Кодекс 1970-XII. Таможенный кодекс Украины


МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ<br> <br> ( Кодекс втрачає чинність з 01.01.2004, крім статей 47, 85,<br> 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні<br> збори", які втрачають чинність з моменту набуття Україною <br> членства у Світовій організації торгівлі згідно із <br> Законом N 3235-IV ( <A HREF="225532">3235-15</A> ) від 20.12.2005 )<br> <br> ( Кодекс втрачає чинність з 01.01.2004, крім статей 47, 85,<br> 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні<br> збори", які втрачають чинність з 1 січня 2006 року<br> згідно із Законом N 2285-IV ( <A HREF="185750">2285-15</A> ) від 23.12.2004 )<br> <br> ( Кодекс втрачає чинність з 01.01.2004, крім статей 47, 85,<br> 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні<br> збори", які втрачають чинність з 1 січня 2005 року<br> згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003,<br> ВВР, 2004, N 17-18, ст.250 )<br> <br>( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 16, ст.203 )<br> <br>( Вводиться в дію Постановою ВР <br> N 1970а-XII ( <A HREF="2829">1970а-12</A> ) від 12.12.91, ВВР, 1992, N 16, ст.204 )<br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно із Законом<br> N 2468-XII ( <A HREF="6354">2468-12</A> ) від 17.06.92, ВВР, 1992, N 35, ст.511<br> Декретами <br> N <A HREF="5793">21-92</A> від 29.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 91<br> N <A HREF="8470">4-93</A> від 11.01.93, ВРР, 1993, N 12, ст.107<br> Законами <br> N 3892-XII ( 3892-12 ) від 28.01.94, ВРР, 1994, N 20, ст.116<br> N 75/95-ВР від 28.02.95, ВРР, 1995, N 13, ст. 85<br> N 354/97-ВР від 17.06.97, ВВР, 1997, N 35, ст.218<br> N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст. 274 -<br> редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності<br> Законом про Державний бюджет України на 2000 рік<br> <br> N 1480-XIV ( 1480-14 ) від 22.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.109<br> N 1807-XIV ( 1807-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318<br> N 2056-III ( <A HREF="72991">2056-14</A> ) від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст.436 <br> N 2134-III ( <A HREF="76014">2134-14</A> ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 4, ст.16 <br> N 2362-III ( 2362-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 23, ст.117<br> N 2415-III ( 2415-14 ) від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст.148<br> N 662-IV ( <A HREF="129920">662-15</A> ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209<br> - набуває чинності 01.08.2003 року )<br> <br> <br> ( У тексті Кодексу слова "Державний митний комітет України"<br> замінено словами "Державна митна служба України" у<br> відповідних відмінках згідно із Законом N 1480-XIV <br> ( 1480-14 ) від 22.02.2000 )<br> <br> <br> <br> Митний кодекс України визначає принципи організації митної<br>справи в Україні з метою створення умов для формування ринкової<br>економіки та зростання активності зовнішньоекономічної діяльності<br>на основі єдності митної території, мит та митних зборів.<br> Цей Кодекс спрямований на забезпечення додержання митними,<br>іншими державними органами, суб'єктами зовнішньоекономічної і<br>господарської діяльності, а також громадянами прав та обов'язків у<br>галузі митної справи.<br> <br> <a name="RI"></a>Розділ I<br> <br> ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="G1"></a>ГЛАВА 1. МИТНА СПРАВА<br> <br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Митна справа<br> <br> Порядок переміщення через митний кордон України товарів та<br>інших предметів, митне регулювання, пов'язане з встановленням мит<br>та митних зборів, процедури митного контролю та інші засоби<br>проведення в життя митної політики становлять митну справу.<br> Митна справа в Україні розвивається у напрямі гармонізації та<br>уніфікації з загальноприйнятими в міжнародній практиці нормами та<br>стандартами.<br> <br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Принципи митного регулювання<br> <br> Україна самостійно визначає митну політику, створює власну<br>митну систему та здійснює митне регулювання на своїй території.<br> Митне регулювання здійснюється відповідно до Кодексу, законів<br>України та міжнародних договорів України. Україна може вступати в<br>митні союзи з іншими державами, брати участь у діяльності<br>міжнародних організацій з питань митної справи.<br> <br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Митна територія<br> <br> Територія України, в тому числі території штучних островів,<br>установок та споруд, що створюються в економічній (морській) зоні<br>України, над якими Україна має виключну юрисдикцію щодо митної<br>справи, становить єдину митну територію.<br> <br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Митний кордон<br> <br> Межі митної території України є митним кордоном України.<br>Митний кордон України співпадає з державним кордоном України, за<br>винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних<br>митних зон є складовою частиною митного кордону України.<br> <br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Спеціальні митні зони<br> <br> На території України можуть створюватися спеціальні митні<br>зони різного типу. Статус та територія зазначених зон<br>встановлюються Верховною Радою України відповідно до законів<br>України про спеціальні митні зони.<br> <br> <a name="S6"></a>Стаття 6. Спеціальні митні режими<br> <br> Україна може укладати з державами двосторонні та<br>багатосторонні договори, які на основі взаємності встановлюють<br>спеціальні митні режими, що передбачають пільгові умови для<br>суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних<br>суб'єктів господарської діяльності цих держав.<br> <br> <a name="S7"></a>Стаття 7. Порядок опублікування та введення в дію митних<br> правил<br> ( Дію статті 7 зупинено згідно з Декретом N <A HREF="8470">4-93</A> від 11.01.93 )<br> ( Дію статті 7 зупинено в частині опублікування та введення в дію<br> митних правил, що стосуються порядку обкладення митом предметів,<br> які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон<br> України згідно з Декретом N <A HREF="5793">21-92</A> від 29.12.92 )<br> <br> Митні правила мають бути опубліковані не пізніш як за сорок<br>п'ять днів до дати введення їх у дію.<br> У разі, якщо зазначені правила не будуть офіційно<br>опубліковані, вони не набирають чинності. Якщо такі правила будуть<br>опубліковані невчасно, датою набрання чинності вважатиметься<br>сорок шостий день з моменту офіційної публікації. Офіційною<br>публікацією вважається публікація у періодичному виданні Верховної<br>Ради України або Кабінету Міністрів України. Датою публікації<br>вважається дата фактичного виходу в світ відповідного номера цього<br>видання.<br> <br> <br> <a name="S8"></a>Стаття 8. Органи державного регулювання митною справою<br> <br> Регулювання митною справою здійснюють найвищі органи<br>державної влади та управління України.