МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З 10.08.2009 N 243 Про затвердження Методичних рекомендацій про застосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від26.07.2006 N 1010 ( 1010-2006-п ) "Про затвердження Порядкуформування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів"Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Методичні рекомендації про застосування Порядкуформування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів( 1010-2006-п ), що додаються. 2. Наказ Мінжитлокомунгоспу від 10.01.2009 N 2( v0002662-09 ) "Про затвердження Методичних рекомендацій прозастосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезенняпобутових відходів" визнати таким, що втратив чинність. 3. Управлінню благоустрою, комунального обслуговування таінженерного захисту територій (Ігнатенко О.П.) надіслати цей наказдо Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київськоїта Севастопольської міських державних адміністрацій длявикористання в роботі та подальшого доведення до відома місцевихорганів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 4. Контроль за виконанням наказу покласти на першогозаступника Міністра Лотоцького О.Б. Міністр О.Ю.Кучеренко ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 10.08.2009 N 243 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ про застосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів ( 1010-2006-п ) 1. Загальні положення 1.1. Методичні рекомендації про застосування Порядкуформування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів( 1010-2006-п ) (далі - Методичні рекомендації) спрямовані нанадання методичної допомоги під час формування тарифів на послугиз вивезення побутових відходів (далі - послуги). 1.2. Методичні рекомендації розроблені відповідно до: Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ); Закону України "Про відходи" ( 187/98-ВР ); постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 N 1010( 1010-2006-п ) "Про затвердження Порядку формування тарифів напослуги з вивезення побутових відходів"; постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 N 1070( 1070-2008-п ) "Про затвердження Правил надання послуг звивезення побутових відходів"; наказу Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318( z0027-00 ) "Про затвердження Положення (стандарту)бухгалтерського обліку", зареєстрованого у Міністерстві юстиціїУкраїни 19.01.2000 за N 27/4248. 1.3. Терміни, що використовуються у цих Методичнихрекомендаціях, вживаються у значенні, наведеному в Законах України"Про відходи" ( 187/98-ВР ), "Про житлово-комунальні послуги"( 1875-15 ), постанові Кабінету Міністрів України від 26.07.2006N 1010 ( 1010-2006-п ) "Про затвердження Порядку формуваннятарифів на послуги з вивезення побутових відходів"(далі - Порядок), постанові Кабінету Міністрів України від10.12.2008 N 1070 ( 1070-2008-п ) "Про затвердження Правил наданняпослуг з вивезення побутових відходів". 2. Розроблення річного плану надання послуг з вивезенняпобутових відходів 2.1. Річний план надання послуг розробляється з урахуваннямпункту 4 Порядку ( 1010-2006-п ). 2.2. З метою визначення фактичних та прогнозованих обсягівнадання послуг з вивезення побутових відходів рекомендуєтьсявикористовувати, наприклад: показники щодо соціально-економічного та територіальногорозвитку населеного пункту, зміни чисельності населення протягомперіоду, на який проводиться формування тарифу, наведені уГенеральному плані населеного пункту та Схемі санітарної очистки,затверджених органами місцевого самоврядування, відповідно доЗаконів України "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 )та "Про відходи" ( 187/98-ВР ); норми споживання послуг, які затверджуються органамимісцевого самоврядування на період формування тарифу відповідно доЗакону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 )фактично є нормами утворення побутових відходів тахарактеризуються кількістю побутових відходів, що утворюються заодиницю часу (доба, місяць, рік). 2.3. З метою забезпечення підвищення якості послуг, рівнятехнологічного процесу поводження з побутовими відходами, рівняорганізації виробництва рекомендується проводити аналіз щодо: причин порушення режиму та схем вивезення побутових відходівта претензій споживачів за кількістю актів-претензій за попереднійрік; виробничої діяльності за попередній рік використовуючи такіпоказники: достатня кількість і технічний стан контейнерів,технічний стан спеціального автотранспорту для збирання іперевезення побутових відходів, технічний стан обладнання дляущільнення твердих побутових відходів на полігоні (звалищі),витрати паливно-мастильних матеріалів, кількість машино-годинремонту, коефіцієнт використання рухомого складу тощо. умов організації праці за показниками, що рекомендуєтьсявизначати по коефіцієнту співвідношення чисельностіадміністративно-управлінського персоналу до чисельності працюючих,кількості та причинам травм і нещасних випадків за попередній рік. На підставі проведеного аналізу до річного плану наданняпослуг з вивезення побутових відходів рекомендується вноситикомплекс заходів, а саме: організаційних, технічних,соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, а також зпрофесійної підготовки. 