Приказ 1146. Об утверждении Порядка контроля за сдерживанием лицензиатами лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности из проектирования, монтажа, технического обслуживания средств противопожарной защиты и систем отопления, оценки противопожарног


ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ<br> РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА<br> МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 01.09.2004 N 98/34<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 13 вересня 2004 р.<br> за N 1146/9745<br> <br> <br> Про затвердження Порядку контролю<br> за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов<br> провадження господарської діяльності з проектування,<br> монтажу, технічного обслуговування засобів<br> протипожежного захисту та систем опалення, оцінки<br> протипожежного стану об'єктів та проведення<br> випробувань на пожежну небезпеку речовин,<br> матеріалів, будівельних конструкцій, виробів<br> і обладнання, а також пожежної техніки,<br> пожежно-технічного озброєння, продукції<br> протипожежного призначення на відповідність<br> встановленим вимогам<br> <br> { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету<br> України з питань регуляторної політики та підприємництва<br> N 105/517 ( z0916-07 ) від 30.07.2007 }<br> <br> <br> Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування<br>певних видів господарської діяльності" ( <A HREF="69650">1775-14</A> ), Указу<br>Президента України від 27 січня 2003 року N 47 ( <A HREF="122140">47/2003</A> ) "Про<br>заходи щодо вдосконалення державного управління у сфері пожежної<br>безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних<br>ситуацій" та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада<br>2000 року N 1698 ( <A HREF="74853">1698-2000-п</A> ) "Про затвердження переліку<br>органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:<br> <br> 1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензіатами<br>ліцензійних умов провадження господарської діяльності з<br>проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів<br>протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного<br>стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку<br>речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і<br>обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного<br>озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність<br>встановленим вимогам (додається).<br> <br> 2. Надати повноваження територіальним органам державного<br>нагляду у сфері цивільного захисту Автономної Республіки Крим,<br>областей, міст Києва та Севастополя здійснювати перевірки<br>додержання ліцензіатами ліцензійних умов, за результатами<br>перевірок видавати розпорядження про усунення порушень ліцензійних<br>умов та приймати у ліцензіатів відомості про зміну даних,<br>зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу<br>ліцензії.<br> <br> 3. Департаменту контролю та дозвільної системи<br>Держпідприємництва України (Апатенко О.П.), Держпожбезпеки МНС<br>України (Кріса I.Я.) в установленому порядку забезпечити подання<br>Порядку контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов<br>провадження господарської діяльності з проектування, монтажу,<br>технічного обслуговування засобів протипожежного захисту та систем<br>опалення, оцінки протипожежного стану об'єктів та проведення<br>випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних<br>конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки,<br>пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення<br>на відповідність встановленим вимогам на державну реєстрацію до<br>Міністерства юстиції України.<br> <br> 4. Держпожбезпеки МНС України (Кріса I.Я.) забезпечити<br>публікацію Порядку контролю за додержанням ліцензіатами<br>ліцензійних умов провадження господарської діяльності з<br>проектування, монтажу, технічного обслуговування засобів<br>протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного<br>стану об'єктів та проведення випробувань на пожежну небезпеку<br>речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і<br>обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного<br>озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність<br>встановленим вимогам у засобах масової інформації.<br> <br> 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника<br>Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики<br>та підприємництва Третьякова С.I. та заступника Міністра України з<br>питань надзвичайних ситуацій - начальника Держпожбезпеки<br>Борисова П.Ф.<br> <br> Голова Державного комітету<br> України з питань регуляторної<br> політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв<br> <br> Міністр України з питань<br> надзвичайних ситуацій Г.В.Рева<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> Наказ Державного комітету<br> України з питань<br> регуляторної політики<br> та підприємництва,<br> Міністерства України<br> з питань надзвичайних<br> ситуацій<br> 01.09.2004 N 98/34<br> <br> Зареєстровано в Міністерстві<br> юстиції України<br> 13 вересня 2004 р.<br> за N 1146/9745<br> <br> <br> ПОРЯДОК<br> контролю за додержанням ліцензіатами ліцензійних<br> умов провадження господарської діяльності<br> з проектування, монтажу, технічного обслуговування<br> засобів протипожежного захисту та систем опалення,<br> оцінки протипожежного стану об'єктів<br> та проведення випробувань на пожежну небезпеку<br> речовин, матеріалів, будівельних конструкцій,<br> виробів і обладнання, а також пожежної техніки,<br> пожежно-технічного озброєння, продукції<br> протипожежного призначення на відповідність<br> встановленим вимогам<br> <br> <br> Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про<br>ліцензування певних видів господарської діяльності" ( <A HREF="69650">1775-14</A> ).