МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА ІНСПЕКЦІЯ Н А К А З 17.10.2008 N 159 ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції N 162 ( v0162676-09 ) від 11.11.2009 ) Про розподіл обов'язків між керівництвом Державної архітектурно-будівельної інспекції Відповідно до Положення про Державну архітектурно-будівельнуінспекцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від18.10.2006 N 1434 ( 1434-2006-п ), Н А К А З У Ю: 1. Затвердити розподіл обов'язків між керівництвом Державноїархітектурно-будівельної інспекції: Начальник О.М.Бондаренко 1) здійснює керівництво діяльністю Держархбудінспекції, несеперсональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України іМіністром регіонального розвитку та будівництва за виконанняпокладених на неї завдань; 2) призначає на посаду і звільняє з посади керівниківструктурних підрозділів та інших працівників Держархбудінспекції,крім своїх заступників; 3) вносить подання до Міністерства регіонального розвитку табудівництва України щодо призначення керівників, першихзаступників та заступників керівників територіальних органівДержархбудінспекції - інспекцій державногоархітектурно-будівельного контролю в АР Крим, областях тамм. Києві та Севастополі; 4) погоджує призначення на посади та звільнення з посадкерівників, перших заступників та заступників керівниківтериторіальних органів Держархбудінспекції - інспекцій державногоархітектурно-будівельного контролю в АР Крим, областях тамм. Києві та Севастополі; 5) розподіляє обов'язки між заступниками, керівникамиструктурних підрозділів Держархбудінспекції; 6) притягає до дисциплінарної відповідальності керівниківструктурних підрозділів та інших працівників Держархбудінспекції,крім своїх заступників; 7) підписує: накази Держархбудінспекції, організовує перевірку їхвиконання; рішення колегії та накази на виконання цих рішень; 8) керує роботою колегії Держархбудінспекції, затверджуєплани роботи колегії; 9) затверджує положення про структурні підрозділиДержархбудінспекції; 10) затверджує плани роботи інспекції та її структурнихпідрозділів; 11) затверджує структуру, штатний розпис і кошторисДержархбудінспекції за погодженням з Міністром регіональногорозвитку та будівництва та погоджує структури, штатні розписи ікошториси територіальних органів Держархбудінспекції - інспекційдержавного архітектурно-будівельного контролю в АвтономнійРеспубліці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі; 12) погоджує надання відпусток керівникам, першим заступникамта заступникам керівників територіальних органівДержархбудінспекції - інспекцій державногоархітектурно-будівельного контролю в АР Крим, областях тамм. Києві та Севастополі; 13) подає в установленому порядку пропозиції до кадровогорезерву на посади керівників, перших заступників та заступниківкерівників територіальних органів Держархбудінспекції - інспекційдержавного архітектурно-будівельного контролю в АР Крим, областяхта мм. Києві та Севастополі; 14) координує роботу з формування кадрового резервуДержархбудінспекції; 15) здійснює контроль за станом виконавської дисципліни вДержархбудінспекції; 16) приймає рішення щодо створення координаційних та дорадчихорганів. Начальник безпосередньо спрямовує та координує діяльністьпершого заступника та заступників начальника Держархбудінспекції координує питання: 1) формування державної політики з питань здійсненняархітектурно-будівельного контролю, ліцензування та професійноїатестації; 2) організації та забезпечення виконання нормативно-правовихактів з питань, що належать до компетенції Держархбудінспекції; 3) діяльності інспекцій державного архітектурно-будівельногоконтролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містахКиєві та Севастополі, містах обласного підпорядкування; 4) здійснення відповідно до законодавства міжнародногоспівробітництва з питань, що належать до компетенціїДержархбудінспекції; - координує роботу Фінансово-економічного управління, Відділукадрової роботи та координації діяльності територіальних органівта Відділу нормативно-правового забезпечення, а також іншихструктурних підрозділів відповідно до розподілу обов'язків. Перший заступник начальника А.Ф.Григор 1) організовує розроблення, погодження та подання назатвердження проектів нормативно-правових актів таорганізаційно-методичних документів з питань здійсненняархітектурно-будівельного контролю, ліцензування та атестації; 2) організовує та забезпечує аналіз та контроль за діяльністютериторіальних органів з виконання покладених на них завдань; 3) організовує проведення професійної атестації виконавцівокремих видів робіт, пов'язаних зі створенням об'єктівархітектури; 4) організовує підготовку планів роботи Держархбудінспекціїта її структурних підрозділів, забезпечує контроль їх виконання; 5) організовує систему діловодства в Держархбудінспекції,здійснення контролю за виконанням документів; 6) виконує обов'язки голови тендерного комітетуДержархбудінспекції; 7) забезпечує підготовку та видання ВісникаДержархбудінспекції, виконує