О ценах и ценообразовании


<br> ЗАКОН УКРАЇНИ<br> <br> <br> Про ціни і ціноутворення<br> <br> <br> ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 52, ст.650 )<br> <br> ( Вводиться в дію Постановою ВР <br> N 508-XII ( <A HREF="2233">508-12</A> ) від 03.12.90, ВВР, 1990, N 52, ст.651 ) <br> <br> ( Із змінами, внесеними згідно із Законами<br> N 2032-XII ( <A HREF="4676">2032-12</A> ) від 04.01.92, ВВР, 1992, N 17, ст.209 <br> N <A HREF="35794">642/97-ВР</A> від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст.36 <br> N <A HREF="42115">184/98-ВР</A> від 05.03.98, ВВР, 1998, N 33, ст.225 <br> N 495-XIV ( <A HREF="54985">495-14</A> ) від 17.03.99, ВВР, 1999, N 24, ст.210<br> Рішенням Конституційного Суду<br> N 2-рп/2000 ( <A HREF="65990">v002p710-00</A> ) від 10.02.2000<br> Законами<br> N 3047-III ( <A HREF="95209">3047-14</A> ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.194<br> N 762-IV ( <A HREF="135195">762-15</A> ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247<br> N 1280-IV ( <A HREF="150218">1280-15</A> ) від 18.11.2003 )<br> <br> <br> ( У Законі слова "Українська РСР" і "Рада Міністрів Української<br> РСР" у всіх відмінках замінені словами "Україна" і "Кабінет<br> Міністрів України" у відповідних відмінках, а слова "народних<br> депутатів" виключені згідно із Законом N <A HREF="42115">184/98-ВР</A> від<br> 05.03.98 )<br> <br> <br> Україна згідно з Декларацією про державний суверенітет<br>України ( <A HREF="2270">55-12</A> ) та Законом України "Про економічну<br>самостійність Української РСР" ( <A HREF="2264">142-12</A> ) самостійно здійснює<br>політику цін. Закон визначає основні принципи встановлення і<br>застосування цін і тарифів та організацію контролю за їх<br>дотриманням на території республіки.<br> <br> <a name="RI"></a>Розділ I<br> <br> ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ<br> <br> <a name="S1"></a>Стаття 1. Законодавство України про ціноутворення<br> <br> Законодавство України про ціноутворення складається з цього<br>Закону та інших актів законодавства України, що видаються<br>відповідно до нього.<br> <br> <a name="S2"></a>Стаття 2. Сфера застосування Закону<br> <br> Цей Закон поширюється на всі підприємства й організації<br>незалежно від форм власності, підпорядкованості і методів<br>організації праці та виробництва.<br> <br> <a name="S3"></a>Стаття 3. Політика ціноутворення<br> <br> Політика ціноутворення є складовою частиною загальної<br>економічної і соціальної політики України і спрямована на<br>забезпечення:<br> рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм<br>власності, економічної самостійності підприємств, організацій і<br>адміністративно-територіальних регіонів республіки;<br> збалансованого ринку засобів виробництва, товарів і послуг;<br> протидії монопольним тенденціям виготовлювачів продукції,<br>товарів і послуг;<br> об'єктивних співвідношень у цінах на промислову і<br>сільськогосподарську продукцію, що забезпечує еквівалентність<br>обміну;<br> розширення сфери застосування вільних цін;<br> підвищення якості продукції;<br> соціальних гарантій в першу чергу для низькооплачуваних і<br>малозабезпечених громадян, включаючи систему компенсаційних виплат<br>у зв'язку із зростанням цін і тарифів;<br> створення необхідних економічних гарантій для виробників;<br> орієнтації цін внутрішнього ринку на рівень світового ринку.<br> <br> <a name="S4"></a>Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України<br> в галузі ціноутворення<br> <br> Кабінет Міністрів України:<br> забезпечує здійснення в республіці державної політики цін;<br> визначає перелік продукції, товарів і послуг, державні<br>фіксовані та регульовані ціни і тарифи на які затверджуються<br>відповідними органами державного управління, крім сфери<br>телекомунікацій; ( Абзац третій статті 4 із змінами, внесеними<br>згідно із Законом N 1280-IV ( <A HREF="150218">1280-15</A> ) від 18.11.2003 )<br> визначає повноваження органів державного управління в галузі<br>встановлення і застосування цін (тарифів), а також по контролю за<br>цінами (тарифами).<br> <br> <a name="S5"></a>Стаття 5. Соціальний захист населення від підвищення цін<br> і тарифів<br> <br> Органи державної влади і управління України послідовно<br>проводять в життя заходи щодо підтримки життєвого рівня<br>населення, в першу чергу низькооплачуваних і малозабезпечених<br>громадян, шляхом введення компенсації втрат у зв'язку з<br>підвищенням цін і тарифів, а також шляхом індексації доходів<br>стосовно соціально-економічних груп населення.