<br> Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов<br>провадження певних видів господарської діяльності (далі -<br>ліцензійні умови) здійснюють у межах своїх повноважень шляхом<br>проведення планових і позапланових перевірок органи контролю:<br> визначений постановою Кабінету Міністрів України від 14<br>листопада 2000 року N 1698 ( <A HREF="74853">1698-2000-п</A> ) орган ліцензування -<br>Державний департамент пожежної безпеки (далі - орган ліцензування<br>діяльності протипожежного призначення) та територіальні органи<br>державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим,<br>областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні органи<br>ліцензування діяльності протипожежного призначення); { Абзац<br>третій вступної частини в редакції Наказу Державного комітету<br>України з питань регуляторної політики та підприємництва N 105/517<br>( z0916-07 ) від 30.07.2007 }<br> визначений Указом Президента України від 25 травня 2000 року<br>N 721 ( <A HREF="68879">721/2000</A> ) спеціально уповноважений орган з питань<br>ліцензування - Державний комітет України з питань регуляторної<br>політики та підприємництва (далі - Держпідприємництво України) та<br>територіальні органи Держпідприємництва України в Автономній<br>Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі -<br>територіальні органи Держпідприємництва України).<br> <br> 1. Організація перевірок<br> <br> 1.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних<br>умов проводяться органами контролю один раз на рік, згідно з<br>річним планом-графіком перевірок, який затверджується наказом<br>органу ліцензування діяльності протипожежного призначення та<br>погоджується Держпідприємництвом України.<br> Упродовж десяти робочих днів після затвердження річного<br>плану-графіка перевірок територіальні органи ліцензування<br>діяльності протипожежного призначення подають його копію до<br>територіального органу Держпідприємництва України.<br> <br> 1.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на<br>підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення)<br>про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки<br>виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.<br> <br> 1.3. Для проведення перевірки органи контролю видають<br>розпорядчий документ про створення комісії з перевірки та<br>посвідчення про право перевірки ліцензіата (додаток 1), яке<br>підписується керівником органу контролю (його заступником) та<br>засвідчується печаткою.<br> <br> 1.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень про<br>право перевірки, сторінки якого мають бути пронумеровані,<br>прошнуровані та скріплені печаткою (додаток 2).<br> <br> 1.5. Перевірки можуть проводитися із залученням фахівців<br>центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів<br>місцевого самоврядування, а також представників науково-дослідних<br>установ тощо (за їх згодою).<br> <br> 1.6. Орган ліцензування діяльності протипожежного призначення<br>та територіальні органи ліцензування діяльності протипожежного<br>призначення можуть здійснювати самостійні або спільні перевірки.<br> За згодою у проведенні спільних перевірок беруть участь<br>Держпідприємництво України та його територіальні органи.<br> <br> 1.7. Орган контролю не менше як за п'ять робочих днів<br>письмово або телефонограмою, оформленою в установленому<br>законодавством порядку, повідомляє ліцензіата про проведення<br>планової перевірки. Про проведення позапланової перевірки<br>ліцензіат заздалегідь не попереджається.<br> <br> 1.8. Територіальні органи ліцензування здійснюють планові<br>(позапланові) перевірки, за результатами яких складають акти<br>перевірок додержання ліцензіатом ліцензійних умов (інші відповідні<br>акти), та видають розпорядження про усунення порушень ліцензіатом<br>ліцензійних умов.<br> Строк проведення перевірки становить не більше п'яти робочих<br>днів.<br> За рішенням керівника відповідного органу контролю, в разі<br>великого обсягу робіт, термін перевірки може бути продовжено до 10<br>робочих днів, про що в посвідченні робиться відповідний запис.<br> <br> 2. Права та обов'язки ліцензіатів<br> <br> Ліцензіат має право:<br> надавати письмові пояснення та зауваження з питань, що<br>виникають під час проведення перевірки;<br> подавати скарги до експертно-апеляційної ради при<br>Держпідприємництві України;<br> оскаржувати в судовому порядку рішення органів контролю.<br> Ліцензіат зобов'язаний:<br> забезпечити умови для проведення перевірки;<br> надавати всі необхідні документи, що підтверджують додержання<br>ним ліцензійних умов;<br> у разі необхідності надавати на вимогу органів контролю копії<br>(ксерокопії) вищезазначених документів.<br>{ Розділ 2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань<br>регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від<br>30.07.2007 }<br> <br> 3. Права та обов'язки комісії з перевірки ліцензіата<br> <br> 3.1. Голова та члени комісії мають право:<br> ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки<br>документами (кадрові, бухгалтерські та інші), що стосуються<br>господарської діяльності протипожежного призначення;<br> доступу на територію, до будівель, споруд та інших приміщень<br>ліцензіата для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо<br>пов'язаних з перевіркою;<br> отримувати копії (ксерокопії) необхідних для проведення<br>перевірки документів.<br> <br> 3.2. Голова та члени комісії зобов'язані:<br> керуватись у своїй роботі виключно нормами діючих<br>нормативно-правових актів;<br> об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатом<br>ліцензійних умов;<br> забезпечувати додержання державної та інших передбачених<br>законодавством таємниць.<br> <br> 4. Порядок проведення перевірки<br> <br> 4.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен<br>пред'явити керівнику ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату<br>(фізичній особі-підприємцю) або його уповноваженому представнику<br>посвідчення про право перевірки та документи, які засвідчують<br>особи голови та членів комісії.