 196.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Семка О.П.

Голова Комітету С.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.I.Тьоткін

Заступник Міністра з питань
надзвичайних ситуацій П.Борисов

Перший заступник Міністра
внутрішніх справ України С.М.Гусаров

Заступник Голови Федерації
роботодавців України В.В.Піддубний

Головний державний санітарний
лікар України О.В.Лапушенко

Голова Держкомпідприємництва
України Ю.А.Авксентьєв

Заступник Міністра освіти
і науки України А.Г.Богомолов

Голова Держатомрегулювання
України В.В.Грищенко

Заступник Голови Федерації
профспілок України Г.В.Колосюк

В.о директора Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних
захворювань України О.О.Постоюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України
з нагляду за охороною праці
26.01.2005 N 15

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2005 р.
за N 231/10511


ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці
(НПАОП 0.00-4.12-05)


1. Загальні положення

1.1. Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці (далі - Типове положення)
встановлює порядок навчання та перевірки знань з питань охорони
праці посадових осіб та інших працівників у процесі трудової
діяльності, а також учнів, курсантів, слухачів та студентів
навчальних закладів під час трудового і професійного навчання.

1.2. Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні
системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових
осіб та інших працівників, надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі
виникнення аварій.

1.3. Вимоги Типового положення є обов'язковими для виконання
усіма центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, бюджетними установами та суб'єктами
господарської діяльності (далі - підприємства) незалежно від форми
власності та видів діяльності.

1.4. Суб'єкт господарської діяльності, який має намір
проводити навчання з питань охорони праці працівників інших
суб'єктів господарської діяльності або професійну підготовку,
перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які
залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, повинен
одержати відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його
територіального органу в порядку, визначеному постановою Кабінету
Міністрів України від 15.10.2003 N 1631 ( 1631-2003-п ) (із
змінами і доповненнями).

1.5. Нагляд за дотриманням вимог цього Типового положення
здійснюють органи державного нагляду за охороною праці, а
контроль - служби охорони праці центральних і місцевих органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та підприємств.

1.6. Координацію і методичний супровід суб'єктів
господарської діяльності, які проводять навчання працівників з
питань охорони праці, здійснює Головний навчально-методичний центр
Держнаглядохоронпраці та навчальні підрозділи експертно-технічних
центрів Держнаглядохоронпраці.

1.7. Визначення понять і термінів
У цьому Типовому положенні наведені нижче терміни вживаються
у такому значенні:
навчання з питань охорони праці - це навчання працівників,
учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних
знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення
робіт;
робота з підвищеною небезпекою - є робота в умовах впливу
шкідливих та небезпечних виробничих чинників або така, де є
потреба в професійному доборі, чи пов'язана з обслуговуванням,
управлінням, застосуванням технічних засобів праці або
технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем
ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди
здоров'ю, майну, довкіллю;
спеціальне навчання - є щорічне вивчення працівниками, які
залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або там, де
є потреба в професійному доборі, вимог відповідних
нормативно-правових актів з охорони праці;
стажування - набуття особою практичного досвіду виконання
виробничих завдань і обов'язків на робочому місці підприємства
після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під
безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця;
дублювання - самостійне виконання працівником (дублером)
професійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідченого
працівника з обов'язковим проходженням протиаварійного і
протипожежного тренувань.

2. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах і під
час професійного навчання працівників на підприємстві

2.1. Вивчення основ охорони праці в навчальних закладах, а
саме: предмета "охорона праці" (професійно-технічні навчальні
заклади), навчальних дисциплін "основи охорони праці" (вищі
навчальні заклади) та "охорона праці в галузі" (вищі навчальні
заклади), проводиться за типовими навчальними планами і програмами
з цього предмета і навчальних дисциплін, які затверджуються
спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі освіти і науки за погодженням із спеціально вповноваженим
центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
Окремі питання (розділи) з охорони праці мають передбачатися у
навчальних програмах загальнотехнічних і спеціальних дисциплін.

2.2. Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх
вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до наказу
Міністерства освіти України від 02.12.98 N 420 ( z0059-99 )
"Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки
життєдіяльності у вищих закладах освіти України", зареєстрованого
Міністерством юстиції України 03.02.99 за N 59/3352.

