Об инновационной деятельности


З А К О Н У К Р А Ї Н И<br> <br> Про інноваційну діяльність<br> <br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 36, ст.266 )<br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно із Законом<br> N 380-IV ( <A HREF="120783">380-15</A> ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86 )<br> <br> <br> <br> Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні<br>засади державного регулювання інноваційної діяльності в Україні,<br>встановлює форми стимулювання державою інноваційних процесів і<br>спрямований на підтримку розвитку економіки України інноваційним<br>шляхом.<br> <br> Згідно із цим Законом державну підтримку одержують суб'єкти<br>господарювання всіх форм власності, що реалізують в Україні<br>інноваційні проекти, і підприємства всіх форм власності, які мають<br>статус інноваційних.<br> <br> <a name="RI"></a>Розділ I<br> <br> ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Визначення термінів<br> <br> 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому<br>значенні:<br> <br> інновації - новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені<br>конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також<br>організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного,<br>комерційного або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру<br>та якість виробництва і (або) соціальної сфери;<br> <br> інноваційна діяльність - діяльність, що спрямована на<br>використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та<br>розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних<br>товарів і послуг;<br> <br> інноваційний продукт - результат науково-дослідної і (або)<br>дослідно-конструкторської розробки, що відповідає вимогам,<br>встановленим цим Законом;<br> <br> інноваційна продукція - нові конкурентоздатні товари чи<br>послуги, що відповідають вимогам, встановленим цим Законом;<br> <br> інноваційний проект - комплект документів, що визначає<br>процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі<br>інвестиційних) щодо створення і реалізації інноваційного продукту<br>і (або) інноваційної продукції;<br> <br> пріоритетний інноваційний проект - інноваційний проект, що<br>належить до одного з пріоритетних напрямів інноваційної<br>діяльності, затверджених Верховною Радою України;<br> <br> інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк,<br>технополіс, інноваційний бізнес-інкубатор тощо) - підприємство<br>(об'єднання підприємств), що розробляє, виробляє і реалізує<br>інноваційні продукти і (або) продукцію чи послуги, обсяг яких у<br>грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його загального обсягу<br>продукції і (або) послуг;<br> <br> інноваційна інфраструктура - сукупність підприємств,<br>організацій, установ, їх об'єднань, асоціацій будь-якої форми<br>власності, що надають послуги із забезпечення інноваційної<br>діяльності (фінансові, консалтингові, маркетингові,<br>інформаційно-комунікативні, юридичні, освітні тощо).<br> <br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Законодавство України у сфері інноваційної<br> діяльності<br> <br> 1. Законодавство України у сфері інноваційної діяльності<br>базується на Конституції України ( <A HREF="28944">254к/96-ВР</A> ) і складається із<br>законів України "Про інвестиційну діяльність" ( <A HREF="2927">1560-12</A> ), "Про<br>наукову і науково-технічну діяльність" ( <A HREF="2818">1977-12</A> ), "Про наукову і<br>науково-технічну експертизу" ( <A HREF="17758">51/95-ВР</A> ), "Про спеціальний режим<br>інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків"<br>( <A HREF="58634">991-14</A> ), "Про спеціальну економічну зону "Яворів" ( <A HREF="52241">402-14</A> ),<br>цього Закону та інших законодавчих актів, що регулюють суспільні<br>відносини у цій сфері.<br> <br> <br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Мета і принципи державної інноваційної політики<br> <br> 1. Головною метою державної інноваційної політики є створення<br>соціально-економічних, організаційних і правових умов для<br>ефективного відтворення, розвитку й використання<br>науково-технічного потенціалу країни, забезпечення впровадження<br>сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та<br>ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації нових<br>видів конкурентоздатної продукції.<br> <br> 2. Основними принципами державної інноваційної політики є:<br> <br> орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки України;<br> <br> визначення державних пріоритетів інноваційного розвитку;<br> <br> формування нормативно-правової бази у сфері інноваційної<br>діяльності;<br> <br> створення умов для збереження, розвитку і використання<br>вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;<br> <br> забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва,<br>фінансово-кредитної сфери у розвитку інноваційної діяльності;<br> <br> ефективне використання ринкових механізмів для сприяння<br>інноваційній діяльності, підтримка підприємництва у<br>науково-виробничій сфері;<br> <br> здійснення заходів на підтримку міжнародної<br>науково-технологічної кооперації, трансферу технологій, захисту<br>вітчизняної продукції на внутрішньому ринку та її просування на<br>зовнішній ринок;<br> <br> фінансова підтримка, здійснення сприятливої кредитної,<br>податкової і митної політики у сфері інноваційної діяльності;<br> <br> сприяння розвиткові інноваційної інфраструктури;<br> <br> інформаційне забезпечення суб'єктів інноваційної діяльності;<br> <br> підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності.<br> <br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Об'єкти інноваційної діяльності<br> <br> 1. Об'єктами інноваційної діяльності є:<br> <br> інноваційні програми і проекти;<br> <br> нові знання та інтелектуальні продукти;<br> <br> виробниче обладнання та процеси;<br> <br> інфраструктура виробництва і підприємництва;<br> <br> організаційно-технічні рішення виробничого,<br>адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно<br>поліпшують структуру і якість виробництва і (або) соціальної<br>сфери;<br> <br> сировинні ресурси, засоби їх видобування і переробки;<br> <br> товарна продукція;<br> <br> механізми формування споживчого ринку і збуту товарної<br>продукції.