<br> Головні напрями митної політики України; структура системи<br>органів державного регулювання митної справи; розміри мит та умов<br>митного обкладення; спеціальні митні зони та митні режими на<br>території України; перелік товарів, експорт, імпорт та транзит<br>яких через територію України забороняється, визначаються Верховною<br>Радою України.<br> Забезпечення здійснення митної політики України відповідно до<br>законів України; встановлення розмірів митних зборів і плати за<br>митні процедури; координація діяльності міністерств, державних<br>комітетів та відомств України з питань митної справи; проведення<br>переговорів та укладання міжнародних договорів України з митних<br>питань у випадках, передбачених законами України; подання на<br>розгляд Верховної Ради України пропозицій щодо системи митних<br>органів України здійснюються Кабінетом Міністрів України.<br> Спеціально уповноваженим органом в галузі митної справи є<br>Державна митна служба України, яка є центральним органом<br>виконавчої влади зі спеціальним статусом.<br> Державна митна служба України приймає нормативні акти тільки<br>відповідно до цього Кодексу та інших законів України.<br> Забороняється регулювання митної справи прямо не<br>передбаченими у законодавстві України актами і діями державних та<br>недержавних органів.<br>( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1480-XIV<br>( 1480-14 ) від 22.02.2000 )<br> <br> <a name="S9"></a>Стаття 9. Митні органи<br> <br> Безпосереднє здійснення митної справи покладається на митні<br>органи України. Система митних органів України складається з<br>Державної митної служби України, регіональних митниць, митниць,<br>спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ і<br>навчальних закладів.<br> Митні органи України при проведенні в життя митної політики<br>розв'язують такі головні завдання:<br> а) захист економічних інтересів України;<br> б) контроль за додержанням законодавства України про митну<br>справу;<br> в) забезпечення виконання зобов'язань, які випливають з<br>міжнародних договорів України стосовно митної справи;<br> г) використання засобів митно-тарифного та позатарифного<br>регулювання при переміщенні через митний кордон України товарів та<br>інших предметів;<br> д) вдосконалення митного контролю і оформлення товарів та<br>інших предметів, що переміщуються через митний кордон України;<br> е) комплексний контроль разом з Національним банком України<br>за валютними операціями;<br> є) здійснення заходів щодо захисту інтересів споживачів<br>товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних зв'язків<br>державних інтересів на зовнішньому ринку за участю Міністерства<br>зовнішньоекономічних зв'язків України;<br> ж) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та<br>пасажиропотоку через митний кордон країни;<br> з) боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;<br> и) співробітництво з митними та іншими органами зарубіжних<br>країн, а також з міжнародними організаціями з питань митної<br>справи;<br> і) ведення митної статистики.<br> Державна митна служба України створюється Президентом<br>України. Голова Державної митної служби України призначається<br>відповідно до чинного законодавства України.<br> Регіональні митниці відповідно до закону створюються<br>Кабінетом Міністрів України. Створення, реорганізація і ліквідація<br>митниць, спеціалізованих митних управлінь та організацій, установ<br>і навчальних закладів здійснюється Державною митною службою<br>України за погодженням з Міністерством фінансів України.<br>( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3892-XII<br>( 3892-12 ) від 28.01.94, N 1480-XIV ( 1480-14 ) від 22.02.2000 )<br> <br> <a name="S10"></a>Стаття 10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення<br> митних органів України<br> <br> Фінансування, матеріально-технічне забезпечення та створення<br>інфраструктури митних органів України здійснюються за рахунок<br>державного бюджету.<br> <br> <a name="S11"></a>Стаття 11. Прапор та розпізнавальний знак митних<br> органів України<br> <br> Митні органи України, морські та річкові судна, які<br>перебувають в їх розпорядженні, мають прапор. Автотранспортні<br>засоби і повітряні судна, що перебувають у розпорядженні митних<br>органів України, мають розпізнавальний знак.<br> Описи прапора і розпізнавального знака затверджуються<br>Верховною Радою України.<br> <br> <a name="S12"></a>Стаття 12. Розташування митниць<br> <br> Митниці розташовуються:<br> 1) на митному кордоні України, що співпадає з державним<br>кордоном України, - у пунктах пропуску на державному кордоні<br>України, через які здійснюється залізничне, автомобільне, морське,<br>річкове, повітряне та інше сполучення, а також в інших районах<br>митної території України;<br> 2) в пунктах, розміщених на митному кордоні України там, де<br>він співпадає з межами спеціальних митних зон, а також на<br>території спеціальних митних зон.<br> Митниця України діє в межах регіону, який визначається<br>Державною митною службою України.<br> <br> <a name="S13"></a>Стаття 13. Спеціалізовані організації митної системи<br> <br> З метою забезпечення ефективної діяльності митної системи при<br>Державній митній службі України можуть створюватися спеціалізовані<br>організації по здійсненню декларування, зберігання та реалізації<br>митних вантажів, забезпеченню технічними засобами контролю, митні<br>лабораторії, інформаційно-обчислювальні центри, будівельні та<br>господарські організації, кінологічні служби, установи по<br>підготовці та перепідготовці кадрів, консультативно-інформаційні<br>пункти та інші.<br> <br> <a name="S14"></a>Стаття 14. Митна статистика<br> <br> Митні органи України формують митну статистику. Забороняється<br>вимагати від митних органів України подання статистичної<br>інформації, не передбаченої державною статистичною звітністю.<br> <br> <br> <br> <a name="S15"></a>Стаття 15. Терміни, що вживаються в цьому Кодексі<br> <br> У цьому Кодексі розуміються:<br> 1) під "ввезенням в Україну та вивезенням з України" -<br>фактичне переміщення через митний кордон України товарів та інших<br>предметів;<br> 2) під "транзитом через територію України" - переміщення<br>товарів та інших предметів під митним контролем через територію<br>України між двома або в межах одного пункту на митному кордоні<br>України;<br> 3) під "переміщенням через митний кордон України" - ввезення<br>на митну територію України, вивезення з цієї території або транзит<br>через територію України товарів та інших предметів у будь-який<br>спосіб, включаючи використання з цією метою трубопровідного<br>транспорту та ліній електропередачі;<br> 4) під "пропуском через митний кордон України" - дозвіл<br>митниці на використання товарів та інших предметів на митній<br>території України або за межами цієї території з метою, заявленою<br>митниці;<br> 5) під "вільним використанням" - розпорядження без митного<br>контролю на митній території України або за її межами товарами та<br>іншими предметами, пропущеними через митний кордон України.