<br> Керівник ліцензіата (ліцензіат), в свою чергу, особисто або<br>уповноважений ним представник забезпечує умови проведення<br>перевірки. { Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом<br>Державного комітету України з питань регуляторної політики та<br>підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від 30.07.2007 }<br> Уповноваженими представниками ліцензіата є особи, які мають<br>засвідчені в установленому порядку довіреності на право<br>представляти ліцензіата. { Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з<br>Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики<br>та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від 30.07.2007 }<br> <br> 4.2. Комісія перевіряє:<br> 4.2.1. Можливість ліцензіата забезпечити виконання<br>ліцензійних умов, установлених для виду господарської діяльності<br>(його частки), зазначеної в ліцензії, а саме:<br> наявність необхідної кількості керівників та виконавців робіт<br>з відповідною освітою і кваліфікацією;<br> наявність відповідних приміщень, матеріально-технічної бази<br>(оргтехніки, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів<br>вимірювання).<br> 4.2.2. Наявність спеціалістів та матеріально-технічної бази<br>(оргтехніки, обладнання, пристроїв, інструментів та засобів<br>вимірювання), які зазначені в документах, що додавались до заяви<br>про видачу (переоформлення) ліцензії, або документи, що свідчать<br>про своєчасне повідомлення органу ліцензування (територіального<br>органу ліцензування) діяльності протипожежного призначення про<br>зміну даних, зазначених у цих документах.<br> 4.2.3. Наявність відповідних документів:<br> нормативно-правові акти та нормативно-технічна документація;<br> ліцензія або довідка органу ліцензування діяльності<br>протипожежного призначення про прийняття заяви на переоформлення<br>(про видачу дубліката) ліцензії;<br> свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або<br>фізичної особи-підприємця;<br> довідка про внесення юридичної особи до Єдиного державного<br>реєстру підприємств та організацій України;<br> документи, що регулюють трудові відносини (штатний розпис,<br>положення, інструкції, накази, розпорядження, трудові книжки<br>тощо);<br> документи, що засвідчують рівень освіти та кваліфікацію<br>керівників та виконавців робіт (дипломи, свідоцтва про освіту та<br>кваліфікацію, свідоцтва про проходження спеціального навчання та<br>посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці);<br> документи, що засвідчують право власності або користування на<br>будівлі (приміщення) для провадження діяльності протипожежного<br>призначення (договір купівлі-продажу, свідоцтво про власність,<br>договір оренди, довідка БТI тощо) та матеріально-технічну базу<br>(оргтехніку, обладнання, пристрої, інструмент та засоби<br>вимірювання);<br> реєстраційні документи про створення філій, відокремлених<br>структурних підрозділів ліцензіата;<br> копії ліцензій, що підтверджують право філій або інших<br>структурних підрозділів ліцензіата на провадження певного виду<br>господарської діяльності (його частки);<br> документацію стосовно виконаної ліцензійної діяльності<br>(журнали обліку виконаних робіт та послуг протипожежного<br>призначення, паспорти, сертифікати, проекти, акти тощо).<br> 4.2.4. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії,<br>відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію<br>юридичної особи або фізичної особи - підприємця та в установчих<br>документах.<br> 4.2.5. Достовірність відомостей у документах, поданих<br>ліцензіатом для отримання ліцензії.<br> 4.2.6. Виконання розпоряджень про усунення порушень<br>ліцензійних умов.<br> 4.2.7. Відповідність виконаних робіт та послуг вимогам<br>ліцензійних умов.<br> Перевірка якості виконання деяких видів робіт та послуг<br>протипожежного призначення здійснюється в такий спосіб:<br> виконання монтажу та технічного обслуговування установок<br>пожежної автоматики перевіряється шляхом перевірки їх<br>працездатності за допомогою імітатора тепла та диму;<br> виконання технічного обслуговування вогнегасників<br>перевіряється шляхом проведення контрольних випробувань із<br>визначенням відповідних показників (повна маса, тривалість<br>приведення до дії, зусилля розблокування та приведення у дію,<br>забезпечення, переривання, подавання вогнегасної речовини, робочий<br>тиск у корпусі, тривалість подавання та довжина струменя<br>вогнегасної речовини, маса заряду вогнегасної речовини, маса<br>залишку вогнегасної речовини, тиск спрацювання запобіжних<br>пристроїв) згідно з ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) та ДСТУ 3675-98;<br> проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,<br>матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також<br>пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції<br>протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам<br>визначається шляхом здійснення контрольних випробувань продукції<br>за участю представників акредитованих органів сертифікації та<br>випробувальних лабораторій системи МНС України.<br> 4.2.8. Ведення обліку виконаних робіт та послуг, правильність<br>оформлення та зберігання нормативно-технічної документації.<br>{ Пункт 4.2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань<br>регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від<br>30.07.2007 }<br> <br> 5. Порядок оформлення результатів перевірки<br> <br> 5.1. Акт перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов.<br> Під час проведення перевірки органом контролю складається акт<br>перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов (додаток 3) у<br>двох примірниках. Один примірник акта перевірки надається<br>керівнику ліцензіата (юридичній особі) або ліцензіату (фізичній<br>особі-підприємцю), який перевірявся, або його уповноваженому<br>представнику, другий - зберігається в органі контролю, який<br>здійснював перевірку.<br> При проведенні спільної перевірки органів контролю акт<br>перевірки складається в трьох примірниках.<br> Усі примірники акта підписуються особами, які проводили<br>перевірку. Керівник ліцензіата (юридична особа), ліцензіат<br>(фізична особа - підприємець) або його уповноважений представник<br>письмово підтверджує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав<br>один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку (у разі<br>наявності).