Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла


<br> КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ<br> П О С Т А Н О В А<br> від 29 травня 2001 р. N 584<br> Київ<br> <br> Про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим<br> сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво<br> (реконструкцію) і придбання житла<br> ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ<br> N 246 ( <A HREF="125177">246-2003-п</A> ) від 24.02.2003 )<br> ( Щодо змін додатково див. Постанову КМ<br> N 1065 ( <A HREF="139290">1065-2003-п</A> ) від 17.07.2003 )<br> <br> <br> Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:<br> 1. На часткову заміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів<br>України від 17 травня 1999 р. N 825 ( <A HREF="54550">825-99-п</A> ) "Про<br>вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду<br>сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті<br>у справах сім'ї та молоді" (Офіційний вісник України, 1999 р.,<br>N 20, ст. 887) затвердити Положення про порядок надання пільгового<br>довготермінового кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим<br>громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в<br>редакції, що додається.<br>( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 246<br>( <A HREF="125177">246-2003-п</A> ) від 24.02.2003 )<br> <br> 2. Державному фондові сприяння молодіжному житловому<br>будівництву, Міністерству економіки та Міністерству фінансів<br>розробити механізм залучення додаткових коштів для реалізації<br>програми кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян<br>на будівництво (реконструкцію) житла.<br> 3. Державному фондові сприяння молодіжному житловому<br>будівництву, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,<br>Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям<br>разом з Всеукраїнською асоціацією "Укрмолодьжитло" прискорити<br>розроблення проекту Програми розвитку молодіжного житлового<br>кредитування на 2001 - 2010 роки.<br> 4. Державному фондові сприяння молодіжному житловому<br>будівництву разом з Міністерством фінансів у двомісячний термін<br>розробити та затвердити Інструкцію про порядок спрямування коштів,<br>що надходять від погашення наданих пільгових довготермінових<br>кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на<br>будівництво (реконструкцію) житла, та сплати відсотків за<br>користування ними.<br> 5. Установити, що розрахунки з позичальниками пільгових<br>довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим<br>громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, наданих<br>відповідно до порядку, встановленого постановами Кабінету<br>Міністрів України від 3 грудня 1997 р. 1352 ( <A HREF="35518">1352-97-п</A> ) "Про<br>додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики"<br>(Офіційний вісник України, 1997 р., число 49, с. 51) та від<br>17 травня 1999 р. N 825 ( <A HREF="54550">825-99-п</A> ) "Про вдосконалення<br>організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному<br>житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та<br>молоді" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 887),<br>проводяться згідно з Положенням, затвердженим пунктом 1 цієї<br>постанови.<br> 6. На часткову заміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів<br>України від 26 жовтня 2000 р. N 1604 ( <A HREF="74304">1604-2000-п</A> ) "Про<br>Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"<br>(Офіційний вісник України, 2000 р., N 43, ст. 1846) затвердити<br>новий персональний склад спостережної ради Державного фонду<br>сприяння молодіжному житловому будівництву (додається).<br> <br> Перший<br> віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ<br> Інд. 28<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 29 травня 2001 р. N 584<br> ПОЛОЖЕННЯ<br> про порядок надання пільгових довготермінових<br> кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим<br> громадянам на будівництво (реконструкцію) житла<br> <br>( Положення зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 246<br>( <A HREF="125177">246-2003-п</A> ) від 24.02.2003, N 1065 ( <A HREF="139290">1065-2003-п</A> ) від<br>17.07.2003 див. в Постанові КМ N 825 ( <A HREF="54550">825-99-п</A> ) від 17.05.99 )<br> Загальна частина<br> 1. Це Положення відповідно до статті 10 Закону України "Про<br>сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"<br>( <A HREF="119993">2998-12</A> ) визначає порядок надання пільгових довготермінових<br>кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на<br>будівництво (реконструкцію) житла.