ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ

Н А К А З

01.09.2004 N 98/34

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2004 р.
за N 1146/9745


Про затвердження Порядку контролю
за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з проектування,
монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки
протипожежного стану об'єктів та проведення
випробувань на пожежну небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій, виробів
і обладнання, а також пожежної техніки,
пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам

{ Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 105/517 ( z0916-07 ) від 30.07.2007 }


Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Указу
Президента України від 27 січня 2003 року N 47 ( 47/2003 ) "Про
заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної
безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних
ситуацій" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада
2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку
речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і
обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам (додається).

2. Надати повноваження територіальним органам державного
нагляду у сфері цивільного захисту Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя здійснювати перевірки
додержання ліцензіатами ліцензійних умов, за результатами
перевірок видавати розпорядження про усунення порушень ліцензійних
умов та приймати у ліцензіатів відомості про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії.

3. Департаменту контролю та дозвільної системи
Держпідприємництва України (Апатенко О.П.), Держпожбезпеки МНС
України (Кріса I.Я.) в установленому порядку забезпечити подання
Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з проектування, монтажу,
технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем
опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення
випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки,
пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення
на відповідність встановленим вимогам на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.

4. Держпожбезпеки МНС України (Кріса I.Я.) забезпечити
публікацію Порядку контролю за додержанням ліцензіатами
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку
речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і
обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам у засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Третьякова С.I. та заступника Міністра України з
питань надзвичайних ситуацій - начальника Держпожбезпеки
Борисова П.Ф.

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв

Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій Г.В.Рева


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики
та підприємництва,
Міністерства України
з питань надзвичайних
ситуацій
01.09.2004 N 98/34

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2004 р.
за N 1146/9745


ПОРЯДОК
контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних
умов провадження господарської діяльності
з проектування, монтажу, технічного обслуговування
засобів протипожежного захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану об'єктів
та проведення випробувань на пожежну небезпеку
речовин, матеріалів, будівельних конструкцій,
виробів і обладнання, а також пожежної техніки,
пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність
встановленим вимогам


Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов
провадження певних видів господарської діяльності (далі -
ліцензійні умови) здійснюють у межах своїх повноважень шляхом
проведення планових і позапланових перевірок органи контролю:
визначений постановою Кабінету Міністрів України від 14
листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) орган ліцензування -
Державний департамент пожежної безпеки (далі - орган ліцензування
діяльності протипожежного призначення) та територіальні органи
державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи
ліцензування діяльності протипожежного призначення); { Абзац
третій вступної частини в редакції Наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва N 105/517
( z0916-07 ) від 30.07.2007 }
визначений Указом Президента України від 25 травня 2000 року
N 721 ( 721/2000 ) спеціально уповноважений орган з питань
ліцензування - Державний комітет України з питань регуляторної
політики та підприємництва (далі - Держпідприємництво України) та
територіальні органи Держпідприємництва України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі -
територіальні органи Держпідприємництва України).

1. Організація перевірок

1.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних
умов проводяться органами контролю один раз на рік, згідно з
річним планом-графіком перевірок, який затверджується наказом
органу ліцензування діяльності протипожежного призначення та
погоджується Держпідприємництвом України.
Упродовж десяти робочих днів після затвердження річного
плану-графіка перевірок територіальні органи ліцензування
діяльності протипожежного призначення подають його копію до
територіального органу Держпідприємництва України.

1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на
підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення)
про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки
виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.

1.3. Для проведення перевірки органи контролю видають
розпорядчий документ про створення комісії з перевірки та
посвідчення про право перевірки ліцензіата (додаток 1), яке
підписується керівником органу контролю (його заступником) та
засвідчується печаткою.

1.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень про
право перевірки, сторінки якого мають бути пронумеровані,
прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 2).

1.5. Перевірки можуть проводитися із залученням фахівців
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, а також представників науково-дослідних
установ тощо (за їх згодою).

1.6. Орган ліцензування діяльності протипожежного призначення
та територіальні органи ліцензування діяльності протипожежного
призначення можуть здійснювати самостійні або спільні перевірки.
За згодою у проведенні спільних перевірок беруть участь
Держпідприємництво України та його територіальні органи.