<br> У разі відмови керівника ліцензіата (юридичної особи),<br> <br>ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або його уповноваженого<br>представника від підписання акта перевірки голова комісії в акті<br>робить запис про те, що ця особа з ним ознайомлена і від підпису<br>відмовилась.<br> Документи або їх копії (ксерокопії), які надавались під час<br>перевірки, а також пояснення та зауваження щодо результатів<br>перевірки є невід'ємною частиною акта перевірки. { Абзац шостий<br>пункту 5.1 в редакції Наказу Державного комітету України з питань<br>регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від<br>30.07.2007 }<br> Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання<br>на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів.<br> <br> 5.2. Акт, який є підставою для анулювання ліцензії.<br> Якщо органом (органами) контролю в ході перевірки (спільної<br>перевірки) виявлено(і):<br> повторне(і) порушення ліцензіатом ліцензійних умов;<br> недостовірні відомості у документах, поданих суб'єктом<br>господарювання для одержання ліцензії;<br> факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або<br>фізичній особі для провадження господарської діяльності;<br> факт неподання в установлений строк повідомлення про зміну<br>даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу<br>ліцензії;<br> невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних<br>умов, - протягом трьох робочих днів з дати складання акта<br>перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов орган контролю,<br>який здійснював (очолював) дану перевірку, складає акт про<br>повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов та/або акт про<br>виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом<br>господарювання для одержання ліцензії, та/або акт про встановлення<br>факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній<br>особі для провадження господарської діяльності, та/або акт про<br>встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про<br>зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про<br>видачу ліцензії, та/або акт про невиконання розпорядження про<br>усунення порушень ліцензійних умов у двох примірниках (додаток 4).<br>У даних актах вказується час і місце засідання комісії органу<br>ліцензування діяльності протипожежного призначення, на яку<br>запрошується керівник ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат<br>(фізична особа-підприємець) для розгляду питання щодо подальшої<br>дії ліцензії.<br> Якщо органом (органами) контролю в ході перевірки (спільної<br>перевірки) виявлено порушення вимог, які викладені в пункті 4.2.1,<br>або порушення вимог нормативно-правових актів при провадженні<br>господарської діяльності, що спричинило виникнення пожежі або<br>невиконання своїх функцій при пожежі та призвело до загибелі чи<br>травмування людей, нанесення майнової шкоди, він складає акт про<br>неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов,<br>установлених для певного виду господарської діяльності, у двох<br>примірниках (додаток 4).<br> У разі відмови ліцензіата в доступі комісії з перевірки на<br>свою територію, до будівель, споруд та інших приміщень,<br>ознайомлення з необхідними документами, уникнення від перевірки<br>орган контролю, який повинен був провести дану перевірку, протягом<br>трьох робочих днів з дати початку її проведення (зазначеної у<br>розпорядчому документі на проведення перевірки) складає акт про<br>відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю в двох<br>примірниках (додаток 4).<br> Усі примірники актів підписуються особами, які проводили<br>перевірку. Один примірник акта зберігається в органі контролю, а<br>другий в дводенний строк вручається або надсилається (листом з<br>повідомленням) ліцензіату.<br> <br> 5.3. Розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.<br> Орган контролю, який здійснював (очолював) перевірку<br>ліцензіата, не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта<br>перевірки порушень ліцензійних умов видає розпорядження про<br>усунення порушень ліцензійних умов (додаток 5) та в триденний<br>строк вручає або надсилає (листом з повідомленням) його<br>ліцензіату.<br> <br> <br> { Абзац третій пункту 5.3 виключено на підставі Наказу<br>Державного комітету України з питань регуляторної політики та<br>підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від 30.07.2007 }<br> <br> <br> Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень<br>ліцензійних умов, зобов'язаний у встановлений у розпорядженні<br>строк усунути ці порушення та подати в письмовій формі органу<br>контролю, який видав це розпорядження, інформацію про усунення<br>порушень.<br> Орган контролю після отримання від ліцензіата інформації про<br>усунення порушень ліцензійних умов протягом десяти робочих днів<br>здійснює позапланову перевірку виконання даного розпорядження.<br>Результати позапланової перевірки оформляються актом перевірки за<br>формою згідно з додатком 3.<br> У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки<br>порушень ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх<br>усунення та надання органу контролю документів, які це<br>підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження<br>про усунення порушень ліцензійних умов не видається.<br> При ненадходженні у встановлений строк інформації про<br>виконання розпорядження про усунення порушень орган контролю, який<br>видав дане розпорядження, упродовж трьох робочих днів здійснює<br>позапланову перевірку виконання розпорядження про усунення<br>порушень та складає акт перевірки за формою згідно з додатком 3.<br> У разі якщо проводилась спільна перевірка, позапланову<br>перевірку виконання розпорядження про усунення порушень за<br>дорученням органу ліцензування діяльності протипожежного<br>призначення може здійснювати територіальний орган ліцензування<br>діяльності протипожежного призначення.<br> <br> 5.4. Рішення про анулювання ліцензії.