<br> 2. У цьому Положенні поняття вживаються в такому значенні:<br> Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву<br>(далі - Фонд) - спеціалізована фінансова установа, підпорядкована<br>Кабінетові Міністрів України, яка утворена з метою реалізації<br>державної житлової політики і є розпорядником коштів державного<br>бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та<br>коштів інших джерел фінансування, виділених для надання пільгових<br>довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим<br>громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;<br> правління Фонду - виконавчий орган Фонду, який організовує<br>надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та<br>одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла,<br>забезпечує обслуговування кредитних ресурсів, контролює їх цільове<br>та ефективне використання;<br> регіональне відділення Фонду - структурний підрозділ Фонду,<br>що діє відповідно до положення про нього і надає у порядку,<br>встановленому цим Положенням, пільгові довготермінові кредити<br>молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво<br>(реконструкцію) житла, обслуговує ці кредити, забезпечує їх<br>цільове використання та своєчасне погашення;<br> кредит - кошти, що надаються відповідно до цього Положення<br>молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам цільовим<br>призначенням на будівництво (реконструкцію) житла у розмірі та на<br>умовах, установлених кредитною угодою, і підлягають поверненню в<br>порядку і терміни, визначені зазначеною угодою;<br> банк-агент - банк України, який за угодою, укладеною<br>відповідно до законодавства з правлінням Фонду або регіональним<br>відділенням Фонду, здійснює фінансово-кредитні операції з надання<br>та обслуговування кредитів;<br> консультаційний центр - структурний підрозділ регіонального<br>відділення Фонду, який у порядку, встановленому правлінням Фонду,<br>веде облік молодих сімей і одиноких молодих громадян, які виявили<br>бажання отримати кредит, оформляє документи, необхідні для його<br>отримання, та надає консультації з питань отримання кредиту;<br> кандидат - молода сім'я, яку в правовідносинах, що виникають<br>відповідно до цього Положення, представляє чоловік чи дружина, або<br>одинокий молодий громадянин (громадянка), які згідно із<br>законодавством мають право на отримання кредиту і подали<br>відповідні документи консультаційному центру;<br> кредитні ресурси - кошти, передбачені у державному бюджеті,<br>бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах для<br>надання кредитів; кошти, що надходять від погашення кредитів та<br>сплати відсотків за користування ними; кошти забудовників,<br>громадських організацій, кредитних спілок і банків; позабюджетні<br>кошти; благодійні внески фізичних і юридичних осіб; кошти від<br>проведення аукціонів, конкурсів, лотерей, тендерів і виставок;<br>інвестиції, в тому числі кредити іноземних та вітчизняних<br>юридичних і фізичних осіб; централізовані відрахування<br>регіональних відділень Фонду; субсидії, передбачені у бюджетах<br>різних рівнів; матеріальні та нематеріальні ресурси, виділені<br>Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого<br>самоврядування, фізичними і юридичними особами в установленому<br>порядку; інші надходження, не заборонені законодавством, що<br>спрямовуються Фондом на кредитування будівництва (реконструкції)<br>житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян;<br> кредитна угода - угода на отримання кредиту, що укладається в<br>установленому законодавством порядку між регіональним відділенням<br>Фонду і кандидатом, відповідно до якої здійснюється кредитування<br>будівництва (реконструкції) житла на умовах, що визначаються<br>згідно з цим Положенням;<br> позичальник - молода сім'я або одинокий молодий громадянин,<br>які отримали кредит на умовах, визначених кредитною угодою;<br> замовник - Фонд або регіональні відділення Фонду, організації<br>молодіжних житлових комплексів, члени Всеукраїнської асоціації<br>"Укрмолодьжитло", інші юридичні особи, яким Фонд в установленому<br>порядку делегував повноваження із замовлення будівництва<br>(реконструкції) житла для молодих сімей та одиноких молодих<br>громадян;<br> підрядник - спеціалізована будівельна організація, яка<br>визначається замовником відповідно до законодавства для проведення<br>робіт, пов'язаних з будівництвом (реконструкцією) житла для<br>молодих сімей та одиноких молодих громадян.