2.4. Для забезпечення якості надання послуг, своєчасного іякісного матеріально-технічного забезпечення, поліпшення роботидиспетчерської служби, дотримання технологічної дисципліни,організації метрологічного забезпечення, до організаційних заходіврекомендується включати, наприклад: удосконалення схем вивезенняпобутових відходів. 2.5. З метою скорочення питомих витрат матеріальних,паливно-енергетичних та трудових ресурсів, до технічних заходіврекомендується включати, наприклад: оснащення підприємствасучасним обладнанням, раціональне використання наявних основнихфондів, заміну амортизованого обладнання, автоматизацію тамеханізацію виробництва; впровадження прогресивних технологій. 2.6. З метою дотримання санітарного та природоохоронногозаконодавства до соціально-економічних та санітарно-гігієнічнихзаходів рекомендується включати, наприклад: створення належнихсанітарно-гігієнічних умов роботи персоналу підприємства,забезпечення засобами індивідуального захисту, проведення медичнихоглядів виробничого персоналу тощо. 2.7. З метою підвищення якості надання послуг до заходів щодопрофесійної підготовки рекомендується включати, наприклад:проведення набору кадрів відповідно до потреби і кваліфікаційнихвимог підприємства; навчання і підготовка кадрів, підвищеннякваліфікації тощо. 3. Планування витрат 3.1. Планування витрат здійснюється з урахуванням пункту 6Порядку ( 1010-2006-п ). 3.2. Особливості планування витрат по кожній операціїповодження з побутовими відходами 3.2.1. Збирання та зберігання З метою урахування економічно обґрунтованих планових витратна послуги з вивезення побутових відходів у разі, якщо контейнеризнаходяться у власності виконавця послуг з вивезення побутовихвідходів, витрати на їх утримання рекомендується включати довиробничої собівартості послуг, що надаються цим виконавцемпослуг. 3.2.2. Перевезення З метою визначення витрат палива, мастильних та іншихексплуатаційних матеріалів, рекомендується використовувативстановлені норми витрат палива для спеціального автотранспорту, атакож норми витрат на відновлення і ремонт шин. 3.2.3. Перероблення З метою урахування економічно обґрунтованих планових витратна послуги з вивезення побутових відходів до планованих витрат наперероблення побутових відходів рекомендується включати витрати наперевезення частини побутових відходів, що не може бутиперероблена, на полігон (звалище) побутових відходів. Розмір цихвитрат рекомендується визначати згідно із проектно-кошторисноюдокументацією об'єкта перероблення побутових відходів. 3.2.4. Знешкодження З метою урахування економічно обґрунтованих планових витратна послуги з вивезення побутових відходів до планованих витрат назнешкодження побутових відходів рекомендується включати витрати наперевезення відходів, що утворюються під час операцій знешкодженняна полігон (звалище) побутових відходів. Розмір зазначених витратрекомендується визначати згідно із проектно-кошторисноюдокументацією об'єктів із знешкодження побутових відходів. 3.2.5. Утилізація З метою урахування економічно обґрунтованих планових витратна послуги з вивезення побутових відходів у разі використання дляутилізації побутових відходів технології спалювання до планованихвитрат рекомендується включати витрати, розмір яких рекомендуєтьсявизначати згідно із проектно-кошторисною документацієюсміттєспалювального заводу, наприклад: витрати на перевезення шлакозолових відходів до об'єкту їхзахоронення; у разі передбаченого проектно-кошторисною документацієюбудівництва полігона шлакозолових відходів при сміттєспалювальномузаводі, витрати із його утримання та експлуатації. 3.2.6. Захоронення З метою визначення прямих матеріальних витрат на операції іззахоронення побутових відходів рекомендується визначатиорієнтовний штатний розпис основних працівників полігонівпобутових відходів, перелік засобів механізації та видів машин, щовикористовуються під час проведення робіт на полігоні побутовихвідходів, а також основне технологічне устаткування,використовуване під час рекультивації земель після закриттяполігона згідно з стандартами, нормативами, нормами і правиламищодо експлуатації об'єктів захоронення побутових відходів. 