<br> <br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Суб'єкти інноваційної діяльності<br> <br> 1. Суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути фізичні і<br>(або) юридичні особи України, фізичні і (або) юридичні особи<br>іноземних держав, особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які<br>провадять в Україні інноваційну діяльність і (або) залучають<br>майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені<br>кошти в реалізацію в Україні інноваційних проектів.<br> <br> <a name="RII"></a>Розділ II<br> <br> ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ<br> ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br> <br> <a name="S6"></a>Стаття 6. Державне регулювання інноваційної діяльності<br> <br> 1. Державне регулювання інноваційної діяльності здійснюється<br>шляхом:<br> <br> визначення і підтримки пріоритетних напрямів інноваційної<br>діяльності державного, галузевого, регіонального і місцевого<br>рівнів;<br> <br> формування і реалізації державних, галузевих, регіональних і<br>місцевих інноваційних програм;<br> <br> створення нормативно-правової бази та економічних механізмів<br>для підтримки і стимулювання інноваційної діяльності;<br> <br> захисту прав та інтересів суб'єктів інноваційної діяльності;<br> <br> фінансової підтримки виконання інноваційних проектів;<br> <br> стимулювання комерційних банків та інших фінансово-кредитних<br>установ, що кредитують виконання інноваційних проектів;<br> <br> встановлення пільгового оподаткування суб'єктів інноваційної<br>діяльності;<br> <br> підтримки функціонування і розвитку сучасної інноваційної<br>інфраструктури.<br> <br> <a name="S7"></a>Стаття 7. Повноваження Верховної Ради України, Верховної<br> Ради Автономної Республіки Крим та органів<br> місцевого самоврядування у сфері інноваційної<br> діяльності<br> <br> 1. Верховна Рада України визначає єдину державну політику у<br>сфері інноваційної діяльності, а саме:<br> <br> створює законодавчу базу для сфери інноваційної діяльності;<br> <br> затверджує пріоритетні напрями інноваційної діяльності як<br>окрему загальнодержавну програму або у складі Програми діяльності<br>Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм<br>економічного, науково-технічного, соціального розвитку, охорони<br>довкілля;<br> <br> в межах Державного бюджету України визначає обсяг асигнувань<br>для фінансової підтримки інноваційної діяльності.<br> <br> 2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні і<br>районні ради відповідно до їх компетенції:<br> <br> затверджують регіональні інноваційні програми, що<br>кредитуються з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і<br>районних бюджетів;<br> <br> визначають кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних<br>і районних бюджетів для фінансової підтримки регіональних<br>інноваційних програм і доручають Раді міністрів Автономної<br>Республіки Крим, делегують повноваження обласним і районним<br>державним адміністраціям фінансування регіональних інноваційних<br>програм через державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх<br>регіональні відділення) у межах виділених у цих бюджетах коштів;<br> <br> контролюють фінансування регіональних інноваційних програм за<br>кошти бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних<br>бюджетів.<br> <br> 3. Представницькі органи місцевого самоврядування - сільські,<br>селищні, міські ради відповідно до їх компетенції:<br> <br> затверджують місцеві інноваційні програми;<br> <br> у межах коштів бюджету розвитку визначають кошти місцевих<br>бюджетів для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм;<br> <br> створюють комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи<br>для фінансової підтримки місцевих інноваційних програм за кошти<br>місцевих бюджетів, затверджують їх статути чи положення про них,<br>підпорядковують їх своїм виконавчим органам;<br> <br> доручають своїм виконавчим органам фінансування місцевих<br>інноваційних програм за рахунок коштів місцевого бюджету через<br>державні інноваційні фінансово-кредитні установи (їх регіональні<br>відділення) або через комунальні інноваційні фінансово-кредитні<br>установи;<br> <br> затверджують порядок формування і використання коштів<br>комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ;<br> <br> контролюють фінансування місцевих інноваційних програм за<br>кошти місцевого бюджету через державні інноваційні<br>фінансово-кредитні установи (їх регіональні відділення);<br> <br> контролюють діяльність комунальних інноваційних<br>фінансово-кредитних установ.<br> <br> <a name="S8"></a>Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері<br> інноваційної діяльності<br> <br> 1. Кабінет Міністрів України:<br> <br> здійснює державне управління та забезпечує реалізацію<br>державної політики у сфері інноваційної діяльності;<br> <br> готує та подає Верховній Раді України пропозиції щодо<br>пріоритетних напрямів інноваційної діяльності як окрему<br>загальнодержавну програму або в рамках Програми діяльності<br>Кабінету Міністрів України, загальнодержавних програм<br>економічного, науково-технічного, соціального,<br>національно-культурного розвитку, охорони довкілля;<br> <br> здійснює заходи щодо реалізації пріоритетних напрямів<br>інноваційної діяльності;<br> <br> сприяє створенню ефективної інфраструктури у сфері<br>інноваційної діяльності;<br> <br> створює спеціалізовані державні інноваційні<br>фінансово-кредитні установи для фінансової підтримки інноваційних<br>програм і проектів, затверджує їх статути чи положення про них,<br>підпорядковує ці установи спеціально уповноваженому центральному<br>органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності;<br> <br> готує та подає Верховній Раді України як складову частину<br>проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік<br>пропозиції щодо обсягів бюджетних коштів для фінансової підтримки<br>виконання інноваційних проектів через спеціалізовані державні<br>інноваційні фінансово-кредитні установи;<br> <br> затверджує положення про порядок державної реєстрації<br>інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних<br>проектів;<br> <br> інформує Верховну Раду України про виконання інноваційних<br>проектів, які кредитувалися за кошти Державного бюджету України, і<br>про повернення до бюджету наданих раніше кредитів.