<br> 3. Право на отримання кредиту мають молоді сім'ї та одинокі<br>молоді громадяни, які згідно із законодавством визнані такими, що<br>потребують поліпшення житлових умов, а саме:<br> сім'я, в якій чоловік та дружина віком до 30 років включно;<br> неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 30 років включно<br>має неповнолітніх дітей (дитину);<br> одинокі молоді громадяни віком до 28 років включно.<br> 4. Кредитування будівництва (реконструкції) житла для молодих<br>сімей та одиноких молодих громадян, передбачене цим Положенням, є<br>прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах наявних<br>кредитних ресурсів.<br> 5. Умови надання кредиту, визначені у цьому Положенні, не<br>поширюються на громадян, які згідно із законодавством отримують на<br>пільгових умовах кредити або банківські позики за рахунок<br>бюджетних коштів на будівництво (реконструкцію) житла.<br> 6. Кредит надається молодим сім'ям та одиноким молодим<br>громадянам лише один раз. Право на отримання кредиту вважається<br>використаним з моменту отримання позичальником свідоцтва про право<br>власності на збудоване (реконструйоване) житло.<br> Формування кредитних ресурсів<br> 7. Фонд щороку під час формування показників проектів<br>державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих<br>бюджетів на наступний рік визначає обсяги (потребу) коштів для<br>надання кредитів за рахунок відповідних бюджетів.<br> 8. Узагальнені пропозиції про обсяги коштів для надання<br>кредитів за рахунок державного бюджету Фонд в установленому<br>порядку подає Мінфіну, а про обсяги коштів для надання кредитів за<br>рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих<br>бюджетів - відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим,<br>обласним, Київській та Севастопольській міським<br>держадміністраціям.<br> 9. Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,<br>обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації під<br>час формування показників проектів відповідних бюджетів на основі<br>розрахунків, поданих Фондом, передбачають кошти для надання<br>кредитів та їх обслуговування окремими рядками.<br> 10. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,<br>фінансові органи обласних, Київської та Севастопольської міських<br>держадміністрацій повідомляють Фонд про обсяги коштів, передбачені<br>у відповідних бюджетах для надання кредитів.<br> 11. Фонд, виходячи з передбачених на поточний рік обсягів<br>бюджетного фінансування, затверджує узгоджений з помісячними<br>планами асигнувань відповідних видатків державного бюджету<br>розподіл кредитних ресурсів за регіонами та подає його в<br>установленому порядку Державному казначейству.<br> 12. Державне казначейство на підставі затвердженого Фондом<br>розподілу кредитних ресурсів за регіонами перераховує кошти<br>державного бюджету на відповідні рахунки регіональних відділень<br>Фонду в органах Державного казначейства. На зазначені рахунки<br>органи Державного казначейства перераховують також кошти бюджету<br>Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, виділені для<br>надання кредитів.<br> 13. Кредитні ресурси у вигляді коштів, сформовані за рахунок<br>інших надходжень, крім бюджетних, перераховуються на відповідні<br>рахунки Фонду та регіональних відділень Фонду в органах Державного<br>казначейства. Кредитні ресурси у вигляді об'єктів нерухомості,<br>земельних ділянок, інших матеріальних і нематеріальних активів,<br>передані Фонду або регіональному відділенню Фонду, обліковуються у<br>грошовому еквіваленті згідно із законодавством.<br> Матеріальні та нематеріальні активи, що не можуть бути<br>використані безпосередньо для будівництва (реконструкції) житла,<br>відчужуються Фондом у встановленому законодавством порядку. Кошти,<br>отримані від їх реалізації, спрямовуються на поповнення кредитних<br>ресурсів.<br> 14. Кредитні угоди укладаються регіональними відділеннями<br>Фонду з кандидатами в межах обсягів кредитних ресурсів,<br>розподілених правлінням Фонду, після фактичного перерахування<br>коштів на відповідні рахунки регіональних відділень Фонду.<br> 15. Страхування ризиків Фонду та позичальників у період<br>будівництва (реконструкції) житла та виконання позичальниками<br>зобов'язань за кредитами здійснюється Фондом або за його<br>дорученням регіональними відділеннями Фонду відповідно до<br>законодавства.