2.3. Зміст та обсяг предмета "охорона праці" для підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які
залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою,
визначаються типовим навчальним планом і типовою навчальною
програмою з предмета "охорона праці", що затверджуються спеціально
вповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти
і науки та погоджуються спеціально уповноваженим центральним
органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
При цьому теоретична частина предмета "охорона праці"
вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та
підвищення кваліфікації - не менше 15 годин. Специфічні питання
охорони праці для конкретних професій мають вивчатися в курсах
спеціальних та загальнотехнічних дисциплін - з метою поєднання
технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочі
навчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні
питання безпеки праці.
Теоретична частина предмета "охорона праці" під час
професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не
належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в
обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення
кваліфікації - не менше 8 годин.
Обсяг годин предмета "охорона праці" не може зменшуватись під
час розробки робочих навчальних планів і програм.

2.4. При підготовці в професійно-технічних навчальних
закладах працівників за професіями, пов'язаними з роботами
підвищеної небезпеки, навчання проводиться з урахуванням вимог
Положення про порядок трудового і професійного навчання
неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та
важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки,
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.12.94
N 130, зареєстрованого в Мін'юсті України 20.01.95 за N 14/550 (у
редакції наказу Держнаглядохоронпраці України від 15.12.2003 N 244
( z1257-03 ), зареєстрованого Міністерством юстиції України
30.12.2003 за N 1257/8578).

3. Організація навчання і перевірки знань з питань охорони
праці на підприємстві

3.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі
роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час
трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за
рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з
питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від
нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення
аварії.

3.2. На підприємствах на основі Типового положення, з
урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових
актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні
положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також
формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.

3.3. Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони
праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві
здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким
роботодавцем доручена організація цієї роботи.

3.4. Навчання з питань охорони праці в частині організації
навчального процесу (формування навчальних груп, розробка
навчально-тематичних планів та програм, форм навчальної
документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно
до вимог законодавства та нормативно-правових актів у галузі
освіти.

3.5. Навчання з питань охорони праці може проводитись як
традиційними методами, так і з використанням сучасних видів
навчання - модульного, дистанційного тощо, а також з використанням
технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп'ютерних
навчально-контрольних систем, комп'ютерних тренажерів.

3.6. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною
пожежною безпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання
(пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з
підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять
перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки,
а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і
періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку
знань з питань пожежної безпеки.

3.7. Особи, які суміщують професії, проходять навчання,
інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх
основних професій, так і з професій за сумісництвом.

3.8. Перед перевіркою знань з питань охорони праці на
підприємстві для працівників організується навчання: лекції,
семінари та консультації.

3.9. Перевірка знань працівників з питань охорони праці
проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці,
додержання яких входить до їхніх функціональних обов'язків.

3.10. Перевірка знань працівників з питань охорони праці на
підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань
охорони праці (далі - комісія) підприємства, склад якої
затверджується наказом керівника. Головою комісії призначається
керівник підприємства або його заступник, до службових обов'язків
яких входить організація роботи з охорони праці, а в разі потреби
створення комісій в окремих структурних підрозділах їх очолюють
керівник відповідного підрозділу чи його заступник.
До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби
охорони праці, представники юридичної, виробничих, технічних
служб, представник профспілки або вповноважена найманими
працівниками особа з питань охорони праці. До складу комісії
підприємства можуть залучатися страхові експерти з охорони праці
відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України та викладачі охорони праці, які проводили
навчання.
Участь представника спеціально вповноваженого центрального
органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці або його
територіального управління у складі комісії обов'язкова лише під
час первинної перевірки знань з питань охорони праці в
працівників, які залучаються до виконання робіт підвищеної
небезпеки.
Комісія вважається правочинною, якщо до її складу входять не
менше трьох осіб.

3.11. Усі члени комісії у порядку, установленому Типовим
положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань
охорони праці.

3.12. Перелік питань для перевірки знань з охорони праці
працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається
членами комісії та затверджується роботодавцем.

3.13. Формою перевірки знань з питань охорони праці
працівників є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться
комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори,
модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними
білетами у вигляді усного або письмового опитування.

