ДСТУ Б В.2 6-7-95 (ГОСТ 8829 94) Стр. 13

10 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ ВИПРОБУВАНЬ

10 1 Результати випробувань, проведених у вiдповiдностi з цим

стандартом, повиннi заноситись у спецiальний журнал, що

зберiгається в лабораторiї пiдприємства-виготовлювача або у

вiддiлi технiчного контролю та оформлятися актами.

10 2 Журнал випробувань повинен мiстити такi вiдомостi по вип-

робуваннях кожного виробу:

дату проведення випробувань;

найменування та марку виробу, що пiдлягає випробуванню;

дату виготовлення виробу, номер партiї;

умови зберiгання виробу до випробування;

клас або марку бетону за мiцнiстю на стиск;

фактичнi мiцнiснi характеристики бетону на день проведення

випробувань;

вид армування, класи арматурної сталi для робочої арматури;

фактичнi мiцнiснi характеристики арматури за даними завод-

ських сертифiкатiв або випробувань арматурних зразкiв;

категорiю трiщиностiйкостi, зазначену у проектнiй докумен-

тацiї;

прийняту схему випробувань;

масу виробу (розрахункову або вимiряну);

масу завантажувальних пристроїв;

контрольнi значення навантажень, зазначенi у проектнiй доку-

ментацiї:

- за мiцнiстю (при першому та другому випадку зруйнування);

- за жорсткiстю;

- за утворенням трiщин;

- за шириною розкриття трiщин;

контрольнi значення прогинiв та ширини розкриття трiщин;

контрольнi значення навантажень, отриманi з урахуванням фак-

тичних характеристик бетону та арматури при їх вiдхиленнi

вiд проектних значень;

результати випробувань:

- руйнiвне навантаження та характер зруйнування виробу;

- навантаження утворення трiщин та характер утворених трiщин;

- прогин при вiдповiдному контрольному навантаженнi;

- ширину розкриття трiщин при вiдповiдному контрольному на-

вантаженнi;

- змiщення кiнцiв арматури у бетонi.

Значення характеристик, що реєструються у процесi випробувань,

повиннi зазначатися у журналi випробувань.

10 3 При випробуваннях двох та бiльше зразкiв виробiв однiєї

марки загальнi вiдомостi зазначаються у журналi один раз, а зна-

чення характеристик, що реєструються повиннi проводитись для

кожного зразка окремо. При випробуваннях рiзних зразкiв виробiв

однiєї марки за рiзними групами показникiв значення характерис-

тик, що реєструються, повиннi наводитись для кожного випробування

10 4 Значення характеристик, що реєструються за результатами

кожного випробування повиннi бути завiренi особою, вiдповiдальною

за проведення випробування.

10 5 Результати оцiнки мiцностi жорсткостi та трiщинос-

тiйкостi виробiв на пiдставi проведених випробувань повиннi бути

оформленi актом, в якому зазначаються максимальнi вiдхилення за-

реєстрованих показникiв вiд вiдповiдних контрольних значень та

висновки про вiдповiднiсть виробiв, що виготовляються, зразки

ДСТУ Б В.2 6-7-95 (ГОСТ 8829 94) Стр. 14

яких пiдданi випробуванням, стандарту або проектнiй документацiї

за характеристиками мiцностi, жорсткостi та трiщиностiйкостi. Акт

повинен бути пiдписаний керiвником чи головним iнженером

пiдприємства керiвником служби технiчного контролю, начальником

лабораторiї, що проводила випробування, а також представником

проектної органiзацiї-розробника виробу або проектної

органiзацiї, яка застосовує цi вироби у проектах будинкiв або

споруд.

ДСТУ Б В.2 6-7-95 (ГОСТ 8829 94) Стр. 15

Додаток А

(обов'язковий)

ПЕРЕЛIК ВIДОМОСТЕЙ, НЕОБХIДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ

ВИПРОБУВАНЬ ВИРОБIВ НАВАНТАЖУВАННЯМ, ЯКI

ПОВИННI МIСТИТИСЬ У ПРОЕКТНIЙ ДОКУМЕНТАЦIЇ

1. Схема спирання та завантажування виробу, що пiдлягає випро-

буванню.

2. Вказiвки про характер роботи виробу у конструкцiях бу-

динкiв або споруд що врахований у розрахунку несучої спромож-

ностi Мiнiмальна довжина спирания або защемлення, прийнята у

розрахунку.

3. Значення контрольного навантаження при перевiрцi мiцностi

конструкцiї; при цьому слiд зазначати очiкуваний характер руйну-

вання конструкцiї при випробуваннi.

4. Значення контрольного навантаження при перевiрцi жорсткостi

конструкцiй, контрольне значення прогину.

5. Значення контрольного навантаження по утворенню трiщин.

6. Значення контрольного навантаження при перевiрцi ширини

розкриття трiщин, а також значення контрольної ширини розкриття

трiщин. Вказiвки про дiлянки виробiв, що пiдлягають випробуванню,

на яких слiд вимiрювати ширину розкриття трiщин.

7. У випадку, якщо передбачається випробування виробу у проек-

тному положеннi навантаженням, що дiє зверху униз, у проектнiй

документацiї повинно бути вказано значення навантаження, що прик-

ладається додатково, i дорiвнює контрольному навантаженню за

вiдрахуванням навантаження вiд власної маси конструкцiї

8. Перiодичнiсть випробувань i число виробiв, що пiдлягають

випробуванням.