<br> У період виконання зобов'язання за кредитом збудоване<br>(реконструйоване) житло підлягає страхуванню позичальником в<br>установленому порядку.<br> Умови надання та порядок оформлення кредиту<br> 16. Кредит відповідно до цього Положення надається молодим<br>сім'ям та одиноким громадянам на будівництво (реконструкцію) житла<br>терміном до 30 років. Термін надання кредиту обчислюється з дати<br>укладення кредитної угоди.<br> 17. Кредит відповідно до цього Положення надається молодим<br>сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво<br>(реконструкцію) житла за таких умов:<br> 1) перебування кандидата на обліку громадян, які потребують<br>поліпшення житлових умов, або наявності у кандидата, що проживає у<br>сільській місцевості та потребує поліпшення житлових умов,<br>відповідних документів на право будівництва (реконструкції)<br>індивідуального житла;<br> 2) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;<br> 3) внесення кандидатом на свій особистий рахунок, що<br>відкривається регіональним відділенням Фонду в банку-агенті,<br>першого внеску в розмірі не менш як 6 відсотків передбаченої<br>вартості будівництва (реконструкції) житла.<br> Зазначену суму кандидат вносить двома частинами:<br> на момент укладення кредитної угоди - не менш як половину<br>цієї суми, а також кошти на страхування в період будівництва<br>(реконструкції) житла, виходячи із загальної суми внесків<br>позичальника;<br> під час остаточних розрахунків протягом 10 днів після<br>отримання в бюро технічної інвентаризації технічного паспорта з<br>урахування фактичної площі збудованого (реконструйованого) житла -<br>решту коштів.<br> 18. Для отримання кредиту кандидат подає консультаційному<br>центру такі документи:<br> довідку про склад сім'ї;<br> копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;<br> копію свідоцтва про народження дитини (дітей);<br> документи, необхідні для визначення платоспроможності<br>кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім'ї, у<br>разі потреби - договір поруки, інші документи, що підтверджують<br>його доходи):<br> копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.<br> Кандидат для отримання кредиту на будівництво (реконструкцію)<br>індивідуального будинку в сільській місцевості, крім зазначених<br>документів, подає будівельний паспорт, виданий місцевими органами<br>архітектури, проектно-кошторисну документацію, затверджену в<br>установленому порядку.<br> У разі подання кандидатом або позичальником документів, що<br>містять неправдиві відомості, вони несуть відповідальність в<br>порядку, передбаченому законодавством.<br> 19. Рішення про надання кредиту приймається регіональним<br>відділенням Фонду протягом місяця з дня подання документів за<br>умови фактичного надходження кредитних ресурсів на його рахунки в<br>органах Державного казначейства і підлягає погодженню з правлінням<br>Фонду. У разі відмови в наданні кредиту регіональне відділення<br>Фонду повідомляє про це кандидата в місячний термін у письмовій<br>формі. Це рішення може бути оскаржене кандидатом в установленому<br>законодавством порядку.<br> 20. Розмір кредиту визначається регіональним відділенням<br>Фонду, виходячи з норми 21 кв. метр загальної площі житла на<br>одного члена сім'ї та додатково 20 кв. метрів на сім'ю (далі -<br>нормативна площа), вартості будівництва (реконструкції) житла за<br>цінами, що діють на час укладення кредитної угоди, та витрат на<br>страхування в період будівництва (реконструкції) житла. При цьому<br>розрахункова вартість 1 кв. метра житла не повинна перевищувати<br>його середньої вартості, що склалася в регіоні відповідно до даних<br>Держбуду.<br> Розмір кредиту, що надається позичальнику для будівництва<br>(реконструкції) індивідуального будинку та господарських приміщень<br>у сільській місцевості, може бути збільшений на 30 відсотків суми,<br>обчисленої відповідно до нормативної площі.<br> У разі перевищення нормативної площі та/або розрахункової<br>вартості будівництва (реконструкції) житла, встановленої кредитною<br>угодою, позичальник протягом п'яти днів після укладення угоди<br>сплачує за власний рахунок вартість будівництва (реконструкції)<br>понаднормативної площі житла та/або різницю між фактичною вартістю<br>житла і вартістю, встановленою кредитною угодою, а також додаткові<br>витрати на страхування.<br> 21. Якщо фінансування будівництва (реконструкції) житла<br>здійснюється поетапно, сума кредиту може уточнюватися відповідно<br>до змін вартості 1 кв. метра житла та середньої вартості<br>будівництва, що склалася у регіоні на час введення житла в<br>експлуатацію. У зв'язку з цим проводяться додаткові розрахунки та<br>вносяться відповідні зміни до кредитної угоди.