КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 липня 1995 р. N 532
Київ
Про державну реєстрацію прав автора
на твори науки, літератури і мистецтва
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1849 ( 1849-98-п ) від 23.11.98 )

( Постанова втратила чинність із збереженням розміру збору за
оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію прав
автора на твір на підставі Постанови КМ
N 1756 ( 1756-2001-п ) від 27.12.2001 )

Відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні
права" ( 3792-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N
13, ст. 64) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про державну реєстрацію прав автора
на твори науки, літератури і мистецтва і розміри зборів за
державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і
мистецтва, що додаються.
2. Державному агентству з авторських і суміжних прав
запровадити державну реєстрацію прав автора на твори науки,
літератури і мистецтва з 1 вересня 1995 року. Збільшити
чисельність апарату Державного агентства з авторських і суміжних
прав на 6 одиниць.
3. Державному комітетові з питань науки і технологій
забезпечити на базі Українського наукового центру державної
реєстрації і сертифікаційних випробувань інформаційних технологій
організацію інформаційного програмно-технічного комплексу для
реєстрації комп'ютерних програм і баз даних, а також для
опрацювання матеріалів, поданих у зв'язку з державною реєстрацією
прав автора на твори науки, літератури і мистецтва.
4. Міністерству культури забезпечити на базі Державного фонду
фільмів Національного центру Олександра Довженка опрацювання
матеріалів, поданих у зв'язку з державною реєстрацією прав автора
на аудіовізуальні твори, та окреме, недоступне для запозичення,
зберігання позитивних кінокопій і вихідних матеріалів
аудіовізуальних творів. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1849 ( 1849-98-п ) від 23.11.98 )
5. Установити, що суми зборів за державну реєстрацію прав
автора на твори науки, літератури і мистецтва зараховуються на
рахунок Державного агентства з авторських і суміжних прав і
використовуються на покриття затрат, пов'язаних із здійсненням
державної реєстрації.
Суми зборів за депонування матеріалів, що вимагають
спеціальних умов зберігання, у тому числі за твори на відеоносіях
і кіноплівці, зараховуються на рахунок Національного центру
Олександра Довженка і використовуються на покриття витрат,
пов'язаних з їх зберіганням. ( Пункт 5 доповнено абзацом другим
згідно з Постановою КМ N 1849 ( 1849-98-п ) від 23.11.98 )

