МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ Н А К А З 04.06.2008 N 236 Про створення Ради з питань будівництва паркінгів, гаражів та автостоянок при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України З метою сприяння Міністерству регіонального розвитку табудівництва України у питаннях формування та реалізації державноїполітики у сфері будівництва паркінгів, гаражів та автостоянок,належної підготовки і розгляду наукових рекомендацій, проектнихпропозицій та методичної документації у цій сфері, забезпеченняміст України достатньою кількістю вказаних об'єктівмістобудування, необхідною для створення безпечних та сприятливихумов для усіх учасників дорожнього руху, керуючись Положенням проМіністерство регіонального розвитку та будівництва України,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007N 750 ( 750-2007-п ), Н А К А З У Ю: 1. Утворити Раду з питань будівництва паркінгів, гаражів таавтостоянок при Міністерстві регіонального розвитку та будівництваУкраїни. 2. Призначити Головою Ради заступника Міністра Негоду В.А. 3. Затвердити склад Ради з питань будівництва паркінгів,гаражів та автостоянок при Міністерстві регіонального розвитку табудівництва України згідно з додатком 1. 4. Затвердити Положення про Раду з питань будівництвапаркінгів, гаражів та автостоянок при Міністерстві регіональногорозвитку та будівництва України згідно з додатком 2. 5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступникаМіністра В.Негоду. Міністр В.С.Куйбіда Додаток 1 до наказу Мінрегіонбуду України 04.06.2008 N 236 СКЛАД РАДИ з питань будівництва паркінгів, гаражів та автостоянок при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України 1. НЕГОДА В'ячеслав Заступник Міністра регіонального Андронович розвитку та будівництва України, голова Ради 2. АВДІЄНКО Олександр Начальник Управління Петрович архітектурно-конструктивних та інженерних систем 3. СІЛЕНКО Михайло Начальник Управління планування Васильович забудови територій 4. КРАВЧЕНКО Євген Начальник відділу організації Іванович дорожнього руху Департаменту ДАІ МВС України 5. ЄВСЕЄНКА Олексій Заступник начальника Державного Олексійович департаменту пожежної безпеки МНС 6. СІЗІКОВ Олександр Начальник науково-дослідного центру Олександрович N 1 Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС 7. ГОЛОЦВАН Олександр Заступник директора Департаменту Васильович автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України 8. САВЧЕНКО Валерій Генеральний директор ВАТ "СавВАТС" Вікторович 9. ТАТАРЕНКО Володимир Генеральний конструктор Інституту Миколайович паркувальних систем 10. ТАРАС Юрій Ярославович Директор компанії "Юридичні технології" 11. ШАПОВАЛОВ Едуард Начальник інженерно-планувального Володимирович відділу Українського державного науково-дослідного інституту проектування міст "Діпромісто" (за згодою) 12. БАДАЯНЦ Тимофій Генеральний директор Студії Петрович неординарного проектування Міжнародної академії архітектури (за згодою). Додаток 2 до наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України 04.06.2008 N 236 ПОЛОЖЕННЯ про Раду з питань будівництва паркінгів, гаражів та автостоянок при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України 1. Загальні положення 1.1. Це Положення розроблено відповідно до Положення проМіністерство регіонального розвитку та будівництва України (далі -Міністерство), затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 16.05.2007 N 750 ( 750-2007-п ), та визначає загальнізавдання, основні організаційні та правові засади і умовидіяльності Ради з питань будівництва паркінгів, гаражів таавтостоянок при Міністерстві (далі - Рада). 1.2. Рада є постійним консультативно-дорадчим органом,завданням якого є сприяння Міністерству у питаннях формування тареалізації державної політики у сфері будівництва паркінгів,гаражів та автостоянок, належної підготовки і розгляду науковихрекомендацій, проектних пропозицій та методичної документації уцій сфері, забезпечення міст України необхідною кількістюпаркінгів, гаражів та автостоянок, яка потрібна для створеннябезпечних та сприятливих умов для усіх учасників дорожнього руху. 1.3. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України,Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерстворегіонального розвитку та будівництва України ( 750-2007-п ), атакож цим Положенням. 1.4. Рада здійснює свою діяльність на основі добровільності,рівноправності її членів та гласності. 2. Основними завданнями Ради є: - підготовка та надання пропозицій Міністерству щодоформування державної політики у сфері проектування і будівництвапаркінгів, гаражів та автостоянок, забезпечення міст Українинеобхідною кількістю паркінгів, гаражів та автостоянок, якапотрібна для створення безпечних та сприятливих умов для усіхучасників дорожнього руху; - сприяння Міністерству в належній підготовці і розглядунаукових рекомендацій, проектних пропозицій та методичноїдокументації щодо проектування та будівництва паркінгів, гаражівта автостоянок; - проведення відповідних досліджень щодо потреб міст Українив паркінгах, гаражах та автостоянках; - вивчення проблем забезпечення міст України паркінгами,гаражами та автостоянками, взаємодія з цих питань з органамимісцевого самоврядування; - участь у підготовці пропозицій щодо забезпечення містУкраїни необхідною кількістю паркінгів, гаражів та автостоянок; - участь у розробці проектів цільових програм будівництвапаркінгів, гаражів та автостоянок; - участь у розробці проектів нормативно-правових актів зпитань проектування та будівництва паркінгів, гаражів таавтостоянок; - здійснення аналізу усіх нормативно-правових актів,пов'язаних із регулюванням відносин по проектуванню та будівництвупаркінгів, гаражів та автостоянок; - участь у проведенні експертно-аналітичної оцінки усіхзаконопроектів щодо проектування та будівництва паркінгів, гаражівта автостоянок; - участь в аналізі вітчизняного та поширенні зарубіжногодосвіду