1.7. Орган контролю не менше як за п'ять робочих днів
письмово або телефонограмою, оформленою в установленому
законодавством порядку, повідомляє ліцензіата про проведення
планової перевірки. Про проведення позапланової перевірки
ліцензіат заздалегідь не попереджається.

1.8. Територіальні органи ліцензування здійснюють планові
(позапланові) перевірки, за результатами яких складають акти
перевірок додержання ліцензіатом ліцензійних умов (інші відповідні
акти), та видають розпорядження про усунення порушень ліцензіатом
ліцензійних умов.
Строк проведення перевірки становить не більше п'яти робочих
днів.
За рішенням керівника відповідного органу контролю, в разі
великого обсягу робіт, термін перевірки може бути продовжено до 10
робочих днів, про що в посвідченні робиться відповідний запис.

2. Права та обов'язки ліцензіатів

Ліцензіат має право:
надавати письмові пояснення та зауваження з питань, що
виникають під час проведення перевірки;
подавати скарги до експертно-апеляційної ради при
Держпідприємництві України;
оскаржувати в судовому порядку рішення органів контролю.
Ліцензіат зобов'язаний:
забезпечити умови для проведення перевірки;
надавати всі необхідні документи, що підтверджують додержання
ним ліцензійних умов;
у разі необхідності надавати на вимогу органів контролю копії
(ксерокопії) вищезазначених документів.
{ Розділ 2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від
30.07.2007 }

3. Права та обов'язки комісії з перевірки ліцензіата

3.1. Голова та члени комісії мають право:
ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки
документами (кадрові, бухгалтерські та інші), що стосуються
господарської діяльності протипожежного призначення;
доступу на територію, до будівель, споруд та інших приміщень
ліцензіата для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо
пов'язаних з перевіркою;
отримувати копії (ксерокопії) необхідних для проведення
перевірки документів.

3.2. Голова та члени комісії зобов'язані:
керуватись у своїй роботі виключно нормами діючих
нормативно-правових актів;
об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатом
ліцензійних умов;
забезпечувати додержання державної та інших передбачених
законодавством таємниць.

4. Порядок проведення перевірки

4.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен
пред'явити керівнику ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату
(фізичній особі-підприємцю) або його уповноваженому представнику
посвідчення про право перевірки та документи, які засвідчують
особи голови та членів комісії.
Керівник ліцензіата (ліцензіат), в свою чергу, особисто або
уповноважений ним представник забезпечує умови проведення
перевірки. { Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від 30.07.2007 }
Уповноваженими представниками ліцензіата є особи, які мають
засвідчені в установленому порядку довіреності на право
представляти ліцензіата. { Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від 30.07.2007 }