<br> Підставами для анулювання ліцензії є:<br> заява ліцензіата про анулювання ліцензії;<br> акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;<br> рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта<br>господарювання;<br> нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної<br>особи-підприємця;<br> акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,<br>поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;<br> акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії<br>іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської<br>діяльності;<br> акт про встановлення факту неподання в установлений строк<br>повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що<br>додавалися до заяви про видачу ліцензії;<br> акт про невиконання розпорядження про усунення порушень<br>ліцензійних умов;<br> акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання<br>ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської<br>діяльності (даний акт складається за результатами планової чи<br>позапланової перевірки або у зв'язку з надходженням до органу<br>контролю документів, поданих ліцензіатом, про зміну даних,<br>зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу<br>ліцензії);<br> акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом<br>ліцензування.<br> У разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо проведення<br>перевірки орган контролю в акті перевірки зазначає ці факти, а до<br>акта додаються відповідні пояснення керівника (співробітників)<br>даного ліцензіата (в разі їх надання) та осіб, які брали участь у<br>перевірці.<br> У разі виявлення в ході перевірки територіальним органом<br>ліцензування діяльності протипожежного призначення порушень<br>ліцензійних умов та складання акта(ів), який(і) є підставою для<br>анулювання ліцензії, протягом трьох робочих днів із дати складання<br>даного акта територіальний орган ліцензування діяльності<br>протипожежного призначення подає його разом із актом перевірки<br>додержання ліцензіатом ліцензійних умов та посвідченням про право<br>перевірки до органу ліцензування діяльності протипожежного<br>призначення для розгляду питання щодо подальшої дії ліцензії.<br> Орган ліцензування діяльності протипожежного призначення при<br>надходженні від територіальних органів ліцензування діяльності<br>протипожежного призначення вищезазначених матеріалів перевірки або<br>в разі виявлення під час самостійної чи спільної перевірки<br>порушень ліцензійних умов та складання акта(ів), який(і) є<br>підставою для анулювання ліцензії, здійснює розгляд цих<br>матеріалів. Під час розгляду матеріалів перевірки вивчаються<br>питання стосовно дотримання вимог цього Порядку при проведенні<br>перевірки, документи, що підтверджують факти порушень, пояснення<br>та зауваження ліцензіатів тощо, які враховуються при прийнятті<br>рішення щодо анулювання ліцензії. { Абзац п'ятнадцятий пункту 5.4<br>в редакції Наказу Державного комітету України з питань<br>регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від<br>30.07.2007 }<br> Рішення про анулювання ліцензії оформляється органом<br>ліцензування протягом десяти робочих днів із дати складання<br>акта(ів), який(і) є підставою для анулювання ліцензії, за формою,<br>відповідно до додатка 6. { Пункт 5.4 доповнено абзацом згідно з<br>Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики<br>та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від 30.07.2007 }<br> Протягом трьох робочих днів із дати прийняття даного рішення<br>орган ліцензування діяльності протипожежного призначення один його<br>примірник вручає або надсилає (листом із повідомленням)<br>ліцензіату, другий - відповідному територіальному органу<br>ліцензування діяльності протипожежного призначення. Територіальний<br>орган ліцензування діяльності протипожежного призначення копію<br>рішення про анулювання ліцензії надсилає територіальному<br>податковому органу.<br> Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про<br>встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про<br>зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про<br>видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у<br>документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання<br>ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій<br>юридичній або фізичній особі для провадження господарської<br>діяльності; акта про невиконання розпорядження щодо усунення<br>порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування<br>діяльності протипожежного призначення з обов'язковим запрошенням<br>керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної<br>особи - підприємця) або його уповноважених представників.<br> У разі неявки ліцензіата (керівника ліцензіата) або його<br>уповноважених представників розгляд питань про анулювання ліцензії<br>здійснюється без їх участі.<br> Розгляд питання про анулювання ліцензії в разі повторного<br>порушення ліцензіатом ліцензійних умов здійснюється за наявності<br>таких документів:<br> акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;<br> акта перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов;<br> акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних<br>умов;<br> розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;<br> розпорядчих документів про призначення комісій з перевірки і<br>посвідчення на право перевірки.<br> Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять<br>днів із дня його прийняття.<br> Рішення про анулювання ліцензії реєструється в журналі обліку<br>заяв та виданих ліцензій, а підстави, дата і номер цього рішення<br>заносяться до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого<br>дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії, та у<br>встановленому порядку відомості надаються до Єдиного ліцензійного<br>реєстру.