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 1995 р. N 532
ПОЛОЖЕННЯ
про державну реєстрацію прав автора
на твори науки, літератури і
мистецтва
1. Відповідно до пункту 3 статті 9 Закону України "Про
авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ) особа, яка має
авторське право або будь-яку виключну правомочність на твір, може
зареєструвати його в офіційних державних реєстрах.
Державна реєстрація прав автора на твори науки, літератури і
мистецтва (далі - державна реєстрація) здійснюється Державним
агентством з авторських і суміжних прав (ДААСП) і дійсна протягом
усього терміну охорони авторського права.
2. Документи і матеріали для державної реєстрації можуть
подавати: автор твору незалежно від громадянства і постійного
місця проживання, особа (фізична чи юридична), яка має авторське
право, роботодавець, на замовлення і за рахунок якого створено
твір, якщо інше не передбачено умовами договору між ним і автором,
уповноважений представник автора або особи, яка має авторське
право, організація, якій доручено автором управляти його майновими
правами (далі - заявник).
3. Для державної реєстрації до ДААСПу подаються:
заявка, заповнена українською мовою за встановленою ДААСПом
формою;
один примірник твору у машинописній формі (опублікованого чи
неопублікованого), фонограми та інші документи і матеріали для
депонування в ДААСПі; ( Абзац третій пункту 3 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1849 ( 1849-98-п ) від
23.11.98 )
платіжний документ про сплату реєстраційного збору.
Документи і матеріали, що подаються до ДААСПу, оформляються
способом, придатним для їх репродукування.
Державна реєстрація прав автора на твори, які не підлягають
публікації у відкритих виданнях, регулюється, крім цього
Положення, спеціальною інструкцією.
4. Крім документів і матеріалів, передбачених пунктом 3
цього Положення, подаються:
1) для державної реєстрації прав автора на комп'ютерні
програми (програмний модуль, програма, пакет програм, бібліотека
програм, програмна система, програмний комплекс) і бази даних та
їх депонування:
а) для комп'ютерних програм:
настанова щодо використання програми або її опис;
текст (фрагменти тексту) програми - 25 перших і 25 останніх
сторінок тексту, а для невеликих програм - перша або друга
половина тексту;
б) для баз даних:
настанова щодо використання бази даних або її опис, де
подається інформація про склад, назву і зміст кожного окремого
файлу всієї бази даних, включаючи предметну сферу, джерело даних,
кількість окремих записів у кожному файлі;
однофайлові бази даних (записи стосуються однієї предметної
сфери) - 25 перших і 25 останніх сторінок;
багатофайлові бази даних (різні записи, поділені за змістом
на групи) подаються частинами тексту від кожного файлу (50 записів
або окремий невеликий файл).
Заявник вирішує, які саме фрагменти програми передати на
депонування. Він може за власним бажанням виключити з поданих
фрагментів тексту ті місця, які, на його думку, не слід
висвітлювати, або подати фрагменти програм меншими за обсягом.
Разом з тим заявник несе відповідальність за достатність і
достовірність поданого тексту програми, необхідного для
ідентифікації програми або бази даних.
Заявник може подати додаткові матеріали, які демонструють
рівень розробки комп'ютерної програми чи бази даних.
Комп'ютерні програми і бази даних, створені за рахунок
бюджетних асигнувань або за кошти державних підприємств, установ
та організацій і розроблені для тиражування та комерційного
використання, реєструються за заявкою фізичних або юридичних осіб,
яким надано виключне право використання цих програм чи баз даних;
2) для державної реєстрації прав автора на твори
образотворчого і прикладного мистецтва, твори монументального
мистецтва (пам'ятники, монументи, їх комплекси тощо) і для
депонування документів і матеріалів реєстрації замість оригіналів
або примірників творів подаються кольорові фотографії чи слайди з
їх зображенням розміром 9х12 сантиметрів. Фотографії чи слайди
мають бути упаковані в окремі тверді конверти.
Крім того, для творів монументального мистецтва подаються:
коротка текстова анотація із зазначенням назви об'єкта
(проекту), його місця знаходження (адреси), архітектурних
характеристик і параметрів, часу створення (рік, місяць, число)
або терміну створення - від і до, місця створення, міри авторської
участі у створенні об'єкта (проекту) - автор, співавтор, автор
частини твору (зазначається, якої саме), прізвищ інших авторів чи
співавторів;
фотографії основних креслень проекту, передусім генерального
плану, фасадів, розрізів, інших креслень (на власний вибір),
макетів, що характеризують об'єкт;
комплект фотографій, що характеризують авторське рішення
об'єкта (фасади, деталі), - для об'єктів, відтворених у
будівництві;
для свідчення про авторство можуть надаватися додаткові
матеріали, а саме: примірник рішення містобудівної ради чи
Художньо-експертної ради Мінкультури (іншого органу) про розгляд
проекту із зазначенням прізвищ авторів проекту або лист
Мінкультури чи місцевої організації Спілки художників із
зазначенням прізвища автора (прізвищ авторів) і назви
монументального твору, або договір з автором (авторами) на
створення монументального твору. В документах, що свідчать про
авторство, повинні бути відомості про авторство на об'єкт (проект)
у цілому або названі елементи об'єкта (проекту), на які
поширюється авторство. ( Абзац шостий підпункту 2 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1849 ( 1849-98-п ) від
23.11.98 )
Усі матеріали, включаючи текстову частину, подаються в
альбомі форматом А 4 або А 8;
3) для державної реєстрації прав автора на твори архітектури
і депонування документів і матеріалів реєстрації подаються:
коротка текстова анотація із зазначенням назви об'єкта
(проекту), місця його знаходження (адреси), архітектурних
характеристик і параметрів (площа, місткість, обсяг, кількість
поверхів тощо), часу створення (рік, місяць, число) або терміну
створення - від і до, місця створення об'єкта (проекту), міри
авторської участі у створенні об'єкта (проекту) - автор,
співавтор, автор частини твору (зазначається, якої саме), прізвищ
інших авторів чи співавторів;
фотографії основних креслень проекту, передусім генерального
плану, планів поверхів, фасадів, розрізів, інших креслень (на