4.2. Комісія перевіряє:
4.2.1. Можливість ліцензіата забезпечити виконання
ліцензійних умов, установлених для виду господарської діяльності
(його частки), зазначеної в ліцензії, а саме:
наявність необхідної кількості керівників та виконавців робіт
з відповідною освітою і кваліфікацією;
наявність відповідних приміщень, матеріально-технічної бази
(оргтехніки, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів
вимірювання).
4.2.2. Наявність спеціалістів та матеріально-технічної бази
(оргтехніки, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів
вимірювання), які зазначені в документах, що додавались до заяви
про видачу (переоформлення) ліцензії, або документи, що свідчать
про своєчасне повідомлення органу ліцензування (територіального
органу ліцензування) діяльності протипожежного призначення про
зміну даних, зазначених у цих документах.
4.2.3. Наявність відповідних документів:
нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація;
ліцензія або довідка органу ліцензування діяльності
протипожежного призначення про прийняття заяви на переоформлення
(про видачу дубліката) ліцензії;
свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або
фізичної особи-підприємця;
довідка про внесення юридичної особи до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України;
документи, що регулюють трудові відносини (штатний розпис,
положення, інструкції, накази, розпорядження, трудові книжки
тощо);
документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію
керівників та виконавців робіт (дипломи, свідоцтва про освіту та
кваліфікацію, свідоцтва про проходження спеціального навчання та
посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці);
документи, що засвідчують право власності або користування на
будівлі (приміщення) для провадження діяльності протипожежного
призначення (договір купівлі-продажу, свідоцтво про власність,
договір оренди, довідка БТI тощо) та матеріально-технічну базу
(оргтехніку, обладнання, пристрої, інструмент та засоби
вимірювання);
реєстраційні документи про створення філій, відокремлених
структурних підрозділів ліцензіата;
копії ліцензій, що підтверджують право філій або інших
структурних підрозділів ліцензіата на провадження певного виду
господарської діяльності (його частки);
документацію стосовно виконаної ліцензійної діяльності
(журнали обліку виконаних робіт та послуг протипожежного
призначення, паспорти, сертифікати, проекти, акти тощо).
4.2.4. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії,
відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію
юридичної особи або фізичної особи - підприємця та в установчих
документах.
4.2.5. Достовірність відомостей у документах, поданих
ліцензіатом для отримання ліцензії.
4.2.6. Виконання розпоряджень про усунення порушень
ліцензійних умов.
4.2.7. Відповідність виконаних робіт та послуг вимогам
ліцензійних умов.
Перевірка якості виконання деяких видів робіт та послуг
протипожежного призначення здійснюється в такий спосіб:
виконання монтажу та технічного обслуговування установок
пожежної автоматики перевіряється шляхом перевірки їх
працездатності за допомогою імітатора тепла та диму;
виконання технічного обслуговування вогнегасників
перевіряється шляхом проведення контрольних випробувань із
визначенням відповідних показників (повна маса, тривалість
приведення до дії, зусилля розблокування та приведення у дію,
забезпечення, переривання, подавання вогнегасної речовини, робочий
тиск у корпусі, тривалість подавання та довжина струменя
вогнегасної речовини, маса заряду вогнегасної речовини, маса
залишку вогнегасної речовини, тиск спрацювання запобіжних
пристроїв) згідно з ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) та ДСТУ 3675-98;
проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також
пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам
визначається шляхом здійснення контрольних випробувань продукції
за участю представників акредитованих органів сертифікації та
випробувальних лабораторій системи МНС України.
4.2.8. Ведення обліку виконаних робіт та послуг, правильність
оформлення та зберігання нормативно-технічної документації.
{ Пункт 4.2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від
30.07.2007 }

5. Порядок оформлення результатів перевірки

5.1. Акт перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов.
Під час проведення перевірки органом контролю складається акт
перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов (додаток 3) у
двох примірниках. Один примірник акта перевірки надається
керівнику ліцензіата (юридичній особі) або ліцензіату (фізичній
особі-підприємцю), який перевірявся, або його уповноваженому
представнику, другий - зберігається в органі контролю, який
здійснював перевірку.
При проведенні спільної перевірки органів контролю акт
перевірки складається в трьох примірниках.
Усі примірники акта підписуються особами, які проводили
перевірку. Керівник ліцензіата (юридична особа), ліцензіат
(фізична особа - підприємець) або його уповноважений представник
письмово підтверджує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав
один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (у разі
наявності).
У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи),

ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або його уповноваженого
представника від підписання акта перевірки голова комісії в акті
робить запис про те, що ця особа з ним ознайомлена і від підпису
відмовилась.
Документи або їх копії (ксерокопії), які надавались під час
перевірки, а також пояснення та зауваження щодо результатів
перевірки є невід'ємною частиною акта перевірки. { Абзац шостий
пункту 5.1 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від
30.07.2007 }
Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання
на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів.