3.3. Під час визначення планованих витрат для всіх операційповодження з побутовими відходами до інших виробничих витрат,безпосередньо пов'язаних з конкретним об'єктом витрат,рекомендується відносити витрати, пов'язані з підготовкою таосвоєнням нових виробничих потужностей, які включають усіматеріальні витрати, зарплату і нарахування, пов'язані зпроведенням пусконалагоджувальних робіт, а також витрати напроведення експериментальних робіт, випробування зразків,впровадження винаходів і раціоналізаторських пропозицій. З метоюурахування економічно обґрунтованих планових витрат на послуги звивезення побутових відходів вартість пусконалагоджувальних робітрекомендується відносити на витрати майбутніх періодів і включатидо повної планованої собівартості протягом двох років з моментузапуску нових потужностей в експлуатацію. 3.4. Згідно із пунктами 15 і 17 Порядку ( 1010-2006-п )адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що неперевищує 15 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпизростання адміністративних витрат не повинні перевищувативизначеного рівня інфляції. Витрати із збуту послуг включаються дотарифів у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованоївиробничої собівартості послуг. 3.5. Відповідно до пункту 23 Порядку ( 1010-2006-п ) витратиіз здійснення капітальних вкладень, створення спеціальнихінвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованогокапіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (усумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу витрат)згідно з погодженою в установленому порядку органами місцевогосамоврядування інвестиційною програмою підприємства у сферіповодження з побутовими відходами у відповідному населеномупункті. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерелафінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації тапланованого прибутку. Рекомендовані строки включення таких витратнаведені у додатку 1. 4. Розроблення програми поводження з побутовими відходами 4.1. До програми поводження з побутовими відходами(далі - інвестиційна програма) рекомендується включатипояснювальну та табличну частину. 4.2. Інвестиційна програма може включати, наприклад: мету інвестиційної програми; аналіз існуючого стану системи поводження з твердимипобутовими відходами та надання послуг з вивезення твердихпобутових відходів за окремими операціями: збирання, перевезення,перероблення, утилізація, захоронення, шляхи і способи розв'язанняпроблеми; перелік заходів і завдань з визначенням виконавців, строківвиконання (в цілому і поетапно); очікувані результати, ефективність інвестиційної програми; обсяги та джерела фінансування (з розбивкою за роками)(відповідно до статті 9 Закону України "Про державні цільовіпрограми") ( 1621-15 ). 4.3. Аналіз існуючого стану системи поводження з побутовимивідходами, шляхи і способи розв'язання проблем 4.3.1. З метою дослідження основних показників діяльностіпідприємства та факторів, що впливають на цю динаміку, визначенняосновних проблем, що виникають у підприємства під час наданняпослуг з вивезення побутових відходів рекомендується виконуватианаліз існуючого стану системи поводження з побутовими відходами. 4.3.2. З метою відображення потреб у послугах з вивезенняпобутових відходів у населеному пункті, потрібний рівень якостінадання послуг та надійності роботи підприємства з урахуваннямнеобхідності дотримання вимог санітарного та природоохоронногозаконодавства, можливості збільшення обсягів надання послуг звивезення побутових відходів аналіз рекомендується проводити завідповідними показниками. 4.3.3. Аналіз сучасного стану рекомендується проводити удинаміці, а також у порівнянні з аналогічними показниками іншихпідприємств, що надають послуги з вивезення побутових відходів. 4.4. Завдання і заходи 4.4.1. Заходи інвестиційної програми рекомендується формуватитаким чином, щоб вони забезпечували досягнення цільовихпоказників, визначених у технічному завданні на її розроблення,виходячи з існуючих проблем і особливостей функціонуванняпідприємств. До переліку заходів і завдань рекомендується включати такі,що пов'язані з удосконаленням технологій; реконструкцією об'єктів,автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, підвищеннямекологічної безпеки. 