МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ Н А К А З 25.02.2009 N 30 Про затвердження Тимчасового регламенту роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури З метою забезпечення виконання постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 05.12.2007 N 1396 ( 1396-2007-п ) "Про ліцензуванняпевних видів господарської діяльності у будівництві", зі змінами ідоповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від22.10.2008 N 941 ( 941-2008-п ), Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Тимчасовий регламент роботи Держархбудінспекціїта її територіальних органів з ліцензування господарськоїдіяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури (далі -Тимчасовий регламент), згідно з додатком. 2. Управлінню ліцензування та атестації (Ситнік О.П.),керівникам територіальних органів Державноїархітектурно-будівельної інспекції: - забезпечити виконання зазначеного Тимчасового регламенту; - підготувати та подати до 1 грудня 2009 року пропозиції щодовдосконалення організації ліцензійної діяльності. 3. Відділу організаційно-аналітичного забезпечення(Романова І.В.) забезпечити розміщення наказу на офіційному сайтіДержархбудінспекції. 4. Наказ Держархбудінспекції від 21.07.2008 N 119( v0119676-08 ) "Про затвердження Регламенту роботиДержархбудінспекції як органу ліцензування господарськоїдіяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури" визнатитаким, що втратив чинність. 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Начальник О.М.Бондаренко Додаток до наказу Держархбудінспекції 25.02.2009 N 30 ТИМЧАСОВИЙ РЕГЛАМЕНТ роботи Держархбудінспекції та її територіальних органів з ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури I. Загальні положення 1. Тимчасовий Регламент розроблено відповідно до постановиКабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396 ( 1396-2007-п )"Про ліцензування певних видів господарської діяльності убудівництві", із змінами і доповненнями, внесеними постановоюКабінету Міністрів України від 22.10.2008 N 941 ( 941-2008-п )(далі - Тимчасовий регламент). 2. Тимчасовий регламент визначає порядок прийому документівна видачу ліцензій, внесення змін до переліків робіт, наведених удодатках до діючих ліцензій, переоформлення, дублікатів таанулювання ліцензій. 3. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної ізстворенням об'єктів архітектури, здійснюють Держархбудінспекція таїї територіальні органи - інспекції державногоархітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим,областях, містах Києві та Севастополі (далі - орган ліцензування). II. Порядок прийому та розгляду заяв про видачу ліцензії 1. Для одержання ліцензії до органу ліцензування подаютьсятакі документи: - заява про видачу ліцензії, складеною за формою згідно здодатком 1; - перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктівархітектури, які заявник має намір виконувати; - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктапідприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом,який видав документ; - копія довідки про внесення до Єдиного державного реєструпідприємств та організацій України (ЄДРПОУ), засвідченанотаріально або органом, який видав документ; - відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників запрофесійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва,інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявнусистему контролю якості виконання робіт, складеною за формоюзгідно з додатком 2; - висновок установи, організації, уповноваженоїДержархбудінспекцією на проведення експертизи. 2. Суб'єкти господарської діяльності, що мають намір отриматиліцензію на здійснення господарської діяльності, пов'язаної ізстворенням об'єктів архітектури (далі - заявники), подають абонадсилають поштою заяву та інші відповідні документи, як правило,до територіальних органів Держархбудінспекції за місцем державноїреєстрації заявника. 3. Виключно Держархбудінспекція здійснює прийом документіввід нерезидентів України, суб'єктів господарської діяльності із100 - відсотковим іноземним капіталом. 4. Заява про видачу ліцензії та документи для її оформлення(далі - документи) реєструються в органі ліцензування увстановленому порядку та передаються для розгляду керівництвуінспекції, потім до відповідного структурного підрозділу органуліцензування. 