<br> <br> <a name="S9"></a>Стаття 9. Повноваження спеціально уповноваженого<br> центрального органу виконавчої влади у сфері<br> інноваційної діяльності та інших центральних<br> органів виконавчої влади<br> <br> 1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої<br>влади у сфері інноваційної діяльності:<br> <br> здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної та<br>інноваційної політики;<br> <br> готує і подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо<br>пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, державних<br>інноваційних програм і щодо необхідних обсягів бюджетних коштів<br>для їх кредитування;<br> <br> координує роботу у сфері інноваційної діяльності інших<br>центральних органів виконавчої влади;<br> <br> визначає свій окремий підрозділ для кваліфікування<br>інноваційних проектів з метою їх державної реєстрації;<br> <br> здійснює державну реєстрацію інноваційних проектів і веде<br>Державний реєстр інноваційних проектів;<br> <br> готує і подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо<br>створення спеціалізованих державних інноваційних<br>фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки інноваційних<br>програм і проектів, розробляє статути чи положення про ці<br>установи;<br> <br> затверджує порядок формування і використання коштів<br>підпорядкованих йому спеціалізованих державних інноваційних<br>фінансово-кредитних установ і контролює їх діяльність;<br> <br> доручає державним інноваційним фінансово-кредитним установам<br>здійснення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних проектів<br>і здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів,<br>передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний<br>рік;<br> <br> організовує підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері<br>інноваційної діяльності.<br> <br> 2. Центральні органи виконавчої влади:<br> <br> здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації інноваційної<br>політики у відповідній галузі економіки, створюють<br>організаційно-економічні механізми підтримки її реалізації;<br> <br> доручають державним інноваційним фінансово-кредитним<br>установам здійснення конкурсного відбору пріоритетних інноваційних<br>проектів із пріоритетних галузевих напрямів інноваційної<br>діяльності і здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах<br>коштів, передбачених законом про Державний бюджет України на<br>відповідний рік.<br> <br> <a name="S10"></a>Стаття 10. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки<br> Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих<br> органів місцевого самоврядування у сфері<br> інноваційної діяльності<br> <br> 1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві<br>державні адміністрації (у межах делегованих їм органами місцевого<br>самоврядування повноважень) відповідно до їх компетенції:<br> <br> розробляють проекти регіональних інноваційних програм і<br>подають їх для затвердження відповідно Верховній Раді Автономної<br>Республіки Крим, обласним і районним радам;<br> <br> вживають заходів щодо виконання регіональних інноваційних<br>програм;<br> <br> сприяють інноваційній діяльності у своєму регіоні і створенню<br>сучасної інфраструктури у цій сфері;<br> <br> залучають підприємства, установи і організації, розташовані<br>на підпорядкованій їм території, за їх згодою, до розв'язання<br>проблем інноваційного розвитку регіонів;<br> <br> доручають державним інноваційним фінансово-кредитним<br>установам (їх регіональним відділенням) проведення конкурсного<br>відбору інноваційних проектів регіональних інноваційних програм і<br>здійснення їх фінансової підтримки у межах коштів, передбачених у<br>бюджеті Автономної Республіки Крим і обласних та районних<br>бюджетах;<br> <br> подають пропозиції спеціально уповноваженому центральному<br>органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно<br>включення інноваційних проектів за регіональними програмами до<br>державних програм і їх фінансування шляхом кредитування із<br>державного бюджету.<br> <br> 2. Виконавчі органи місцевого самоврядування відповідно до їх<br>компетенції:<br> <br> розробляють проекти місцевих інноваційних програм і подають<br>їх для затвердження відповідним місцевим радам;<br> <br> вживають заходів щодо виконання місцевих інноваційних<br>програм;<br> <br> залучають підприємства, установи і організації, розташовані<br>на підпорядкованій їм території, за їх згодою, до розв'язання<br>проблем інноваційного розвитку населених пунктів;<br> <br> доручають державним інноваційним фінансово-кредитним<br>установам (їх регіональним відділенням) або комунальним<br>інноваційним фінансово-кредитним установам проведення конкурсного<br>відбору інноваційних проектів місцевих інноваційних програм і<br>здійснення фінансової підтримки цих проектів у межах коштів,<br>передбачених у відповідному місцевому бюджеті;<br> <br> готують і подають відповідним місцевим радам пропозиції щодо<br>створення комунальних спеціалізованих інноваційних<br>фінансово-кредитних установ для фінансової підтримки місцевих<br>інноваційних програм;<br> <br> подають пропозиції спеціально уповноваженому центральному<br>органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності стосовно<br>включення інноваційних проектів за місцевими програмами до<br>державних програм і їх фінансування шляхом кредитування із<br>державного бюджету через державні інноваційні фінансово-кредитні<br>установи.<br> <br> <a name="S11"></a>Стаття 11. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності<br> <br> 1. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності<br>здійснюється для забезпечення дотримання всіма її суб'єктами вимог<br>законодавства щодо інноваційної діяльності.<br> <br> 2. Державний контроль у сфері інноваційної діяльності<br>здійснюється:<br> <br> а) спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої<br>влади у сфері інноваційної діяльності;<br> <br> б) Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами<br>місцевого самоврядування у межах їх повноважень;<br> <br> в) щодо визначених статтями розділу V цього Закону<br>особливостей оподаткування - Державною податковою адміністрацією<br>України.