<br> ( Положення частини другої статті 5 втратили чинність, як<br>такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного<br>Суду N 2-рп/2000 ( <A HREF="65990">v002p710-00</A> ) від 10.02.2000 ) У разі<br>виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати, стипендій,<br>пенсій та інших соціальних виплатах забороняється до погашення<br>такої заборгованості підвищення цін і тарифів на<br>житлово-комунальні послуги та послуги громадського транспорту, що<br>надаються громадянам України. ( Статтю 5 доповнено частиною другою<br>згідно із Законом N 495-XIV ( <A HREF="54985">495-14</A> ) від 17.03.99 )<br> Громадяни мають право оскаржити в суді неправомірні дії<br>державних органів, підприємств та інших юридичних і фізичних осіб<br>і вимагати відшкодування завданих їм збитків у випадках реалізації<br>їм товарів та послуг з порушенням вимог законодавства по цінах.<br> <br> <br> <a name="RII"></a>Розділ II<br> <br> ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЦІН І ТАРИФІВ<br> <br> <a name="S6"></a>Стаття 6. Види цін і тарифів<br> <br> В народному господарстві застосовуються вільні ціни і тарифи,<br>державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи.<br> <br> <a name="S7"></a>Стаття 7. Вільні ціни і тарифи<br> <br> Вільні ціни і тарифи встановлюються на всі види продукції,<br>товарів і послуг, за винятком тих, по яких здійснюється державне<br>регулювання цін і тарифів.<br> <br> <a name="S8"></a>Стаття 8. Державне регулювання цін і тарифів<br> <br> Державне регулювання цін і тарифів здійснюється шляхом<br>встановлення:<br> державних фіксованих цін (тарифів);<br> граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від<br>державних фіксованих цін і тарифів.<br> В разі надмірного зростання цін, раніше виведених з-під<br>контролю за рішенням Кабінету Міністрів України, виконавчих<br>комітетів обласних, міських (міст республіканського<br>підпорядкування) Рад, допускається тимчасове повернення до<br>державного регулювання цін і тарифів.<br> Урядом України можуть вводитись інші методи державного<br>регулювання цін і тарифів.<br> <br> <a name="S9"></a>Стаття 9. Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи<br> <br> Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи<br>встановлюються на ресурси, які справляють визначальний вплив на<br>загальний рівень і динаміку цін, на товари і послуги, що мають<br>вирішальне соціальне значення, а також на продукцію, товари і<br>послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що<br>займають монопольне становище на ринку.<br> Державні фіксовані та регульовані ціни і тарифи<br>встановлюються державними органами України. <br> <br> ( Частина третя статті 9 втратила чинність на підставі Закону<br>N <A HREF="4676">2032-12</A> від 04.01.92 ) <br> <br> ( Положення частини третьої статті 9 втратили чинність, як<br>такі, що є неконституційними, на підставі Рішення Конституційного<br>Суду N 2-рп/2000 ( <A HREF="65990">v002p710-00</A> ) від 10.02.2000 ) Ціни і тарифи на<br>житлово-комунальні послуги (в тому числі на електроенергію і<br>природний газ для комунально-побутових потреб населення України),<br>послуги громадського транспорту і зв'язку встановлюються Кабінетом<br>Міністрів України за погодженням з Верховною Радою України.<br>( Статтю 9 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 495-XIV<br>( <A HREF="54985">495-14</A> ) від 17.03.99 )<br> <br> <a name="S10"></a>Стаття 10. Зміна державних фіксованих та регульованих цін<br> і тарифів<br> <br> Зміна рівня державних фіксованих та регульованих цін і<br>тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг здійснюється в<br>порядку і в строки, що визначаються тими органами, які відповідно<br>до цього Закону затверджують або регулюють ціни (тарифи).<br> Зміна державних фіксованих та регульованих цін і тарифів може<br>здійснюватись у зв'язку із зміною умов виробництва і реалізації<br>продукції, що не залежать від господарської діяльності<br>підприємств.<br> <br> <a name="S11"></a>Стаття 11. Ціноутворення при здійсненні експортних та<br> імпортних операцій і при міжреспубліканському<br> обміні<br> <br> При здійсненні експортних та імпортних операцій безпосередньо<br>або через зовнішньоторговельного посередника в розрахунках із<br>зарубіжними партнерами застосовуються контрактні<br>(зовнішньоторговельні) ціни, що формуються відповідно до цін і<br>умов світового ринку.<br> Регулювання внутрішнього ціноутворення на експортну та<br>імпортну продукцію (послуги) визначається Кабінетом Міністрів<br>України.