Постановление 1764. Об утверждении Порядка государственного финансирования капитального строительства


КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ<br> <br> П О С Т А Н О В А<br> від 27 грудня 2001 р. N 1764<br> Київ<br> <br> Про затвердження Порядку державного<br> фінансування капітального будівництва<br> <br> <br> { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ<br> N 399 ( <A HREF="159387">399-2004-п</A> ) від 29.03.2004 <br> N 1181 ( <A HREF="176419">1181-2004-п</A> ) від 08.09.2004<br> N 788 ( <A HREF="295327">788-2007-п</A> ) від 30.05.2007 }<br> <br> <br> <br> Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:<br> <br> 1. Затвердити Порядок державного фінансування капітального<br>будівництва (додається).<br> <br> 2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,<br>Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та<br>Севастопольській міським державним адміністраціям:<br> <br> під час підготовки пропозицій на 2002 та наступні роки щодо<br>розподілу державних капітальних вкладень на відповідний рік<br>керуватися вимогами Порядку, затвердженого цією постановою;<br> <br> привести у тримісячний термін свої рішення у відповідність із<br>цією постановою.<br> <br> 3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету<br>Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 461 ( <A HREF="41484">461-98-п</A> ) "Про<br>затвердження Порядку кредитування будівництва об'єктів, що<br>здійснюється підприємствами, установами і організаціями<br>недержавної форми власності, за рахунок коштів Фонду для<br>здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської<br>катастрофи та соціального захисту населення" (Офіційний вісник<br>України, 1998 р., N 14, ст. 533).<br> <br> <br> Прем'єр-міністр України А.КIНАХ<br> <br> Iнд. 21<br> <br> <br> ЗАТВЕРДЖЕНО<br> постановою Кабінету Міністрів України<br> від 27 грудня 2001 р. N 1764<br> <br> ПОРЯДОК<br> державного фінансування капітального будівництва<br> <br> <br> Загальні положення<br> <br> 1. Цей Порядок визначає механізм фінансування капітального<br>будівництва за рахунок коштів державного бюджету з метою<br>забезпечення цільового та ефективного використання державних<br>коштів.<br> <br> 2. У цьому Порядку поняття вживаються у такому значенні:<br> <br> капітальне будівництво - процес створення нових, а також<br>розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих<br>підприємств, об'єктів виробничого і невиробничого призначення,<br>пускових комплексів (з урахуванням проектних робіт, проведення<br>торгів (тендерів) у будівництві, консервації, розконсервації<br>об'єктів, утримання дирекцій підприємств, що будуються, а також<br>придбання технологічного обладнання, що не входить до кошторису<br>об'єктів);<br> <br> державні капітальні вкладення - кошти державного бюджету,<br>передбачені на фінансування капітального будівництва;<br> <br> змішані капітальні вкладення - інвестиції, що спрямовуються<br>на фінансування капітального будівництва, у загальному обсязі яких<br>є частка державних капітальних вкладень;<br> <br> об'єкт виробничого призначення - об'єкт сфери матеріального<br>виробництва (промисловість, сільське господарство, транспорт та<br>зв'язок, будівництво, торгівля, громадське харчування,<br>матеріально-технічне забезпечення та збут);<br> <br> об'єкт невиробничого призначення - об'єкт житлового та<br>комунального господарства, закладів охорони здоров'я, фізкультури,<br>соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва,<br>науково-дослідних та інших організацій, пов'язаних з розвитком<br>науки, а також пам'ятників і монументів; ( Абзац шостий пункту 2<br>із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1181<br>( <A HREF="176419">1181-2004-п</A> ) від 08.09.2004 )<br> <br> замовник - юридична або фізична особа, яка замовляє виконання<br>робіт, поставку продукції, надання послуг, пов'язаних з<br>капітальним будівництвом, організовує проведення торгів<br>(тендерів), укладає договори (контракти), контролює хід<br>будівництва та здійснює технічний нагляд за ним, проводить<br>розрахунки за поставлену продукцію, виконані роботи, надані<br>послуги, приймає закінчені