<br> 6) під "тимчасовим ввезенням на митну територію України та<br>тимчасовим вивезенням за межі цієї території" - ввезення на митну<br>територію України за умови зворотного вивезення за її межі та<br>вивезення з митної території України за умови зворотного ввезення<br>на цю територію;<br> 7) під "митницею", "митним органом України" - митний орган<br>України будь-якого рівня;<br> 8) під "підприємством" - українські підприємства, установи та<br>інші організації, спільні підприємства, а також будь-які іноземні<br>суб'єкти господарської діяльності;<br> 9) під "декларантом" - юридична чи фізична особа, яка<br>здійснює декларування товарів або інших предметів;<br> 10) під "предметами" - будь-які предмети (товари,<br>транспортні засоби, валюта, цінності, речі тощо), що переміщуються<br>через митний кордон України;<br> 11) під "товарами" - будь-яка переміщувана через митний<br>кордон України продукція, в тому числі продукція, на яку<br>поширюються права інтелектуальної власності, послуги, роботи, що є<br>об'єктом купівлі-продажу або обміну;<br> 12) під "транспортними засобами" - транспортні засоби, що<br>тимчасово прибувають на митну територію України або відбувають з<br>цієї території та використовуються для міжнародних перевезень<br>вантажу, багажу та пасажирів;<br> 13) під "речами" - переміщувані через митний кордон України<br>предмети особистого користування, в тому числі транспортні засоби<br>індивідуального користування;<br> 14) під "валютою та цінностями" - переміщувані через митний<br>кордон України валюта України, іноземна валюта, валютні та інші<br>цінності, перелік яких визначається законодавчими актами України;<br> 15) під "предметами міжнародних, іноземних організацій та<br>представництв" - переміщувані через митний кордон України<br>предмети, призначені для офіційного або службового користування<br>дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на<br>території України, міжнародних організацій та представництв<br>іноземних держав при них;<br> 16) під "зоною митного контролю" - визначена на митному<br>кордоні України або в інших місцях територія, в межах якої митниця<br>здійснює митний контроль;<br> 17) під "матеріальними цінностями" - будь-які предмети,<br>товари, майно, продукція, обладнання, устаткування, транспортні<br>засоби та інші речі майнового характеру, необхідні для виконання<br>угоди про розподіл продукції, що переміщуються через митний кордон<br>України.<br>( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1807-XIV<br>( 1807-14 ) від 08.06.2000, N 2415-III ( 2415-14 ) від<br>17.05.2001 )<br> <a name="G2"></a>ГЛАВА 2. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ З<br> ІНШИМИ ОРГАНАМИ ТА ОСОБАМИ<br> <br> <a name="S16"></a>Стаття 16. Взаємовідносини митних органів України<br> та їх службових осіб з іншими органами,<br> підприємствами та громадянами<br> <br> Митні органи України у своїй діяльності взаємодіють з іншими<br>державними органами, підприємствами та громадянами.<br> Державні та інші органи, що відповідно до законів України не<br>здійснюють загального керівництва митною справою, не вправі<br>приймати рішення, які входять до компетенції митних органів<br>України, чи іншим чином втручатися у діяльність цих органів.<br> <br> <a name="S17"></a>Стаття 17. Взаємодія митних органів України з іншими<br> правоохоронними органами<br> <br> У разі виявлення під час здійснення митного контролю ознак<br>злочинів, що не належать до контрабанди, начальник митного органу<br>України чи особа, яка його заміщує, повідомляє наявні дані органам<br>попереднього слідства.<br> У свою чергу інші правоохоронні органи повідомляють митним<br>органам України наявні факти правопорушень, пов'язаних з<br>порушенням митних правил або контрабандою.<br> <br> <a name="S18"></a>Стаття 18. Контроль за переміщенням товарів та інших<br> предметів через митний кордон України<br> <br> Товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон<br>України, окрім митного контролю, можуть підлягати санітарному,<br>ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному<br>контролю.<br> Митне оформлення може бути завершено тільки після закінчення<br>зазначених видів контролю.<br> <br> <a name="S19"></a>Стаття 19. Інформування суб'єктів зовнішньоекономічної<br> діяльності та громадян про порядок митного<br> оформлення<br> <br> Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та громадяни мають<br>право на своєчасне і повне ознайомлення з офіційними текстами<br>законів та інших нормативних актів, а також із змінами в них, що<br>регулюють відносини, які прямо чи побічно стосуються митної<br>справи.<br> Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та громадяни мають<br>право на безпосереднє одержання інформації від митних органів, які<br>на їх вимогу можуть на оплатній основі оперативно надавати їм таку<br>інформацію.<br> <br> <a name="S20"></a>Стаття 20. Співробітництво митних органів України з<br> органами іноземних держав<br> <br> Під час здійснення своїх функцій митні органи України можуть<br>співпрацювати з митними та іншими органами іноземних держав та з<br>міжнародними організаціями.<br> <br> <br> <a name="RII"></a>Розділ II<br> <br> МИТНИЙ КОНТРОЛЬ<br> <br> ГЛАВА 1. ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ<br> <br> <a name="S21"></a>Стаття 21. Мета митного контролю<br> <br> Товари та інші предмети переміщуються через митний кордон<br>України під митним контролем.<br> Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання<br>державними органами, підприємствами та їх службовими особами,<br>а також громадянами порядку переміщення через митний кордон<br>України товарів та інших предметів.<br> <br> <a name="S22"></a>Стаття 22. Форми митного контролю<br> <br> Митний контроль здійснюється службовими особами митниці<br>шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю,<br>митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів та інших<br>предметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів, які<br>переміщуються через митний кордон України, а також в інших формах,<br>що не суперечать законам України.<br> <br> <a name="S23"></a>Стаття 23. Зони митного контролю<br> <br> У пунктах пропуску через державний кордон України митниці за<br>погодженням з органами прикордонної служби встановлюють зони<br>митного контролю.<br> У пунктах на митному кордоні України, що є межами спеціальних<br>митних зон, митниця самостійно визначає території зон митного<br>контролю.<br> На територіях та в приміщеннях підприємств, що зберігають<br>товари та інші предмети під митним контролем, митниця визначає<br>території зон митного контролю за умови виконання підприємством<br>вимог, що забезпечують здійснення митного контролю в повному<br>обсязі.<br> Переміщення товарів та інших предметів на територію зони<br>митного контролю чи за межі такої території контролюється<br>митницею.