власний вибір), макетів, що характеризують об'єкт;
комплект фотографій, що характеризують авторське рішення
об'єкта (фасади, інтер'єри, деталі) - для об'єктів, відтворених у
будівництві;
для свідчення про авторство можуть надаватися додаткові
матеріали, а саме: примірник рішення містобудівної ради (іншого
містобудівного органу) про розгляд проекту із зазначенням прізвища
автора (прізвищ авторів) проекту або лист місцевої організації
Спілки архітекторів із зазначенням прізвища автора (прізвищ
авторів) і назви архітектурного твору, або договір з автором
(авторами) на створення архітектурного твору. В документах, що
свідчать про авторство, повинні бути відомості про авторство на
об'єкт (проект) у цілому або названі елементи об'єкта (проекту),
на які поширюється авторство (інтер'єр, благоустрій, меблі,
дизайн, елементи обладнання тощо). ( Абзац п'ятий підпункту 3
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1849
( 1849-98-п ) від 23.11.98 )
Усі матеріали, включаючи текстову частину, подаються в
альбомі форматом А 4 або А 8;
4) для державної реєстрації прав автора на аудіовізуальні
твори подається довідка Державного фонду фільмів про передані йому
на зберігання позитивну фільмокопію (відеокопію) і вихідні
матеріали;
5) для державної реєстрації факту і дати опублікування твору
подається примірник твору, в якому ці обставини зафіксовано;
6) для державної реєстрації договорів, які зачіпають права
автора на твір, подаються оригінал договору та примірник твору
(рукопис тощо), стосовно якого укладено договір;
7) для реєстрації виключного права особи на твір подається
примірник авторського договору. ( Пункт 4 доповнено підпунктом 7
згідно з Постановою КМ N 1849 ( 1849-98-п ) від 23.11.98 )
5. Документи і матеріали, зазначені у пунктах 3-4 цього
Положення, подаються комплектно в одному пакеті. У разі
відсутності одного з перелічених документів і матеріалів заявка з
додатками до неї повертається заявникові без розгляду.
6. У разі потреби доповнити чи уточнити подану інформацію
заявник може подати додаткові документи і матеріали.
Витрати на опрацювання додаткових документів і матеріалів
відшкодовуються заявником в установленому порядку.
Після видачі свідоцтва про державну реєстрацію додаткові
документи і матеріали до розгляду не приймаються.
7. ДААСП перевіряє документи і матеріали на відповідність
встановленим вимогам, реєструє їх у журналі та приймає рішення про
державну реєстрацію чи про відмову в ній. ( Абзац перший пункту 7
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1849 ( 1849-98-п )
від 23.11.98 )
У разі відмови у державній реєстрації заявникові повертаються
документи і матеріали з викладенням причин відмови у письмовій
формі.
Спірні питання щодо державної реєстрації вирішуються згідно з
чинним законодавством.
8. Рішення про державну реєстрацію або відмову в її
здійсненні ДААСП приймає протягом місяця з дня одержання всіх
необхідних документів і матеріалів.
( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 1849
( 1849-98-п ) від 23.11.98 ) 9. Опрацювання документів і
матеріалів державної реєстрації здійснюється Українським науковим
центром державної реєстрації і сертифікаційних випробувань
інформаційних технологій ДКНТ (УкрНЦ СОФТ - РЕЙТИНГ) на базі
інформаційного програмно-технічного комплексу. Взаємовідносини між
ДААСПом і УкрНЦ СОФТ - РЕЙТИНГом регулюються окремими угодами.
( Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 1849
( 1849-98-п ) від 23.11.98 ) 10. Одержання ДААСПом документів і
матеріалів державної реєстрації після перевірки їх комплектності і
правильності оформлення фіксується у спеціальному журналі, після
чого зазначені документи і матеріали передаються для подальшої
обробки до УкрНЦ СОФТ - РЕЙТИНГу.
УкрНЦ СОФТ - РЕЙТИНГ здійснює підготовку матеріалів державної
реєстрації прав автора на комп'ютерні програми і бази даних,
формує і веде Комп'ютерний реєстр державної реєстрації прав автора
на твори, готує матеріали для видання інформаційного Каталогу
державної реєстрації.
Опрацьовані УкрНЦ СОФТ - РЕЙТИНГом документи і матеріали
передаються до ДААСПу для оформлення і видачі свідоцтва та
депонування.
9. ДААСП здійснює депонування документів і матеріалів в
обсягах, необхідних для ідентифікації творів, що подаються на
державну реєстрацію.
Твори, документи і матеріали державної реєстрації депонуються
і зберігаються в архівах ДААСПу протягом усього терміну охорони
авторського права. Депоновані твори, документи і матеріали не
повертаються.
За результатами державної реєстрації формується і
підтримується в актуальному стані Комп'ютерний реєстр державної
реєстрації.
Термін зберігання фонограм, відеофільмів, зафіксованих на
матеріальних носіях (звуко- і (або) відеоплівка, компакт-диск
тощо) визначається виробниками. Для подальшого зберігання
зазначених матеріалів автор поновлює запис на нових матеріальних
носіях. ( Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1849
( 1849-98-п ) від 23.11.98 )
10. Після державної реєстрації особам, які мають авторське
право або будь-яку виключну правомочність на твір, видається
відповідне свідоцтво за встановленим зразком (додатки N 1, 2, 3 і
4).
11. Залежно від кількості здійснених державних реєстрацій,
але не рідше як один раз на рік ДААСП видає Каталог державної
реєстрації.
12. Відповідно до пункту 3 статті 9 Закону України "Про
авторське право і суміжні права" у разі виникнення спору державна
реєстрація визнається судом як юридична презумпція авторства,
тобто вважається дійсною, якщо в судовому порядку не буде доведено
інше.
Додаток N 1
до Положення про державну реєстрацію прав автора
на твори науки, літератури і мистецтва
Державний герб України
УКРАЇНА
Державне агентство України з авторських і суміжних прав
СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію прав автора на твір
N _____
____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові автора)
____________________________________________________
(вид і жанр, повна та скорочена назва твору)
____________________________________________________
____________________________________________________
зареєстровано в Державному агентстві України з авторських і
суміжних прав.
Дата реєстрації ________________________ (число, місяць, рік)
Голова Державного агентства України
з авторських і суміжних прав
М.П.
_______________
(підпис)