5. Під час розгляду документів здійснюється їх перевірка навідповідність вимогам, встановленим пунктом 5 Порядку ліцензуванняпевних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 рокуN 1396 ( 1396-2007-п ) (далі - Порядок), та готуються пропозиціїщодо їх відповідності ліцензійним умовам та встановленим вимогам(далі - пропозиції). 6. У разі невідповідності поданих документів встановленимвимогам, орган ліцензування згідно з п. 6 Порядку ( 1396-2007-п )у десятиденний термін з дня реєстрації заяви повертає їх заявникуз відповідним письмовим повідомленням. 7. Орган ліцензування розглядає подані документи і протягом10 робочих днів надсилає матеріали ліцензійній комісії. Якщо упереліку робіт, які має намір здійснювати заявник, містятьсяроботи, зазначені у додатку 3, орган ліцензування надсилає поданідокументи із супроводжувальним листом та пропозиціями на розглядліцензійній комісії Держархбудінспекції. III. Порядок розгляду документів та видачі ліцензій 1. Засідання ліцензійної комісії Держархбудінспекціїпроводяться, як правило, у першу та третю п'ятницю, територіальнихорганів у перший та третій тиждень кожного місяця. 2. Якщо у пропозиції органу ліцензування передбачаються певніобмеження щодо переліку робіт порівняно з поданою заявою абозаявник не погоджується з експертним висновком, зазначене питанняможе розглядатися на засіданні ліцензійної комісії із запрошеннямзаявника, а також керівника або експерта організації, яказдійснювала підготовку експертного висновку. 3. За результатами розгляду документів у 7-денний термінготується висновок ліцензійної комісії, на підставі якого органліцензування у 3-денний термін видає наказ щодо видачі (відмови увидачі ліцензій) та затвердження переліку робіт. Повідомлення заявника про відмову у видачі ліцензіїздійснюється органом ліцензування. 4. Згідно з прийнятим рішенням (наказом) відповіднимпідрозділом органу ліцензування оформлюються ліцензії та додаткидо них, які підписуються керівником органу ліцензування або йогозаступником згідно з розподілом обов'язків і засвідчуютьсяпечаткою. 5. Оформлені ліцензії та додатки до них видаються заявникамза наявності документа, що підтверджує факт внесення плати завидачу ліцензії, належним чином оформленого бухгалтерськогодоручення на її одержання та документа, що засвідчує особу. 6. Про видачу ліцензії робиться запис у книзі видачі ліцензійоргану ліцензування. 7. Орган ліцензування формує ліцензійну справу, до якоївходять копія ліцензії та додатки до неї, документи, якіподавалися для отримання ліцензії, а також оригінали платіжного табухгалтерського доручень. IV. Розгляд звернень щодо внесення змін до переліків робіт 1. Звернення заявників щодо внесення змін до переліків робіт,наведених у додатках до діючих ліцензій, відбувається згідно зрозділом II Тимчасового регламенту. 2. До заяви на внесення змін до переліку робіт, складеною заформою згідно з додатком 4, додаються: - оригінал ліцензії з переліком робіт, пов'язаних ізстворенням об'єктів архітектури; - зміни до переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктівархітектури, які заявник має намір виконувати; - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктапідприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом,який видав документ; - копія довідки про внесення до Єдиного державного реєструпідприємств та організацій України (ЄДРПОУ), засвідченанотаріально або органом, який видав документ; - відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників запрофесійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва,інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявнусистему контролю якості виконання робіт, складеною за формоюзгідно з додатком 2; - висновок установи, організації, уповноваженоїДержархбудінспекцією на проведення експертизи. 3. Розгляд звернень та прийняття рішень щодо внесення змін допереліків робіт здійснюється у порядку, встановленому для видачіліцензій. 4. Після прийняття рішення про внесення змін до перелікуробіт орган ліцензування затверджує зазначені зміни і оформлює їхокремим додатком, про що на бланку ліцензії робиться відповіднавідмітка. V. Розгляд заяв щодо переоформлення ліцензій 1. Заява на переоформлення ліцензії, виданої на здійсненнягосподарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктівархітектури (будівельної діяльності), складеною за формою згідно здодатком 5, розглядається органом ліцензування, в якомузберігається відповідна ліцензійна справа. 