5.2. Акт, який є підставою для анулювання ліцензії.
Якщо органом (органами) контролю в ході перевірки (спільної
перевірки) виявлено(і):
повторне(і) порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії;
факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або
фізичній особі для провадження господарської діяльності;
факт неподання в установлений строк повідомлення про зміну
даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу
ліцензії;
невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних
умов, - протягом трьох робочих днів з дати складання акта
перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов орган контролю,
який здійснював (очолював) дану перевірку, складає акт про
повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та/або акт про
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії, та/або акт про встановлення
факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній
особі для провадження господарської діяльності, та/або акт про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії, та/або акт про невиконання розпорядження про
усунення порушень ліцензійних умов у двох примірниках (додаток 4).
У даних актах вказується час і місце засідання комісії органу
ліцензування діяльності протипожежного призначення, на яку
запрошується керівник ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат
(фізична особа-підприємець) для розгляду питання щодо подальшої
дії ліцензії.
Якщо органом (органами) контролю в ході перевірки (спільної
перевірки) виявлено порушення вимог, які викладені в пункті 4.2.1,
або порушення вимог нормативно-правових актів при провадженні
господарської діяльності, що спричинило виникнення пожежі або
невиконання своїх функцій при пожежі та призвело до загибелі чи
травмування людей, нанесення майнової шкоди, він складає акт про
неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов,
установлених для певного виду господарської діяльності, у двох
примірниках (додаток 4).
У разі відмови ліцензіата в доступі комісії з перевірки на
свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень,
ознайомлення з необхідними документами, уникнення від перевірки
орган контролю, який повинен був провести дану перевірку, протягом
трьох робочих днів з дати початку її проведення (зазначеної у
розпорядчому документі на проведення перевірки) складає акт про
відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю в двох
примірниках (додаток 4).
Усі примірники актів підписуються особами, які проводили
перевірку. Один примірник акта зберігається в органі контролю, а
другий в дводенний строк вручається або надсилається (листом з
повідомленням) ліцензіату.

5.3. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.
Орган контролю, який здійснював (очолював) перевірку
ліцензіата, не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта
перевірки порушень ліцензійних умов видає розпорядження про
усунення порушень ліцензійних умов (додаток 5) та в триденний
строк вручає або надсилає (листом з повідомленням) його
ліцензіату.


{ Абзац третій пункту 5.3 виключено на підставі Наказу
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від 30.07.2007 }


Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні
строк усунути ці порушення та подати в письмовій формі органу
контролю, який видав це розпорядження, інформацію про усунення
порушень.
Орган контролю після отримання від ліцензіата інформації про
усунення порушень ліцензійних умов протягом десяти робочих днів
здійснює позапланову перевірку виконання даного розпорядження.
Результати позапланової перевірки оформляються актом перевірки за
формою згідно з додатком 3.
У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки
порушень ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх
усунення та надання органу контролю документів, які це
підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження
про усунення порушень ліцензійних умов не видається.
При ненадходженні у встановлений строк інформації про
виконання розпорядження про усунення порушень орган контролю, який
видав дане розпорядження, упродовж трьох робочих днів здійснює
позапланову перевірку виконання розпорядження про усунення
порушень та складає акт перевірки за формою згідно з додатком 3.
У разі якщо проводилась спільна перевірка, позапланову
перевірку виконання розпорядження про усунення порушень за
дорученням органу ліцензування діяльності протипожежного
призначення може здійснювати територіальний орган ліцензування
діяльності протипожежного призначення.