3.14. Результат перевірки знань з питань охорони праці з
робіт з підвищеною небезпекою, а також там, де є потреба у
професійному доборі, до виконання яких допускається працівник,
оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці (додаток 1).
Особам, які під час перевірки знань з охорони праці виявили
задовільні результати, видається посвідчення про перевірку знань з
питань охорони праці (додаток 2). При цьому в протоколі та
посвідченні у стислій формі зазначається перелік основних
нормативно-правових актів з охорони праці та з безпечного
виконання конкретних видів робіт, в обсязі яких працівник пройшов
перевірку знань.

3.15. Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з
питань охорони праці на своєму підприємстві, видача посвідчень є
обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки.

3.16. При незадовільних результатах перевірки знань з питань
охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти
повторне навчання і повторну перевірку знань.

3.17. Не допускаються до роботи працівники, у тому числі
посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку
знань з питань охорони праці.

3.18. Організаційне забезпечення роботи комісії (організація
проведення перевірки знань з питань охорони праці, оформлення,
облік і зберігання протоколів перевірки знань, оформлення і облік
посвідчень про перевірку знань з питань охорони праці)
покладається на суб'єкт господарської діяльності, яким проводилось
навчання з питань охорони праці. Термін зберігання протоколів
перевірки знань з питань охорони праці не менше 5 років.

3.19. Відповідальність за організацію і здійснення
інструктажів, навчання та перевірки знань працівників з питань
охорони праці покладається на роботодавця.

3.20. Представники профспілок, уповноважені найманими
працівниками особи як члени постійно діючих комісій з перевірки
знань з питань охорони праці, проходять навчання з питань охорони
праці відповідно до Типового положення, а перевірку знань у
порядку, визначеному відповідними громадськими організаціями за
участю представника спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці.

3.21. Страхові експерти з охорони праці Фонду соціального
страхування від нещасних випадків та професійних захворювань
України як члени постійно діючих комісій з перевірки знань з
питань охорони праці проходять навчання з питань охорони праці
відповідно до Типового положення, а перевірку знань у порядку,
визначеному правлінням Фонду, за участю представника спеціально
вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за
охороною праці.

4. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони
праці

4.1. Посадові особи та інші працівники, зайняті на роботах,
зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому
наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15
( z0232-05 ) та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України від
15.02.2005 N 232/10512, та Переліку робіт, де є потреба у
професійному доборі, затвердженому наказом МОЗ та
Держнаглядохоронпраці України від 23.09.94 N 263/121 ( z0018-95 )
і зареєстрованому Міністерством юстиції України 25.01.95 з
N 18/554 (далі - роботи підвищеної небезпеки), проходять щорічне
спеціальне навчання і перевірку знань відповідних
нормативно-правових актів з охорони праці.

4.2. Спеціальне навчання з питань охорони праці може
проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і іншим
суб'єктом господарської діяльності, який отримав в установленому
порядку відповідний дозвіл.
У разі здійснення професійної підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації безпосередньо на підприємстві спеціальне
навчання з питань охорони праці є складовою зазначеної професійної
підготовки.

4.3. Спеціальне навчання з питань охорони праці проводиться
роботодавцем на підприємстві за навчальними планами та програмами,
які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих
умов, функціональних обов'язків працівників і затверджуються
наказом.

4.4. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення
спеціального навчання проводиться комісією підприємства.
У разі неможливості створити комісію з перевірки знань з
питань охорони праці на підприємстві перевірка знань проводиться
комісією спорідненого підприємства або територіального управління
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
нагляду за охороною праці.

5. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці
посадових осіб

5.1. Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і
перевірку знань з питань охорони праці (додаток 3), під час
прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, навчаються
згідно з Типовими тематичним планом і програмою навчання з питань
охорони праці посадових осіб (додаток 4).