2. До заяви на переоформлення ліцензії додаються: - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктапідприємницької діяльності із внесеними змінами, засвідченанотаріально або органом, який видав документ; - копія довідки про внесення до Єдиного державного реєструпідприємств та організацій України (ЄДРПОУ), засвідченанотаріально або органом, який видав документ; - оригінал ліцензії, яка переоформлюється, з додатком; - за наявності у суб'єкта господарювання відокремленихструктурних підрозділів (філій), які провадять діяльність напідставі отриманої ліцензії, у заяві додатково зазначається їхмісцезнаходження. 3. В органі ліцензування здійснюється реєстрація поданих заявта перевірка доданих до них документів на відповідність вимогамп. 17 Порядку ( 1396-2007-п ), а також дотримання термінів,встановлених для подачі заяви на переоформлення ліцензії. 4. У разі дотримання заявником встановлених вимог, органліцензування видає наказ про переоформлення ліцензії та оформляєліцензію на новому бланку. Одночасно заявнику повертаєтьсяпопередня ліцензія з відміткою про її переоформлення. 5. Копія переоформленої ліцензії та документи, подані дляпереоформлення, долучаються до ліцензійної справи. 6. Плата за переоформлення ліцензії здійснюється відповіднодо вимог законодавства. VI. Розгляд заяв щодо видачі дублікатів ліцензій, переліків видів робіт та копій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи 1. Заява на видачу дубліката ліцензії, виданої на здійсненнягосподарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктівархітектури (будівельної діяльності), переліків видів робіт такопій ліцензій на відокремлені структурні підрозділи заявника,розглядається органом ліцензування, в якому зберігаєтьсявідповідна ліцензійна справа. 2. До заяви, складеною за формою згідно з додатком 6, навидачу дубліката ліцензії, переліку видів робіт та копії ліцензіїна відокремлений структурний підрозділ, у зв'язку з їх втратою,додається повідомлення, надруковане: а) у газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України", якщоліцензія діяла на території України; б) у регіональній пресі, якщо ліцензія діяла на територіїАР Крим, області, міст Києва та Севастополя. 3. До заяви, складеною за формою згідно з додатком 7, навидачу дубліката ліцензії, переліку видів робіт та копії ліцензіїна відокремлений структурний підрозділ, внаслідок їх пошкодження,додаються непридатні для користування документи. 4. В органі ліцензування здійснюється реєстрація поданоїзаяви та перевірка доданих до них документів на відповідністьвимогам п. 18 Порядку ( 1396-2007-п ). 5. У разі дотримання заявником встановлених вимог, органліцензування видає наказ про видачу дубліката ліцензії та оформляєліцензію на новому бланку. 6. Копія дубліката ліцензії та документи, подані для їївидачі, долучаються до ліцензійної справи. 7. За видачу дубліката ліцензії здійснюється оплатавідповідно до вимог законодавства. VII. Розгляд заяв на анулювання ліцензій 1. Заява на анулювання ліцензії, виданої на здійсненнягосподарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктівархітектури (будівельної діяльності), розглядається органомліцензування, в якому зберігається відповідна ліцензійна справа. 2. До заяви на анулювання ліцензії, складеною за формоюзгідно з додатком 8, додається оригінал ліцензії. 3. В органі ліцензування здійснюється реєстрація поданоїзаяви та готується наказ про її анулювання, відповідно до якогоробиться відмітка на бланку ліцензії. 4. У разі якщо заявник подав заяву на анулювання ліцензії уперіод проведення органом ліцензування перевірки щодо дотриманняним ліцензійних умов, розгляд його заяви здійснюється зврахуванням результатів перевірки та прийнятих рішень. Начальник Управління ліцензування та атестації О.П.