<br> У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне<br>порушення ліцензіатом ліцензійних умов; акта про встановлення<br>факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,<br>зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу<br>ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у<br>документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання<br>ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій<br>юридичній або фізичній особі для провадження господарської<br>діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення<br>порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати<br>нову ліцензію на право провадження цього виду господарської<br>діяльності не раніше ніж через рік із дати прийняття рішення<br>органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.<br> <br> 6. Оскарження рішення про анулювання ліцензії<br> <br> Якщо ліцензіат протягом десяти днів з дня прийняття рішення<br>про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради<br>при Держпідприємництві України, дія даного рішення органу<br>ліцензування діяльності протипожежного призначення зупиняється до<br>прийняття відповідного рішення Держпідприємництвом України.<br> Рішення експертно-апеляційної ради є підставою для видання<br>Держпідприємництвом України розпорядження про усунення порушень<br>законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування<br>діяльності протипожежного призначення.<br> Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в<br>судовому порядку.<br> <br> Директор Департаменту контролю<br> та дозвільної системи<br> Держпідприємництва України О.П.Апатенко<br> <br> Заступник начальника<br> Державного департаменту<br> пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнко<br> <br> <br> Додаток 1<br> до пункту 1.3 Порядку<br> контролю за додержанням<br> ліцензіатами ліцензійних<br> умов провадження<br> господарської діяльності<br> з проектування, монтажу,<br> технічного обслуговування<br> засобів протипожежного<br> захисту та систем опалення,<br> оцінки протипожежного стану<br> об'єктів та проведення<br> випробувань на пожежну<br> небезпеку речовин,<br> матеріалів, будівельних<br> конструкцій, виробів<br> і обладнання, а також<br> пожежної техніки,<br> пожежно-технічного<br> озброєння, продукції<br> протипожежного призначення<br> на відповідність<br> встановленим вимогам<br> ( z1146-04 )<br> <br> <br> ( Державний Герб України )<br> <br>__________________________________________________________________<br> (назва органу контролю)<br> <br> <br> ПОСВIДЧЕННЯ<br> про право перевірки ліцензіата<br> від "____"________ 20___р. N _____<br> <br> <br>Видане голові комісії_____________________________________________<br> (посада, прізвище та ініціали)<br>та членам комісії:________________________________________________<br> (посада, прізвище та ініціали)<br>Для проведення перевірки ліцензіата_______________________________<br> (найменування<br> та місцезнаходження ліцензіата)<br>щодо додержання ліцензійних умов провадження______________________<br>__________________________________________________________________<br> (вид господарської діяльності, що ліцензується)<br> <br> у строк з "_____"________ 20___ р. до "_____"_________ 20__ р.<br> <br>Підстава:________________________________________________________<br> (назва, дата та номер розпорядчого документа<br> органу контролю)<br> <br>Керівник органу контролю<br> (його заступник) _____________ _______________________<br> (підпис) (прізвище та ініціали)<br> М.П.<br> <br> Строк перевірки продовжено<br> <br> з "_____" ________ 20___ р. до "_____" _________ 20__ р.<br> <br>Керівник органу контролю<br>(його заступник) ____________ _______________________<br> (підпис) (прізвище та ініціали)<br> М.П.<br> <br>{ Додаток 1 в редакції Наказу Державного комітету України з питань<br>регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від<br>30.07.2007 }<br> <br> Директор Департаменту контролю<br> та дозвільної системи<br> Держпідприємництва України О.П.Апатенко<br> <br> Заступник начальника<br> Державного департаменту<br> пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнко<br> <br> <br> Додаток 2<br> до пункту 1.4 Порядку<br> контролю за додержанням<br> ліцензіатами ліцензійних<br> умов провадження<br> господарської діяльності<br> з проектування, монтажу,<br> технічного обслуговування<br> засобів протипожежного<br> захисту та систем опалення,<br> оцінки протипожежного стану<br> об'єктів та проведення<br> випробувань на пожежну<br> небезпеку речовин,<br> матеріалів, будівельних<br> конструкцій, виробів<br> і обладнання, а також<br> пожежної техніки,<br> пожежно-технічного<br> озброєння, продукції<br> протипожежного призначення<br> на відповідність<br> встановленим вимогам<br> ( z1146-04 )<br> <br> <br> ЖУРНАЛ<br> обліку посвідчень про право перевірки<br> <br> <br>--------------------------------------------------------------------<br>¦ N ¦ Дата ¦ Назва ¦Прізвище¦ Дата та ¦ Дата та ¦<br>¦посвідчення¦перевірки¦ліцензіата,¦ та ¦ номер ¦номер акта¦<br>¦ ¦ ¦ який ¦ініціали¦розпорядчого¦перевірки ¦<br>¦ ¦ ¦ підлягає ¦ голови ¦документа на¦та актів, ¦<br>¦ ¦ ¦ перевірці ¦ та ¦ перевірку ¦ які є ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ членів ¦ ¦підставою ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦комісії ¦ ¦ для ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦анулювання¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ліцензії ¦<br>¦-----------+---------+-----------+--------+------------+----------¦<br>¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦<br>--------------------------------------------------------------------<br> <br>{ Додаток 2 в редакції Наказу Державного комітету України з питань<br>регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від<br>30.07.2007 }<br> <br> Директор Департаменту контролю<br> та дозвільної системи<br> Держпідприємництва України О.П.