4.4.2. Рекомендовані заходи удосконалення технологійповодження з побутовими відходами: придбання обладнання для виготовлення брикетів з твердихпобутових відходів та їх захоронення на полігоні, включаючиперспективи впровадження роздільного збирання; проектування та будівництво нових об'єктів поводження зпобутовими відходами з впровадженням нових сучасних технологій(сміттєсортувальних підприємств, підприємств піролізу твердихпобутових відходів, підприємств газифікації твердих побутовихвідходів з використанням продуктів газифікації для виробництватеплової та електричної енергії, підприємств для переробленняорганічної частини твердих побутових відходів з виробництвомкомпосту тощо). 4.4.3. Рекомендовані заходи з реконструкції та модернізаціїіснуючих об'єктів поводження з побутовими відходами: проектування та проведення інженерно-технічного облаштуванняіснуючих звалищ твердих побутових відходів з перетворенням їх наполігони, що відповідають сучасним природоохоронним вимогам. 4.4.4. Рекомендовані заходи з диспетчеризації: розроблення і впровадження комп'ютерних системдиспетчеризації (системи GPS навігації тощо), що дозволяютькерувати роботою спеціального автотранспорту під час збирання таперевезення побутових відходів, а також контролювати виконаннявиробничих завдань; 4.4.5. Рекомендовані заходи щодо ресурсозбереження: скорочення питомих витрат енергетичних ресурсів навиробництво одиниці послуги та непродуктивних витрат матеріальнихі трудових ресурсів шляхом розроблення та впровадження системикомплексного оперативного управління процесами збирання,перевезення, перероблення, утилізації та захоронення побутовихвідходів; впровадження технологій та будівництво установок з вилученнята утилізації біогазу полігонів твердих побутових відходів зотриманням теплової та електричної енергії, в тому числі - назадоволення енергетичних потреб полігона твердих побутовихвідходів. 4.4.6. З метою підвищення екологічної безпеки рекомендуєтьсявпроваджувати технології та будівництво установок із збирання тазнешкодження фільтрату діючих звалищ і полігонів твердих побутовихвідходів. 4.4.7. Для кожного заходу рекомендується визначити місцерозміщення об'єкта, де буде реалізований захід, потужність об'єктанаявність відповідної інфраструктури тощо, а також рік, у якомупланується реалізація цього заходу. 4.5. Обсяги та джерела фінансування 4.5.1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від31.01.2007 N 106 ( 106-2007-п ) "Про затвердження Порядкурозроблення та виконання державних цільових програм"рекомендується окремо визначати обсяги фінансування, спрямовані накапітальні вкладення, інноваційну діяльність (дослідження ірозробки), наукові дослідження та розробки, а також інші джерелафінансування (власні кошти підприємства, гранти, залучені кредитита інші кошти). Обсяги фінансування, спрямовані на капітальні вкладення,рекомендується визначати з урахуванням: укрупнених показників вартості будівництва; чинної кошторисної нормативної бази (ДБН Д.1.1-1-2000 "Прозатвердження Правил визначення вартості будівництва", іншідержавні кошторисні норми) ( v0174241-00 ). 4.5.2. Під час визначення обсягів фінансування, спрямованихна капітальні вкладення, рекомендується враховувати витрати,пов'язані із реалізацією конкретних заходів інвестиційної програми(згідно з ДБН Д.1.1-1-2000) ( v0174241-00 ), а саме: проектно-вишукувальні роботи на підставі їх кошторисноївартості; придбання обладнання і матеріалів за відповідними данимипідприємств, які їх виготовляють та/або реалізують; будівельно-монтажні роботи згідно з їх кошторисною вартістю; роботи із заміни обладнання з поліпшенням техніко-економічниххарактеристик згідно з їх кошторисною вартістю; пусконалагоджувальні роботи згідно з їх кошторисною вартістюта інші витрати. 4.5.3. З метою урахування прогнозованих темпів переходу наповну оплату населенням послуг з вивезення побутових відходів, атакож інших можливостей збільшення доходів підприємства відреалізації заходів інвестиційної програми, до обсягів їїфінансування рекомендується включати суму коштів, необхідну длявиплати підприємством додаткових податкових платежів. 4.5.4. Під час визначення обсягів фінансування, спрямованихна капітальні вкладення, рекомендується враховувати прогнознізміни вартості ресурсів у відповідних періодах реалізації заходівінвестиційної програми (згідно з ДБН Д.1.1-1-2000)( v0174241-00 ). 4.5.5. З метою планування фінансування заходів інвестиційноїпрограми, які передбачено здійснювати протягом декількох років,рекомендується вказувати обсяги фінансування диференційовано пороках згідно з етапами виконання цього заходу. 4.5.6. З метою врахування та взаємопов'язання усіх можливихджерел фінансування реалізації інвестиційної програмирекомендується розподіляти кошти за можливими джереламифінансування, в тому числі - по роках та етапах її реалізації. 