О коллегии Министерства регионального развития и строительства Украины


МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ<br> ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ<br> <br> Н А К А З<br> <br> 23.04.2008 N 184<br> <br> <br> Про колегію Міністерства регіонального розвитку<br> та будівництва України<br> <br> <br> Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від<br>02.10.2003 року N 1569 ( <A HREF="145028">1569-2003-п</A> ) "Про затвердження<br>Загального положення про колегію центрального органу виконавчої<br>влади і місцевої державної адміністрації", Положення про<br>Міністерство регіонального розвитку та будівництва України,<br>затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007<br>року N 750 ( <A HREF="303708">750-2007-п</A> ), для погодженого вирішення питань, що<br>належать до компетенції Міністерства, та обговорення найважливіших<br>напрямів його діяльності Н А К А З У Ю:<br> <br> 1. Утворити колегію Міністерства регіонального розвитку та<br>будівництва України.<br> <br> 2. Затвердити Положення про колегію Міністерства<br>регіонального розвитку та будівництва України (додаток 1).<br> <br> 3. Затвердити склад колегії Міністерства регіонального<br>розвитку та будівництва України (додаток 2).<br> <br> 4. Визнати такими, що втратили чинність, накази Мінрегіонбуду<br>від 11.05.2007 року N 14 ( <A HREF="333325">v0014661-07</A> ) "Про колегію Міністерства<br>регіонального розвитку та будівництва України" та від<br>13.02.2008 року N 70 ( <A HREF="341195">v0070661-08</A> ) "Про внесення змін до складу<br>колегії Міністерства регіонального розвитку та будівництва<br>України".<br> <br> 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого<br>заступника Міністра Iщенка О.М.<br> <br> Міністр В.Куйбіда<br> <br> <br> Додаток 1<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> 23.04.2008 N 184<br> <br> <br> ПОЛОЖЕННЯ<br> про колегію Міністерства регіонального розвитку<br> та будівництва України<br> <br> <br> 1. Це Положення визначає загальні засади утворення і<br>діяльності колегії у Міністерстві регіонального розвитку та<br>будівництва України (далі - Мінрегіонбуд).<br> <br> 2. Колегія Мінрегіонбуду (далі - колегія) є постійним<br>консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого<br>вирішення питань, що належать до його компетенції, та для<br>колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів<br>діяльності Мінрегіонбуду.<br> <br> 3. У своїй роботі колегія керується Конституцією<br>( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) та законами України, актами Президента України,<br>Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство<br>регіонального розвитку та будівництва України, затвердженого<br>постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 року N 750<br>( <A HREF="303708">750-2007-п</A> ), а також наказами Мінрегіонбуду і цим Положенням.<br> <br> 4. Рішення про утворення колегії приймається Міністром<br>регіонального розвитку та будівництва України.<br> <br> Функції колегії<br> <br> 5. Колегія Мінрегіонбуду:<br> 1) обговорює і приймає рішення щодо забезпечення в межах<br>повноважень Мінрегіонбуду реалізації державної регіональної<br>політики і політики у сфері будівництва, архітектури та<br>містобудування, розроблення та внесення в установленому порядку<br>пропозицій щодо підвищення її ефективності;<br> 2) розглядає пропозиції щодо:<br> практики застосування та удосконалення законодавства у сфері<br>державної регіональної політики і політики у сфері будівництва,<br>архітектури та містобудування;<br> сприяння узгодженню діяльності центральних та місцевих<br>органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у<br>вищезазначених сферах, залучення громадськості до участі у<br>підготовці та обговоренні проектів відповідних рішень органів<br>державної влади;<br> деконцентрації та децентралізації повноважень центральних та<br>місцевих органів виконавчої влади, оптимізації структури місцевих<br>органів виконавчої влади, удосконалення регулювання відносин між<br>центром та регіонами, адміністративно-територіального устрою<br>України, правових, економічних та інших засад розвитку державного<br>управління та місцевого самоврядування в Україні, поліпшення<br>надання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого<br>самоврядування адміністративних послуг населенню;<br> 3) обговорює формування та впровадження правових, економічних<br>та організаційних механізмів вирівнювання та стимулювання сталого<br>розвитку регіонів, їх співробітництва, здійснення заходів щодо<br>подолання депресивності окремих територій, виконання відповідно до<br>законодавства заходів із забезпечення функціонування територій<br>пріоритетного розвитку;<br> 4) розглядає питання щодо технічного регулювання у сфері<br>будівництва, містобудування, промисловості будівельних матеріалів,<br>збереження історичних ареалів, традиційного характеру середовища<br>населених пунктів, пам'яток архітектури і містобудування;<br> 5) розглядає питання про стан дотримання