<br> <br> <a name="RIII"></a>Розділ III<br> <br> ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ,<br> ПРОДУКТІВ І ПРОДУКЦІЇ, ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА<br> ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ<br> <br> <a name="S12"></a>Стаття 12. Інноваційний проект<br> <br> 1. Інноваційним визнається проект, яким передбачаються<br>розробка, виробництво і реалізація інноваційного продукту і (або)<br>інноваційної продукції, що відповідають вимогам статей 14 і 15<br>цього Закону.<br> <br> 2. Передбачена цим Законом державна підтримка реалізації<br>інноваційного проекту надається за умови його державної<br>реєстрації.<br> <br> 3. Державна реєстрація інноваційного проекту здійснюється за<br>ініціативою суб'єкта інноваційної діяльності відповідно до<br>положень статті 13 цього Закону.<br> <br> <a name="S13"></a>Стаття 13. Державна реєстрація інноваційних проектів<br> <br> 1. Державна реєстрація інноваційних проектів здійснюється у<br>порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.<br> <br> 2. Державну реєстрацію інноваційних проектів здійснює, за<br>поданням суб'єктів інноваційної діяльності, спеціально<br>уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері<br>інноваційної діяльності. Цей орган веде Державний реєстр<br>інноваційних проектів.<br> <br> 3. Необхідною умовою занесення проекту до Державного реєстру<br>інноваційних проектів є його кваліфікування. Для кваліфікування<br>інноваційних проектів спеціально уповноважений центральний орган<br>виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності визначає окремий<br>підрозділ (далі - Установа).<br> <br> 4. Установа може мати регіональні відділення в Автономній<br>Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.<br> <br> 5. Установа для кваліфікування інноваційних проектів<br>організує проведення експертизи прийнятих до розгляду проектів.<br>Експертиза при кваліфікуванні інноваційних проектів виконується за<br>рахунок коштів суб'єктів інноваційної діяльності, які заявляють<br>проекти на державну реєстрацію, і відповідно до Закону України<br>"Про наукову і науково-технічну експертизу" ( <A HREF="17758">51/95-ВР</A> ).<br> <br> 6. Проекти, що визнані за результатами експертизи<br>інноваційними, заносяться спеціально уповноваженим центральним<br>органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності до<br>Державного реєстру інноваційних проектів.<br> <br> Інноваційні проекти з пріоритетних напрямів інноваційної<br>діяльності, затверджених Верховною Радою України, визнаються<br>Установою пріоритетними інноваційними проектами.<br> <br> 7. Інформація про занесення інноваційного проекту до<br>Державного реєстру інноваційних проектів публікується спеціально<br>уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері<br>інноваційної діяльності у його бюлетені.<br> <br> 8. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої<br>влади у сфері інноваційної діяльності видає суб'єкту інноваційної<br>діяльності свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного<br>проекту. Форма свідоцтва затверджується Кабінетом Міністрів<br>України.<br> <br> 9. Свідоцтво про державну реєстрацію інноваційного проекту є<br>чинним протягом трьох років від дати його видачі. Після завершення<br>цього строку державна реєстрація інноваційного проекту і<br>відповідний запис у Державному реєстрі інноваційних проектів<br>анулюються. Інформація про це публікується спеціально<br>уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері<br>інноваційної діяльності у його бюлетені.<br> <br> 10. Державна реєстрація інноваційного проекту не передбачає<br>будь-яких зобов'язань щодо бюджетного кредитування його виконання<br>чи іншої державної фінансової підтримки.<br> <br> 11. Строк розгляду Установою проекту, поданого для державної<br>реєстрації як інноваційного, не повинен перевищувати шість місяців<br>від дати його прийняття.<br> <br> 12. Особливості експертизи і державної реєстрації<br>інноваційних проектів, на які поширюються положення Закону України<br>"Про державну таємницю" ( <A HREF="12831">3855-12</A> ), визначаються спеціальним<br>Положенням.<br> <br> 13. У разі незгоди суб'єкта інноваційної діяльності чи<br>будь-якої іншої фізичної або юридичної особи з рішенням щодо<br>кваліфікації інноваційного проекту і (або) з його державною<br>реєстрацією ці акти можуть бути оскаржені до суду (господарського<br>суду).<br> <br> 14. Установа несе відповідальність за повноту і достовірність<br>експертизи і за збереження конфіденційної інформації, пов'язаної з<br>інноваційними проектами.<br> <br> 15. Неправомірні кваліфікація і державна реєстрація проекту<br>як інноваційного тягнуть за собою відповідальність згідно із<br>законом.<br> <br> 16. Правопорушеннями при кваліфікуванні і державній<br>реєстрації інноваційних проектів вважаються:<br> <br> а) прийняття рішення про кваліфікування інноваційного проекту<br>і його державну реєстрацію без проведення експертизи;<br> <br> б) фальсифікація висновків експертизи;<br> <br> в) вчинення дій, що перешкоджають проведенню експертизи;<br> <br> г) умисне примушування або створення для експертів чи<br>експертних комісій обставин, які зумовлюють необ'єктивне<br>проведення експертизи;<br> <br> д) переслідування експертів за підготовлені ними висновки,<br>несприятливі для тієї чи іншої особи чи організації;<br> <br> е) залучення до експертизи посадових осіб та фахівців,<br>безпосередньо заінтересованих у результатах експертизи;<br> <br> є) розголошення конфіденційної інформації, пов'язаної з<br>розглядуваними інноваційними проектами.<br> <br> <a name="S14"></a>Стаття 14. Інноваційний продукт<br> <br> 1. Інноваційний продукт є результатом виконання інноваційного<br>проекту і науково-дослідною і (або) дослідно-конструкторською<br>розробкою нової технології (в тому числі - інформаційної) чи<br>продукції з виготовленням експериментального зразка чи дослідної<br>партії і відповідає таким вимогам:<br> <br> а) він є реалізацією (впровадженням) об'єкта інтелектуальної<br>власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка,<br>топографії інтегральної мікросхеми, селекційного досягнення тощо),<br>на які виробник продукту має державні охоронні документи (патенти,<br>свідоцтва) чи одержані від власників цих об'єктів інтелектуальної<br>власності ліцензії, або реалізацією (впровадженням) відкриттів.