проектування та будівництва паркінгів, гаражів таавтостоянок; - підготовка на запит Міністерства експертних висновків зазверненням зацікавлених організацій щодо конкретних рішень зулаштування гаражів та автостоянок; - надання Міністерству пропозицій щодо розробки державнихстандартів, норм і правил у сфері проектування і будівництвапаркінгів, гаражів та автостоянок; - надання Міністерству пропозицій при здійсненні експертизигенеральних планів міст Києва та Севастополя, міст АР Крим,обласних центрів в частині забезпечення цих міст необхідноюкількістю паркінгів, гаражів та автостоянок, яка потрібна длястворення безпечних та сприятливих умов для усіх учасниківдорожнього руху; - надання Міністерству пропозицій щодо можливого розміщенняпідземних паркінгів, гаражів та автостоянок на територіях, щомають особливу історико-культурну цінність, в районах історичноїзабудови міст. З метою реалізації зазначених завдань Рада готує та вноситьМіністерству пропозиції за такими напрямами: - формування перспективних планів діяльності Міністерства усферах проектування і будівництва паркінгів, гаражів таавтостоянок; - вдосконалення нормативно-правової бази у сферахпроектування і будівництва паркінгів, гаражів та автостоянок; - усунення правових, адміністративних та організаційнихперешкод на шляху проектування і будівництва паркінгів, гаражів таавтостоянок; - можливість забезпечення міст Києва та Севастополя, міст АРКрим, обласних центрів необхідною кількістю паркінгів, гаражів таавтостоянок, яка потрібна для створення безпечних та сприятливихумов для усіх учасників дорожнього руху, надання Міністерствупропозицій при здійсненні експертизи генеральних планів цих міст; - робота із засобами масової інформації з метою висвітленняпроцесів, що відбуваються у сфері проектування і будівництвапаркінгів, гаражів та автостоянок; - можливість розміщення підземних паркінгів, гаражів таавтостоянок на територіях, що мають особливу історико-культурнуцінність, в районах історичної забудови міст; - виконання інших функцій, необхідних для реалізаціїпокладених на неї завдань. 3. Права та обов'язки членів Ради Рада має право в установленому порядку: - утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети,комісії, експертні групи) з числа членів Ради відповідно донапрямів діяльності ради, залучати до своєї роботи представниківструктурних підрозділів, наукових установ та громадськихорганізацій (за згодою їх керівників), а також незалежнихекспертів та окремих фахівців; - проводити асамблеї, конференції, збори; - одержувати, в межах законодавства та за погодженням зкерівництвом Міністерства, необхідну для її діяльності інформаціюі матеріали від структурних підрозділів Міністерства, Міністерствобудівельної політики і архітектури АР Крим, управліньмістобудування та архітектури обласної, Київської іСевастопольської міської, відділів містобудування та архітектурирайонної, відділів містобудування районної у містах Києві таСевастополі державної адміністрації; - запрошувати в межах своєї компетенції до участі узасіданнях Ради представників Міністерства, інших міністерств тавідомств, суб'єктів підприємницької діяльності, наукових установ,державних і громадських організацій (за їх згодою); - подавати пропозиції керівництву Міністерства щодо розглядупитань, віднесених до компетенції Ради, на засіданняхнауково-технічної ради, архітектурно-містобудівної радиМіністерства; - розміщати у центральних, місцевих засобах масовоїінформації коментарі, погоджені з Міністерством або обласнимиуправліннями містобудування та архітектури, з питань, розглянутихРадою. 4. Склад Ради та вихід з неї 4.1. Голова Ради та її склад затверджується наказомМінрегіонбуду. 4.2. Зміни до складу Ради вносяться за поданням Голови Ради. 4.3. Вихід з Ради здійснюється через оприлюднення заяви начерговому засіданні. 5. Організаційні засади діяльності Ради 5.1. Рада проводить свою діяльність відповідно дозатверджених нею планів роботи. Основною формою роботи Ради єзасідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж одинраз на квартал відповідно до річного плану роботи, якийзатверджується Головою Ради. 5.2. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні неменше ніж половина кількості її членів. Рішення Ради приймаютьсявідкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів,присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосіввирішальним є голос Голови Ради. 5.3. Рішення Ради, прийняті у межах її компетенції, єрекомендаційними для розгляду і врахування на засіданні колегіїМіністерства, науково-технічної ради та у роботі структурнихпідрозділів. 5.4. За результатами кожного засідання Ради складаєтьсяпротокол, який підписує головуючий. 5.5. Організаційне забезпечення роботи Ради здійснюєСекретаріат, до складу якого входять фахівці Міністерства таокремі члени Ради (за погодженням). Склад Секретаріату Ради формується на першому засіданні Ради. 5.6. Матеріально-технічне забезпечення роботи Ради та їїСекретаріату здійснюється за рахунок матеріальних та фінансовихресурсів її членів та Міністерства. 5.7. Рада систематично інформує громадськість через засобимасової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та станїх виконання. 5.8. У своїй роботі Рада використовує бланк із своїмнайменуванням, форма якого погоджується Міністром. 6. Керівництво Ради 6.1. Голова Ради призначається Міністром. 6.2. Заступник Голови Ради обирається на засіданні Радишляхом голосування, якщо за нього проголосувало не менше ніж двітретини її членів. 6.2. Заступник Голови Ради бере участь у засіданні колегії танауково-технічної ради Міністерства з правом дорадчого голосу. 6.4. Заступник Голови Ради може зняти з себе повноваження,повідомивши про це членів Ради на черговому засіданні. 6.5. Голова Ради та заступник Голови Ради представляютьінтереси Ради у відносинах з міжнародними організаціями. Начальник Управління планування забудови територій М.В.Сіленко