фінансової,<br>бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна,<br>здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених<br>недоліків;<br> 6) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності<br>Мінрегіонбуду, урядового органу державного управління - Державної<br>архітектурно-будівельної інспекції, підприємств, установ та<br>організацій, віднесених до сфери управління Мінрегіонбуду;<br> 7) аналізує стан роботи Мінрегіонбуду з питань забезпечення<br>прав і свобод людини і громадянина;<br> 8) розглядає результати роботи Мінрегіонбуду, урядового<br>органу державного управління - Державної архітектурно-будівельної<br>інспекції, підприємств, установ та організацій, віднесених до<br>сфери управління Мінрегіонбуду, а також інших підприємств, установ<br>та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в<br>межах компетенції);<br> 9) схвалює подання до нагородження державними нагородами та<br>відзнаками;<br> 10) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,<br>покладених на Мінрегіонбуд.<br> <br> Склад колегії<br> <br> 6. До складу колегії Мінрегіонбуду входять:<br> Міністр (голова колегії), перший заступник та заступники<br>Міністра (за посадою), керівник урядового органу державного<br>управління - Державної архітектурно-будівельної інспекції,<br>керівники структурних підрозділів Мінрегіонбуду (за рішенням<br>Міністра);<br> у разі потреби - керівники інших центральних органів<br>виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, віднесених<br>до сфери управління Мінрегіонбуду, народні депутати України,<br>представники інших органів державної влади, представники<br>громадських організацій, творчих спілок, наукових установ, інших<br>організацій (за згодою).<br> <br> 7. Кількісний та персональний склад колегії Мінрегіонбуду<br>визначається Міністром.<br> <br> Організація роботи колегії<br> <br> 8. Організаційною формою роботи колегії є засідання.<br>Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.<br> <br> 9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її<br>головою плану засідань на квартал, в якому зазначаються питання,<br>що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи,<br>відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання<br>колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.<br> <br> 10. Затверджений план засідань колегії розсилається членам<br>колегії, керівникам структурних підрозділів Мінрегіонбуду,<br>урядовому органу державного управління - Державній<br>архітектурно-будівельній інспекції, підприємствам, установам та<br>організаціям, віднесеним до сфери управління Мінрегіонбуду, не<br>пізніше ніж за тиждень до початку кварталу.<br> <br> 11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії<br>можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за<br>рішенням її голови не пізніше ніж за три дні до чергового<br>засідання.<br> <br> 12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання<br>колегії визначаються головою колегії.<br> <br> 13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії<br>згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених<br>пропозицій здійснюється Організаційним відділом Адміністративного<br>департаменту, який не пізніше ніж за десять днів до засідання<br>подає його голові колегії для погодження.<br> <br> 14. На розгляд колегії подаються:<br> 1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням<br>доповідача з кожного питання;<br> 2) довідки з питань порядку денного засідання колегії з<br>викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;<br> 3) проекти рішень колегії;<br> 4) список членів колегії;<br> 5) списки запрошених осіб та осіб, які виявили бажання взяти<br>участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із<br>зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та<br>займаних посад;<br> 6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,<br>звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються<br>порядку денного.<br> Доповідна записка (довідка) повинна містити стислий<br>(3-4 друкованих сторінки) аргументований виклад суті питання та<br>конструктивні пропозиції щодо його вирішення. Така записка<br>(довідка) підписується керівником структурного підрозділу<br>центрального апарату Мінрегіонбуду, відповідального за підготовку<br>питання, та візується заступником Міністра (згідно з розподілом<br>обов'язків).<br> У проектах рішень колегії констатується стан справ із<br>порушеного питання з урахуванням загальнодержавних інтересів та<br>регіональних особливостей, дається його оцінка, формулюються<br>доручення відповідним структурним підрозділам Мінрегіонбуду,<br>спрямовані на поліпшення стану справ чи остаточне вирішення<br>питання, та рекомендації місцевим органам виконавчої влади та<br>місцевого самоврядування. Обсяг проекту рішення колегії повинен<br>бути не більшим за 2-3 сторінки.<br> Проекти рішень колегії погоджуються (візуються) керівниками<br>структурних підрозділів Мінрегіонбуду та заступниками Міністра<br>відповідно до компетенції, а також керівниками інших органів<br>державної влади, якщо порушені у проекті рішення питання<br>стосуються їхньої діяльності, в межах визначеної компетенції.