5.2. Перші заступники та заступники міністрів, керівників
інших центральних органів виконавчої влади, перші заступники та
заступники міністрів, керівників інших центральних органів
виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
заступники керівників обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій; керівники об'єднань підприємств,
керівники підприємств (чисельністю понад 1000 працівників),
керівники та фахівці служб охорони праці, члени комісій з
перевірки знань з питань охорони праці цих підприємств; експерти
технічні з промислової безпеки; керівники та викладачі кафедр
охорони праці вищих навчальних закладів, керівники і штатні
викладачі галузевих навчальних центрів проходять навчання у
Головному навчально-методичному центрі Держнаглядохоронпраці.
Перевірка знань з питань охорони праці цієї категорії
посадових осіб проводиться комісією, створеною наказом спеціально
вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за
охороною праці. Очолює комісію Голова (заступник Голови), до
складу комісії входять керівники управлінь та відділів цього
органу та представники інших органів державного нагляду за
охороною праці, а також представники відповідних профспілок.
До складу комісії можуть також залучатися викладачі охорони
праці Головного навчально-методичного центру
Держнаглядохоронпраці.

5.3. Посадові особи районних державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, функціональні обов'язки яких пов'язані
із забезпеченням охорони праці; спеціалісти науково-дослідних,
конструкторських, проектних і технологічних відділів, які
займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської
документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів
з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань
охорони праці; керівники підприємств чисельністю менше 1000
працівників, керівники та спеціалісти служб охорони праці, члени
комісій з перевірки знань з питань охорони праці підприємств
проходять навчання з питань охорони праці у галузевих навчальних
центрах або навчальних закладах та установах, які отримали
відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці.
Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які
пройшли навчання у галузевих навчальних центрах проводиться
комісією, створеною наказом вищого органу. Очолює комісію керівник
або заступник керівника цього органу, до службових обов'язків
якого входить організація роботи з охорони праці, чи керівник
служби охорони праці цього органу.
До складу комісії входять представники органів державного
нагляду за охороною праці та відповідних профспілок. До складу
комісії можуть також залучатися представники відповідних обласних
галузевих структурних підрозділів, інших органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування, а також викладачі охорони праці того
суб'єкта господарської діяльності, де проводилося навчання.
Перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб, які
пройшли навчання в інших навчальних закладах та установах,
проводиться комісією відповідного територіального управління
спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з
нагляду за охороною праці за участю представників інших органів
державного нагляду за охороною праці або комісією, створеною
місцевим органом виконавчої влади.

5.4. Посадові особи малих підприємств, де немає можливості
провести навчання безпосередньо на підприємстві та створити
комісію з перевірки знань з питань охорони праці, проходять
навчання у навчальних закладах та установах, які отримали
відповідний дозвіл на навчання з питань охорони праці.
Перевірка знань з питань охорони праці таких посадових осіб
проводиться комісією, створеною місцевим органом виконавчої влади
або територіальним управлінням спеціально вповноваженого
центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці
за участю представників інших органів державного нагляду за
охороною праці.

5.5. Посадові особи, крім зазначених у пп. 5.2 та 5.3,
проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці
стосовно робіт, що входять до їх функціональних обов'язків,
безпосередньо на підприємстві.

5.6. Особи, відповідальні за технічний стан і безпечну
експлуатацію машин, механізмів, обладнання підвищеної небезпеки,
та посадові особи, службові обов'язки яких пов'язані з:
а) керівництвом та контролем за виконанням робіт з підвищеною
небезпекою;
б) будівництвом, експлуатацією, реконструкцією, технічним
переоснащенням, консервацією та ліквідацією об'єктів підвищеної
небезпеки;
в) розробкою проектів, технологічних регламентів та іншої
технічної документації для робіт підвищеної небезпеки;
г) підготовкою персоналу для обслуговування машин, механізмів
та устаткування підвищеної небезпеки;
ґ) розробкою нормативно-правових актів з питань виготовлення,
монтажу та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки та об'єктів підвищеної небезпеки, під час навчання
згідно з п. 5.1 Типового положення, проходять навчання і перевірку
знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи.

5.7. Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а
також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні
працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що
потребує додаткових знань з питань охорони праці;
Посадові особи, у тому числі фахівці з питань охорони праці
підприємств, де стався нещасний випадок (професійне отруєння)
груповий або із смертельним наслідком, повинні протягом місяця
пройти позачергове навчання і перевірку знань з питань охорони
праці в порядку, встановленому Типовим положенням, якщо комісією з
розслідування встановлено факт порушення ними вимог
нормативно-правових актів з охорони праці.
Позачергове навчання з метою ознайомлення з новими
нормативно-правовими актами з охорони праці може проводитися у
формі семінарів.

6. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці

6.1. Працівники, під час прийняття на роботу та періодично,
повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони
праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні
аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

6.2. За характером і часом проведення інструктажі з питань
охорони праці (далі - інструктажі) поділяються на вступний,
первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

6.3. Вступний інструктаж
Проводиться:
з усіма працівниками, які приймаються на постійну або
тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство
і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують
інші роботи для підприємства;
з учнями та студентами, які прибули на підприємство для
проходження трудового або професійного навчання;
з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.
Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони
праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по
підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку
пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або
в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням
сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних
посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з
урахуванням особливостей виробництва. Програма та тривалість
інструктажу затверджуються керівником підприємства.
Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці (додаток
5), який зберігається службою охорони праці або працівником, що
відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі
про прийняття працівника на роботу.

6.4. Первинний інструктаж проводиться до початку роботи
безпосередньо на робочому місці з працівником:
новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство або до
фізичної особи, яка використовує найману працю;
який переводиться з одного структурного підрозділу
підприємства до іншого;
який виконуватиме нову для нього роботу;
відрядженим працівником іншого підприємства, який бере
безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.
Проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами
навчальних закладів:
до початку трудового або професійного навчання;
перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з
використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться
індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на
підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до
виконуваних робіт.

6.5. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці
індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які
виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань
первинного інструктажу.
Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені
нормативно правовими актами з охорони праці, які діють у галузі,
або роботодавцем (фізичною особою, яка використовує найману працю)
з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:
на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;
для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

6.6. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на
робочому місці або в кабінеті охорони праці:
при введенні в дію нових або переглянутих
нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні
змін та доповнень до них;
при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації
устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини,
матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з
охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30
календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти
робіт - понад 60 днів.
Позаплановий інструктаж з учнями, студентами, курсантами,
слухачами проводиться під час проведення трудового і професійного
навчання при порушеннях ними вимог нормативно - правових актів з
охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварій,
пожеж тощо.
Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з
окремим працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і
зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому
випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його
проведення.

6.7. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
при ліквідації аварії або стихійного лиха;
при проведенні робіт, на які відповідно до законодавства
оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження.
Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим
працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст цільового
інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що
виконуватимуться.

6.8. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий
інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник
структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка
використовує найману працю.

6.9. Первинний, повторний, позаплановий і цільовий
інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного
опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою
набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила
інструктаж.
При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і
навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного,
повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів
додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.
При незадовільних результатах перевірки знань після цільового
інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна
перевірка знань при цьому не дозволяється.

6.10. Про проведення первинного, повторного, позапланового та
цільового інструктажів та їх допуск до роботи, особа, яка
проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (додаток 6).
Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути
пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.
У разі виконання робіт, що потребують оформлення
наряду-допуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому
наряді-допуску, а в журналі реєстрації інструктажів - не
обов'язково.

6.11. Перелік професій та посад працівників, які звільняються
від повторного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього
переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому
процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням
об'єктів, машин, механізмів, устаткування; застосуванням приладів
та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів
тощо.

6.12. Тематика та порядок проведення інструктажів з питань
охорони праці для учнів, курсантів, слухачів, студентів під час
трудового і професійного навчання у навчальних закладах
визначаються нормативно-правовими актами в галузі освіти.

7. Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи

7.1. Новоприйняті на підприємство працівники після первинного
інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи
повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих працівників
пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання
протягом не менше шести змін. Стажування або дублювання
проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право
виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених
нормативно-правовими актами з охорони праці.

7.2. Працівники, функціональні обов'язки яких пов'язані із
забезпеченням безаварійної роботи об'єктів підвищеної небезпеки
або з виконанням окремих робіт підвищеної небезпеки (теплові та
атомні електричні станції, гірничодобувні підприємства, інші
подібні об'єкти, порушення технологічних режимів яких являє
загрозу для працівників та навколишнього середовища), до початку
самостійної роботи повинні проходити дублювання з обов'язковим
проходженням у цей період протиаварійних і протипожежних тренувань
відповідно до плану ліквідації аварій.