5.4. Рішення про анулювання ліцензії.
Підставами для анулювання ліцензії є:
заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання;
нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної
особи-підприємця;
акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;
акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності;
акт про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії;
акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов;
акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської
діяльності (даний акт складається за результатами планової чи
позапланової перевірки або у зв'язку з надходженням до органу
контролю документів, поданих ліцензіатом, про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії);
акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування.
У разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо проведення
перевірки орган контролю в акті перевірки зазначає ці факти, а до
акта додаються відповідні пояснення керівника (співробітників)
даного ліцензіата (в разі їх надання) та осіб, які брали участь у
перевірці.
У разі виявлення в ході перевірки територіальним органом
ліцензування діяльності протипожежного призначення порушень
ліцензійних умов та складання акта(ів), який(і) є підставою для
анулювання ліцензії, протягом трьох робочих днів із дати складання
даного акта територіальний орган ліцензування діяльності
протипожежного призначення подає його разом із актом перевірки
додержання ліцензіатом ліцензійних умов та посвідченням про право
перевірки до органу ліцензування діяльності протипожежного
призначення для розгляду питання щодо подальшої дії ліцензії.
Орган ліцензування діяльності протипожежного призначення при
надходженні від територіальних органів ліцензування діяльності
протипожежного призначення вищезазначених матеріалів перевірки або
в разі виявлення під час самостійної чи спільної перевірки
порушень ліцензійних умов та складання акта(ів), який(і) є
підставою для анулювання ліцензії, здійснює розгляд цих
матеріалів. Під час розгляду матеріалів перевірки вивчаються
питання стосовно дотримання вимог цього Порядку при проведенні
перевірки, документи, що підтверджують факти порушень, пояснення
та зауваження ліцензіатів тощо, які враховуються при прийнятті
рішення щодо анулювання ліцензії. { Абзац п'ятнадцятий пункту 5.4
в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від
30.07.2007 }
Рішення про анулювання ліцензії оформляється органом
ліцензування протягом десяти робочих днів із дати складання
акта(ів), який(і) є підставою для анулювання ліцензії, за формою,
відповідно до додатка 6. { Пункт 5.4 доповнено абзацом згідно з
Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від 30.07.2007 }
Протягом трьох робочих днів із дати прийняття даного рішення
орган ліцензування діяльності протипожежного призначення один його
примірник вручає або надсилає (листом із повідомленням)
ліцензіату, другий - відповідному територіальному органу
ліцензування діяльності протипожежного призначення. Територіальний
орган ліцензування діяльності протипожежного призначення копію
рішення про анулювання ліцензії надсилає територіальному
податковому органу.
Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про
встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про
зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про
видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження щодо усунення
порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування
діяльності протипожежного призначення з обов'язковим запрошенням
керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної
особи - підприємця) або його уповноважених представників.
У разі неявки ліцензіата (керівника ліцензіата) або його
уповноважених представників розгляд питань про анулювання ліцензії
здійснюється без їх участі.
Розгляд питання про анулювання ліцензії в разі повторного
порушення ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється за наявності
таких документів:
акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
акта перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов;
акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних
умов;
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
розпорядчих документів про призначення комісій з перевірки і
посвідчення на право перевірки.
Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять
днів із дня його прийняття.
Рішення про анулювання ліцензії реєструється в журналі обліку
заяв та виданих ліцензій, а підстави, дата і номер цього рішення
заносяться до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого
дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії, та у
встановленому порядку відомості надаються до Єдиного ліцензійного
реєстру.
У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом ліцензійних умов; акта про встановлення
факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати
нову ліцензію на право провадження цього виду господарської
діяльності не раніше ніж через рік із дати прийняття рішення
органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

6. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

Якщо ліцензіат протягом десяти днів з дня прийняття рішення
про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради
при Держпідприємництві України, дія даного рішення органу
ліцензування діяльності протипожежного призначення зупиняється до
прийняття відповідного рішення Держпідприємництвом України.
Рішення експертно-апеляційної ради є підставою для видання
Держпідприємництвом України розпорядження про усунення порушень
законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування
діяльності протипожежного призначення.
Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в
судовому порядку.

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенко

Заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнко


Додаток 1
до пункту 1.3 Порядку
контролю за додержанням
ліцензіатами ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з проектування, монтажу,
технічного обслуговування
засобів протипожежного
захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану
об'єктів та проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання, а також
пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам
( z1146-04 )


( Державний Герб України )

__________________________________________________________________
(назва органу контролю)


ПОСВIДЧЕННЯ
про право перевірки ліцензіата
від "____"________ 20___р. N _____


Видане голові комісії_____________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
та членам комісії:________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
Для проведення перевірки ліцензіата_______________________________
(найменування
та місцезнаходження ліцензіата)
щодо додержання ліцензійних умов провадження______________________
__________________________________________________________________
(вид господарської діяльності, що ліцензується)

у строк з "_____"________ 20___ р. до "_____"_________ 20__ р.

Підстава:________________________________________________________
(назва, дата та номер розпорядчого документа
органу контролю)

Керівник органу контролю
(його заступник) _____________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

Строк перевірки продовжено

з "_____" ________ 20___ р. до "_____" _________ 20__ р.