<br>( Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV<br>( <A HREF="129920">662-15</A> ) від 03.04.2003 - набуває чинності 01.08.2003 року )<br> <a name="S24"></a>Стаття 24. Період перебування товарів та інших предметів<br> під митним контролем<br> <br> Товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон<br>України, перебувають під митним контролем:<br> 1) під час ввезення на митну територію України з метою<br>вільного використання - з моменту ввезення і до пропуску через<br>митний кордон України;<br> 2) під час вивезення за межі території України з метою<br>вільного використання - з моменту ввезення товарів та інших<br>предметів у зону митного контролю і подання необхідних для митного<br>контролю документів на такі товари та інші предмети і до вивезення<br>їх за межі митної території України;<br> 3) під час тимчасового ввезення на митну територію України -<br>з моменту ввезення і до вивезення за межі митної території<br>України;<br> 4) під час тимчасового вивезення за межі митної території<br>України - з моменту пред'явлення митниці товарів та інших<br>предметів і необхідних для митного контролю документів на такі<br>товари та інші предмети і до пропуску через митний кордон України<br>під час зворотного ввезення;<br> 5) під час транзиту через територію України - з моменту<br>ввезення в Україну і до вивезення з України.<br> <br> <a name="S25"></a>Стаття 25. Документи, необхідні для митного контролю<br> <br> Підприємства, що переміщують через митний кордон України<br>товари та інші предмети, а також громадяни, які перетинають митний<br>кордон України, зобов'язані в належних випадках подати митниці<br>необхідні для митного контролю документи.<br> Перелік та порядок подання таких документів визначаються<br>Державною митною службою України відповідно до законодавства<br>України про митну справу, цього Кодексу та інших актів<br>законодавства України.<br> <br> <a name="S26"></a>Стаття 26. Доступ службових осіб митниці на територію<br> чи в приміщення підприємства<br> <br> Службові особи митниці з метою здійснення митного контролю<br>мають право доступу на територію чи в приміщення будь-якого<br>підприємства, де знаходяться предмети, що підлягають митному<br>контролю.<br> <br> ГЛАВА 2. ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ<br> <br> <a name="S27"></a>Стаття 27. Використання технічних та спеціальних<br> засобів для здійснення митного контролю<br> <br> Для здійснення митного контролю можуть використовуватися<br>технічні та спеціальні засоби, безпечні для життя та здоров'я<br>людини, тварин і рослин, та такі, що не завдають шкоди<br>підприємствам і громадянам.<br> <br> <a name="S28"></a>Стаття 28. Залучення спеціалістів та експертів<br> організацій і установ для здійснення<br> митного контролю<br> <br> У разі необхідності для участі у здійсненні митного контролю<br>можуть бути залучені спеціалісти та експерти.<br> Виклик спеціалістів та експертів службовою особою митниці є<br>обов'язковим для керівника тієї державної організації чи установи,<br>де працює спеціаліст чи експерт.<br> Спеціаліст та експерт, які беруть участь у здійсненні митного<br>контролю, мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з явкою<br>за викликом. За спеціалістами та експертами зберігається середній<br>заробіток за місцем роботи за той час, що був затрачений у зв'язку<br>з явкою за викликом.<br> Виплати за виклик спеціалістів та експертів здійснюються<br>коштами митних органів.<br> <br> <a name="S29"></a>Стаття 29. Огляд та переогляд транспортних засобів,<br> товарів та інших предметів<br> <br> З метою встановлення законності переміщення через митний<br>кордон України транспортних засобів, товарів та інших предметів<br>(за винятком речей), обліку, обкладення їх митом і митними зборами<br>митниця має право провести огляд транспортних засобів, товарів та<br>інших предметів.<br> Переогляд транспортних засобів, товарів та інших предметів<br>може бути проведено при наявності підстав вважати, що переміщувані<br>через митний кордон України транспортні засоби, товари та інші<br>предмети містять предмети контрабанди, предмети, що є<br>безпосередніми об'єктами порушення митних правил, або предмети,<br>зазначені у статті 74 цього Кодексу.<br> Огляд та переогляд здійснюються тільки в присутності<br>представника підприємства, яке переміщує такі транспортні засоби,<br>товари чи інші предмети через митний кордон України або зберігає<br>їх під митним контролем.<br> <br> <a name="S30"></a>Стаття 30. Огляд та переогляд речей<br> <br> При наявності підстав вважати, що громадянин переміщує через<br>митний кордон України предмети, що підлягають контролю інших<br>державних органів, зазначених у статті 18 цього Кодексу, обліку чи<br>митному обкладенню, а також предмети, переміщення яких через<br>митний кордон України заборонено чи обмежено, митниця має право<br>провести огляд, а також переогляд речей з розпакуванням багажу<br>цього громадянина.<br> З метою припинення переміщення через територію України<br>предметів, заборонених для транзиту, оглядові та переоглядові<br>можуть підлягати речі громадян, які перетинають транзитом<br>територію України або знаходяться в транзитній зоні міжнародного<br>аеропорту.<br> Огляд та переогляд речей громадянина здійснюються в<br>присутності цього громадянина чи його уповноваженого представника,<br>який діє на підставі належним чином оформленого доручення.<br> Огляд та переогляд речей за відсутності громадянина чи його<br>уповноваженого представника здійснюються:<br> 1) у тому разі, коли є підстави припускати, що<br>несупроводжуваний багаж містить у собі предмети, які становлять<br>небезпеку для життя та здоров'я людей, тварин і рослин чи можуть<br>завдати матеріальної шкоди громадянам та підприємствам;<br> 2) у разі, якщо громадянин чи його уповноважений представник<br>не з'являються протягом місяця з дня надходження речей у<br>несупроводжуваному багажі;<br> 3) при пересиланні речей у міжнародних поштових<br>відправленнях;<br> 4) у разі залишення на території України речей з порушенням<br>зобов'язання про транзит цих речей через територію України.<br> Огляд та переогляд речей за відсутності громадянина чи його<br>уповноваженого представника здійснюються у присутності<br>представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання<br>таких речей чи їх зберігання.<br> Про здійснення огляду та переогляду у випадках, зазначених у<br>пунктах 1 та 2 частини четвертої цієї статті, складається акт за<br>формою, яку встановлює Державна митна служба України.<br> <br> <a name="S31"></a>Стаття 31. Митне забезпечення<br> <br> На транспортні засоби (в тому числі транспортні засоби<br>індивідуального користування), приміщення, місткості та інші<br>місця, де знаходяться або можуть знаходитися товари та інші<br>предмети, що підлягають митному контролю, митницею може бути<br>накладено пломби, печатки та інші митні забезпечення.