Ситнік Додаток 1 ____________________________________________ (назва органу ліцензування) ЗАЯВА на видачу ліцензії Заявник _____________________________________________________ (найменування, місцезнаходження, робочі телефони суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання) ідентифікаційний код суб'єкта господарювання _____________________ Банківські реквізити: N рахунку __________________,МФО _______________ просить видати ліцензію на здійсненнягосподарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктівархітектури, згідно з переліком робіт, що додається. Наявність ліцензії: серія _________, N __________________, діє до ________________ року, видана _____________________________ __________________________________________________________________ (назва органу, який видав ліцензію) З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами виконаннязазначених робіт ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати. Не заперечую проти розміщення інформації (назва,ідентифікаційний код, місцезнаходження) про видачу ліцензії нашомупідприємству в засобах масової інформації. До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396),а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію (засвідченанотаріально або органом, який видав документи); довідка про внесення до Єдиного державного реєструпідприємств та організацій України (засвідчена нотаріально абоорганом, який видав документи); перелік робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури,які заявник має намір виконувати;дані про наявність відокремлених структурних підрозділів із зазначенням їхмісцезнаходження;(*) відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників запрофесійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва,інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявнусистему контролю якості виконання робіт за формою згідно здодатком 2; висновок установи, організації, уповноваженоїДержархбудінспекцією на проведення експертизи. Заявник ________________________________ ________ ____________________ (посада особи, яка склала заяву) (підпис) (прізвище, ініціали) "___" ____________ 200_ р. М.П. _______________ (*) заповнюється за наявності у заявника відокремленихструктурних підрозділів (філій, представництв), які провадитимутьбудівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії, довідки провнесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організаційУкраїни. Додаток 2 Відомості про суб'єкта будівельної діяльності (заповнюється у довільній формі) ------------------------------------------------------------------|NN п/п| Відомості |Основні показники || | |та характеристики ||-------+-------------------------------------+------------------|| 1. |Виробничо-технічна|Приміщення | || |база |------------------+------------------|| | |Засоби виробництва| || | |------------------+------------------|| | |Оргтехніка та | || | |програмне | || | |забезпечення | ||-------+------------------+------------------+------------------|| 2. |Склад працівників |Керівники, | || |за професійним та |професіонали, | || |кваліфікаційним |фахівці | || |рівнем(*) |------------------+------------------|| | |Робітники | ||-------+-------------------------------------+------------------|| 3. |Технологія виробництва | ||-------+-------------------------------------+------------------|| 4. |Інформаційно-правове та нормативно- | || |технічне забезпечення(**) | ||-------+-------------------------------------+------------------|| 5. |Контроль якості виконання робіт(***) | |------------------------------------------------------------------ _______________ (*) Відповідно до випуску 64 Довідника кваліфікаційниххарактеристик професій працівників. (**) Вказуються види та способи інформаційно-нормативного танормативно-технічного забезпечення. (***) Вказуються назва та реквізити документів організації,якими регулюється проведення контролю якості виконання робіт. Керівник підприємства (Прізвище, ініціали) М.П. Додаток 3 ПЕРЕЛІК робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, висновок щодо яких надає ліцензійна комісія Державної архітектурно-будівельної інспекції 1.00.00 ВИШУКУВАННЯ 2.00.00 ПРОЕКТНІ РОБОТИ 2.01.00 РОЗРОБЛЕННЯ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 2.02.00 МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ 2.03.00 АРХІТЕКТУРНЕ ТА БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 2.03.01.05 до 24 поверхів включно 2.03.02 Громадських будівель та споруд 2.03.02.025 поверхів і більше 2.03.03 Багатофункціональних будівель і комплексів 2.03.03.025 поверхів і більше 2.03.04 Будівель та споруд промислових підприємств 2.03.04.02 