<br>При цьому використаний об'єкт інтелектуальної власності має бути<br>визначальним для даного продукту;<br> <br> б) розробка продукту підвищує вітчизняний науково-технічний і<br>технологічний рівень;<br> <br> в) в Україні цей продукт вироблено (буде вироблено) вперше,<br>або якщо не вперше, то порівняно з іншим аналогічним продуктом,<br>представленим на ринку, він є конкурентоздатним і має суттєво вищі<br>техніко-економічні показники.<br> <br> 2. Рішення про кваліфікування продукту інноваційним приймає<br>Установа чи її регіональне відділення за результатами експертизи.<br> <br> <a name="S15"></a>Стаття 15. Інноваційна продукція<br> <br> 1. Інноваційною може бути визнана продукція, яка відповідає<br>таким вимогам:<br> <br> а) вона є результатом виконання інноваційного проекту;<br> <br> б) така продукція виробляється (буде вироблена) в Україні<br>вперше, або якщо не вперше, то порівняно з іншою аналогічною<br>продукцією, представленою на ринку, є конкурентоздатною і має<br>суттєво вищі техніко-економічні показники.<br> <br> 2. Інноваційна продукція може бути результатом тиражування чи<br>застосування інноваційного продукту.<br> <br> 3. Інноваційною продукцією може бути визнано інноваційний<br>продукт, якщо він не призначений для тиражування.<br> <br> 4. Рішення про кваліфікування продукції інноваційною приймає<br>Установа чи її регіональне відділення за результатами експертизи.<br> <br> <a name="S16"></a>Стаття 16. Інноваційні підприємства<br> <br> 1. Інноваційним підприємством визнається підприємство<br>(об'єднання підприємств) будь-якої форми власності, якщо більше<br>ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за<br>звітний податковий період є інноваційні продукти і (або)<br>інноваційна продукція.<br> <br> 2. Інноваційне підприємство може функціонувати у вигляді<br>інноваційного центру, бізнес-інкубатора, технополісу, технопарку<br>тощо.<br> <br> 3. Статус підприємства як інноваційного дає йому право на<br>пільги, визначені частинами четвертою і п'ятою статті 21 цього<br>Закону. Оподаткування інноваційного підприємства при реалізації<br>ним інноваційних проектів здійснюється на тих самих умовах, що і<br>всіх інших суб'єктів інноваційної діяльності, визначених частинами<br>першою, другою і третьою статті 21 цього Закону.<br> <br> <a name="RIV"></a>Розділ IV<br> <br> ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА<br> ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br> <br> <a name="S17"></a>Стаття 17. Види фінансової підтримки інноваційної діяльності<br> <br> 1. Суб'єктам інноваційної діяльності для виконання ними<br>інноваційних проектів може бути надана фінансова підтримка шляхом:<br> <br> а) повного безвідсоткового кредитування (на умовах<br>інфляційної індексації) пріоритетних інноваційних проектів за<br>рахунок коштів Державного бюджету України, коштів бюджету<br>Автономної Республіки Крим та коштів місцевих бюджетів;<br> <br> б) часткового (до 50 %) безвідсоткового кредитування (на<br>умовах інфляційної індексації) інноваційних проектів за рахунок<br>коштів Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної<br>Республіки Крим та коштів місцевих бюджетів за умови залучення до<br>фінансування проекту решти необхідних коштів виконавця проекту і<br>(або) інших суб'єктів інноваційної діяльності;<br> <br> в) повної чи часткової компенсації (за рахунок коштів<br>Державного бюджету України, коштів бюджету Автономної Республіки<br>Крим та коштів місцевих бюджетів) відсотків, сплачуваних<br>суб'єктами інноваційної діяльності комерційним банкам та іншим<br>фінансово-кредитним установам за кредитування інноваційних<br>проектів;<br> <br> г) надання державних гарантій комерційним банкам, що<br>здійснюють кредитування пріоритетних інноваційних проектів;<br> <br> д) майнового страхування реалізації інноваційних проектів у<br>страховиків відповідно до Закону України "Про страхування"<br>( <A HREF="24677">85/96-ВР</A> ).<br> <br> 2. Фінансова підтримка інноваційної діяльності за рахунок<br>Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим,<br>місцевих бюджетів надається у межах коштів, передбачених<br>відповідними бюджетами.<br> <br> <a name="S18"></a>Стаття 18. Джерела фінансування інноваційної діяльності<br> <br> 1. Джерелами фінансової підтримки інноваційної діяльності є:<br> <br> а) кошти Державного бюджету України;<br> <br> б) кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Автономної<br>Республіки Крим;<br> <br> в) власні кошти спеціалізованих державних і комунальних<br>інноваційних фінансово-кредитних установ;<br> <br> г) власні чи запозичені кошти суб'єктів інноваційної<br>діяльності;<br> <br> д) кошти (інвестиції) будь-яких фізичних і юридичних осіб;<br> <br> е) інші джерела, не заборонені законодавством України.<br> <br> <a name="S19"></a>Стаття 19. Державні інноваційні фінансово-кредитні установи<br> <br> 1. Для здійснення фінансової підтримки інноваційної<br>діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності Кабінет<br>Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого<br>центрального органу виконавчої влади у сфері інноваційної<br>діяльності створює спеціалізовані державні небанківські<br>інноваційні фінансово-кредитні установи.<br> <br> 2. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа<br>підпорядковується спеціально уповноваженому центральному органу<br>виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності і діє на основі<br>Положення (Статуту), що затверджується Кабінетом Міністрів<br>України.<br> <br> 3. Кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної установи<br>формуються за рахунок коштів Державного бюджету України,<br>визначених законом про Державний бюджет України на відповідний<br>рік, залучених згідно з чинним законодавством вітчизняних та<br>іноземних інвестицій юридичних та фізичних осіб, добровільних<br>внесків юридичних та фізичних осіб, від власної чи спільної<br>фінансово-господарської діяльності та інших джерел, не заборонених<br>законодавством України.<br> <br> 4. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа за<br>рахунок коштів Державного бюджету України може надавати суб'єктам<br>інноваційної діяльності для реалізації ними інноваційних проектів<br>фінансову підтримку, види якої передбачені статтею 17 цього<br>Закону.<br> <br> Кошти від повернення виданих Державною інноваційною<br>фінансово-кредитною установою суб'єктам інноваційної діяльності<br>кредитів за рахунок коштів Державного бюджету України<br>зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України і<br>використовуються для надання фінансової інноваційної підтримки,<br>якщо законом про Державний бюджет України не встановлено інше.<br> <br> Кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної установи,<br>одержані нею з бюджету Автономної Республіки Крим чи із обласних і<br>районних бюджетів відповідно до абзацу шостого частини першої<br>статті 10 цього Закону, витрачаються нею виключно для фінансування<br>відповідних регіональних чи місцевих інноваційних програм і<br>проектів.<br> <br> Кошти Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, що<br>формуються за рахунок добровільних внесків юридичних та фізичних<br>осіб, від власної чи спільної фінансово-господарської діяльності<br>та інших джерел, не заборонених законодавством України, можуть<br>витрачатися нею як на всі перераховані у статті 17 цього Закону<br>види інвестування інноваційної діяльності, так і на інші види<br>інвестування, передбачені Положенням (Статутом).<br> <br> 5. Для отримання фінансової підтримки суб'єкти інноваційної<br>діяльності, інноваційні проекти яких занесені до Державного<br>реєстру інноваційних проектів, подають до Державної інноваційної<br>фінансово-кредитної установи (її регіональних відділень)<br>інноваційні проекти та всі необхідні документи, перелік яких<br>визначається нею.<br> <br> 6. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа<br>організовує на конкурсних засадах у порядку, що визначається<br>спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у<br>сфері інноваційної діяльності, відбір інноваційних проектів для їх<br>фінансової підтримки. Конкурсні відбори інноваційних проектів<br>здійснюються на засадах прозорості, відкритості, гласності.<br> <br> 7. Суб'єкт інноваційної діяльності, інноваційний проект якого<br>пройшов конкурсний відбір, залежно від встановленого конкурсною<br>процедурою рейтингу може отримати від Державної інноваційної<br>фінансово-кредитної установи один чи кілька передбачених<br>статтею 17 цього Закону видів фінансової підтримки.<br> <br> 8. Фінансова підтримка Державною інноваційною<br>фінансово-кредитною установою інноваційних проектів шляхом надання<br>кредитів чи передавання майна у лізинг здійснюється за умови<br>наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави майна,<br>договору страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо.<br> <br> 9. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа здійснює<br>супроводження реалізації інноваційних проектів, які нею<br>фінансуються, та контролює цільове використання суб'єктами<br>інноваційної діяльності наданих нею коштів.<br> <br> 10. Фінансова підтримка реалізації інноваційних проектів може<br>надаватися Державною інноваційною фінансово-кредитною установою у<br>формі послідовних траншів за результатами контролю ходу виконання<br>проектів.<br> <br> 11. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа подає у<br>засобах масової інформації щорічний звіт про фінансування нею<br>інноваційних проектів та результатів їх виконання, а також<br>періодично інформує громадськість про:<br> <br> результати конкурсного відбору інноваційних проектів для<br>державної фінансової підтримки і вид наданої фінансової підтримки;<br> <br> результати контролю виконання фінансованих інноваційних<br>проектів;<br> <br> завершені інноваційні проекти та проекти, яким продовжені<br>терміни їх реалізації із зазначенням причин;<br> <br> повернення раніше наданих кредитів.<br> <br> Інформування щодо інноваційних проектів, на які поширюються<br>положення Закону України "Про державну таємницю" ( <A HREF="12831">3855-12</A> ),<br>здійснюється з урахуванням цього Закону.<br> <br> <a name="S20"></a>Стаття 20. Комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи<br> <br> 1. Для здійснення фінансової підтримки місцевих інноваційних<br>програм органи місцевого самоврядування можуть створювати<br>комунальні спеціалізовані небанківські інноваційні<br>фінансово-кредитні установи і підпорядковувати їх виконавчим<br>органам місцевого самоврядування.<br> <br> 2. Комунальні інноваційні фінансово-кредитні установи діють<br>на основі положень (статутів) про них, що розробляються і<br>затверджуються органами місцевого самоврядування.<br> <br> 3. Кошти комунальної інноваційної фінансово-кредитної<br>установи формуються за рахунок коштів відповідного місцевого<br>бюджету, залучених вітчизняних та іноземних інвестицій юридичних<br>та фізичних осіб, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб,<br>власної чи спільної фінансово-господарської діяльності та інших<br>джерел, не заборонених законодавством України.<br> <br> 4. Комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа за<br>рахунок коштів відповідного місцевого бюджету може надавати<br>суб'єктам інноваційної діяльності для реалізації ними інноваційних<br>проектів фінансову підтримку, види якої передбачені статтею 17<br>цього Закону.<br> <br> Кошти комунальної інноваційної фінансово-кредитної установи,<br>що формуються за рахунок залучених вітчизняних та іноземних<br>інвестицій фізичних і юридичних осіб, добровільних внесків<br>юридичних та фізичних осіб, від власної чи спільної<br>фінансово-господарської діяльності та інших джерел, не заборонених<br>законодавством України, можуть витрачатися нею як на всі<br>перераховані у статті 17 цього Закону види інвестування<br>інноваційної діяльності, так і на інші види інвестування,<br>передбачені Положенням (Статутом).<br> <br> 5. Для отримання фінансової підтримки суб'єкти інноваційної<br>діяльності, інноваційні проекти яких занесені до Державного<br>реєстру інноваційних проектів, подають до комунальної інноваційної<br>фінансово-кредитної установи інноваційні проекти та всі необхідні<br>документи, перелік яких визначається цією установою.