роботи;<br> <br> технічне переоснащення діючих підприємств - комплекс заходів<br>щодо підвищення техніко-економічного рівня окремих виробництв,<br>цехів і дільниць на основі впровадження передової техніки та<br>технології, механізації та автоматизації виробництва, модернізації<br>та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування на нове<br>більш продуктивне. Технічне переоснащення здійснюється без<br>розширення виробничих площ;<br> <br> розширення діючих підприємств - будівництво нових і<br>розширення існуючих окремих цехів та об'єктів основного,<br>підсобного та обслуговуючого призначення на території діючих<br>підприємств з метою створення додаткових або нових виробничих<br>потужностей;<br> <br> реконструкція діючих підприємств - переобладнання діючих<br>цехів та об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого<br>призначення без розширення існуючих будівель і споруд основного<br>призначення та без збільшення чисельності працівників з одночасним<br>поліпшенням умов їх праці та охорони навколишнього природного<br>середовища, здійснюване з метою вдосконалення виробництва та<br>підвищення його техніко-економічного рівня, збільшення виробничих<br>потужностей, зміни номенклатури продукції та поліпшення її якості;<br> <br> пусковий комплекс - сукупність об'єктів (або їх частин)<br>основного, підсобного та обслуговуючого призначення, що<br>забезпечують випуск продукції або надання послуг;<br> <br> черга будівництва - частина будови, що забезпечує випуск<br>продукції або надання послуг, яка може складатися з одного або<br>кількох пускових комплексів.<br> <br> 3. Цей Порядок є обов'язковим для підприємств, установ та<br>організацій усіх форм власності, що здійснюють капітальне<br>будівництво, у разі його фінансування за рахунок державних і<br>змішаних капітальних вкладень.<br> <br> 4. Після набрання чинності законом про Державний бюджет<br>України на відповідний рік за результатами відбору інвестиційних<br>проектів згідно з Порядком проведення на конкурсних засадах оцінки<br>та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення<br>коштів державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету<br>Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2145 ( <A HREF="62463">2145-99-п</A> )<br>(Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2349), Міністерство<br>економіки та з питань європейської інтеграції подає на<br>затвердження Кабінету Міністрів України розподіл державних<br>капітальних вкладень за головними розпорядниками коштів державного<br>бюджету та перелік об'єктів, що фінансуються за їх рахунок.<br> <br> Розподіл державних капітальних вкладень здійснюється за<br>такими напрямами: загальні функції державного управління, оборона,<br>громадський порядок, безпека та судова влада, економічна<br>діяльність, охорона навколишнього природного середовища,<br>житлово-комунальне господарство, охорона здоров'я, духовний та<br>фізичний розвиток, освіта, соціальний захист та соціальне<br>забезпечення.<br> <br> Мінфін на підставі розподілу державних капітальних вкладень<br>вносить зміни до розпису Державного бюджету України, доводить їх<br>до Державного казначейства для здійснення платежів відповідно до<br>порядку виконання державного бюджету за видатками.<br> <br> 5. Не дозволяється спрямовувати державні капітальні вкладення<br>на:<br> <br> проведення усіх видів ремонтних робіт;<br> <br> фінансування випуску та закупівлі промислової продукції,<br>проведення її випробувань і сертифікації;<br> <br> реалізацію заходів, пов'язаних із закупівлею<br>сільськогосподарської техніки на умовах лізингу.<br> <br> 6. Підприємствам, установам та організаціям державної і<br>комунальної форми власності державні капітальні вкладення<br>надаються на безповоротній основі, а підприємствам, установам та<br>організаціям іншої форми власності - на умовах кредиту для<br>фінансування капітального будівництва, проектні терміни якого не<br>перевищують трьох, а в окремих випадках - п'яти років.<br> <br> Порядок здійснення видатків на капітальне<br> будівництво за рахунок державних<br> капітальних вкладень<br> <br> 7. Органи Державного казначейства відповідно до встановленого<br>Державним казначейством порядку здійснюють видатки на капітальне<br>будівництво за рахунок державних капітальних вкладень.