Апатенко<br> <br> Заступник начальника<br> Державного департаменту<br> пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнко<br> <br> <br> Додаток 3<br> до пункту 5.1 Порядку<br> контролю за додержанням<br> ліцензіатами ліцензійних<br> умов провадження<br> господарської діяльності<br> з проектування, монтажу,<br> технічного обслуговування<br> засобів протипожежного<br> захисту та систем опалення,<br> оцінки протипожежного стану<br> об'єктів та проведення<br> випробувань на пожежну<br> небезпеку речовин,<br> матеріалів, будівельних<br> конструкцій, виробів<br> і обладнання, а також<br> пожежної техніки,<br> пожежно-технічного<br> озброєння, продукції<br> протипожежного призначення<br> на відповідність<br> встановленим вимогам<br> ( z1146-04 )<br> <br> <br> ( Державний Герб України )<br> <br>__________________________________________________________________<br> (назва органу контролю)<br> <br> <br> АКТ<br> планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом<br> ліцензійних умов<br> від "__"______ 20___ р. N_____<br> <br> <br> Голова комісії ______________________________________________<br> (посада, прізвище та ініціали)<br> члени комісії: ______________________________________________<br> (посада, прізвище та ініціали)<br> <br>Період перевірки з "___"________ 20___ р. до "___"_______ 20___ р.<br>__________________________________________________________________<br> (найменування ліцензіата, який перевіряється)<br>ідентифікаційний код (номер)____________місцезнаходження__________<br>ліцензія: серія ____ N _________ дата видачі______________________<br>вид господарської діяльності (його частка), на який видано<br>ліцензію _________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>у присутності керівника ліцензіата - юридичної особи або<br>фізичної особи-підприємця, або його уповноваженого представника<br>__________________________________________________________________<br> (посада, прізвище та ініціали)<br>проведено перевірку діяльності ліцензіата щодо додержання ним<br>ліцензійних умов даного виду господарської діяльності.<br>Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:___________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (кожне порушення, записане в акті перевірки, має містити<br> посилання на відповідний нормативно-правовий акт)<br> <br>До акта перевірки додаються такі документи:*<br> <br>------------------------------------------------------------------<br>¦N з/п ¦ Назва ¦ Кількість ¦ Оригінал чи ¦ Ким ¦<br>¦ ¦ документа ¦ аркушів ¦ копія ¦ підписаний ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ документа ¦ (оригінал) ¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦або завірений¦<br>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документ ¦<br>------------------------------------------------------------------<br> <br> Голова комісії: _________________________________<br> (підпис, прізвище та ініціали)<br> <br> Члени комісії: _________________________________<br> (підпис, прізвище та ініціали)<br> З актом ознайомлений<br> та один примірник отримав: ______________________________________<br> (підпис, прізвище та ініціали<br> керівника ліцензіата<br> (юридичної особи) або ліцензіата<br> (фізичної особи-підприємця), або його<br> уповноваженого представника)<br> <br>______________<br> * Цей запис робиться у разі надання відповідних документів.<br> <br>{ Додаток 3 в редакції Наказу Державного комітету України з питань<br>регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від<br>30.07.2007 }<br> <br> Директор Департаменту контролю<br> та дозвільної системи<br> Держпідприємництва України О.П.Апатенко<br> <br> Заступник начальника<br> Державного департаменту<br> пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнко<br> <br> <br> Додаток 4<br> до пункту 5.2 Порядку<br> контролю за додержанням<br> ліцензіатами ліцензійних<br> умов провадження<br> господарської діяльності<br> з проектування, монтажу,<br> технічного обслуговування<br> засобів протипожежного<br> захисту та систем опалення,<br> оцінки протипожежного стану<br> об'єктів та проведення<br> випробувань на пожежну<br> небезпеку речовин,<br> матеріалів, будівельних<br> конструкцій, виробів<br> і обладнання, а також<br> пожежної техніки,<br> пожежно-технічного<br> озброєння, продукції<br> протипожежного призначення<br> на відповідність<br> встановленим вимогам<br> ( z1146-04 )<br> <br> <br> ( Державний Герб України )<br> <br>_________________________________________________________________<br> (назва органу контролю)<br> <br> <br> АКТ<br> про ____________________________________________________<br> (вид порушення)<br> <br> від "__"_________ 20___ р. N_____<br> <br>За результатами __________________________________________________<br> (вказуються обставини, при яких було виявлено<br> порушення:<br>__________________________________________________________________<br>перевірка ліцензіата з зазначенням номера та дати акта<br>перевірки або назва документів, що надійшли до органу контролю, із<br> зазначенням номера та дати реєстрації)<br>Ліцензіат_________________________________________________________<br> (найменування ліцензіата)<br>ідентифікаційний код (номер)______________________________________<br>місцезнаходження__________________________________________________<br>ліцензія: серія ____N__________ видана "____"_________ 20__ р.<br>на провадження:___________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (види господарської діяльності або його частки)<br>були виявлені такі порушення______________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (кожне порушення, записане в акті перевірки, має містити<br> посилання на відповідний нормативно-правовий акт)<br> <br>Цей акт є підставою для прийняття рішення про анулювання<br>ліцензії.<br>Керівник ліцензіата (ліцензіат) або його уповноважений представник<br>запрошується на засідання комісії з питань ліцензування<br>Держпожбезпеки МНС України, де буде розглянуто питання щодо<br>подальшої дії даної ліцензії (цей запис робиться в акті у разі<br>потреби).<br>Засідання комісії відбудеться "___" ________ 20__ р. о ___ годині<br>в приміщенні________________ за місцезнаходженням: ______________.