Дата видачі_______________

Додаток N 2
до Положення про державну реєстрацію прав автора
на твори науки, літератури і мистецтва
Державний герб України
УКРАЇНА
Державне агентство України з авторських і суміжних прав
СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію виключної правомочності
особи на твір
N _____
____________________________________________________
(особа, яка має виключну правомочність на твір)
____________________________________________________
МАЄ ВИКЛЮЧНУ ПРАВОМОЧНІСТЬ НА
____________________________________________________
(вид і жанр твору, повна та скорочена назва,
____________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові автора)
зареєстровану в Державному агентстві України з авторських і
суміжних прав.
Дата реєстрації ____________________________________
(число, місяць, рік)
Голова Державного агентства України з
авторських і суміжних прав
М.П.
____________
(підпис)
Дата видачі ________________
Додаток N 3
до Положення про державну реєстрацію прав автора
на твори науки, літератури і мистецтва
Державний герб України
УКРАЇНА
Державне агентство України з авторських і суміжних прав
СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію факту і дати опублікування твору
N _____
____________________________________________________
(вид і жанр твору, повна та скорочена назва,
____________________________________________________
прізвище, ім'я, по батькові автора)
опубліковано___________________________________________
_______________________________________________________
Зазначені факт і дата опублікування твору зареєстровані в
Державному агентстві України з авторських і суміжних прав.

Дата реєстрації ________________________________________
(число, місяць, рік)
Голова Державного агентства України з
авторських і суміжних прав
М.П.
______________
(підпис)

Дата видачі ___________________

Додаток N 4
до Положення про державну реєстрацію прав автора
на твори науки, літератури і мистецтва
Державний герб України
УКРАЇНА
Державне агентство України з авторських і суміжних прав
СВІДОЦТВО
про державну реєстрацію договорів,
які зачіпають права автора на твір
N ____
____________________________________________________
(назва договору, його номер, дата підписання, термін дії)
____________________________________________________
____________________________________________________
(особи, які уклали договір)
____________________________________________________
____________________________________________________
(характер використання твору)
____________________________________________________
(вид і жанр твору, повна та скорочена назва, прізвище, ім'я, по
батькові автора або авторів)
____________________________________________________
зареєстровано в Державному агентстві України з авторських і
суміжних прав.