4.5.7. Джерелами фінансування інвестиційної програми можутьбути: власні кошти підприємства, в тому числі прибуток дляздійснення капітальних вкладень (фінансові кошти, отриманіпідприємством за рахунок включення до тарифів на послуги звивезення побутових відходів інвестиційної складової), обсягкоштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвиткуосновних засобів та нематеріальних активів, які підлягаютьамортизації, а також кошти, що надійшли в результаті здійсненнязаходів з енергозбереження протягом строку дії тарифів, якіпередбачають витрати із здійснення капітальних вкладень; залученікошти; бюджетні кошти; кошти позабюджетних фондів; інші джерела. 4.5.8. Якщо фінансування інвестиційної програми передбаченоіз залученням позики, до проекту інвестиційної програмирекомендується додавати документи, що обґрунтовують планованівідсоткові ставки за користування залученими коштами, а також планзалучення та повернення позики з окремою вказівкою поверненняпозики і платежів з її використання. План залучення і поверненняпозики рекомендується формувати так, щоб забезпечити повнеповернення позики протягом періоду дії інвестиційної програми.Згідно із пунктом 20 Порядку ( 1010-2006-п ) витрати із сплативідсотків за користування отриманими кредитами, витрати задоговором фінансового лізингу (оренди) та витрати, пов'язані іззапозиченнями для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною)діяльності належать до фінансових витрат. 4.6. Рекомендовану форму табличної частини інвестиційноїпрограми наведено у додатку 2. 4.7. Внесення змін до інвестиційної програми рекомендуєтьсяпроводити у разі: включення до інвестиційної програми додаткових заходів ізавдань; уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, перелікувиконавців, строку виконання інвестиційної програми та окремихзаходів і завдань, в тому числі - у разі об'єктивних змін умов діяльності підприємства, яківпливають на вартість послуг з вивезення побутових відходів; у разі затвердження органами місцевого самоврядування длянадання на відповідній території тарифів на рівні економічнообґрунтованих витрат без урахування інвестиційної складової; за результатами участі підприємства у конкурсному відборіінноваційно-інвестиційних проектів, для реалізації яких будезадіяне механізм здешевлення кредитів, та інших конкурсах, зарезультатами яких передбачено певне бюджетне фінансуванняпроектів-переможців; виключення з інвестиційної програми окремих заходів ізавдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт. 5. Рекомендований метод встановлення тарифів 5.1. Відповідно до Порядку та постанови Кабінету МіністрівУкраїни від 10.12.2008 N 1070 ( 1070-2008-п ) "Про затвердженняПравил надання послуг з вивезення побутових відходів"рекомендується затверджувати тарифи на послуги з вивезенняпобутових відходів згідно з формою, наведеною у додатку 3. 5.2. Відповідно до Указу Президента України вiд 06.02.2007N 77/2007 ( 77/2007 ) "Про заходи щодо врегулювання цін/тарифів нажитлово-комунальні послуги" формування тарифів на послуги звивезення побутових відходів рекомендується здійснювати іззастосуванням граничного рівня рентабельності. 5.2.2. Згідно із пунктом 21 Порядку ( 1010-2006-п ) рівеньрентабельності формується з урахуванням необхідності сплатиподатку на прибуток підприємств та спрямування частини отриманогоприбутку на технічне переоснащення підприємств і не повиненперевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків, а длякатегорій споживачів - бюджетних установ та інших споживачів - неповинен перевищувати 15 та 50 відсотків відповідно. 5.2.3. Планований розмір рентабельності рекомендуєтьсявизначати як відношення планованого прибутку до повної планованоїсобівартості загального обсягу наданих послуг, тобто: П 3 R = ----- х 100 (1); П С де R - рентабельність, %; П - планований прибуток, грн.; 3 П - повна планована собівартість загального обсягу наданих Спослуг, грн. 5.3. Необхідний розмір прибутку, що спрямовується нафінансування капітальних вкладень, рекомендується визначати напідставі затвердженої в установленому порядку інвестиційноїпрограми за наведеною формулою: П = С - А (2); де П - частина прибутку, що спрямовується на фінансуваннякапітальних вкладень, грн.; С - обсяг коштів, необхідний для реалізації інвестиційнихпроектів, грн.; А - амортизаційні відрахування на повне відновлення основнихфондів, грн. 5.4. У випадку, якщо до функцій підприємства входитьвиконання робіт за всіма операціями поводження з побутовимивідходами, прибуток рекомендується розподіляти залежно відпланованої собівартості послуг по кожній операції поводження зпобутовими відходами. Начальник управління благоустрою, комунального обслуговування та інженерного захисту територій О.