<br> <br> 6. Комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа<br>організовує конкурсний відбір інноваційних проектів для їх<br>фінансової підтримки. Конкурсні відбори інноваційних проектів<br>здійснюються на засадах прозорості, відкритості, гласності.<br> <br> 7. Суб'єкт інноваційної діяльності, інноваційний проект якого<br>пройшов конкурсний відбір, залежно від встановленого конкурсною<br>процедурою рейтингу може отримати від комунальної інноваційної<br>фінансово-кредитної установи один чи кілька передбачених<br>статтею 17 цього Закону видів фінансової підтримки.<br> <br> 8. Фінансова підтримка комунальною інноваційною<br>фінансово-кредитною установою інноваційних проектів шляхом надання<br>кредитів чи передавання майна у лізинг здійснюється за умови<br>наявності гарантій повернення коштів у вигляді застави майна,<br>договору страхування, банківської гарантії, договору поруки тощо.<br> <br> 9. Комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа<br>здійснює супроводження реалізації інноваційних проектів, які нею<br>фінансуються, та контролює цільове використання суб'єктами<br>інноваційної діяльності наданих нею коштів.<br> <br> 10. Фінансова підтримка реалізації інноваційних проектів може<br>надаватися комунальною інноваційною фінансово-кредитною установою<br>у формі послідовних траншів за результатами контролю ходу<br>виконання проектів.<br> <br> 11. Комунальна інноваційна фінансово-кредитна установа подає<br>у місцевих засобах масової інформації щорічний звіт щодо<br>профінансованих нею інноваційних проектів та результатів їх<br>виконання, а також періодично інформує громадськість про:<br> <br> результати конкурсного відбору інноваційних проектів для<br>фінансової підтримки і вид наданої фінансової підтримки;<br> <br> результати контролю виконання фінансованих інноваційних<br>проектів;<br> <br> завершені інноваційні проекти та проекти, яким продовжені<br>терміни їх реалізації із зазначенням причин;<br> <br> повернення раніше наданих кредитів.<br> <br> Інформування щодо інноваційних проектів, на які поширюються<br>положення Закону України "Про державну таємницю" ( <A HREF="12831">3855-12</A> ),<br>здійснюється з урахуванням цього Закону.<br> <br> <a name="RV"></a>Розділ V<br> <br> ОСОБЛИВОСТІ В ОПОДАТКУВАННІ ТА МИТНОМУ<br> РЕГУЛЮВАННІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br> <br> <a name="S21"></a>Стаття 21. ( Дію статті 21 зупинено на 2003 рік згідно<br> із Законом N 380-IV ( <A HREF="120783">380-15</A> ) від 26.12.2002 )<br> Особливості в оподаткуванні інноваційної<br> діяльності<br> <br> 1. Впродовж строку чинності свідоцтва про державну реєстрацію<br>інноваційного проекту і за умови, що виконання проекту розпочато<br>не пізніше вісімнадцяти місяців від дати його державної<br>реєстрації, оподаткування об'єктів інноваційної діяльності<br>здійснюється у порядку, за яким 50 відсотків податку на додану<br>вартість по операціях з продажу товарів (виконання робіт, надання<br>послуг), пов'язаних з виконанням інноваційних проектів, і 50<br>відсотків податку на прибуток, одержаний від виконання цих<br>проектів, залишаються у розпорядженні платника податків,<br>зараховуються на його спеціальний рахунок і використовуються ним<br>виключно на фінансування інноваційної, науково-технічної<br>діяльності і розширення власних науково-технологічних і<br>дослідно-експериментальних баз.<br> <br> 2. Визначене частиною першою цієї статті пільгове<br>оподаткування реалізується за умови, що суб'єкт інноваційної<br>діяльності про початок реалізації інноваційного проекту у місячний<br>строк повідомляє відповідний орган Державної податкової<br>адміністрації і по всіх господарських операціях, пов'язаних з<br>виконанням інноваційного проекту, веде окремий бухгалтерський<br>облік.<br> <br> 3. Кошти у розмірі 50 відсотків податку на додану вартість і<br>податку на прибуток, що залишаються у розпорядженні платника<br>податків згідно з положеннями частини першої цієї статті і не<br>використані протягом строку пільгового оподаткування і дванадцяти<br>місяців після нього, підлягають зарахуванню до Державного бюджету<br>України.<br> <br> 4. Інноваційним підприємствам дозволяється прискорена<br>амортизація основних фондів і встановлюється щорічна<br>двадцятивідсоткова норма прискореної амортизації основних фондів<br>групи 3. При цьому амортизація основних фондів групи 3 проводиться<br>до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.<br> <br> 5. Інноваційні підприємства сплачують земельний податок за<br>ставкою у розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.<br> <br> <a name="S22"></a>Стаття 22. ( Дію статті 22 зупинено на 2003 рік згідно <br> із Законом N 380-IV ( <A HREF="120783">380-15</A> ) від 26.12.2002 )<br> Особливості митного регулювання інноваційної<br> діяльності<br> <br> 1. Необхідні для виконання пріоритетного інноваційного<br>проекту, яким передбачається випуск інноваційного продукту, щодо<br>якого прийнята постанова Кабінету Міністрів України про його<br>особливу важливість, сировина, устаткування, обладнання,<br>комплектуючі та інші товари (крім підакцизних товарів), які не<br>виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають<br>вимогам проекту, при ввезенні в Україну протягом строку чинності<br>свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту<br>звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану<br>вартість.<br> <br> Номенклатура та обсяги ввезення сировини, матеріалів,<br>устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів мають<br>бути визначені в інноваційному проекті перед його державною<br>реєстрацією.<br> <br> 2. У разі використання сировини, матеріалів, устаткування,<br>обладнання, комплектуючих та інших товарів, ввезених в Україну без<br>сплати ввізного мита та податку на додану вартість згідно з<br>положеннями частини першої цієї статті, не для потреб виконання<br>інноваційного проекту ввізне мито та податок на додану вартість<br>сплачуються до бюджету в повному обсязі. При цьому платник податку<br>зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками<br>податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму<br>ввізного мита і податку на додану вартість, що мали бути сплачені<br>при ввезенні на митну територію таких товарів, а також сплатити<br>пеню, нараховану на суму податків, виходячи із 120 відсотків<br>облікової ставки Національного банку України, що діяла на день<br>збільшення податкового зобов'язання, за період їх нецільового<br>використання.