<br> <br> <a name="S32"></a>Стаття 32. Особистий огляд<br> <br> Особистий огляд як виняткова форма митного контролю може<br>здійснюватися за письмовим рішенням начальника митниці чи особи,<br>яка заміщує його, при наявності достатніх підстав вважати, що<br>громадянин, який прямує через митний кордон України чи знаходиться<br>в зоні митного контролю або в транзитній зоні міжнародного<br>аеропорту, приховує при собі предмети контрабанди чи предмети, які<br>є безпосередніми об'єктами порушення митних правил або заборонені<br>для транзиту через територію України.<br> Перед початком огляду службова особа митниці повинна<br>пред'явити громадянину письмове рішення начальника митниці чи<br>особи, яка його заміщує, ознайомити громадянина з його правами та<br>обов'язками при проведенні такого огляду і запропонувати<br>добровільно видати приховувані предмети.<br> Особистий огляд здійснюється службовою особою митниці однієї<br>статі з особою, яка проходить огляд, у присутності двох понятих<br>тієї ж статі в ізольованому приміщенні, що відповідає<br>санітарно-гігієнічним вимогам. Доступ у це приміщення громадян,<br>які не беруть участь в огляді, і можливість спостерігати за<br>проведенням особистого огляду з боку таких громадян мають бути<br>виключені. Обстеження органів тіла особи, яку оглядають, має<br>здійснюватися лише медичним працівником.<br> Про здійснення особистого огляду складається протокол за<br>формою, що встановлюється Державною митною службою України за<br>погодженням з Міністерством юстиції України.<br> Протокол підписується службовою особою митниці, що<br>здійснювала особистий огляд, громадянином, який проходив огляд,<br>понятими, а при обстеженні медичним працівником - також цим<br>працівником. Громадянин, щодо якого було здійснено огляд, має<br>право зробити заяву в такому протоколі.<br> Порядок особистого огляду визначається Державною митною<br>службою України за погодженням з Міністерством юстиції України та<br>Міністерством закордонних справ України.<br> <br> <a name="S33"></a>Стаття 33. Операції з товарами та іншими предметами,<br> що знаходяться під митним контролем<br> <br> Підприємство або громадянин, які переміщують через митний<br>кордон України товари та інші предмети, на вимогу митниці<br>зобов'язані здійснювати навантаження, вивантаження,<br>перевантаження, виправлення пошкоджень упаковки, упакування та<br>переупакування товарів та інших предметів, що підлягають митному<br>оформленню, а також відкривати приміщення, місткості та інші<br>місця, де можуть знаходитись такі товари та інші предмети.<br> Навантаження, вивантаження, перевантаження, виправлення<br>пошкоджень упаковки, розкриття упаковки, упакування або<br>переупакування товарів та інших предметів, щодо яких митне<br>оформлення не було закінчено, а також зміна ідентифікаційних<br>знаків або маркірування, нанесених на ці товари та предмети або їх<br>упаковку, можуть здійснюватися тільки з дозволу митниці.<br> Операції з товарами та іншими предметами, що знаходяться під<br>митним контролем, здійснюються за рахунок підприємств чи громадян,<br>які переміщують ці товари та інші предмети через митний кордон<br>України.<br> <br> <a name="G3"></a>ГЛАВА 3. ОСОБЛИВІ РЕЖИМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ<br> <br> <a name="S34"></a>Стаття 34. Звільнення від митного контролю<br> <br> Лише у випадках, встановлених цим Кодексом та іншими законами<br>України, митниця не має права застосувати всі чи окремі заходи<br>щодо здійснення митного контролю.<br> Митні пільги щодо проходження митного контролю надаються<br>українським державним органам, підприємствам, їх службовим особам<br>та громадянам виключно законами України.<br> Незастосування митного контролю не повинно означати<br>звільнення державних органів, підприємств, їх службових осіб та<br>громадян від обов'язку дотримувати порядку переміщення через<br>митний кордон України товарів та інших предметів.<br> <br> <a name="S35"></a>Стаття 35. Звільнення від митного огляду військових<br> транспортних засобів та військової техніки<br> <br> Військові кораблі, судна забезпечення Військово-Морських Сил,<br>укомплектовані повністю військовою командою, та бойові повітряні<br>судна, які проходять через митний кордон України, митному оглядові<br>не підлягають. Судна забезпечення Військово-Морських Сил,<br>укомплектовані змішаною командою, військово-транспортні повітряні<br>судна та інші судна, що згідно із спеціальною заявою Міністерства<br>оборони України виконують завдання військово-оперативного<br>характеру, і військова техніка, яка рухається своїм ходом, при<br>проходженні митного кордону України звільняються від огляду, якщо<br>інше не передбачено законодавчими актами України.<br> Речі, що належать військовослужбовцям, не звільняються від<br>огляду, якщо інше не передбачено законодавством України.<br> Командири (капітани) зазначених у частині першій цієї статті<br>кораблів та суден, а також військових частин, до складу яких<br>входить військова техніка, несуть відповідальність за дотримання<br>положень цього Кодексу та інших актів законодавства про митну<br>справу.<br> Іноземні військові кораблі (судна), бойові та<br>військово-транспортні повітряні судна, а також військова техніка,<br>що прибувають до України чи вибувають за кордон, огляду не<br>підлягають.<br> <br> <a name="S36"></a>Стаття 36. Спеціальні митні режими огляду речей<br> <br> Митниці України за погодженням з Державною митною службою<br>України можуть застосувати спеціальні митні режими щодо огляду<br>речей.<br> Спеціальні режими застосовуються у випадках переміщення<br>громадянами через митний кордон України речей, що не підлягають<br>обов'язковому декларуванню та митному обкладенню і не підпадають<br>під категорії предметів, на переміщення яких через митний кордон<br>України встановлено заборони чи обмеження.<br> Спеціальні режими застосовуються в митницях, де обладнано<br>зони (коридори) спрощеного митного контролю.<br> Громадяни, які проходять через зони (коридори) спрощеного<br>митного контролю, звільняються від подання митної декларації.<br> Звільнення від подання митної декларації не означає<br>звільнення громадян від обов'язку дотримувати порядку переміщення<br>через митний кордон України речей та інших предметів.<br> Громадяни, які порушили умови переходу через зони (коридори)<br>спрощеного митного контролю, несуть відповідальність за статтями<br>118, 120 цього Кодексу.<br> <br> <a name="RIII"></a>Розділ III<br> <br> МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ<br> <br> ГЛАВА 1. ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ<br> <br> <a name="S37"></a>Стаття 37. Мета митного оформлення<br> <br> Переміщення через митний кордон України товарів та інших<br>предметів підлягає митному оформленню.<br> Митне оформлення здійснюється службовими особами митниці з<br>метою забезпечення митного контролю та для застосування засобів<br>державного регулювання ввезення на митну територію України,<br>вивезення за її межі і транзиту через територію України товарів та<br>інших предметів.