<br> Міжреспубліканський обмін продукцією здійснюється за<br>договірними цінами.<br> <br> <a name="S12"></a>Стаття 12. Державні органи управління ціноутворення<br> <br> Координація роботи по здійсненню політики цін, проведення<br>економічного аналізу рівня та динаміки цін і вжиття заходів щодо<br>регулювання цін і тарифів здійснюються відповідними державними<br>органами управління України та їх структурними підрозділами.<br> Формування кошторисної нормативної бази, визначення порядку<br>її застосування в будівництві, контроль за дотриманням<br>замовниками, проектними, будівельно-монтажними організаціями та<br>іншими учасниками інвестиційної діяльності нормативних документів<br>і нормативів обчислення вартості будівництва об'єктів, що<br>споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України,<br>бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також<br>коштів державних підприємств, установ та організацій, здійснюється<br>спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з<br>питань містобудування і архітектури. ( Частина друга статті 12 в<br>редакції Закону N <A HREF="42115">184/98-ВР</A> від 05.03.98 )<br> <br> <br> <a name="RIII"></a>Розділ III<br> <br> КОНТРОЛЬ ЗА ЦІНАМИ<br> <br> <a name="S13"></a>Стаття 13. Контроль за додержанням державної дисципліни цін<br> <br> Державний контроль за цінами здійснюється при встановленні і<br>застосуванні державних фіксованих та регульованих цін і тарифів.<br>При цьому в сфері дії вільних цін контролюється правомірність їх<br>застосування та додержання вимог антимонопольного законодавства.<br> Контроль за додержанням державної дисципліни цін здійснюється<br>органами, на які ці функції покладено Урядом України. Вказані<br>органи здійснюють контроль у взаємодії з профспілками, спілками<br>споживачів та іншими громадськими організаціями.<br> Державні органи, що здійснюють контроль за цінами, та їх<br>посадові особи мають права, виконують обов'язки і несуть<br>відповідальність, передбачені Законом України "Про державну<br>податкову службу в Україні" ( <A HREF="2232">509-12</A> ), крім повноважень,<br>передбачених пунктами 6-9 статті 11 вказаного Закону.<br> Господарські суб'єкти повинні в установленому порядку<br>подавати необхідну інформацію для здійснення контролю за<br>правильністю встановлення і застосування цін.<br> <br> ( Частину п'яту статті 13 виключено на підставі Закону<br>N 3047-III ( <A HREF="95209">3047-14</A> ) від 07.02.2002 )<br> <br> <a name="S14"></a>Стаття 14. Відповідальність за порушення державної <br> дисципліни цін<br> <br> Вся необгрунтовано одержана підприємством, організацією сума<br>виручки в результаті порушення державної дисципліни цін та<br>діючого порядку визначення вартості будівництва, що здійснюється<br>із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету<br>Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів<br>державних підприємств, установ та організацій підлягає вилученню<br>в доход відповідного бюджету залежно від підпорядкованості<br>підприємства, організації. Крім того, в позабюджетні фонди<br>місцевих Рад стягується штраф у двократному розмірі<br>необгрунтовано одержаної суми виручки. Вказані суми списуються з<br>рахунків підприємств і організацій в банківських установах за<br>рішенням суду. ( Частина перша статті 14 із змінами, внесеними<br>згідно із Законами N <A HREF="35794">642/97-ВР</A> від 18.11.97, N <A HREF="42115">184/98-ВР</A> від<br>05.03.98, N 762-IV ( <A HREF="135195">762-15</A> ) від 15.05.2003 )<br> Підприємства, організації та інші юридичні і фізичні особи<br>мають право оскаржити до суду порушення цін з боку державних<br>органів, підприємств, організацій, кооперативів та інших юридичних<br>і фізичних осіб і вимагати відшкодування завданих їм збитків у<br>випадках реалізації їм товарів та послуг з порушенням вимог<br>чинного законодавства. ( Частина друга статті 14 із змінами,<br>внесеними згідно із Законом N 762-IV ( <A HREF="135195">762-15</A> ) від 15.05.2003 )<br> Ціни і тарифи, затверджені з порушенням цього Закону і рішень<br>Уряду республіки по ціноутворенню, скасовуються Комітетом цін при<br>Кабінеті Міністрів України.<br> Особи, винні в порушенні порядку встановлення та застосування<br>цін і тарифів, притягуються до адміністративної або кримінальної<br>відповідальності.<br> <br> <br> Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК<br> <br> м. Київ, 3 грудня 1990 року<br> N 507-XII<br></FONT></PRE><br>