Керівник органу контролю
(його заступник) ____________ _______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
М.П.

{ Додаток 1 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від
30.07.2007 }

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенко

Заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнко


Додаток 2
до пункту 1.4 Порядку
контролю за додержанням
ліцензіатами ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з проектування, монтажу,
технічного обслуговування
засобів протипожежного
захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану
об'єктів та проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання, а також
пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам
( z1146-04 )


ЖУРНАЛ
обліку посвідчень про право перевірки


--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Дата ¦ Назва ¦Прізвище¦ Дата та ¦ Дата та ¦
¦посвідчення¦перевірки¦ліцензіата,¦ та ¦ номер ¦номер акта¦
¦ ¦ ¦ який ¦ініціали¦розпорядчого¦перевірки ¦
¦ ¦ ¦ підлягає ¦ голови ¦документа на¦та актів, ¦
¦ ¦ ¦ перевірці ¦ та ¦ перевірку ¦ які є ¦
¦ ¦ ¦ ¦ членів ¦ ¦підставою ¦
¦ ¦ ¦ ¦комісії ¦ ¦ для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦анулювання¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ліцензії ¦
¦-----------+---------+-----------+--------+------------+----------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
--------------------------------------------------------------------

{ Додаток 2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від
30.07.2007 }

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенко

Заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнко


Додаток 3
до пункту 5.1 Порядку
контролю за додержанням
ліцензіатами ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з проектування, монтажу,
технічного обслуговування
засобів протипожежного
захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану
об'єктів та проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання, а також
пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам
( z1146-04 )


( Державний Герб України )

__________________________________________________________________
(назва органу контролю)


АКТ
планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом
ліцензійних умов
від "__"______ 20___ р. N_____


Голова комісії ______________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
члени комісії: ______________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

Період перевірки з "___"________ 20___ р. до "___"_______ 20___ р.
__________________________________________________________________
(найменування ліцензіата, який перевіряється)
ідентифікаційний код (номер)____________місцезнаходження__________
ліцензія: серія ____ N _________ дата видачі______________________
вид господарської діяльності (його частка), на який видано
ліцензію _________________________________________________________
__________________________________________________________________
у присутності керівника ліцензіата - юридичної особи або
фізичної особи-підприємця, або його уповноваженого представника
__________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
проведено перевірку діяльності ліцензіата щодо додержання ним
ліцензійних умов даного виду господарської діяльності.
Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:___________________________________________
__________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має містити
посилання на відповідний нормативно-правовий акт)

До акта перевірки додаються такі документи:*

------------------------------------------------------------------
¦N з/п ¦ Назва ¦ Кількість ¦ Оригінал чи ¦ Ким ¦
¦ ¦ документа ¦ аркушів ¦ копія ¦ підписаний ¦
¦ ¦ ¦ ¦ документа ¦ (оригінал) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦або завірений¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документ ¦
------------------------------------------------------------------

Голова комісії: _________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії: _________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
З актом ознайомлений
та один примірник отримав: ______________________________________
(підпис, прізвище та ініціали
керівника ліцензіата
(юридичної особи) або ліцензіата
(фізичної особи-підприємця), або його
уповноваженого представника)

______________
* Цей запис робиться у разі надання відповідних документів.

{ Додаток 3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від
30.07.2007 }

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенко

Заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнко


Додаток 4
до пункту 5.2 Порядку
контролю за додержанням
ліцензіатами ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з проектування, монтажу,
технічного обслуговування
засобів протипожежного
захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного стану
об'єктів та проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів
і обладнання, а також
пожежної техніки,
пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам
( z1146-04 )


( Державний Герб України )

_________________________________________________________________
(назва органу контролю)


АКТ
про ____________________________________________________
(вид порушення)