7.3. Допуск до стажування (дублювання) оформлюється наказом.
У наказі визначається тривалість стажування (дублювання) та
вказується прізвище працівника, відповідального за проведення
стажування (дублювання).

7.4. Перелік посад і професій працівників, які повинні
проходити стажування (дублювання), а також тривалість стажування
(дублювання) визначаються керівником підприємства відповідно до
нормативно-правових актів з охорони праці. Тривалість стажування
(дублювання) залежить від стажу і характеру роботи, а також від
кваліфікації працівника.

7.5. Роботодавцю надається право своїм наказом звільняти від
проходження стажування (дублювання) працівника, який має стаж
роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться
з одного підрозділу до іншого, де характер роботи та тип
обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

7.6. Стажування (дублювання) проводиться за програмами для
конкретної професії, які розробляються на підприємстві відповідно
до функціональних обов'язків працівника і затверджуються
керівником підприємства (структурного підрозділу).

7.7. Стажування (дублювання) проводиться на робочих місцях
свого або іншого подібного за технологією підприємства. У процесі
стажування працівники повинні виконувати роботи, які за
складністю, характером, вимогами безпеки відповідають роботам, що
передбачаються функціональними обов'язками цих працівників.

7.8. У процесі стажування (дублювання) працівник повинен:
закріпити знання щодо правил безпечної експлуатації
технологічного обладнання, технологічних і посадових інструкцій та
інструкцій з охорони праці;
оволодіти навичками орієнтування у виробничих ситуаціях у
нормальних і аварійних умовах;
засвоїти в конкретних умовах технологічні процеси і
обладнання та методи безаварійного керування ними з метою
забезпечення вимог безпеки праці.

7.9. Після закінчення стажування (дублювання) та при
задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці
наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного
підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що
робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному
випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими
навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та
протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом
може бути продовжено на термін не більше двох змін.

Начальник юридичного відділу I.Калиновська


Додаток 1
до пункту 3.14 Типового
положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці

Зразок протоколу засідання
комісії з перевірки знань
з питань охорони праці

____________________________________________________________
(підприємство, навчальний заклад, їх підпорядкованість)


ПРОТОКОЛ N _____
ЗАСIДАННЯ КОМIСIЇ З ПЕРЕВIРКИ ЗНАНЬ
З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦI


"___" ________________20__ р. м.______________________

Комісія у складі:
голови ___________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)

і членів комісії: ________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

створена на підставі наказу від "___" _______ 20__ р. N _________
перевірила знання ________________________________________________
__________________________________________________________________
(перелік основних нормативно-правових актів з
__________________________________________________________________
охорони праці, за якими проводилася перевірка знань)

------------------------------------------------------------------
¦N ¦Прізвище, ¦Посада, ¦Місце роботи (для¦Знає/ ¦Примітка ¦
¦з/п ¦ім'я та по ¦професія,¦підприємства ¦не знає ¦ ¦
¦ ¦батькові ¦(фах) ¦структурний ¦ ¦ ¦
¦ ¦працівника ¦ ¦підрозділ) ¦ ¦ ¦
¦----+-----------+---------+-----------------+--------+----------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
------------------------------------------------------------------

Голова комісії _______________________
(підпис)
Члени комісії: _______________________
(підпис)
_______________________
(підпис)
_______________________
(підпис)

М.П.

Примітка. У разі проведення перевірки знань комісією
підприємства затвердження протоколу печаткою не обов'язкове.

Начальник юридичного відділу I.Калиновська


Додаток 2
до пункту 3.14 Типового
положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці

Обкладинка посвідчення

Знак безпеки


ПОСВIДЧЕННЯ
про перевірку знань з питань охорони праці


Перша сторінка посвідчення
_____________________________________________________________
(підприємство, навчальний заклад, їх підпорядкованість)

ПОСВIДЧЕННЯ N

Видано_______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

посада (фах) ________________________________________________

місце роботи ________________________________________________

про те, що він(а) пройшов(ла) навчання і виявив(ла) потрібні
знання ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перелік основних нормативно-правових актів з охорони праці,
__________________________________________________________________
за якими проводилася перевірка знань)

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань

від "___" ________20__ р. N _____________________

М.П.