П.Ігнатенко Додаток 1 до Методичних рекомендацій про застосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ, на які фіксуються тарифи, що включають витрати із здійснення капітальних вкладень ------------------------------------------------------------------| N | Найменування заходу, на | Рекомендовані строки, || п/п | реалізацію якого мають бути | рік || | здійснені капітальні вкладення | ||------+--------------------------------+------------------------|| 1 |Придбання обладнання для | 5 || |виготовлення брикетів з твердих | || |побутових відходів та їх | || |захоронення на полігоні | ||------+--------------------------------+------------------------|| 2 |Сміттєперевантажувальна станція | 5 || |(будівництво і придбання | || |обладнання) | ||------+--------------------------------+------------------------|| 3 |Придбання спеціального | 5 || |автотранспорту для збирання та | || |перевезення твердих побутових | || |відходів | ||------+--------------------------------+------------------------|| 4 |Компостування органічної частини| 5 || |твердих побутових відходів у | || |біобарабанах (будівництво і | || |придбання обладнання) | ||------+--------------------------------+------------------------|| 5 |Реконструкція і модернізація | 5 || |існуючих об'єктів поводження з | || |твердими побутовими відходами (з| || |придбанням обладнання) | ||------+--------------------------------+------------------------|| 6 |Сміттєсортувальне підприємство | 6 || |(будівництво і придбання | || |обладнання) | ||------+--------------------------------+------------------------|| 7 |Будівництво і придбання | 7 || |обладнання для установки з | || |вилучення та утилізації біогазу | || |полігонів твердих побутових | || |відходів | ||------+--------------------------------+------------------------|| 8 |Будівництво і придбання | 7 || |обладнання для установки із | || |знешкодження фільтрату полігонів| || |твердих побутових відходів | ||------+--------------------------------+------------------------|| 9 |Підприємство термічної | 10 || |утилізації твердих побутових | || |відходів (спалювання, піроліз, | || |газифікація, плазмові | || |технології) - будівництво і | || |придбання обладнання | ||------+--------------------------------+------------------------|| 10 |Полігони твердих побутових | 10 || |відходів (будівництво і | || |придбання обладнання) | |------------------------------------------------------------------ Додаток 2 до Методичних рекомендацій про застосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА табличної частини інвестиційної програми підприємства, що надає послуги з вивезення побутових відходів -----------------------------------------------------------------------| N | Найменування |Кількісні показники |Обсяги фінансування,||п/п| заходу та мета |(кількість контейнерів, | тис.грн. || | реалізації |кількість сміттєвозів, | || | (Приклад) |кількість і продуктивність | || | |сміттєсортувальних, | || | |сміттєперевантажувальних | || | |станцій, для полігонів - | || | |кількість відходів, що | || | |приймаються на полігон, | || | |площа земельної ділянки для| || | |розміщення відходів, | || | |кількість і продуктивність | || | |установок з утилізації | || | |побутових відходів тощо) | || | |---------------------------+--------------------|| | |разом | в тому числі |разом| в тому числі || | | | по роках | | по роках || | | |--------------------| |--------------|| | | |1 |2 |.......|9 |10 | |1 |2 |..|9 |10||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--|| 1 | 2 | 3 |4 |5 | 6 |7 | 8 | 9 |10|11|12|13|14||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--||1. |Інвестиційний | | | | | | | | | | | | || |проект з | | | | | | | | | | | | || |підвищення | | | | | | | | | | | | || |якості послуг з | | | | | | | | | | | | || |вивезення | | | | | | | | | | | | || |побутових | | | | | | | | | | | | || |відходів, | | | | | | | | | | | | || |поліпшення | | | | | | | | | | | | || |екологічної | | | | | | | | | | | | || |ситуації | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--||1.1|Захід | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--||1.2|Захід | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--|| |Разом інвестицій| | | | | | | | | | | | || |в тому числі | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--|| |Власні кошти, з | | | | | | | | | | | | || |них: | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--|| |- прибуток для | | | | | | | | | | | | || |здійснення | | | | | | | | | | | | || |капітальних | | | | | | | | | | | | || |вкладень | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--|| |- обсяг коштів, | | | | | | | | | | | | || |необхідних для | | | | | | | | | | | | || |забезпечення | | | | | | | | | | | | || |відтворення і | | | | | | | | | | | | || |розвитку | | | | | | | | | | | | || |основних засобів| | | | | | | | | | | | || |та | | | | | | | | | | | | || |нематеріальних | | | | | | | | | | | | || |активів, які | | | | | | | | | | | | || |підлягають | | | | | | | | | | | | || |амортизації | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--|| |- кошти, що | | | | | | | | | | | | || |надійшли в | | | | | | | | | | | | || |результаті | | | | | | | | | | | | || |здійснення | | | | | | | | | | | | || |заходів з | | | | | | | | | | | | || |енергозбереження| | | | | | | | | | | | || |протягом строку | | | | | | | | | | | | || |дії тарифів, які| | | | | | | | | | | | || |передбачають | | | | | | | | | | | | || |витрати із | | | | | | | | | | | | || |здійснення | | | | | | | | | | | | || |капітальних | | | | | | | | | | | | || |вкладень | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--|| |- інші власні | | | | | | | | | | | | || |джерела | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--|| |Залучені кошти | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--|| |Бюджетні кошти, | | | | | | | | | | | | || |з них | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--|| |- державний | | | | | | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | | | | | | || |(здешевлення | | | | | | | | | | | | || |кредитів) | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--|| |- місцевий | | | | | | | | | | | | || |бюджет | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--|| |Кошти | | | | | | | | | | | | || |позабюджетних | | | | | | | | | | | | || |фондів | | | | | | | | | | | | ||---+----------------+------+--+--+-------+--+---+-----+--+--+--+--+--|| |Інші джерела | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------- Додаток 3 до Методичних рекомендацій про застосування Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА затвердження тарифів на послуги з вивезення побутових відходів ---------------------------------------------------------------------------| Операції |Категорії | Види побутових відходів || поводження |споживачів|-------------------------------------------------|| з | | тверді, |великогабаритні,|ремонтні, | рідкі, || побутовими | |куб.м/грн.| куб.м/грн. або |куб.м/грн.|куб.м/грн.|| відходами | | або | тонн/грн. | або | або || | |тонн/грн. | |тонн/грн. |тонн/грн. ||------------+----------+----------+----------------+----------+----------||Збирання |населення | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |бюджетні | | | | || |установи | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |інші | | | | || |споживачі | | | | ||------------+----------+----------+----------------+----------+----------||Зберігання |населення | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |бюджетні | | | | || |установи | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |інші | | | | || |споживачі | | | | ||------------+----------+----------+----------------+----------+----------||Перевезення |населення | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |бюджетні | | | | || |установи | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |інші | | | | || |споживачі | | | | ||------------+----------+----------+----------------+----------+----------||Перероблення|населення | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |бюджетні | | | | || |установи | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |інші | | | | || |споживачі | | | | ||------------+----------+----------+----------------+----------+----------||Утилізація |населення | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |бюджетні | | | | || |установи | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |інші | | | | || |споживачі | | | | ||------------+----------+----------+----------------+----------+----------||Знешкодження|населення | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |бюджетні | | | | || |установи | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |інші | | | | || |споживачі | | | | ||------------+----------+----------+----------------+----------+----------||Захоронення |населення | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |бюджетні | | | | || |установи | | | | || |----------+----------+----------------+----------+----------|| |інші | | | | || |споживачі | | | | |---------------------------------------------------------------------------