<br> 22. Кредитна угода укладається після прийняття регіональним<br>відділенням Фонду рішення про надання кредиту. Після підписання<br>сторонами кредитної угоди кандидат набуває статусу позичальника,<br>на якого оформляється паспорт позичальника.<br> Зміни та доповнення до кредитної угоди вносяться шляхом<br>оформлення додаткової угоди, що є невід'ємною частиною кредитної<br>угоди, і відмітки у кредитній угоді та паспорті позичальника.<br> 23. Кредит надається регіональним відділенням Фонду на<br>підставі кредитної угоди, до якої додається розрахунок розміру<br>кредиту з визначенням першого внеску позичальника та суми коштів<br>на страхування в період будівництва (реконструкції) житла.<br> 24. За розпорядженням регіонального відділення Фонду органи<br>Державного казначейства протягом трьох банківських днів<br>перераховують кошти з відповідного рахунка регіонального<br>відділення Фонду на особистий рахунок позичальника у банку-агенті<br>та повідомляють про це регіональне відділення Фонду.<br> 25. Фінансування будівництва (реконструкції) житла<br>здійснюється банком-агентом відповідно до інвестиційної угоди, що<br>укладається між регіональним відділенням Фонду та замовником або<br>між регіональним відділенням Фонду, що виконує функції замовника,<br>та підрядником. За затримку перерахування цих коштів банк-агент<br>згідно з умовами угоди та в порядку, встановленому законодавством,<br>сплачує штраф за кожний день затримки.<br> Фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється<br>банком-агентом за письмовим розпорядженням регіонального<br>відділення Фонду виключно за безготівковим розрахунком.<br> 26. Контроль за цільовим використанням регіональним<br>відділенням Фонду і банком-агентом кредитних коштів здійснює<br>правління Фонду.<br> 27. Термін використання кредитних коштів обумовлюється у<br>кредитній угоді і не повинен перевищувати нормативного терміну<br>будівництва (реконструкції) житла з дня першого перерахування<br>банком-агентом замовнику (підряднику) коштів за виконані роботи<br>або передачі регіональним відділенням Фонду за актом<br>приймання-передачі замовнику (підряднику) матеріальних ресурсів.<br> Порядок погашення кредиту та відшкодування<br> витрат на його обслуговування<br> 28. Погашення кредиту і сплата відсотків за користування ним<br>здійснюється позичальником починаючи з дати реєстрації свідоцтва<br>про право власності на збудоване (реконструйоване) житло.<br> У разі будівництва (реконструкції) індивідуального будинку в<br>сільській місцевості позичальник починає погашати кредит і<br>сплачувати відсотки за користування ним не пізніш як через<br>15 місяців після проведення банком-агентом першої операції з<br>фінансування цього будівництва (реконструкції).<br> Платежі за користування кредитом вносяться в порядку,<br>визначеному кредитною угодою, щокварталу не пізніш як 10 числа<br>місяця, що настає за звітним кварталом.<br> 29. Розмір щоквартального платежу з погашення кредиту та<br>відсотків за користування ним визначається регіональним<br>відділенням Фонду шляхом ділення суми кредиту на кількість<br>кварталів терміну надання цього кредиту з урахуванням вимог<br>пунктів 30 і 31 цього Положення.<br> 30. Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит з<br>відсотковою ставкою у розмірі 3 відсотки річних суми зобов'язань<br>за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від<br>сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який<br>має двох дітей, за рахунок бюджетних коштів погашається<br>25 відсотків суми зобов'язань за кредитом; позичальникові, який<br>має трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов'язань за<br>кредитом.<br> Якщо у складі сім'ї позичальника сталися зміни, які дають<br>йому право на отримання зазначених пільг, він подає регіональному<br>відділенню Фонду відповідну заяву та документи встановленого<br>зразка, що підтверджують такі зміни. На підставі цих документів та<br>відповідно до цього Положення до кредитної угоди вносяться зміни<br>із зазначенням обсягів щоквартальних платежів за кредитом і<br>відсотків за користування ним.