<br> <br> 8. Для здійснення видатків на капітальне будівництво за<br>рахунок державних капітальних вкладень замовники подають до<br>відповідних органів Державного казначейства за місцем розташування<br>такі документи:<br> <br> титул будови (об'єкта) або титул перехідної будови (об'єкта);<br> <br> внутрішньобудівельний титул будови (об'єкта);<br> <br> титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для<br>будівництва;<br> <br> договір підряду (контракт) з визначенням вартості<br>будівництва, форм розрахунків за виконані роботи та майнової<br>відповідальності за порушення умов договору підряду (контракту). У<br>разі здійснення будівництва об'єкта кількома генеральними<br>підрядниками договір підряду (контракт) подається окремо щодо<br>кожного виконавця, для перехідних об'єктів - додатковий договір до<br>договору підряду (контракту) на виконання робіт у поточному році;<br> <br> наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної<br>документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт;<br> <br> інші документи згідно з нормативно-правовими актами<br>Державного казначейства щодо касового виконання державного бюджету<br>за видатками.<br> <br> 9. Титули будов (об'єктів) та внутрішньобудівельні титули<br>будов (об'єктів) складаються згідно з Порядком затвердження<br>титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із<br>залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної<br>власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від<br>8 вересня 1997 р. N 995 ( <A HREF="37023">995-97-п</A> ) (Офіційний вісник України,<br>1997 р., число 37, с. 17).<br> <br> Титули будов (об'єктів) не надаються органам Державного<br>казначейства, якщо:<br> <br> будівництво об'єктів розпочинається та закінчується протягом<br>одного року;<br> <br> об'єкт перехідний і термін його будівництва закінчується в<br>поточному році;<br> <br> титул будови (об'єкта) та внутрішньобудівельний титул будови<br>(об'єкта) затверджуються одним органом або керівником<br>підприємства.<br> <br> 10. У разі подання замовником не всіх визначених у пункті 8<br>цього Порядку документів або їх невідповідності встановленим<br>вимогам органи Державного казначейства не здійснюють видатки на<br>капітальне будівництво і в семиденний термін повертають документи<br>на доопрацювання.<br> <br> 11. У разі фінансування капітального будівництва за рахунок<br>змішаних капітальних вкладень замовники подають документи згідно з<br>пунктами 8 і 9 цього Порядку до відповідних органів Державного<br>казначейства за наявності підтвердження всіх джерел фінансування.<br> <br> Порядок здійснення видатків на капітальне<br> будівництво за рахунок державних капітальних<br> вкладень на умовах кредиту<br> <br> 12. Державні капітальні вкладення на умовах кредиту надаються<br>лише у разі забезпечення виконання зобов'язань з його погашення<br>заставою або поручительством.<br> <br> 13. За використання кредиту встановлюється річна відсоткова<br>плата на рівні облікової ставки Національного банку із<br>застосуванням коефіцієнта 1,2.<br> <br> 14. Після перевірки документів, зазначених у пункті 8 цього<br>Порядку, між головним розпорядником коштів та замовником<br>(позичальником) укладається кредитний договір відповідно до<br>законодавства з урахуванням вимог цього Порядку.<br> <br> Обов'язковою умовою договору є забезпечення виконання<br>зобов'язань з погашення кредиту заставою або поручительством.<br> <br> Вартість предмета застави повинна покривати, а умови договору<br>поруки забезпечувати покриття розміру кредиту з урахуванням<br>відсотків і витрат на його обслуговування.<br> <br> Складовою частиною договору є також графік погашення кредиту<br>на термін не більш як три роки після закінчення проектного терміну<br>будівництва, реконструкції об'єкта або технічного переоснащення<br>діючого підприємства.