<br> Операції, що входять до митного оформлення, і порядок їх<br>здійснення визначаються Державною митною службою України<br>відповідно до цього Кодексу.<br> <br> <a name="S38"></a>Стаття 38. Місце і час здійснення митного оформлення<br> <br> Митне оформлення здійснюється в місцях розташування митниць<br>протягом часу, що його встановлює митниця спільно з<br>заінтересованими державними органами.<br> Митне оформлення здійснюється митницями, в зоні діяльності<br>яких розташовані власники товарів та інших предметів, якщо інше не<br>передбачено цим Кодексом та законодавством України.<br> На прохання підприємств, що переміщують через митний кордон<br>України товари та інші предмети, митне оформлення може<br>здійснюватися в зонах митного контролю, зазначених у частині<br>третій статті 23 цього Кодексу.<br> За рішенням Державної митної служби України митне оформлення<br>товарів та інших предметів окремих видів може здійснюватися в<br>окремо визначених для цього митницях.<br> <br> <a name="S39"></a>Стаття 39. Присутність представників підприємств, а також<br> громадян під час митного оформлення<br> <br> Представники підприємств, а також громадяни, які мають<br>належним чином оформлені повноваження щодо товарів та інших<br>предметів, що підлягають митному оформленню, можуть бути<br>присутніми під час такого оформлення.<br> У випадках, передбачених статтями 29, 30 цього Кодексу,<br>присутність представників підприємств, а також громадян при<br>митному оформленні є обов'язковою.<br> <br> <a name="S40"></a>Стаття 40. Взяття проб та зразків<br> <br> З метою митного контролю та митного оформлення митниця може<br>брати проби та зразки товарів та інших предметів для проведення їх<br>дослідження.<br> Проби і зразки товарів та інших предметів беруться в<br>мінімальних кількостях, що забезпечують їх дослідження. Взяття<br>проб та зразків, їх дослідження, а також розпорядження ними не<br>повинно необгрунтовано затримувати пропуск товарів та інших<br>предметів.<br> Підприємство чи громадянин мають право ознайомитися з<br>результатами проведеного дослідження та подальшим розпорядженням<br>взятими у них пробами та зразками.<br> Проби та зразки товарів та інших предметів, щодо яких митне<br>оформлення не було закінчено, можуть братися для контролю<br>державними органами, зазначеними у статті 18 цього Кодексу,<br>тільки за згодою митниці.<br> Порядок взяття проб та зразків, строки і порядок їх<br>дослідження, а також розпорядження ними встановлюються Кабінетом<br>Міністрів України.<br> <br> <a name="S41"></a>Стаття 41. Подання митним органам актів, складених<br> підприємствами<br> <br> Підприємства, що переміщують через митний кордон України<br>товари та інші предмети, складають акти про невідповідність<br>товарів та інших предметів даним, зазначеним у документах,<br>необхідних для митного контролю, про пошкодження товарів та інших<br>предметів чи їх упаковки або маркірування.<br> Акти, про які йдеться у частині першій цієї статті, подаються<br>відповідним митницям України.<br> <br> <a name="S42"></a>Стаття 42. Мова, якою здійснюється митне оформлення<br> <br> Митні документи, передбачені цим Кодексом, оформлюються<br>українською мовою або офіційними мовами митних союзів, якщо<br>Україна є членом цих союзів.<br> <br> <a name="S43"></a>Стаття 43. Обов'язки митниці щодо роз'яснення вимог<br> митного оформлення<br> <br> У разі відмови в пропуску через митний кордон України товарів<br>та інших предметів митниця зобов'язана давати заінтересованим<br>особам вичерпні роз'яснення вимог митного оформлення, виконання<br>яких забезпечує можливість такого пропуску.<br> <br> ГЛАВА 2. ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ<br> <br> <a name="S44"></a>Стаття 44. Транспортні засоби, товари та інші предмети,<br> що підлягають декларуванню<br> <br> Транспортні засоби, товари та предмети міжнародних, іноземних<br>організацій та представництв підлягають обов'язковому декларуванню<br>митницям України.<br> Предмети, не зазначені у частині першій цієї статті,<br>декларуються митниці у випадках, які визначає Державна митна<br>служба України.<br> <br> <a name="S45"></a>Стаття 45. Форми декларування<br> <br> Декларування здійснюється шляхом заяви за встановленою формою<br>(письмовою, усною тощо) точних даних про мету переміщення через<br>митний кордон України товарів та інших предметів і про самі товари<br>та інші предмети, а також будь-яких відомостей, необхідних для<br>митного контролю та митного оформлення.<br> <br> <a name="S46"></a>Стаття 46. Процедура декларування<br> <br> Процедура декларування, включаючи його форми та перелік<br>даних, які належить оголосити у заяві, визначається Кабінетом<br>Міністрів України.<br> Декларування транспортних засобів, товарів та інших<br>предметів, а також предметів міжнародних, іноземних організацій та<br>представництв здійснюється безпосередньо власником або на підставі<br>договору іншими підприємствами, що допущені митницею до<br>декларування.<br> Предмети, що переміщуються через митний кордон України<br>громадянами, декларуються цими громадянами.<br> <br> <a name="S47"></a>Стаття 47. Допущення до декларування на підставі договору<br> <br> Допущення митницею підприємства до декларування на підставі<br>договору здійснюється шляхом видачі такому підприємству свідоцтва<br>про визнання його як декларанта.<br> Допущення здійснюється за заявою підприємства тією митницею,<br>в зоні діяльності якої воно знаходиться.<br> Заяву має бути розглянуто протягом 15 днів з дня її<br>надходження. Якщо дані заявника виявляються неповними, митниця<br>може подати запит про них до підприємств, банків та фінансових<br>установ, інших державних органів. При цьому строк розгляду заяви<br>не повинен перевищувати одного місяця.<br> Свідоцтво в разі неприйняття його заявником протягом шести<br>місяців з дня винесення рішення про визнання, а також у разі<br>невиконання функцій декларанта протягом одного року з дня<br>прийняття свідоцтва втрачає силу.<br> Свідоцтво може бути скасовано митницею, яка його видала, у<br>разі:<br> 1) неодноразового невиконання обов'язків декларанта,<br>передбачених статтею 48 цього Кодексу;<br> 2) виявлення згодом недостовірних даних, що мають суттєве<br>значення для прийняття рішення про допуск до декларування;<br> 3) вчинення правопорушень, передбачених цим Кодексом;<br> 4) вчинення дій, що порушують права інших підприємств або<br>суперечать інтересам держави.<br> Повторну заяву про допущення до декларування може бути<br>розглянуто через рік з дня скасування свідоцтва за умови усунення<br>причин порушення або з дня, коли свідоцтво втратило силу.<br> За видачу свідоцтва митницею справляється збір у розмірі,<br>встановленому Кабінетом Міністрів України. Збір вноситься на<br>рахунок Державної митної служби України.<br> Державна митна служба України забезпечує офіційну публікацію<br>переліку підприємств, допущених до декларування.