<br> <br> <br> Голова комісії: __________________________________<br> (посадова особа (підпис, прізвище та ініціали)<br> органу контролю)<br> <br> Члени комісії: __________________________________<br> (підпис, прізвище та ініціали)<br> __________________________________<br> (підпис, прізвище та ініціали)<br> <br>{ Додаток 4 в редакції Наказу Державного комітету України з питань<br>регуляторної політики та підприємництва N 105/517 ( z0916-07 ) від<br>30.07.2007 }<br> <br> Директор Департаменту контролю<br> та дозвільної системи<br> Держпідприємництва України О.П.Апатенко<br> <br> Заступник начальника<br> Державного департаменту<br> пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнко<br> <br> <br> Додаток 5<br> до пункту 5.3 Порядку<br> контролю за додержанням<br> ліцензіатами ліцензійних<br> умов провадження<br> господарської діяльності<br> з проектування, монтажу,<br> технічного обслуговування<br> засобів протипожежного<br> захисту та систем опалення,<br> оцінки протипожежного<br> стану об'єктів та проведення<br> випробувань на пожежну<br> небезпеку речовин,<br> матеріалів, будівельних<br> конструкцій, виробів і<br> обладнання, а також пожежної<br> техніки, пожежно-технічного<br> озброєння, продукції<br> протипожежного призначення<br> на відповідність<br> встановленим вимогам<br> <br> <br> (Державний Герб України)<br> <br> ______________________________________________________<br> (назва органу контролю)<br> <br> <br> РОЗПОРЯДЖЕННЯ<br> про усунення порушень ліцензійних умов<br> <br> від "____"________ 20__ р. N _____<br> <br> За результатами перевірки ___________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (найменування ліцензіата)<br> <br>ідентифікаційний код (номер) _____________________________________<br>місцезнаходження _________________________________________________<br>ліцензія: серія ___ N __________, видана "____"_________ 20__ р.<br>на провадження: __________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (види господарської діяльності або їх частки)<br> <br>згідно з актом перевірки від ______________ N ____________________<br>були виявлені такі порушення ліцензійних умов ____________________<br>__________________________________________________________________<br> <br> ПРОПОНУЄТЬСЯ:<br> <br> У термін до "_______" ______________ 20__ р. усунути<br>вищезазначені порушення ліцензійних умов та подати в письмовій<br>формі органу контролю (___________________) інформацію про<br>усунення порушень.<br> При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення<br>факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано.<br> <br>Керівник<br>органу контролю<br>(його заступник) ___________ _____________________<br> (підпис) (прізвище, ініціали)<br> <br> М.П.<br> <br> Директор Департаменту контролю<br> та дозвільної системи<br> Держпідприємництва України О.П.Апатенко<br> <br> Заступник начальника<br> Державного департаменту<br> пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнко<br> <br> <br> Додаток 6<br> до пункту 5.4 Порядку<br> контролю за додержанням<br> ліцензіатами ліцензійних<br> умов провадження<br> господарської діяльності<br> з проектування, монтажу,<br> технічного обслуговування<br> засобів протипожежного<br> захисту та систем опалення,<br> оцінки протипожежного<br> стану об'єктів та проведення<br> випробувань на пожежну<br> небезпеку речовин,<br> матеріалів, будівельних<br> конструкцій, виробів і<br> обладнання, а також пожежної<br> техніки, пожежно-технічного<br> озброєння, продукції<br> протипожежного призначення<br> на відповідність<br> встановленим вимогам<br> <br> <br> (Державний Герб України)<br> <br> ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ МНС УКРАЇНИ<br> ------------------------------------------------------<br> <br> РIШЕННЯ<br> про анулювання ліцензії<br> від "___"_______ 20__ р. N _____<br> <br> Органом ліцензування на підставі статті 21 Закону України<br>"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"<br>( <A HREF="69650">1775-14</A> ) прийнято рішення про анулювання ліцензії серії ____<br>N ___________, виданої "____" __________ р.<br>__________________________________________________________________<br> (найменування та місцезнаходження ліцензіата)<br> <br>на провадження ___________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>_________________________________________________________________,<br> (види господарської діяльності або їх частки)<br> <br>з таких причин: __________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br>__________________________________________________________________<br> (мотивована основа прийнятого рішення)<br> <br> Ліцензія вважається анульованою через десять днів із дня<br>підписання рішення про її анулювання.<br> <br> У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне<br>порушення ліцензіатом ліцензійних умов; акта про встановлення<br>факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних,<br>зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу<br>ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у<br>документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання<br>ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій<br>юридичній або фізичній особі для провадження господарської<br>діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення<br>порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати<br>нову ліцензію на право провадження цього виду господарської<br>діяльності не раніше ніж через рік із дати прийняття рішення<br>органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії (стаття 21<br>Закону України "Про ліцензування певних видів підприємницької<br>діяльності").<br> <br> Начальник<br> органу ліцензування _____________ _______________________<br> (підпис) (прізвище, ініціали)<br> <br> М.П.<br> <br>{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного<br>комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва<br>N 105/517 ( z0916-07 ) від 30.07.2007 }<br> <br> Директор Департаменту контролю<br> та дозвільної системи<br> Держпідприємництва України О.П.Апатенко<br> <br> Заступник начальника<br> Державного департаменту<br> пожежної безпеки МНС України О.О.Євсеєнк</FONT></PRE><br>