Голова комісії _________________ ________________________
(прізвище) (підпис)

ВIДОМОСТI ПРО ПЕРIОДИЧНУ ПЕРЕВIРКУ ЗНАНЬ

Посада (фах) ________________________________________________

виявив(ла) потрібні знання __________________________________
__________________________________________________________________
(перелік нормативно-правових актів з охорони праці,
__________________________________________________________________
за якими проводилася перевірка знань)
__________________________________________________________________

Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань

від "___" _____________20_ р. N ___________________________


Голова комісії ________________ ______________________
(прізвище) (підпис)


М.П.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Начальник юридичного відділу I.Калиновська


Додаток 3
до пункту 5.1 Типового
положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці


ПЕРЕЛIК
посад посадових осіб, які проходять навчання
і перевірку знань з питань охорони праці


1. Підприємства, установи й організації, об'єднання
підприємств

1.1. Керівники, заступники керівників, головні спеціалісти,
керівники основних виробничих та технічних служб підприємств,
установ й організацій, об'єднань підприємств незалежно від форм
власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо
пов'язані з організацією безпечного ведення робіт.

1.2. Керівники та спеціалісти науково-дослідних,
конструкторських, проектних і технологічних відділів, які
займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської
документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів
з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань
охорони праці.

1.3. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального
органу з нагляду за охороною праці та його територіальних
управлінь.

1.4. Експерти технічні з промислової безпеки.

1.5. Страхові експерти з охорони праці.

2. Навчальні заклади

2.1. Керівники, заступники керівників навчальних закладів, на
яких покладена відповідальність за організацію безпечного ведення
робіт, керівники та викладачі кафедр охорони праці, керівники та
штатні викладачі навчальних закладів, які здійснюють навчання з
питань охорони праці посадових осіб.

2.2. Майстри та інструктори виробничого навчання, керівники
виробничої практики та інші посадові особи, які викладають питання
охорони праці, безпечного ведення робіт або проводять інструктажі
з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами.

3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

Перші заступники та заступники міністрів, керівників інших
центральних органів виконавчої влади, перші заступники та
заступники міністрів, керівників інших центральних органів
виконавчої влади Ради міністірів Автономної Республіки Крим,
функціональні обов'язки яких пов'язані з організацією діяльності
підприємств галузі з охорони праці, а також з організацією
навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування
Заступники керівників обласних, Київської та Севастопольської
міських, районних державних адміністрацій, а також органів
місцевого самоврядування, функціональні обов'язки яких пов'язані
із забезпеченням охорони праці.

5. Керівники, спеціалісти служб охорони праці, члени комісій
з перевірки знань з питань охорони праці, особи, відповідальні за
технічний стан і безпечну експлуатацію об'єктів підвищеної
небезпеки підприємств, установ й організацій, об'єднань
підприємств, зазначених у пунктах 1-4 цього додатка.

Начальник юридичного відділу I.Калиновська


Додаток 4
до пункту 5.1 Типового
положення про порядок
проведення навчання
і перевірки знань з питань
охорони праці


ТИПОВI ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН I ПРОГРАМА
навчання з питань охорони праці посадових осіб


Тематичний план

Тема 1. Законодавство України про охорону праці. Основні
положення Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) та взаємозв'язок з
іншими Законами України. Законодавство України про працю.

Тема 2. Організація роботи з охорони праці.

Тема 3. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.

Тема 4. Пожежна безпека.

Тема 5. Електробезпека.

Тема 6. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика
професійних отруєнь і захворювань.

Тема 7. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного
випадку.

Тема 8. Управління роботами з профілактики та ліквідації
наслідків аварій.

Тема 9. Безпека праці в галузі.

Програма

ТЕМА 1. ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI

Основні положення Закону України "Про охорону праці"
( 2694-12 ). Поняття охорони праці. Соціально-економічне значення
охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон
України "Про охорону праці", "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
( 1105-14 ), Кодекс законів про працю України ( 322-08 ) та
прийняті відповідно до них нормативно-правові акти, а також Закон
України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" ( 4004-12 ), Закон України "Про пожежну безпеку"
( 3745-12 ), Закон України "Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ).

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

Право громадян на охорону праці при укладанні трудового
договору та під час роботи на підприємстві. Права працівників на
пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Управління
охороною праці. Обов'язки роботодавця щодо створення умов праці
відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Обов'язки
працівника щодо додержання вимог нормативно-правових актів з
охорони праці. Аудит охорони праці.