обладнаних мостовими кранами 2.03.05 Інженерних споруд 2.03.07 Спеціальних будівель і споруд військового, оборонного призначення та правоохоронних органів 2.03.08 Об'єктів експериментального будівництва 2.03.09 Гірничих споруд 2.03.10 Транспортних мереж, споруд та комплексів 2.03.10.01 залізниць державного значення 2.03.10.04 автомобільних доріг державного значення 2.03.10.07 мостів, шляхопроводів, переходів великих 2.03.10.08 мостів, шляхопроводів, переходів середніх 2.03.10.10 тунелів та метрополітенів 2.03.10.12 аеродромів та вертодромів 2.03.10.13 вертикальних (ліфти, ескалатори тощо) 2.03.10.14 конвеєрних, канатних тощо 2.03.10.15 пневматичних 2.03.11 Гідротехнічних споруд та комплексів 2.03.12 Енергетичних споруд та комплексів 2.03.12.02 електростанцій атомних 2.03.12.03 електростанцій теплових 2.03.12.04 електростанцій гідравлічних 2.03.12.05 електростанцій з нетрадиційними джерелами електроенергії 2.03.12.07 спеціальних 2.03.13 Магістральних трубопроводів, споруд та обладнання 2.03.15 Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація на пам'ятках культурної спадщини 2.03.15.01 національного значення 2.03.15.02 місцевого значення 2.06.00 ПРОЕКТУВАННЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ І СПОРУД 2.06.04 Газопостачання 2.06.04.03 тиском понад 0,6 Мпа 2.06.05 Електропостачання та електрообладнання 2.06.05.0 3ліній електропередач та трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ 2.10.00 РІВНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАДІЙНОСТІ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД, ВИДИ ТА УМОВИ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТА ПРОЕКТУВАННЯ 2.10.01 Рівні відповідальності 2.04.01.01 I - підвищений 3.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ 3.01.00 ЗВЕДЕННЯ НЕСУЧИХ ТА ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД 3.01.02 Ґрунтових 3.01.02.02 шламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків 3.01.05 Фундаментів, що виконуються спеціальними способами 3.01.05.01 кесонів 3.01.05.02 опускних колодязів 3.01.05.03 ґрунтових паль 3.01.05.04 стіна у ґрунті 3.01.06 Металевих 3.01.06.04 каркасів висотою більше 40 м 3.01.06.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами 3.01.06.07 прогоном понад 48 м 3.01.06.08 листових 3.01.06.09 структурних 3.01.06.10 вантових 3.01.06.11 алюмінієвих 3.01.06.12 гідротехнічних та підводних 3.01.07 Бетонних та залізобетонних монолітних 3.01.07.04 каркасів висотою більше 40 м 3.01.07.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами 3.01.07.07 прогоном понад 24 м 3.01.07.08 не каркасного типу складних форм 3.01.07.09 гідротехнічних та підводних 3.01.08 Бетонних та залізобетонних збірних 3.01.08.04 каркасів висотою більше 40 м 3.01.08.05 виробничих, що обладнані мостовими кранами 3.01.08.08 панельних та об'ємно-блочних висотою більше 40 м 3.01.08.10 прогоном понад 24 м 3.01.08.11 не каркасного типу 3.01.08.12 гідротехнічних та підводних 3.01.09 Кам'яних та армокам'яних 3.01.09.03 з цегли, каменів, блоків висотою більше 40 м 3.01.13 Інженерних споруд 3.01.13.01 водоохолоджувачів 3.01.13.02 градирень 3.01.13.04 стволів промислових труб висотою понад 100 м 3.01.13.06 щоглових висотою понад 100 м 3.01.13.08 баштових висотою понад 100 м 3.01.13.12 ємкісних, що працюють під тиском, об'ємом до 50 000 куб.м 3.01.13.13 ємкісних, що працюють під тиском, об'ємом понад 50 000 куб.м 3.01.13.17 копрів вугільних та інші 3.01.14 Магістральних трубопроводів, споруд та обладнання 3.01.14.01 нафтопроводів та нафтопродуктів 3.01.14.02 газопроводів 3.01.14.03 нафто та газосховищ 3.01.15 Гідротехнічних споруд і систем 3.01.15.02 гребель, дамб ґрунтових з напором понад 5 м 3.01.15.04 гребель, дамб бетонних, залізобетонних з напором понад 10 м 3.01.15.09 підводно-технічних 3.01.15.12 гідронамивних 3.01.16 Гірничих споруд 3.01.16.01 відкритих виробок 3.01.16.02 підземних виробок 3.01.16.03 свердловин 3.03.00 РЕСТАВРАЦІЯ, КОНСЕРВАЦІЯ, РЕМОНТНІ РОБОТИ, РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 3.05.00 МОНТАЖ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ, СПОРУД, ПРИЛАДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ 3.05.04 Газопостачання 3.05.04.03 трубопроводів тиском понад 0,6 Мпа 3.05.06 Електропостачання 3.05.06.03 лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою понад 35 кВ 3.05.06.06 кабельних ліній напругою понад 35 кВ 3.05.06.08 трансформаторних підстанцій напругою понад 35 кВ 3.05.06.10 контактних мереж метрополітену 3.05.06.11 контактних мереж тягового залізничного транспорту 3.06.00 УЛАШТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД 3.06.01 Залізничних колій 3.06.01.01 державного призначення 3.06.02 Покриттів доріг автомобільних 3.06.02.01 державного призначення 3.06.04 Мостів, шляхопроводів, переходів 3.06.04.01 великих 3.06.04.02 середніх 3.06.05 Посадочних смуг аеродромів та вертодромів 3.06.06 Тунелів та метрополітенів 3.06.08 Конвеєрного, канатного тощо 3.06.09 Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо) 3.06.10 Пневматичних 4.00.00 ІНЖИНІРИНГОВІ РОБОТИ 4.01.00 Генеральний розробник у проектуванні (згідно п. 2.03, 2.06) 4.03.00 Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об'єктах і в лабораторіях) 4.04.00 Генеральний підрядник у будівництві 4.04.01.02 понад 9 поверхів 4.04.02.02 обладнаних мостовими кранами 4.04.05 магістральних трубопроводів та споруд 4.05.00 Технічний нагляд за будівництвом 4.05.02 будов виробничого призначення l4.05.05 магістральних трубопроводів Начальник Управління ліцензування та атестації О.П.Ситнік Додаток 4 ______________________________________________ (назва органу ліцензування) ЗАЯВА на зміну переліку робіт Заявник _____________________________________________________ (найменування, місцезнаходження, робочі телефони суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання) ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ____________________,просить внести зміни у перелік робіт ліцензії на здійсненнягосподарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктівархітектури серії ___ N ___, виданої "___" "____________" 200_ р.,строком дії до "___" "____________" 20__ р. наказ N ___ __________________________________________________________________ (орган, якій видав ліцензію) згідно з переліком робіт, що додається. З порядком отримання ліцензії, умовами і правиламипровадження будівельної діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їхвиконувати. До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396),а саме: - оригінал ліцензії з переліком робіт, пов'язаних ізстворенням об'єктів архітектури; - зміни до переліку робіт, пов'язаних із створенням об'єктівархітектури, які заявник має намір виконувати; - копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єктапідприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом,який видав документ; - копія довідки про внесення до Єдиного державного реєструпідприємств та організацій України (ЄДРПОУ), засвідченанотаріально або органом, який видав документ; - відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників запрофесійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва,інформаційно-правове, нормативно-технічне забезпечення, про наявнусистему контролю якості виконання робіт за формою згідно здодатком 2. Заявник ____________________ ________ ______________________ (посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали) склала заяву) "___" ____________ 200_ р. М.П. Додаток 5 ________________________________________ (назва органу ліцензування) ЗАЯВА на переоформлення ліцензії Заявник _____________________________________________________ (найменування, місцезнаходження, робочі телефони суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання) ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ____________________,просить ереоформити ліцензію на здійснення господарськоїдіяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури серіїN ___, виданої "___" "____________" 200_ р., строком діїдо "___" "____________" 20__ р. наказ N ___ __________________________________________________________________ (орган, якій видав ліцензію) у зв'язку зі зміною місцезнаходження (назви). Не заперечую проти розміщення інформації (назва,ідентифікаційний код, місцезнаходження) про переоформленняліцензії нашого підприємства в засобах масової інформації. До заяви додаються документи (згідно з Порядком, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 N 1396),а саме: копія свідоцтва про державну реєстрацію (засвідченанотаріально або органом, який видав документ); довідка про внесення до Єдиного державного реєструпідприємств та організацій України (засвідчені нотаріально абоорганом, який видав документи); дані про наявність відокремлених структурних підрозділів іззазначенням їх місцезнаходження;(*) оригінал ліцензії з додатком, що переоформлюється; Заявник ____________________ ____________ ______________________ (посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали) склала заяву) "___" ____________ 200_ р. М.