<br> <br> 15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три<br>дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не<br>пізніше ніж за один день до засідання.<br> <br> 16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів<br>на засідання колегії, надають їх Організаційному відділу<br>Адміністративного департаменту не пізніше ніж за сім днів до<br>чергового засідання. Організаційний відділ Адміністративного<br>департаменту контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє<br>правильність їх оформлення. У разі необхідності - повертає їх на<br>доопрацювання.<br> Водночас подається список запрошених на засідання колегії, у<br>т.ч. керівників структурних підрозділів та окремих спеціалістів<br>Мінрегіонбуду, підписаний керівником структурного підрозділу,<br>відповідального за підготовку питання, та погоджений з відповідним<br>заступником Міністра.<br> <br> 17. Керівники структурних підрозділів Мінрегіонбуду,<br>урядового органу державного управління - Державної<br>архітектурно-будівельної інспекції, відповідальні за підготовку<br>питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу<br>інших структурних підрозділів, залучених до розроблення необхідних<br>матеріалів.<br> <br> 18. Відповідальність за вчасну та якісну підготовку<br>матеріалів до засідань колегії покладається особисто на заступника<br>Міністра та керівника структурного підрозділу Мінрегіонбуду,<br>зазначених у плані проведення засідань колегії.<br> <br> Порядок проведення засідання колегії<br> <br> 20. Засідання колегії проводить голова, а у разі його<br>відсутності - особа, на яку в установленому порядку покладено<br>виконання обов'язків керівника Мінрегіонбуду.<br> <br> 21. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть<br>участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів<br>колегії.<br> <br> 22. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії<br>особисто.<br> Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він<br>має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у<br>письмовій формі.<br> <br> 23. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються<br>членами колегії шляхом голосування.<br> <br> 24. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні,<br>реєструються.<br> Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих<br>питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише<br>з дозволу головуючого на колегії.<br> <br> 25. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді<br>окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять<br>пропозиції, дають необхідні пояснення.<br> <br> 26. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про<br>закритий розгляд питань порядку денного.<br> Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення<br>окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що<br>приймаються, здійснюється в установленому порядку відповідно до<br>законодавства.<br> <br> 27. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку<br>денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на<br>засіданні членів колегії.<br> За рішенням головуючого може застосовуватися процедура<br>таємного голосування.<br> Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного<br>засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні<br>колегії і враховується під час голосування.<br> <br> 28. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше<br>органів виконавчої влади приймається спільне рішення.<br> Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під<br>час засідання колегії представників засобів масової інформації та<br>проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.<br> <br> 29. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий<br>працівник), відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує<br>протягом трьох днів (якщо головою колегії не встановлено інший<br>строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і<br>пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку<br>денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних<br>підрозділів та членами колегії Мінрегіонбуду, іншими особами і<br>подає на розгляд голови колегії.<br> <br> 30. Рішення колегії проводяться у життя наказом<br>Мінрегіонбуду.<br> У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами<br>колегії під час прийняття рішення Міністр проводить у життя своє<br>рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли,<br>керівництву Кабінету Міністрів України. Члени колегії також можуть<br>повідомити свою думку керівництву Кабінету Міністрів України.<br>Iнформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних<br>повноважень між Прем'єр-міністром України, Першим<br>віце-прем'єр-міністром та віце-прем'єр-міністрами України.<br> Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних<br>питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).