<br> <br> 15. Кредит погашається, а відсотки за його користування<br>нараховуються і сплачуються замовником відповідно до умов<br>кредитного договору щокварталу не пізніше ніж 10 числа місяця, що<br>настає за звітним кварталом, у якому здійснено перерахування суми<br>кредиту, за рахунок власних коштів та інших джерел, крім коштів<br>державного бюджету.<br> <br> 16. Звіт про використання державних капітальних вкладень,<br>наданих на умовах кредиту, та про їх повернення подається<br>замовниками (позичальниками) в установленому порядку до<br>відповідних органів Державного казначейства та головних<br>розпорядників коштів державного бюджету.<br> <br> 17. Кредитування будівництва об'єктів за рахунок державних<br>капітальних вкладень на реалізацію Чорнобильської будівельної<br>програми, передбачених на цю мету в Державному бюджеті України,<br>проводиться за єдиним механізмом, визначеним цим Порядком.<br> <br> Розрахунки за виконані роботи у капітальному<br> будівництві<br> <br> 18. Розрахунки за виконані роботи, поставлену продукцію та<br>надані послуги в будівництві (далі - роботи) здійснюються за<br>договірними цінами відповідно до укладених договорів (контрактів),<br>вимог законодавства та проводяться платежами за об'єкт у цілому<br>або проміжними платежами (за етапи, черги будівництва, пускові<br>комплекси або окремі види робіт, конструктивні елементи).<br> <br> Розрахунки здійснюються на підставі актів приймання виконаних<br>робіт.<br> <br> 19. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах<br>не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною<br>ціною.<br> <br> Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено<br>договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30<br>відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов'язується<br>використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних<br>для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом<br>трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного<br>терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.<br>{ Надати замовникам будівництва великих і позакласних мостів з<br>метою розвитку транспортної інфраструктури право при укладенні<br>договорів з підрядниками, які на підставі відповідної ліцензії<br>провадять будівельну діяльність із зведення мостів протягом не<br>менш як 10-річного періоду, передбачати попередню оплату (виплату<br>авансу) в обсязі, що не перевищує 60 відсотків вартості річного<br>обсягу робіт з будівництва згідно з Постановою КМ N 788<br>( <A HREF="295327">788-2007-п</A> ) від 30.05.2007 }<br> <br> Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після<br>виконання і приймання всіх передбачених договором (контрактом)<br>робіт та підписання акта державної (робочої) комісії з прийняття<br>об'єкта в експлуатацію, затвердженого в установленому порядку.<br>( Установити, що пункт 19 Порядку у період до 2010 року<br>застосовується з урахуванням умови, визначеної в пункті 1<br>Постанови КМ N 399 ( <A HREF="159387">399-2004-п</A> ) від 29.03.2004 ) згідно з<br>Постановою КМ N 399 ( <A HREF="159387">399-2004-п</A> ) від 29.03.2004 )<br> <br> 20. Приймання та оплата робіт, виконаних субпідрядниками,<br>здійснюється генеральним підрядником або замовником на підставі<br>підписаних документів згідно з умовами договору (контракту).<br> <br> Контроль за використанням державних<br> капітальних вкладень<br> <br> 21. Контроль за цільовим та ефективним використанням<br>державних капітальних вкладень здійснюється органами державної<br>контрольно-ревізійної служби в установленому порядку.<br> <br> 22. Органи Державного казначейства здійснюють поточний<br>контроль за цільовим спрямуванням державних капітальних вкладень<br>під час проведення платежів відповідно до цього Порядку.<br> <br> 23. Контроль за своєчасним поверненням кредитів, наданих за<br>рахунок державних капітальних вкладень, здійснюють головні<br>розпорядники коштів державного бюджету.<br> <br> Органи Державного казначейства ведуть облік повернення<br>кредитів.<br> <br> 24. Відповідальність за цільове використання державних<br>капітальних вкладень та своєчасне повернення кредитів, наданих за<br>рахунок державних капітальних вкладень, несуть головні<br>розпорядники коштів державного бюджету, замовники (позичальники)<br>згідно з законодавством</FONT></PRE><br>