від "__"_________ 20___ р. N_____

За результатами __________________________________________________
(вказуються обставини, при яких було виявлено
порушення:
__________________________________________________________________
перевірка ліцензіата з зазначенням номера та дати акта
перевірки або назва документів, що надійшли до органу контролю, із
зазначенням номера та дати реєстрації)
Ліцензіат_________________________________________________________
(найменування ліцензіата)
ідентифікаційний код (номер)______________________________________
місцезнаходження__________________________________________________
ліцензія: серія ____N__________ видана "____"_________ 20__ р.
на провадження:___________________________________________________
__________________________________________________________________
(види господарської діяльності або його частки)
були виявлені такі порушення______________________________________
__________________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має містити
посилання на відповідний нормативно-правовий акт)

Цей акт є підставою для прийняття рішення про анулювання
ліцензії.
Керівник ліцензіата (ліцензіат) або його уповноважений представник
запрошується на засідання комісії з питань ліцензування
Держпожбезпеки МНС України, де буде розглянуто питання щодо
подальшої дії даної ліцензії (цей запис робиться в акті у разі
потреби).
Засідання комісії відбудеться "___" ________ 20__ р. о ___ годині
в приміщенні________________ за місцезнаходженням: ______________.


Голова комісії: __________________________________
(посадова особа (підпис, прізвище та ініціали)
органу контролю)

Члени комісії: __________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)
__________________________________
(підпис, прізвище та ініціали)

{ Додаток 4 в редакції Наказу Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від
30.07.2007 }

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенко

Заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнко


Додаток 5
до пункту 5.3 Порядку
контролю за додержанням
ліцензіатами ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з проектування, монтажу,
технічного обслуговування
засобів протипожежного
захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного
стану об'єктів та проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів і
обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам


(Державний Герб України)

______________________________________________________
(назва органу контролю)


РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень ліцензійних умов

від "____"________ 20__ р. N _____

За результатами перевірки ___________________________________
__________________________________________________________________
(найменування ліцензіата)

ідентифікаційний код (номер) _____________________________________
місцезнаходження _________________________________________________
ліцензія: серія ___ N __________, видана "____"_________ 20__ р.
на провадження: __________________________________________________
__________________________________________________________________
(види господарської діяльності або їх частки)

згідно з актом перевірки від ______________ N ____________________
були виявлені такі порушення ліцензійних умов ____________________
__________________________________________________________________

ПРОПОНУЄТЬСЯ:

У термін до "_______" ______________ 20__ р. усунути
вищезазначені порушення ліцензійних умов та подати в письмовій
формі органу контролю (___________________) інформацію про
усунення порушень.
При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення
факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.

Керівник
органу контролю
(його заступник) ___________ _____________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенко

Заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнко


Додаток 6
до пункту 5.4 Порядку
контролю за додержанням
ліцензіатами ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з проектування, монтажу,
технічного обслуговування
засобів протипожежного
захисту та систем опалення,
оцінки протипожежного
стану об'єктів та проведення
випробувань на пожежну
небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних
конструкцій, виробів і
обладнання, а також пожежної
техніки, пожежно-технічного
озброєння, продукції
протипожежного призначення
на відповідність
встановленим вимогам


(Державний Герб України)

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ МНС УКРАЇНИ
------------------------------------------------------

РIШЕННЯ
про анулювання ліцензії
від "___"_______ 20__ р. N _____

Органом ліцензування на підставі статті 21 Закону України
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
( 1775-14 ) прийнято рішення про анулювання ліцензії серії ____
N ___________, виданої "____" __________ р.
__________________________________________________________________
(найменування та місцезнаходження ліцензіата)

на провадження ___________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(види господарської діяльності або їх частки)

з таких причин: __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(мотивована основа прийнятого рішення)

Ліцензія вважається анульованою через десять днів із дня
підписання рішення про її анулювання.

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне
порушення ліцензіатом ліцензійних умов; акта про встановлення
факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати
нову ліцензію на право провадження цього виду господарської
діяльності не раніше ніж через рік із дати прийняття рішення
органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії (стаття 21
Закону України "Про ліцензування певних видів підприємницької
діяльності").

Начальник
органу ліцензування _____________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
N 105/517 ( z0916-07 ) від 30.07.2007 }

Директор Департаменту контролю
та дозвільної системи
Держпідприємництва України О.П.Апатенко

Заступник начальника
Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнк