<br> З А К О Н У К Р А Ї Н И<br> <br> Про інвестиційну діяльність<br> <br> <br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 47, ст.646 )<br> <br> ( Вводиться в дію Постановою ВР <br> N 1561-XII ( <A HREF="2926">1561-12</A> ) від 18.09.91, ВВР, 1991, N 47, ст.647 )<br> <br>( Із змінами, внесеними згідно із Законами <br> N 1955-XII ( <A HREF="2840">1955-12</A> ) від 10.12.91, ВВР, 1992, N 10, ст.138 <br> N <A HREF="42114">185/98-ВР</A> від 05.03.98, ВВР, 1998, N 33, ст.226 <br> N 697-XIV ( <A HREF="55124">697-14</A> ) від 21.05.99, ВВР, 1999, N 31, ст.248<br> N 2899-III ( <A HREF="91799">2899-14</A> ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 15, ст.100 )<br> <br> ( Офіційне тлумачення Закону див. в Рішенні Конституційного Суду<br> N 1-рп/2002 ( <A HREF="93559">v001p710-02</A> ) від 29.01.2002 )<br> <br>( Додатково див. Ухвалу Конституційного Суду<br> N 3-уп/2002 ( <A HREF="110117">va03u710-02</A> ) від 14.03.2002 )<br> <br>( Із змінами, внесеними згідно із Законами<br> N 40-IV ( <A HREF="107901">40-15</A> ) від 04.07.2002 - набирає чинності <br> з 01.01.2003 року, ВВР, 2002, N 36, ст.266<br> N 380-IV ( <A HREF="120783">380-15</A> ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 <br> N 762-IV ( <A HREF="135195">762-15</A> ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247 )<br> <br> <br> <br> <br> Цей Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні<br>умови інвестиційної діяльності на території України.<br> Він спрямований на забезпечення рівного захисту прав,<br>інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від<br>форм власності, а також на ефективне інвестування народного<br>господарства України, розвитку міжнародного економічного<br>співробітництва та інтеграції.<br> <br> <br> I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Інвестиції<br> <br> Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних<br>цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів<br>діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або<br>досягається соціальний ефект.<br> Такими цінностями можуть бути:<br> кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні<br>папери;<br> рухоме та нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та<br>інші матеріальні цінності);<br> майнові права, що випливають з авторського права, досвід та<br>інші інтелектуальні цінності;<br> сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших<br>знань, оформлених у вигляді технічної документації, навиків та<br>виробничого досвіду, необхідних для організації того чи іншого<br>виду виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау");<br> права користування землею, водою, ресурсами, будинками,<br>спорудами, обладнанням, а також інші майнові права;<br> інші цінності.<br> Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст<br>матеріально-виробничих запасів здійснюються у формі капітальних<br>вкладень.<br> <br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Інвестиційна діяльність<br> <br> 1. Інвестиційною діяльністю є сукупність практичних дій<br>громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.<br> <br> 2. Інвестиційна діяльність здійснюється на основі:<br> інвестування, здійснюваного громадянами, недержавними<br>підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і<br>товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями,<br>іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;<br> державного інвестування, здійснюваного органами влади і<br>управління України, Кримської АРСР, місцевих Рад народних<br>депутатів за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і<br>позичкових коштів, а також державними підприємствами і установами<br>за рахунок власних і позичкових коштів;<br> іноземного інвестування, здійснюваного іноземними<br>громадянами, юридичними особами та державами;<br> спільного інвестування, здійснюваного громадянами та<br>юридичними особами України, іноземних держав. ( Абзац п'ятий<br>частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом<br>N <A HREF="2840">1955-12</A> від 10.12.91 )<br> <br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Інноваційна діяльність<br> <br> 1. Інноваційна діяльність як одна із форм інвестиційної<br>діяльності здійснюється з метою впровадження досягнень<br>науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, що<br>включає:<br> випуск і розповсюдження принципово нових видів техніки і<br>технології;<br> прогресивні міжгалузеві структурні зрушення;<br> реалізацію довгострокових науково-технічних програм з<br>великими строками окупності витрат;<br> фінансування фундаментальних досліджень для здійснення<br>якісних змін у стані продуктивних сил;<br> розробку і впровадження нової, ресурсозберігаючої технології,<br>призначеної для поліпшення соціального і екологічного становища.<br> <br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Об'єкти інвестиційної діяльності<br> <br> Об'єктами інвестиційної діяльності можуть бути будь-яке<br>майно, в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях<br>та сферах народного господарства, цінні папери, цільові грошові<br>вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші<br>об'єкти власності, а також майнові права.<br> Забороняється інвестування в об'єкти, створення і<br>використання яких не відповідає вимогам санітарно-гігієнічних,<br>радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм,<br>встановлених законодавством України, а також порушує права та<br>інтереси громадян, юридичних осіб і держави, що охороняються<br>законом.<br> <br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Суб'єкти інвестиційної діяльності<br> <br> 1. Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної<br>діяльності можуть бути громадяни і юридичні особи України та<br>іноземних держав, а також держави. ( Частина перша статті 5 із<br>змінами, внесеними згідно із Законом N <A HREF="2840">1955-12</A> від 10.12.91 )<br> <br> 2. Інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які<br>приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених<br>майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування.<br> Інвестори можуть виступати в ролі вкладників, кредиторів,<br>покупців, а також виконувати функції будь-якого учасника<br>інвестиційної діяльності.<br> 3. Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути громадяни<br>та юридичні особи України, інших держав, які забезпечують<br>реалізацію інвестицій як виконавці замовлень або на підставі<br>доручення інвестора.<br> <br> <a name="S6"></a>Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність<br> <br> Відносини, що виникають при здійсненні інвестиційної<br>діяльності на Україні, регулюються цим Законом, іншими<br>законодавчими актами України.<br> Інвестиційна діяльність суб'єктів України за її межами<br>регулюється законодавством іноземної держави, на території якої<br>ця діяльність здійснюється, відповідними договорами України, а<br>також спеціальним законодавством України. ( Частина друга статті<br>6 із змінами, внесеними згідно із Законом N <A HREF="2840">1955-12</A> від 10.12.91 )<br> Особливості здійснення інвестиційної діяльності на території<br>України суб'єктами інвестиційної діяльності, розташованими за<br>межами України, а також цих суб'єктів і суб'єктів України в зонах<br>вільного підприємництва на Україні визначаються спеціальним<br>законодавством України.<br> <br> <br> II. ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br> <br> <a name="S7"></a>Стаття 7. Права суб'єктів інвестиційної діяльності<br> <br> 1. Всі суб'єкти інвестиційної діяльності незалежно від форм<br>власності та господарювання мають рівні права щодо здійснення<br>інвестиційної діяльності, якщо інше не передбачено законодавчими<br>актами України.<br> Розміщення інвестицій у будь-яких об'єктах, крім тих,<br>інвестування в які заборонено або обмежено цим Законом, іншими<br>актами законодавства України, визнається невід'ємним правом<br>інвестора і охороняється законом.<br> 2. Інвестор самостійно визначає цілі, напрями, види й обсяги<br>інвестицій, залучає для їх реалізації на договірній основі<br>будь-яких учасників інвестиційної діяльності, у тому числі шляхом<br>організації конкурсів і торгів.<br> 3. За рішенням інвестора права володіння, користування і<br>розпорядження інвестиціями, а також результатами їх здійснення<br>можуть бути передані іншим громадянам та юридичним особам у<br>порядку, встановленому законом. Взаємовідносини при такій передачі<br>прав регулюються ними самостійно на основі договорів.<br> 4. Для інвестування можуть бути залучені фінансові кошти у<br>вигляді кредитів, випуску в установленому законодавством порядку<br>цінних паперів і позик.<br> Майно інвестора може бути використано ним для забезпечення<br>його зобов'язань. У заставу приймається тільки таке майно, яке<br>перебуває у власності позичальника або належить йому на праві<br>повного господарського відання, якщо інше не передбачено<br>законодавчими актами України. Заставлене майно при порушенні<br>заставних зобов'язань може бути реалізовано відповідно до чинного<br>законодавства.<br> 5. Інвестор має право володіти, користуватися і<br>розпоряджатися об'єктами та результатами інвестицій, включаючи<br>реінвестиції та торговельні операції на території України,<br>відповідно до законодавчих актів України.<br> Для державних підприємств, що виступають інвесторами за<br>межами України та яким відкрито іпотечний кредит, встановлюється<br>гарантія по цих інвестиціях з боку держави. <br> ( Абзац третій частини п'ятої статті 7 виключено на підставі<br>Закону N <A HREF="2840">1955-12</A> від 10.12.91 ) <br> 6. Інвестор має право на придбання необхідного йому майна у<br>громадян і юридичних осіб безпосередньо або через посередників за<br>цінами і на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, якщо<br>це не суперечить законодавству України, без обмеження за обсягом і<br>номенклатурою.<br> <br> <a name="S8"></a>Стаття 8. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності<br> <br> 1. Інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством<br>України, зобов'язаний:<br> подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела<br>здійснюваних ним інвестицій;<br> одержати необхідний дозвіл або узгодження відповідних<br>державних органів та спеціальних служб на капітальне будівництво;<br> одержати позитивний комплексний висновок державної<br>експертизи щодо додержання в інвестиційних програмах та проектах<br>будівництва діючих нормативів з питань санітарного і епідемічного<br>благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження,<br>пожежної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності<br>будинків і споруд, а також архітектурних вимог. ( Абзац четвертий<br>частини першої статті 8 в редакції Закону N <A HREF="42114">185/98-ВР</A> від<br>05.03.98 )<br> <br> 2. Суб'єкти інвестиційної діяльності зобов'язані:<br> додержувати державних норм і стандартів, порядок встановлення<br>яких визначається законодавством України;<br> виконувати вимоги державних органів і посадових осіб, що<br>пред'являються в межах їх компетенції;<br> подавати в установленому порядку бухгалтерську і статистичну<br>звітність;<br> не допускати недобросовісної конкуренції і виконувати вимоги<br>антимонопольного регулювання;<br> <br> ( Абзац шостий частини другої статті 8 виключено на підставі<br>Закону N <A HREF="2840">1955-12</A> від 10.12.91 ) <br> сплачувати податки, збори (обов'язкові платежі) в розмірах та<br>у порядку, визначених законами України. ( Частину другу статті 8<br>доповнено абзацом згідно із Законом N 2899-III ( <A HREF="91799">2899-14</A> ) від<br>20.12.2001 )<br> 3. Для виконання спеціальних видів робіт, які потребують<br>відповідної атестації виконавця, учасники інвестиційної діяльності<br>зобов'язані одержати ліцензію. Перелік таких робіт та порядок їх<br>ліцензування встановлюються Кабінетом Міністрів України.<br> <br> <a name="S9"></a>Стаття 9. Відносини між суб'єктами інвестиційної діяльності<br> <br> Основним правовим документом, який регулює взаємовідносини<br>між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода).<br> Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань,<br>будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не<br>суперечать законодавству України, є виключною компетенцією<br>суб'єктів інвестиційної діяльності.<br> Втручання державних органів та посадових осіб у реалізацію<br>договірних відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності зверх<br>своєї компетенції не допускається.<br> <br> <a name="S10"></a>Стаття 10. Джерела фінансування інвестиційної діяльності<br> <br> 1. Інвестиційна діяльність може здійснюватись за рахунок:<br> власних фінансових ресурсів інвестора (прибуток,<br>амортизаційні відрахування, відшкодування збитків від аварій,<br>стихійного лиха, грошові нагромадження і заощадження громадян,<br>юридичних осіб тощо);<br> позичкових фінансових коштів інвестора (облігаційні позики,<br>банківські та бюджетні кредити);<br> залучених фінансових коштів інвестора (кошти, одержані від<br>продажу акцій, пайові та інші внески громадян і юридичних осіб);<br> бюджетних інвестиційних асигнувань;<br> безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій,<br>підприємств і громадян.<br> <br> <br> III. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br> <br> <a name="S11"></a>Стаття 11. Цілі державного регулювання інвестиційної<br> діяльності<br> <br> Державне регулювання інвестиційної діяльності здійснюється з<br>метою реалізації економічної, науково-технічної і соціальної<br>політики. Воно визначається показниками економічного і соціального<br>розвитку України, республіканськими і регіональними програмами<br>розвитку народного господарства, республіканськими і місцевими<br>бюджетами, передбачуваними в них обсягами державного фінансування<br>інвестиційної діяльності.<br> При цьому створюються пільгові умови інвесторам, що<br>здійснюють інвестиційну діяльність у найбільш важливих для<br>задоволення суспільних потреб напрямах, насамперед соціальній<br>сфері, технічному і технологічному вдосконаленні виробництва,<br>створенні нових робочих місць для громадян, які потребують<br>соціального захисту, впровадженні відкриттів і винаходів, в<br>агропромисловому комплексі, в реалізації програм ліквідації<br>наслідків Чорнобильської аварії, у виробництві будівельних<br>матеріалів, в галузі освіти, культури, охорони навколишнього<br>середовища і здоров'я. ( Частина друга статті 11 із змінами,<br>внесеними згідно із Законом N 40-IV ( <A HREF="107901">40-15</A> ) від 04.07.2002 -<br>набирає чинності з 01.01.2003 року - дію зупинено на 2003 рік<br>згідно із Законом N 380-IV ( <A HREF="120783">380-15</A> ) від 26.12.2002 )<br> <br> <a name="S12"></a>Стаття 12. Форми державного регулювання інвестиційної<br> діяльності<br> <br> 1. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає<br>управління державними інвестиціями, а також регулювання умов<br>інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма<br>інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.<br> 2. Управління державними інвестиціями здійснюється<br>республіканськими і місцевими органами державної влади й<br>управління та включає планування, визначення умов і виконання<br>конкретних дій по інвестуванню бюджетних і позабюджетних коштів.<br> 3. Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється<br>шляхом:<br> <br> ( Абзац другий частини третьої статті 12 виключено на<br>підставі Закону N 2899-III ( <A HREF="91799">2899-14</A> ) від 20.12.2001 )<br> <br> ( Абзац третій частини третьої статті 12 виключено на<br>підставі Закону N 2899-III ( <A HREF="91799">2899-14</A> ) від 20.12.2001 )<br> <br> подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій,<br>субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей,<br>виробництв;<br> державних норм та стандартів;<br> антимонопольних заходів;<br> роздержавлення і приватизації власності;<br> визначення умов користування землею, водою та іншими<br>природними ресурсами;<br> політики ціноутворення;<br> проведення державної експертизи інвестиційних програм та<br>проектів будівництва; ( Абзац десятий частини третьої статті 12 в<br>редакції Закону N <A HREF="42114">185/98-ВР</A> від 05.03.98 )<br> інших заходів.<br> <br> <a name="S13"></a>Стаття 13. Порядок прийняття рішень щодо республіканських<br> державних інвестицій<br> <br> 1. Рішення щодо республіканських державних інвестицій<br>приймаються на основі прогнозів економічного і соціального<br>розвитку республіки, схем розвитку і розміщення продуктивних сил,<br>цільових науково-технічних і комплексних програм та<br>техніко-економічних обгрунтувань, що визначають доцільність цих<br>інвестицій.<br> 2. Проекти цільових комплексних республіканських програм<br>розробляються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів<br>України з участю заінтересованих державних органів і громадських<br>організацій, і подаються Кабінетом Міністрів України на<br>затвердження Верховній Раді України у складі Основних напрямів<br>економічного і соціального розвитку республіки.<br> 3. Верховна Рада України затверджує у складі Основних<br>напрямів економічного і соціального розвитку республіки обсяги<br>державних інвестицій, здійснюваних за рахунок коштів<br>республіканського бюджету.<br> <br> <br> <a name="S14"></a>Стаття 14. Порядок розміщення державного замовлення на<br> виконання робіт у капітальному будівництві<br> <br> 1. Однією із форм реалізації республіканських державних<br>інвестицій є республіканське державне замовлення на виконання<br>робіт у капітальному будівництві.<br> 2. Державне замовлення розміщується, як правило, на<br>конкурсній основі з урахуванням економічної вигідності цих<br>замовлень для підприємств та організацій.<br> 3. Прийняття в експлуатацію об'єктів республіканського<br>державного замовлення провадиться в порядку, що визначається<br>Кабінетом Міністрів України.<br> <br> <a name="S15"></a>Стаття 15. Державна експертиза інвестицій<br> <br> 1. Обов'язковій державній експертизі у повному обсязі<br>підлягають інвестиційні програми та проекти будівництва, що<br>здійснюються із залученням коштів Державного бюджету України,<br>бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також<br>коштів державних підприємств, установ та організацій. Інвестиційні<br>програми та проекти будівництва, що здійснюються за рахунок інших<br>джерел фінансування, підлягають експертизі згідно з частиною<br>першою статті 8 цього Закону.<br> Державна експертиза інвестиційних програм і проектів<br>будівництва виконується комплексно спеціалізованою державною<br>організацією, яка утворюється і діє у порядку, встановленому<br>Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення державної<br>експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва<br>визначається Кабінетом Міністрів України.<br>( Частина перша статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом<br>N <A HREF="2840">1955-12</A> від 10.12.91, в редакції Закону N <A HREF="42114">185/98-ВР</A> від<br>05.03.98 )<br> <br> 2. У разі необхідності експертиза окремих інвестиційних<br>проектів і програм може здійснюватись експертними комісіями,<br>створюваними Верховною Радою України.<br> <br> <br> <a name="S16"></a>Стаття 16. Регулювання інвестиційної діяльності Верховною<br> Радою Кримської АРСР та місцевими<br> Радами народних депутатів<br> <br> Верховна Рада Кримської АРСР та місцеві Ради народних<br>депутатів у межах своїх повноважень здійснюють регулювання<br>інвестиційної діяльності на своїй території, в тому числі шляхом<br>погодження питань про створення виробничих і соціальних об'єктів,<br>використання природних ресурсів суб'єктами інвестиційної<br>діяльності.<br> ( Частину другу статті 16 виключено на підставі Закону<br>N <A HREF="2840">1955-12</A> від 10.12.91 ) <br> <br> <a name="S17"></a>Стаття 17. Ціноутворення в інвестиційній діяльності<br> <br> Вартість продукції, робіт і послуг у процесі інвестиційної<br>діяльності визначається за вільними цінами і тарифами, в тому<br>числі за підсумками конкурсів (торгів), а у випадках, передбачених<br>законодавчими актами, за державними фіксованими та регульованими<br>цінами і тарифами.<br> Вартість будівництва визначається з використанням державних<br>кошторисних норм, які є обов'язковими при здійсненні будівництва<br>об'єктів із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету<br>Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів<br>державних підприємств, установ та організацій. ( Частина друга<br>статті 17 в редакції Закону N <A HREF="42114">185/98-ВР</A> від 05.03.98 )<br> <br> <br> IV. ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ<br> ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ<br> <br> <br> <a name="S18"></a>Стаття 18. Гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності<br> <br> 1. Держава гарантує стабільність умов здійснення<br>інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її<br>суб'єктів.<br> Умови договорів, укладених між суб'єктами інвестиційної<br>діяльності, зберігають свою чинність на весь строк дії цих<br>договорів і у випадках, коли після їх укладення законодавством<br>(крім податкового, митного та валютного законодавства, а також<br>законодавства з питань ліцензування певних видів господарської<br>діяльності) встановлено умови, що погіршують становище суб'єктів<br>або обмежують їх права, якщо вони не дійшли згоди про зміну умов<br>договору. ( Абзац другий частини першої статті 18 із змінами,<br>внесеними згідно із Законом N 2899-III ( <A HREF="91799">2899-14</A> ) від<br>20.12.2001 )<br> 2. Державні органи та їх посадові особи не мають права<br>втручатися в діяльність суб'єктів інвестиційної діяльності, крім<br>випадків, коли таке втручання допускається чинним законодавством і<br>здійснюється в межах компетенції цих органів та посадових осіб.<br> Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у виборі<br>об'єктів інвестування, за винятком випадків, передбачених цим<br>Законом.<br> У разі прийняття державними або іншими органами актів, що<br>порушують права інвесторів і учасників інвестиційної діяльності,<br>збитки, завдані суб'єктам інвестиційної діяльності, підлягають<br>відшкодуванню у повному обсязі цими органами. Спори про<br>відшкодування збитків розв'язуються судом. ( Абзац третій частини<br>другої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV<br>( <A HREF="135195">762-15</A> ) від 15.05.2003 )<br> <br> <a name="S19"></a>Стаття 19. Захист інвестицій<br> <br> 1. Захист інвестицій - це комплекс організаційних, технічних<br>та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють<br>збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій,<br>ефективній діяльності об'єктів інвестування та реінвестування,<br>захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права<br>на отримання прибутку (доходу) від інвестицій.<br> Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм<br>власності, а також іноземних інвестицій. Захист інвестицій<br>забезпечується законодавством України, а також міжнародними<br>договорами України. Інвесторам, у тому числі іноземним,<br>забезпечується рівноправний режим, що виключає застосування<br>заходів дискримінаційного характеру, які могли б перешкодити<br>управлінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а також<br>передбачаються умови і порядок вивозу вкладених цінностей і<br>результатів інвестицій.<br> З метою забезпечення сприятливого та стабільного<br>інвестиційного режиму держава встановлює державні гарантії захисту<br>інвестицій.<br> Державні гарантії захисту інвестицій - це система правових<br>норм, які спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань<br>фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної<br>діяльності та сплати ними податків, зборів (обов'язкових<br>платежів). Державні гарантії захисту інвестицій не можуть бути<br>скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії<br>цих гарантій. ( Абзац четвертий частини першої статті 19 із<br>змінами, внесеними згідно із Законом N 2899-III ( <A HREF="91799">2899-14</A> ) від<br>20.12.2001 )<br>( Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із<br>Законом N <A HREF="2840">1955-12</A> від 10.12.91; в редакції Закону N 697-XIV<br>( <A HREF="55124">697-14</A> ) від 21.05.99 )<br>( Офіційне тлумачення частини першої статті 19 див. в Рішенні<br>Конституційного Суду N 1-рп/2002 ( <A HREF="93559">v001p710-02</A> ) від 29.01.2002 )<br> <br> 2. Інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані,<br>реквізовані або до них не можуть бути застосовані заходи, тотожні<br>за наслідками. Такі заходи можуть застосовуватися лише на основі<br>законодавчих актів України з відшкодуванням інвестору в повному<br>обсязі збитків, заподіяних у зв'язку з припиненням інвестиційної<br>діяльності. Порядок відшкодування збитків інвестору визначається в<br>зазначених актах.<br> Внесені або придбані інвесторами цільові банківські вклади,<br>акції та інші цінні папери, платежі за набуте майно або за орендні<br>права у разі вилучення відповідно до законодавчих актів України<br>відшкодовуються інвесторам, за винятком сум, що виявилися<br>використаними або втраченими в результаті дій самих інвесторів або<br>вчинених за їх участю.<br> 3. Спори, що виникають в результаті здійснення інвестиційної<br>діяльності, розглядаються відповідно судом або третейським судом.<br>( Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом<br>N 762-IV ( <A HREF="135195">762-15</A> ) від 15.05.2003 )<br> 4. Інвестиції можуть, а у випадках, передбачених<br>законодавством, мають бути застраховані.<br> <br> <a name="S20"></a>Стаття 20. Відповідальність суб'єктів інвестиційної<br> діяльності<br> <br> При недодержанні договірних зобов'язань суб'єкти<br>інвестиційної діяльності несуть майнову та іншу відповідальність,<br>передбачену законодавством України і укладеними договорами.<br> Сплата штрафів і неустойок за порушення умов договорів, а<br>також відшкодування завданих збитків не звільняють винну сторону<br>від виконання зобов'язань, якщо інше не передбачено законом або<br>договором.<br> <br> <a name="S21"></a>Стаття 21. Умови припинення інвестиційної діяльності<br> <br> Зупинення або припинення інвестиційної діяльності провадиться<br>за рішенням:<br> інвесторів, при цьому інвестори відшкодовують збитки<br>учасникам інвестиційної діяльності;<br> правомочного державного органу.<br> Рішення державного органу про зупинення або припинення<br>інвестиційної діяльності може бути прийнято з таких причин:<br> якщо її продовження може призвести до порушення встановлених<br>законодавством санітарно-гігієнічних, архітектурних, екологічних<br>та інших норм, прав та інтересів громадян, юридичних осіб і<br>держави, що охороняються законом;<br> оголошення в установленому законом порядку інвестора<br>банкрутом внаслідок неплатоспроможності;<br> стихійного лиха;<br> запровадження надзвичайного стану.<br> <br> <a name="S22"></a>Стаття 22. Міжнародні договори<br> <br> Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,<br>ніж ті, що містяться в законодавстві про інвестиційну діяльність<br>України, то застосовуються правила міжнародного договору.<br> <br> <br> Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК<br> <br> м. Київ, 18 вересня 1991 року<br> N 1560-XII<br> <br></FONT></PRE><br>