П. _______________ (*) заповнюється за наявності у заявника відокремленихструктурних підрозділів (філій, представництв), які провадитимутьбудівельну діяльність на підставі отриманої ліцензії, довідки провнесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організаційУкраїни. Додаток 6 _______________________________________ (назва органу ліцензування) ЗАЯВА на видачу дубліката ліцензії Заявник _____________________________________________________ (найменування, місцезнаходження, робочі телефони суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання) ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ____________________,просить видати дублікат ліцензії на здійснення господарськоїдіяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури серіїN ___, виданої "___" "____________" 200_ р., строком діїдо "___" "____________" 20__ р. наказ N ___ видану __________________________________________________________________ (назва органу, якій видав ліцензію) у зв'язку з її втратою. Не заперечую проти розміщення інформації (назва,ідентифікаційний код, місцезнаходження) про видачу дублікаталіцензії нашому підприємству в засобах масової інформації. До заяви додається повідомлення про втрату ліцензіїнадруковане: а) в газетах "Урядовий кур'єр" або "Голос України", якщоліцензія діяла на території України; б) в регіональній пресі, якщо ліцензія діяла на територіїАР Крим, області, міст Києва та Севастополя. Заявник ________________________ __________ ______________________ (посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали) склала заяву) "___" ____________ 200_ р. М.П. Додаток 7 _____________________________________________ (назва органу ліцензування) ЗАЯВА на видачу дубліката ліцензії Заявник _____________________________________________________ (найменування, місцезнаходження, робочі телефони суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання) ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ____________________,просить видати дублікат ліцензії на здійснення господарськоїдіяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури серіїN ___, виданої "___" "____________" 200_ р., строком діїдо "___" "____________" 20__ р. наказ N ___ видану __________________________________________________________________ (назва органу, якій видав ліцензію) у зв'язку з її пошкодженням. Не заперечую проти розміщення інформації (назва,ідентифікаційний код, місцезнаходження) про видачу дублікаталіцензії нашому підприємству в засобах масової інформації. До заяви додається непридатна для користування ліцензія здодатком. Заявник ____________________ ____________ _____________________ (посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали) склала заяву) "___" ____________ 200_ р. М.П. Додаток 8 __________________________________________ (назва органу ліцензування) ЗАЯВА на анулювання ліцензії Заявник _____________________________________________________ (найменування, місцезнаходження, робочі телефони суб'єкта господарювання) __________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання) ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ____________________,просить анулювати ліцензію на здійснення господарської діяльності,пов'язаної із створенням об'єктів архітектури серії N ___, виданої"___" "____________" 200_ р., строком дії до "___" "____________"20__ р. наказ N ___ видану _________________________________________________________________________________________________________ (назва органу, якій видав ліцензію) Не заперечую проти розміщення інформації (назва,ідентифікаційний код, місцезнаходження) про анулювання ліцензіїнашому підприємству в засобах масової інформації. До заяви додається оригінал ліцензії. Заявник ____________________ __________ ____________________ (посада особи, яка (підпис) (прізвище, ініціали) склала заяву) "___" ____________ 200_ р. М.П.