обов'язки головного редактора; 8) відповідає за розроблення та ведення офіційного сайтуДержархбудінспекції; координує питання: 1) провадження інформаційної діяльності, забезпеченнявисвітлення актуальних проблем архітектурно-будівельного контролюв засобах масової інформації; 2) організації навчання, підвищення кваліфікації, підготовкита перепідготовки фахівців, що здійснюють архітектурно-будівельнийконтроль та ліцензування; 3) налагодження зв'язків з відповідними органами іноземнихдержав, забезпечення вивчення їх досвіду для врахування у процесівдосконалення державних стандартів, будівельних норм і правил; 4) організації роботи колегії, підготовки матеріалів длярозгляду та прийняття рішень на засіданнях цього органу; - координує роботу Управління ліцензування та атестації зпитань формування нормативно-правової і методичної бази таорганізації роботи з видачі ліцензій на будівельнудіяльність,Відділу організаційно-аналітичного забезпечення, атакож інших структурних підрозділів відповідно до розподілуобов'язків. Заступник начальника В.В.Папка 1) організовує та забезпечує видачу в установленому порядкудозволів на виконання робіт з нового будівництва, реконструкції,реставрації та капітального ремонту об'єктів (далі - будівельніроботи), реєстрації об'єктів, на яких виконуються такі роботи(далі - об'єкти будівництва); 2) організовує та забезпечує реалізацію порядку прийняття вексплуатацію закінчених будівництвом об'єктів, а такожрозслідування причин аварій на будівництві; 3) організовує та бере участь у перевірці: відповідності виконання будівельних робіт вимогам державнихстандартів, державних будівельних норм і правил, технічним умовам,затвердженим проектним рішенням; своєчасності та якості проведення передбаченихнормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів,випробувань, а також ведення журналів робіт, наявності паспортів,сертифікатів відповідності, іншої документації; дотримання встановленого порядку прийняття в експлуатаціюзакінчених будівництвом об'єктів; 4) розглядає питання правопорушень у сфері містобудування зприйняттям відповідних рішень; координує питання: 1) методичного забезпечення діяльності інспекційдержархбудконтролю та служб контролю будівельних організацій; 2) аналізу та узагальнення результатів контролю за якістювиконаних будівельних робіт, підготовки пропозицій щодовдосконалення державних стандартів, будівельних норм і правил; 3) забезпечення вивчення і впровадження у практику досягненьвітчизняної та зарубіжної науки і техніки з питаньархітектурно-будівельного контролю; - координує роботу Управління організації та проведенняконтрольних перевірок будівництва об'єктів, а також іншихструктурних підрозділів відповідно до розподілу обов'язків. Заступник начальника А.М.Странніков 1) організовує та забезпечує видачу ліцензій на будівельнудіяльність та здійснення контролю за дотриманням ліцензійнихвимог; 2) організовує та бере участь у перевірці: - відповідності будівельних матеріалів, виробів і конструкційвимогам державних стандартів, державних будівельних норм і правил,технічним умовам, затвердженим проектним рішенням; - наявності у виробників будівельних матеріалів, виробів таконструкцій сертифікатів відповідності на продукцію, що підлягаєобов'язковій сертифікації; координує питання: 1) методичного забезпечення діяльності служб контролюпідприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби іконструкції; 2) аналізу та узагальнення результатів контролю за якістюбудівельних матеріалів, виробів і конструкцій, підготовкипропозицій щодо вдосконалення державних стандартів, будівельнихнорм і правил; 3) що стосуються підготовки та проведення в Україні фінальноїчастини чемпіонату Європи 2012 року з футболу; 4) здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайнихситуацій; 5) проведення моніторингу видачі територіальними органамиДержавної архітектурно-будівельної інспекції дозволів на виконаннябудівельних робіт на об'єктах, що фінансуються за рахуноксубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам насоціально-економічний розвиток; 6) взаємодії Держархбудінспекції з правоохоронними органами. - координує роботу Управління ліцензування та атестації зпитань практичної видачі ліцензій та Відділу контролю завиробництвом будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, атакож інших структурних підрозділів відповідно до розподілуобов'язків. 2. У період відсутності: Начальника Держархбудінспекції рішення за нього приймаєперший заступник начальника Держархбудінспекції А.Ф.Григор, першого заступника начальника ДержархбудінспекціїА.Ф.Григора - заступник начальника Держархбудінспекції В.В.Папка, заступника начальника Держархбудінспекції В.В.Папки -заступник начальника Держархбудінспекції А.М.Странніков, заступника начальника Держархбудінспекції А.М.Страннікова -заступник начальника Держархбудінспекції В.В.Папка. 3. Наказ від 25.04.2008 N 73 ( v0073676-08 ) вважати таким,що втратив чинність. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Начальник О.М.Бондаренко