<br> 31. Позичальникові, який проживає у збудованому<br>(реконструйованому) за рахунок кредиту індивідуальному будинку в<br>сільській місцевості, за умови його постійної роботи у<br>сільськогосподарському виробництві, на підприємствах переробної та<br>інших галузей агропромислового комплексу, що функціонують у<br>сільській місцевості, в соціальній сфері села та органах місцевого<br>самоврядування на селі, крім зазначених у пункті 30 цього<br>Положення пільг, в порядку, встановленому законодавством,<br>погашається 25 відсотків суми наданого кредиту.<br> Пільги за користування кредитом надаються позичальнику з дати<br>подання необхідних документів.<br> 32. За прострочені платежі з позичальника стягується пеня у<br>розмірі, встановленому кредитною угодою.<br> 33. Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів,<br>наданих з державного бюджету, відсотки за користування ними і пеня<br>зараховуються до надходжень спеціального фонду державного бюджету<br>в установленому порядку і одночасно спрямовуються на подальше<br>надання кредитів.<br> Кошти, що сплачуються в рахунок погашення кредитів, наданих з<br>інших джерел, зараховуються в установленому порядку до надходжень<br>спеціальних фондів бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих<br>бюджетів та спрямовуються також на подальше надання кредитів<br>відповідно до цього Положення.<br> 34. Наданий позичальнику кредит може бути погашений<br>достроково.<br> 35. У разі несвоєчасного перерахування коштів, передбачених у<br>державному бюджеті для надання кредитів, фінансування будівництва<br>(реконструкції) житла здійснюється з резерву кредитних ресурсів,<br>який утворюється правлінням Фонду в установленому порядку шляхом<br>резервування 15 відсотків річного обсягу кредитних ресурсів.<br> 36. Регіональні відділення Фонду щокварталу до 20 числа<br>місяця, що настає за звітним кварталом, подають правлінню Фонду та<br>відповідним фінансовим органам звіти про обсяги коштів:<br> перерахованих на будівництво (реконструкцію) житла за рахунок<br>кредитів наростаючим підсумком з доданням списку замовників<br>(підрядників);<br> одержаних у рахунок погашення кредиту з доданням списків<br>позичальників;<br> не внесених позичальниками в установлені терміни за<br>зобов'язаннями з доданням списків боржників;<br> спрямованих на витрати, пов'язані з наданням та<br>обслуговуванням кредитних ресурсів.<br> 37. Фонд щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним<br>кварталом, подає Мінфіну узагальнений звіт про використання<br>кредитних ресурсів.<br> 38. На фінансування витрат, пов'язаних з наданням та<br>обслуговуванням кредитів, спрямовується 6 відсотків обсягів<br>кредитних ресурсів Фонду.<br> Для цього Державне казначейство в установленому порядку<br>перераховує на відповідний рахунок Фонду кошти в розмірі<br>6 відсотків асигнувань, передбачених у державному бюджеті для<br>надання кредитів, та кредитних ресурсів, отриманих Фондом з інших<br>джерел.<br> Кошти в розмірі 6 відсотків кредитних ресурсів, отриманих з<br>бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та інших<br>джерел фінансування, перераховуються органами Державного<br>казначейства на відповідні рахунки регіональних відділень Фонду.<br> У разі виділення кредитних ресурсів у вигляді матеріальних і<br>нематеріальних активів на фінансування зазначених витрат<br>спрямовуються кошти, отримані за рахунок перших внесків<br>позичальників, у розмірі 6 відсотків вартості зазначених активів у<br>грошовому еквіваленті.<br> Кошти на фінансування витрат, пов'язаних з наданням та<br>обслуговуванням кредитів, перераховуються Фонду та регіональним<br>відділенням Фонду одночасно з коштами, що спрямовуються на надання<br>кредитів.<br> Умови набуття права власності на збудоване<br> (реконструйоване) за рахунок кредиту житло<br> 39. Умови набуття позичальником права власності на збудоване<br>(реконструйоване) за рахунок кредиту житло визначаються кредитною<br>угодою.<br> 40. Відповідно до кредитної угоди позичальникові в<br>установленому порядку видається свідоцтво про право власності на<br>збудоване (реконструйоване) житло. Фінансування витрат, пов'язаних<br>з оформленням цих документів, здійснюється за рахунок<br>позичальника.<br> 41. З метою забезпечення погашення кредиту між регіональним<br>відділенням Фонду та позичальником відповідно до умов кредитної<br>угоди укладається іпотечний договір про заставу збудованого<br>(реконструйованого) житла, індивідуального будинку та<br>господарських приміщень у сільській місцевості. У разі<br>кредитування будівництва (реконструкції) індивідуального будинку<br>та господарських приміщень в сільській місцевості іпотечний<br>договір про заставу земельної ділянки укладається разом з<br>кредитною угодою.