<br> <br> <a name="S48"></a>Стаття 48. Обов'язки декларанта<br> <br> Декларант зобов'язаний:<br> 1) пред'явити митниці товари та інші предмети, що<br>переміщуються через митний кордон України;<br> 2) подати митниці документи, що містять дані, необхідні для<br>здійснення митного контролю та митного оформлення;<br> 3) сплатити мито та митні збори, якщо товари та інші предмети<br>підлягають митному обкладенню.<br> При ввезенні товарів, інших матеріальних цінностей,<br>призначених для виконання угоди про розподіл продукції, декларант<br>зобов'язаний:<br> 1) пред'явити митниці товари та інші матеріальні цінності, що<br>переміщуються через митний кордон України;<br> 2) пред'явити митниці копію угоди про розподіл продукції,<br>укладеної відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл<br>продукції" ( <A HREF="61013">1039-14</A> ), завірену міжвідомчою комісією, створеною в<br>порядку, передбаченому Законом України "Про угоди про розподіл<br>продукції";<br> 3) сплатити митні збори;<br> 4) пред'явити сертифікат відповідності на товари і предмети,<br>що підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до<br>законодавства України.<br>( Стаття 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1807-XIV<br>( 1807-14 ) від 08.06.2000 )<br> <br> <a name="S49"></a>Стаття 49. Особа, уповноважена на декларування<br> <br> Дії, пов'язані з декларуванням транспортних засобів, товарів<br>та інших предметів, а також предметів міжнародних, іноземних<br>організацій та представництв, здійснюються особою, яка є<br>представником декларанта.<br> Повноваження особи декларанта має бути визначено таким чином,<br>щоб особа могла здійснювати права та обов'язки декларанта в<br>повному обсязі.<br> Митниця може вимагати від особи подання документів, що<br>підтверджують її повноваження, а якщо є обгрунтовані сумніви в<br>добросовісності здійснення особою дій щодо декларування,<br>запропонувати декларанту скласти повноваження.<br> <br> <a name="RIV"></a>Розділ IV<br> <br> ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН<br> УКРАЇНИ ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ<br> <br> ГЛАВА 1. ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ<br> ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ<br> <br> <a name="S50"></a>Стаття 50. Пункти переміщення через митний кордон<br> України товарів та інших предметів<br> <br> Переміщення через митний кордон України товарів та інших<br>предметів здійснюється в місцях розташування митниць. В інших<br>місцях товари та інші предмети можуть бути переміщені через митний<br>кордон України лише за згодою митниці.<br> <br> <a name="S51"></a>Стаття 51. Заборона чи обмеження щодо переміщення<br> окремих видів товарів та інших предметів<br> <br> Ввезення в Україну, вивезення з України та транзит через її<br>територію товарів та інших предметів окремих видів може бути<br>заборонено чи обмежено законодавством України.<br> Заборони чи обмеження не повинні створювати невиправданих<br>перешкод для здійснення будь-яких видів діяльності, не пов'язаних<br>безпосередньо з обставинами, що стали причиною встановлення цієї<br>заборони чи обмеження.<br> <br> <a name="S52"></a>Стаття 52. Порядок переміщення через митний кордон<br> України транспортних засобів<br> <br> Транспортні засоби можуть переміщуватися через митний кордон<br>України відповідно до законодавства України.<br> Транспортні засоби, включаючи транспортні засоби<br>індивідуального користування, що перетинають митний кордон<br>України, зупиняються у місці розташування митниці на цьому ж<br>кордоні.<br> У пунктах пропуску на державному кордоні України тривалість<br>стоянки транспортних засобів, за винятком транспортних засобів<br>індивідуального користування, і місце цієї стоянки визначаються<br>відповідним транспортним підприємством спільно з органами<br>прикордонної служби, митницею та іншими державними органами, що<br>здійснюють контроль, передбачений статтею 18 цього Кодексу, з<br>урахуванням часу, необхідного для здійснення митного контролю та<br>оформлення, а також прикордонного та інших видів контролю.<br> Тривалість стоянки транспортних засобів у таких пунктах не<br>може скорочуватися на шкоду здійснення митного оформлення.<br> Відправлення транспортних засобів, включаючи транспортні<br>засоби індивідуального користування, з таких пунктів здійснюється<br>з дозволу митниці та органів прикордонної служби, а з інших<br>пунктів, в яких розташовані митниці, - з дозволу митниці.<br>( Стаття 52 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV<br>( <A HREF="129920">662-15</A> ) від 03.04.2003 - набуває чинності 01.08.2003 року )<br> <br> <br> <a name="S53"></a>Стаття 53. Порядок ввезення на митну територію України<br> та вивезення за межі цієї території<br> товарів та інших предметів<br> <br> Товари та інші предмети можуть ввозитися на митну територію<br>України та вивозитися за межі цієї території відповідно до<br>законодавства України.<br> <br> <a name="S54"></a>Стаття 54. Порядок транзиту через митну територію<br> України товарів та інших предметів<br> <br> Транзит через територію України товарів та інших предметів<br>здійснюється відповідно до законодавства України.<br> Перелік шляхів і напрямків транзиту та інші умови транзиту<br>через територію України товарів та інших предметів встановлюються<br>Кабінетом Міністрів України.<br> <br> <a name="S55"></a>Стаття 55. Порядок переміщення через митний кордон<br> України речей<br> <br> Громадяни можуть вільно переміщувати через митний кордон<br>України будь-які речі, крім речей, ввезення яких в Україну чи<br>вивезення з України заборонено, а також транзит яких через<br>територію України заборонено.<br> Законодавством України можуть бути встановлені кількісні та<br>вартісні обмеження на переміщення через митний кордон України<br>речей окремих видів, а також підстави, при наявності яких<br>допускається таке переміщення.<br> <br> <a name="S56"></a>Стаття 56. Порядок переміщення через митний кордон<br> України валюти та цінностей<br> <br> Валюта та цінності можуть ввозитися на митну територію<br>України або вивозитися за межі цієї території в порядку, що<br>встановлюється законодавством України.<br> <br> <a name="S57"></a>Стаття 57. Порядок переміщення через митний кордон<br> України спадщини<br> <br> Предмети, які входять до складу спадщини, відкритої в Україні<br>чи за кордоном, можуть переміщуватися через митний кордон України<br>в порядку, що передбачається статтями 55 та 56 цього Кодексу.<br> Підставою для ввезення в Україну предметів, що входять до<br>складу спадщини, відкритої за кордоном, є легалізовані у<br>встановленому порядку документи про право на спадщину та про<br>належність цих предметів до складу спадщини.<br> Підставою для вивезення з України предметів, які входять до<br>складу спадщини, що була відкрита в Україні, є документи про право<br>на спадщину та про належність цих предметів до складу спадщини.<br> <br> <a name="S58"></a>Стаття 58. Порядок переміщення предметів через митний<br> кордон України громадянами, які проїжджають<br> транзитом через територію України<br> <br> До предметів, що переміщуються через митний кордон України<br>серед ручної поклажі або в супроводжуваному багажі громадянами,<br>які проїжджають транзитом через територію України і не знаходяться<br>у транзитній зоні міжнародного аеропорту, застосовуються положення<br>статей 55 та 56 цього Кодексу.<br> <br> ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ<br> ПРЕДМЕТІВ МІЖНАРОДНИХ, ІНОЗЕМНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,<br> ПРЕДСТАВНИЦТВ ТА ОСІБ, ЯКІ КОРИСТУЮТЬСЯ<br> НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ МИТНИМИ ПІЛЬГАМИ<br> <br> <a name="S59"></a>Стаття 59. Митні пільги для дипломатичних представництв<br> іноземних держав<br> <br> Дипломатичні представництва іноземних держав на території<br>України за умови дотримання встановленого порядку переміщення<br>через митний кордон України можуть ввозити в Україну та вивозити<br>з її території призначені для офіційного користування<br>представництв предмети із звільненням від митного обкладення,<br>за винятком зборів за зберігання, митне оформлення предметів поза<br>місцями розташування митниць або поза робочим часом, встановленим<br>для митниць.<br> <br> <a name="S60"></a>Стаття 60. Митні пільги для глави дипломатичного<br> представництва іноземної держави та<br> членів дипломатичного персоналу представництва<br> <br> Глава дипломатичного представництва іноземної держави та<br>члени дипломатичного персоналу представництва, а також члени їх<br>сімей, що проживають разом з ними, можуть ввозити в Україну<br>предмети, призначені для їх особистого користування, включаючи<br>предмети початкового облаштування, та вивозити з України предмети,<br>призначені для їх особистого користування, з дотриманням<br>встановленого порядку переміщення предметів через митний кордон<br>України і із звільненням від мита та митних зборів, за винятком<br>зборів за зберігання, митне оформлення предметів поза місцями<br>розташування митниць або поза робочим часом, встановленим для<br>митниць.<br> Особистий багаж глави дипломатичного представництва іноземної<br>держави, членів дипломатичного персоналу представництва, членів<br>їх сімей, що проживають разом з ними, звільняється від митного<br>огляду, якщо немає серйозних підстав вважати, що він містить<br>предмети, не призначені для особистого користування, або предмети,<br>ввезення та вивезення яких заборонено законодавством України, або<br>регулюється карантинними та іншими спеціальними правилами. Такий<br>огляд повинен здійснюватися тільки в присутності названих у цій<br>статті осіб або їх уповноважених представників.<br> <br> <a name="S61"></a>Стаття 61. Митні пільги для співробітників<br> адміністративно-технічного персоналу<br> дипломатичного представництва іноземної<br> держави<br> <br> Співробітники адміністративно-технічного персоналу<br>дипломатичного представництва іноземної держави та члени їх сімей,<br>що проживають разом з ними, якщо ці співробітники та члени їх<br>сімей не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну<br>призначені для початкового облаштування предмети із звільненням<br>від мита та митних зборів, за винятком зборів за зберігання, митне<br>оформлення предметів поза місцями розташування митниць або поза<br>робочим часом, встановленим для митниць.<br> Особи, названі у частині першій цієї статті, ввозять в<br>Україну та вивозять з України предмети в порядку, передбаченому<br>статтями 55, 56 цього Кодексу.<br> <br> <a name="S62"></a>Стаття 62. Поширення митних пільг, що надаються членам<br> дипломатичного персоналу представництва<br> іноземної держави, на співробітників<br> адміністративно-технічного та<br> обслуговуючого персоналу<br> <br> На основі спеціальної угоди з іноземною державою митні<br>пільги, що надаються цим Кодексом членам дипломатичного персоналу<br>представництва іноземної держави, може бути поширено на<br>співробітників адміністративно-технічного та обслуговуючого<br>персоналу цього представництва, а також на членів їх сімей, які<br>не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності<br>стосовно кожної окремої держави.<br> <br> <a name="S63"></a>Стаття 63. Надання митних пільг консульським<br> представництвам іноземних держав та членам<br> їх персоналу<br> <br> Консульським представництвам іноземних держав, консульським<br>службовим особам, включаючи главу консульського представництва, та<br>консульським службовцям, а також членам їх сімей надаються митні<br>пільги, передбачені цим Кодексом для дипломатичних представництв<br>іноземних держав або відповідного персоналу дипломатичного<br>представництва.<br> На основі спеціальної угоди з іноземною державою на<br>працівників обслуговуючого персоналу консульського представництва,<br>а також на членів їх сімей, що не проживають в Україні постійно,<br>виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави,<br>може бути поширено митні пільги, що надаються цим Кодексом членам<br>відповідного персоналу дипломатичного представництва іноземної<br>держави.<br> <br> <a name="S64"></a>Стаття 64. Переміщення дипломатичної пошти та<br> консульської валізи іноземних держав<br> через митний кордон України<br> <br> Дипломатична пошта та консульська валіза іноземних держав, що<br>переміщуються через митний кордон України, не підлягають ні<br>розпечатанню, ні затриманню. За наявності серйозних підстав<br>вважати, що консульська валіза містить предмети, не зазначені в<br>частині третій цієї статті, митниця може зажадати розпечатання<br>валізи уповноваженими особами репрезентованої держави у<br>присутності службових осіб митниці. У разі відмови від<br>розпечатання така валіза повертається до місця відправлення.<br> Всі місця, що складають дипломатичну пошту та консульську<br>валізу, повинні мати видимі зовнішні ознаки, що вказують на їх<br>характер.<br> Дипломатична пошта може містити виключно дипломатичні<br>документи та предмети, призначені для офіційного користування, а<br>консульська валіза - тільки офіційну кореспонденцію та документи<br>або предмети, призначені виключно для офіційного користування.<br> <br> <a name="S65"></a>Стаття 65. Митні пільги для іноземних дипломатичних<br> і консульських кур'єрів<br> <br> Іноземні дипломатичні та консульські кур'єри можуть ввозити в<br>Україну та вивозити з України предмети, призначені для їх<br>особистого користування, із звільненням на основі взаємності від<br>митного огляду, мита та митних зборів, за винятком зборів за<br>зберігання та митне оформлення предметів поза місцями розташування<br>митниць або поза робочим часом, встановленим для митниць.<br> <br> <a name="S66"></a>Стаття 66. Митні пільги для представників та членів<br> делегацій іноземних держав<br> <br> Представникам іноземних держав, членам парламентських та<br>урядових делегацій, а також на основі взаємності співробітникам<br>делегацій іноземних держав, які приїжджають в Україну для участі в<br>міжнародних переговорах, між