Служба охорони праці. Положення про службу ( z1526-04 ),
основні завдання, функціональні обов'язки та права. Комісія з
питань охорони праці підприємства: порядок створення, обов'язки та
права комісії.

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про
навчання ( z0248-99 ), яке встановлює порядок і види навчання та
інструктажів, форми перевірки знань з питань охорони праці
працівників та посадових осіб. Перелік посад посадових осіб, які
до початку виконання своїх обов'язків і періодично один раз на три
роки проходять навчання з питань охорони праці. Перелік робіт з
підвищеною небезпекою ( z0232-05 ). Перелік робіт, де є потреба у
професійному доборі ( z0018-95 ). Фінансування охорони праці
роботодавцем. Iнші джерела фінансування охорони праці. Перелік
заходів і засобів з охорони праці, витрати на здійснення та
придбання яких включаються до валових витрат ( 994-2003-п )
юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства
використовує найману працю.

Додержання вимог щодо охорони праці при проектуванні,
будівництві (виготовленні) та реконструкції підприємств, об'єктів
і засобів виробництва. Попередня експертиза проектної
документації, за позитивними результатами якої відкривається
фінансування робіт. Дозвіл на початок роботи та види робіт
підприємства, діяльність якого пов'язана з виконанням робіт та
експлуатацією об'єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки, що встановлюються визначеним Кабінетом Міністрів
України переліком. Порядок допуску в експлуатацію придбаних за
кордоном технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування
тощо. Порядок прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих
виробничих об'єктів.

Основні вимоги Положення про розслідування та облік нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві
( 1094-2001-п ).

Iнформація та звітність про стан охорони праці. Добровільні
об'єднання громадян з охорони праці.

Стимулювання охорони праці. Заохочення працівників за активну
участь у роботі зі створення безпечних та нешкідливих умов праці.
Застосування при розрахунках страхових внесків до Фонду
соціального страхування від нещасних випадків та профзахворювань
знижок та надбавок для кожного підприємства.

Відшкодування підприємствам, громадянам і державі збитків,
завданих порушенням вимог охорони праці.

Нормативно-правові акти з охорони праці. Опрацювання,
прийняття та скасування нормативно-правових актів, тимчасове
припинення їх чинності. Акти підприємств з охорони праці.
Забезпечення працівників нормативно-правовими актами з охорони
праці.

Державне управління охороною праці. Органи державного
управління. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі
охорони праці. Повноваження міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади в галузі охорони праці, і, зокрема,
спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань праці та соціальної політики щодо атестації робочих місць
на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці.
Повноваження спеціально вповноваженого центрального органу
виконавчої влади з нагляду за охороною праці щодо управління
охороною праці. Повноваження місцевих державних адміністрацій та
органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці.
Повноваження об'єднань підприємств з цих питань.

Організація наукових досліджень з проблем охорони праці.
Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за
охороною праці та порядок регулювання їх діяльності. Права і
відповідальність посадових осіб спеціально вповноваженого
центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці.
Соціальний захист цих посадових осіб.

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону
праці. Повноваження і права профспілок у цій сфері. Уповноважені
найманими працівниками особи з питань охорони праці.

Штрафні санкції до юридичних та фізичних осіб, які відповідно
до законодавства використовують найману працю, до посадових осіб
та працівників за порушення вимог щодо охорони праці.
Відповідальність за порушення законодавчих та інших нормативних
актів про охорону праці, за створення перешкод у діяльності
посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці і
представників професійних спілок.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань. Основні положення Закону України
"Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ): завдання
страхування та сфера дії закону, основні принципи страхування;
управління страхуванням. Обов'язки ФССНВ: відшкодування шкоди,
заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров'я, відшкодування
моральної шкоди, профілактична діяльність Фонду, направлена на
усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної умовами праці;
фінансування страхування від нещасних випадків.

Страхові тарифи, диференційовані в залежності від класу
професійного ризику виробництва, а також від фактичних умов та
безпеки праці на виробництві. Закон України "Про колективні
договори" ( 3356-12 ). Регулювання питань охорони праці в
колективному договорі. Комплексні заходи щодо досягненн