<br> Передача в заставу збудованого (реконструйованого) житла<br>проводиться одночасно з оформленням права власності позичальника<br>на це житло.<br> 42. У разі смерті чи визнання в установленому порядку<br>позичальника недієздатним його права і зобов'язання за кредитною<br>угодою та іпотечним договором переходять до спадкоємця або опікуна<br>чи піклувальника, що оформляється відповідними угодами.<br> 43. У разі невиконання позичальником умов кредитної угоди<br>регіональне відділення Фонду здійснює в порядку, встановленому<br>законодавством, передбачені кредитною угодою заходи для погашення<br>кредиту.<br> 44. Якщо позичальник відмовляється від наданого кредиту на<br>будь-якому етапі дії кредитної угоди, ця угода розривається у<br>порядку, визначеному цією угодою. При цьому позичальникові згідно<br>з умовами кредитної угоди повертаються перший внесок та кошти,<br>сплачені ним у рахунок погашення кредиту, крім сплачених<br>відсотків за користування кредитом, коштів на страхування та<br>пені.<br> У такому разі регіональне відділення Фонду відповідно до<br>цього Положення укладає кредитну угоду з іншим кандидатом, який<br>бере на себе зобов'язання щодо подальшого виконання умов кредитної<br>угоди, укладеної колишнім позичальником.<br> 45. Про розірвання кредитної угоди з підстав, зазначених у<br>пунктах 43 і 44 цього Положення, регіональне відділення Фонду<br>приймає рішення, яке погоджується з правлінням Фонду.<br> 46. Особи, які порушили вимоги цього Положення, несуть<br>відповідальність згідно із законодавством.<br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 29 травня 2001 р. N 584<br> СКЛАД<br> спостережної ради Державного фонду сприяння<br> молодіжному житловому будівництву<br> <br>МОТРЕНКО - заступник Урядового секретаря<br>Тимофій Валентинович Кабінету Міністрів України,<br> голова спостережної ради<br> <br>ТОЛСТОУХОВ - заступник голови Київської<br>Анатолій Володимирович міськдержадміністрації, заступник<br> голови спостережної ради<br> <br>АНАНКО - народний депутат України<br>Євген Павлович (за згодою)<br> <br>БОГОСЛОВСЬКА - народний депутат України<br>Інна Германівна (за згодою)<br> <br>БОРЗОВ - голова Комітету Верховної Ради<br>Валерій Пилипович України з питань молодіжної<br> політики, спорту і туризму<br> (за згодою)<br> <br>БОРОДІН - начальник управління у справах<br>Євген Іванович сім'ї та молоді Дніпропетровської<br> облдержадміністрації<br> <br>ВЕНЗЕЛЬ - член ради Всеукраїнської асоціації<br>Олександр Семенович "Укрмолодьжитло" (за згодою)<br> <br>ГЕРМАНЧУК - перший заступник Міністра фінансів<br>Петро Кузьмович<br> <br>ГРИГОРЕНКО - перший заступник керівника<br>Євген Миколайович Головного управління з питань<br> економічної політики<br> Адміністрації Президента<br> України (за згодою)<br> <br>ГУСАКОВ - Голова Держбуду<br>Володимир Миколайович<br> <br>ІВАНКЕВИЧ - начальник Управління стратегії<br>Віктор Вікторович реформування соціальних відносин<br> Секретаріату Кабінету Міністрів<br> України<br> <br>ЛІХОТОП - директор молодіжного житлового<br>Іван Іванович комплексу, м. Херсон<br> <br>ЛОТОЦЬКИЙ - начальник управління Мінекономіки<br>Орест Богданович<br> <br>МИРОНЕНКО - голова молодіжного житлового<br>Анатолій Анатолійович комплексу, м. Глухів Сумської<br> області<br> <br>ПЕТРОВ - народний депутат України<br>Олег Володимирович (за згодою)<br> <br>РУДНИЦЬКИЙ - голова Сихівської райради<br>Іван Іванович м. Львова (за згодою)<br> <br>САВІЦЬКИИ - начальник Управління<br>Сергій Семенович гуманітарного розвитку<br> Секретаріату Кабінету<br> Міністрів України<br> <br>САМОЙЛИК - заступник голови Комітету<br>Катерина Семенівна Верховної Ради України з питань<br> молодіжної політики, спорту і<br> туризму (за згодою)<br> <br>СЛЮСАРЕВСЬКИИ - керівник управління з питань<br>Микола Миколайович політичного аналізу та планування<br> Головного управління з питань<br> внутрішньої політики Адміністрації<br> Президента України (за згодою)<br> <br>СОЛЯНИК - заступник виконавчого директора<br>Тамара Миколаївна Світового банку (за згодою)<br> <br>СТИЧИНСЬКИЙ - перший заступник Міністра юстиції<br>Броніслав Станіславович<br> <br>СУПРУН - народний депутат України<br>Людмила Павлівна (за згодою)<br> <br>ЦИБУХ - Голова Держкоммолодьспорттуризму<br>Валерій Іванович<br> <br>ШИМКОВ - завідуючий сектором Секретаріату<br>Іван Степанович Кабінету Міністрів України<br> <br>ШМІДТ - заступник Міністра аграрної<br>Роман Михайлович політики<br> <br>