<br> <br> 3. Суб'єкти господарювання, митне регулювання діяльності яких<br>здійснюється згідно з положеннями частини першої цієї статті,<br>щоквартально складають та подають до органів митної служби за<br>своїм місцезнаходженням звіти про використання ввезених ними<br>сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та<br>інших товарів.<br> <br> <a name="RVI"></a>Розділ VI<br> <br> МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ<br> ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ<br> <br> <a name="S23"></a>Стаття 23. Міжнародні договори про співробітництво у сфері<br> інноваційної діяльності<br> <br> 1. Якщо міжнародними договорами, учасником яких є Україна і<br>згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,<br>встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством<br>України у сфері інноваційної діяльності, застосовуються правила<br>міжнародних договорів.<br> <br> <a name="RVII"></a>Розділ VII<br> <br> ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім<br>частини третьої статті 16, статей 21 та 22, які набирають чинності<br>з 1 січня 2003 року. Передбачені пунктом 3 розділу VII "Прикінцеві<br>положення" зміни до законів України набирають чинності з 1 січня<br>2003 року.<br> <br> 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня<br>опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у<br>відповідність з цим Законом і подати Верховній Раді України<br>пропозиції щодо внесення відповідних змін до законів України.<br> <br> ( Дію пункту 3 зупинено на 2003 рік згідно із Законом<br>N 380-IV ( <A HREF="120783">380-15</A> ) від 26.12.2002 ) 3. Внести такі зміни до<br>законів України:<br> <br> 1) частину другу статті 11 Закону України "Про інвестиційну<br>діяльність" ( <A HREF="2927">1560-12</A> ) (Відомості Верховної Ради України,<br>1991 р., N 47, ст. 646) після слів "які потребують соціального<br>захисту" доповнити словами "реалізації інноваційних проектів";<br> <br> 2) у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"<br>( <A HREF="13824">334/94-ВР</A> ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27,<br>ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 15,<br>ст. 83, N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39,<br>ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 25, ст. 197, N 26,<br>ст. 209, N 32, ст. 260, N 35, ст. 283; 2001 р., N 7, ст. 36, N 20,<br>ст. 96, N 23, ст. 114; 2002 р., N 5, ст. 31):<br> <br> підпункт 4.2.14 пункту 4.2 статті 4 викласти у такій<br>редакції:<br> <br> "4.2.14. Кошти, що надаються платнику податку - суб'єктові<br>інноваційної діяльності спеціалізованими державними і комунальними<br>інноваційними фінансово-кредитними установами відповідно до Закону<br>України "Про інноваційну діяльність" та у порядку, визначеному<br>Кабінетом Міністрів України";<br> <br> пункт 7.14 статті 7 викласти у такій редакції:<br> <br> "7.14. Оподаткування прибутку суб'єктів інноваційної<br>діяльності при реалізації ними інноваційних проектів, занесених до<br>Державного реєстру інноваційних проектів, здійснюється з<br>урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про<br>інноваційну діяльність";<br> <br> пункт 22.5 статті 22 доповнити абзацом такого змісту:<br> <br> "Встановити, що сплата податку на прибуток платниками<br>податку - суб'єктами інноваційної діяльності і амортизація їх<br>основних фондів здійснюються з урахуванням особливостей,<br>встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність";<br> <br> 3) пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на<br>додану вартість" ( <A HREF="32511">168/97-ВР</A> ) (Відомості Верховної Ради України,<br>1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 15, ст. 83,<br>N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356;<br>2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209,<br>N 32, ст. 260, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318; 2001 р., N 7, ст. 36,<br>N 20, ст. 96, N 23, ст. 114; 2002 р., N 5, ст. 31, N 33, ст. 238)<br>доповнити абзацом такого змісту:<br> <br> "Встановити, що сплата податку на додану вартість платниками<br>податку - суб'єктами інноваційної діяльності здійснюється з<br>урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про<br>інноваційну діяльність";<br> <br> 4) частину першу статті 12 Закону України "Про плату за<br>землю" ( <A HREF="6289">2535-12</A> ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,<br>N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 1999 р., N 15, ст. 83,<br>N 18, ст. 140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356;<br>2000 р., N 2, ст. 16, N 3, ст. 20, N 22, ст. 172, N 32, ст. 260,<br>N 43, ст. 363, N 45, ст. 375, N 48, ст. 406; 2001 р., N 7, ст. 36,<br>N 11, ст. 46, N 15, ст. 74, N 20, ст. 96, N 50, ст. 261; 2002 р.,<br>N 9, ст. 68, N 30, ст.205) доповнити пунктом 24 такого змісту:<br> <br> "24) інноваційні підприємства сплачують земельний податок з<br>урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про<br>інноваційну діяльність";<br> <br> 5) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"<br>( <A HREF="4619">2097-12</A> ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,<br>ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р.,<br>N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48,<br>ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261;<br>2002 р., N 5, ст. 31, ст. 34, N 11, ст. 81, N 33, ст.238)<br>доповнити пунктом "у" такого змісту:<br> <br> "у) необхідні для виконання пріоритетних інноваційних<br>проектів, щодо яких прийняті постанови Кабінету Міністрів України<br>про їх особливу важливість, сировина, устаткування, обладнання,<br>комплектуючі та інші товари (крім підакцизних), які ввозяться на<br>митну територію України відповідно до Закону України "Про<br>інноваційну діяльність".<br> <br> <br> Президент України Л.КУЧМА<br> <br> м. Київ, 4 липня 2002 року<br> N 40-IV<br></FONT></PRE><br>