Дата реєстрації ______________________
(число, місяць, рік)
Голова Державного агентства України з
авторських і суміжних прав
М.П.
________________
(підпис)

Дата видачі __________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 1995 р. N 532
РОЗМІРИ ЗБОРІВ
за державну реєстрацію прав автора
на твори науки, літератури і мистецтва

————————————————————————————————————————————————————
| Розмір ставки
|————————————————————————————————————
Найменування |для фізичних |для юридичних|
дій, за які|осіб (у неопо- |осіб (у неопо-|
справляються |датковуваних |датковуваних |
реєстраційні |мінімумах дохо- |мінімумах дохо-|
збори |дів громадян на |дів громадян на|
|день сплати) |день сплати) |
————————————————————————————————————————————————————
За подання за- 0,25 1
явки на держав-
ну реєстрацію

За внесення за- 1 4
явки на держав-
ну реєстрацію
до Комп'ютерно-
го реєстру

За публікацію 0,5 2
відомостей про
державну реєст-
рацію в Катало-
зі державної
реєстрації

За оформлення і
видачу:

свідоцтва про 0,5 1,5
державну реєст-
рацію прав ав-
тора на твір

свідоцтва про 0,5 1,5
державну реєст-
рацію виключної
правомочності
особи на твір

свідоцтва про 0,5 1,5
державну реєст-
рацію факту і
дати опубліку-
вання твору

свідоцтва про 1 2,5
державну реєст-
рацію догово-
рів, які зачі-
пають права ав-
тора на твір

За оформлення і
видачу дубліка-
та:

свідоцтва про 0,3 1
державну реєст-
рацію прав ав-
тора на твір

свідоцтва про 0,3 1
державну реєст-
рацію виключної
правомочності
особи на твір

свідоцтва про 0,3 1
державну реєст-
рацію факту і
дати опубліку-
вання твору

свідоцтва про 0,5 1,5
державну реєст-
рацію догово-
рів, які зачі-
пають права ав-
тора на твір

За видачу копії 0,25 0,5
свідоцтва

За депонування:

матеріалів, що 1 3
не вимагають
спеціальних
умов зберігання

матеріалів, що 3 9
вимагають спеці-
альних умов збе-
рігання, у тому
числі за твори
на відеоносіях
(до 60 хвилин),
твори на кіно-
плівці до 10
частин (100
хвилин), а

за кожну додат- 0,3 0,9
кову одиницю
зберігання (6
хвилин твору на
відеоносіях або
10 хвилин твору
на кіноплівці)

За надання кон- від 0,5 до 1,5 від 1,5 до 4,5
сультацій пра-
вового характе-
ру у зв'язку з
державною реєс-
трацією

За опрацювання від 0,25 до 0,5 від 1 до 2
додаткових ма-
теріалів, пода-
них заявником
для державної
реєстрації

Видача довідки 0,25 0,75
про зареєстро-
вані права ав-
тора на твір та
документи і ма-
теріали депону-
вання
Примітки:
1. Видача довідок на запити судів, арбітражних судів
здійснюється безплатно.
2. Від сплати реєстраційних зборів звільняються ветерани
Великої Вітчизняної війни та прирівняні до них особи.
3. Інваліди I і II групи, студенти (учні), які навчаються за
загальноосвітньою або професійною навчальною програмою (за
винятком післявузівської програми), сплачують 50 відсотків
розміру ставки.
4. Суми зборів, що підлягають сплаті, перераховуються на
розрахункові рахунки ДААСПу. Документом, що підтверджує
сплату збору, є копія платіжного доручення на
перерахування суми з відміткою установи банку або
відповідна квитанція. Не допускається сплата реєстраційних
зборів готівкою.
5. Сплачений реєстраційний збір підлягає частковому
поверненню у разі:
внесення зборів у більшому розмірі;
повернення заявки на здійснення державної реєстрації або
відмови у здійсненні державної реєстрації згідно з
Положенням про державну реєстрацію прав автора на твори
науки, літератури і мистецтва - у розмірі не більш як 50
відсотків реєстраційних зборів.
6. Іноземні юридичні та фізичні особи сплачують реєстраційні
збори в тих же розмірах, що і юридичні та фізичні особи
України.


( Розміри зборів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1849 ( 1849-98-п ) від 23.11.98 )