<br> <br> 31. Рішення колегії оформляються протоколами, які<br>підписуються головуючим на засіданні та працівником<br>Організаційного відділу Адміністративного департаменту.<br> Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколом,<br>який підписується головами відповідних колегій органів виконавчої<br>влади та працівником Організаційного відділу Адміністративного<br>департаменту.<br> <br> 32. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії,<br>керівників структурних підрозділів Мінрегіонбуду, урядового органу<br>державного управління - Державної архітектурно-будівельної<br>інспекції, підприємств, установ та організацій, віднесених до<br>сфери управління Мінрегіонбуду, а також керівників інших органів<br>виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно<br>від форми власності в частині, що їх стосується.<br> <br> 33. Протокольний запис засідань колегії Мінрегіонбуду веде<br>Організаційний відділ Адміністративного департаменту.<br> <br> 34. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому<br>порядку в Організаційному відділі Адміністративного департаменту.<br> <br> 35. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії<br>здійснюється Адміністративним департаментом.<br> <br> Контроль за виконанням рішень колегії<br> <br> 36 Контроль за виконанням рішень колегії здійснює<br>Організаційний відділ Адміністративного департаменту.<br> <br> 37. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання<br>прийнятих нею рішень.<br> <br> Директор Адміністративного<br> департаменту I.Парасюк<br> <br> <br> Додаток 2<br> до наказу Мінрегіонбуду<br> 23.04.2008 N 184<br> <br> <br> СКЛАД<br> колегії Міністерства регіонального розвитку<br> та будівництва України<br> <br> <br> 1. КУЙБIДА Василь Степанович - Міністр регіонального розвитку<br>та будівництва України - голова колегії<br> <br> 2. IЩЕНКО Олексій Максимович - перший заступник Міністра<br>регіонального розвитку та будівництва України<br> <br> 3. БЕРКУТА Анатолій Всеволодович - заступник Міністра<br>регіонального розвитку та будівництва України<br> <br> 4. IСАЄНКО Дмитро Валерійович - заступник Міністра<br>регіонального розвитку та будівництва України<br> <br> 5. НЕГОДА В'ячеслав Андронович - заступник Міністра<br>регіонального розвитку та будівництва України<br> <br> 6. ТКАЧУК Анатолій Федорович - заступник Міністра<br>регіонального розвитку та будівництва України<br> <br> 7. ЩЕПАНОВСЬКИЙ Зіновій Васильович - заступник Міністра<br>регіонального розвитку та будівництва України<br> <br> 8. БIЛОКОНЬ Юрій Миколайович - директор Українського<br>державного науково-дослідного інституту проектування міст<br>"Діпромісто" (за згодою)<br> <br> 9. БОНДАРЕНКО Олександр Миколайович - начальник Державної<br>архітектурно-будівельної інспекції<br> <br> 10. ГАНУЩАК Юрій Iванович - директор Департаменту місцевого<br>самоврядування та адміністративно-територіального реформування<br> <br> 11. ГОЛУБЧЕНКО Анатолій Костянтинович - перший заступник<br>голови Київської міської державної адміністрації (за згодою)<br> <br> 12. ГУБЕНЬ Петро Iванович - начальник Управління<br>ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві<br> <br> 13. ДОМБРОВСЬКИЙ Олександр Георгійович - голова Вінницької<br>обласної державної адміністрації (за згодою)<br> <br> 14. КУЛIЧЕНКО Iван Iванович - Дніпропетровський міський<br>голова, президент Асоціації міст України та громад (за згодою)<br> <br> 15. МОТРЕНКО Тимофій Валентинович - начальник Головного<br>управління державної служби України (за згодою)<br> <br> 16. НАНIВСЬКА Віра Теодорівна - президент Національної<br>академії державного управління при Президентові України (за<br>згодою)<br> <br> 17. ОМЕЛЬЧЕНКО Олександр Олександрович - голова Комітету<br>Верховної Ради України з питань державного будівництва та<br>місцевого самоврядування (за згодою)<br> <br> 18. ПАРАСЮК Iгор Львович - директор Адміністративного<br>департаменту<br> <br> 19. ПЕЛИХ Юрій Костянтинович - президент Української<br>державної будівельної корпорації "Укрбуд" (за згодою)<br> <br> 20. ПОЛЯЧЕНКО Володимир Аврумович - перший заступник голови<br>Комітету Верховної Ради України з питань будівництва,<br>містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної<br>політики (за згодою)<br> <br> 21. ПОРАЙКО Микола Васильович - директор Департаменту<br>управління майном, відомчого контролю і аудиту<br> <br> 22. ПУХТИНСЬКИЙ Микола Олександрович - голова Фонду сприяння<br>місцевому самоврядуванню України (за згодою)<br> <br> 23. РИБАК Володимир Васильович - голова Комітету Верховної<br>Ради України з питань будівництва, містобудування і<br>житлово-комунального господарства та регіональної політики (за<br>згодою)<br> <br> 24. ФИШКО Євген Олександрович - директор Департаменту<br>регіональної політики<br> <br> 25. ШИЛЮК Петро Степанович - президент АТ ХК "Київміськбуд"<br>(за згодою)<br> <br> 26. ЯНЬШИН Василь Михайлович - голова ЦК профспілки<br>працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за<br>згодою)<br> <br> Директор Адміністративного<br> департаменту I.Парасюк</FONT></PRE><br>