ДСТУ Б В.2 6-7-95 (ГОСТ 8829 94) Стр. 16

Додаток Б

(обов'язковий)

ВКАЗIВКИ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ,

ПРОГИНIВ ТА ШИРИНИ РОЗКРИТТЯ ТРIЩИН

1 Значення контрольного навантаження при перевiрцi мiцностi

виробу слiд визначати множенням на коефiцiєнт безпеки С значення

навантаження що вiдповiдає несучiй спроможностi виробу, визна-

ченiй розрахунком з урахуванням розрахункових опорiв матерiалiв

та прийнятої схеми навантажування.

Значення коефiцiєнтiв безпеки С для згинальних та позацентро-

во стиснутих виробiв визначають для 1-го випадку (зруйнування по

нормальному або похилому перерiзу внаслiдок досягнення границi

текучостi або умовної границi текучостi поздовжньої розтягнутої

арматури) за таблицею Б.1

Таблиця Б.1

-------------------------------------------------------------

| Клас арматури | Коефiцiєнт С |

|-----------------------------------------------------------|

|А-I, А-II | 1,25 |

|-----------------------------------------------------------|

|А-III, Ат-III, А-IIIв | |

|з контролем подовжень та напружень Вр-1 | 1,30 |

|-----------------------------------------------------------|

|А-IV Ат-IV, А-V, Ат V, А-IIIв | |

|з контролем тiльки подовжень | 1,35 |

|-----------------------------------------------------------|

|А-VI Ат-VI, Ат-VII В-II, Вр-II, К-7, К 19 | 1,40 |

-------------------------------------------------------------

Для 2-го випадку (зруйнування по нормальному або похилому пе-

рерiзу внаслiдок роздроблення бетону над трiщинами або мiж трiщи-

нами ранiше досягнення границi текучостi або умовної границi те-

кучостi поздовжньої та поперечної арматури а також через розрив

або зруйнування анкерування поздовжньої або поперечної арматури)

значення коефiцiєнта безпеки С визначають за таблицею Б 2.

Таблиця Б.2

------------------------------------------------

| Вид бетону | Коефiцiєнт С |

|----------------------------------------------|

| Важкий, легкий, | |

| дрiбнозернистий, силiкатний | 1,60 |

|----------------------------------------------|

| Нiздрюватий | 1,90 |

------------------------------------------------

2 Для виробiв зi змiшаним армуванням коефiцiєнт безпеки С до-

пускається визначати за такою формулою:

С A + C A + C A + . .

1 s1 2 s2 3 s3

C = ------ --------- --------- -----, (Б.1)

A + A + A ...

s1 s2 s3

ДСТУ Б В.2 6-7-95 (ГОСТ 8829 94) Стр. 17

де С (i = 1, 2, 3. .) - коефiцiєнт безпеки С, що визначається за

i

таблицею Б.1 для арматури i-го класу;

А (i = 1, 2 3 .. ) - площа поперечного перерiзу арматури i-го

i

класу

3 Значення контрольного навантаження при перевiрцi жорсткостi

слiд визначати як найбiльш невигiдне сполучення нормативних на-

вантажень (коефiцiєнт безпеки С = 1) Контрольне навантаження

приймають короткочасно дiючим.

4 Контрольний прогин слiд обчислювати за прийнятою методикою

розрахунку при навантаженнi що дорiвнює контрольному при пе-

ревiрцi жорсткостi

5 Контрольний прогин попередньо напружених виробiв слiд визна-

чати за формулою:

f = f + f (Б.2)

k 1 2

де f - повний прогин виробу вiд дiї контрольного навантаження

1

(що прикладається додатково та, за необхiдностi навантаження вiд

власної маси) та вiд зусилля попереднього обтиснення;

f - вигин приймається зi знаком "плюс") або прогин (прий-

2

мається зi знаком "мiнус") вiд власної маси та вiд зусилля попе-

реднього обтиснення; при цьому, якщо у верхнiй зонi виробу утво-

рюються початковi трiщини, значення f визначається як для еле-

2

ментiв з трiщинами у верхнiй зонi.

6 Контрольне навантаження по утворенню трiщин слiд визначати

множенням на коефiцiєнт безпеки С значення навантаження, при яко-

му згiдно з розрахунком утворюється перша трiщина. При цьому для

виробiв до яких пред'являються вимоги 1-ї категорiї трiщинос-

тiйкостi, коефiцiєнт безпеки С приймається таким, що дорiвнює 1,4

для виробiв з нiздрюватого бетону та 1,3 для виробiв з iнших

видiв бетонiв.

7 Контрольне навантаження за шириною розкриття трiщин слiд

визначати як найбiльш невигiдне сполучення нормативних наванта-

жень, при цьому всi навантаження приймають короткочасно дiючими.

Контрольну ширину розкриття трiщин слiд визначати множенням

ширини розкриття трiщин, одержаної розрахунком при дiї кон-

трольного навантаження на коефiцiєнт безпеки С = 0,7.

У згинальних виробах з прийнятими у проектнiй документацiї

товщинами захисного шару бетону до поздовжньої робочої арматури,

якi перевищують значення а що дорiвнює 25 мм, контрольну шири-

н

ну розкриття трiщин, нормальних до поздовжньої осi конструкцiй,

допускається збiльшувати шляхом дiлення на коефiцiєнт q, що виз-

начається за таблицею Б.З, значення ширини розкриття трiщин,

одержаного, як зазначено у попередньому абзацi даного пункту.

ДСТУ Б В.2 6-7-95 (ГОСТ 8829 94) Стр. 18

Таблиця Б.3

-----------------------------------------------------

|а /а | 0,8 | 0,6 | 0,5 |

| н п | | | i менше |

|---------------------------------------------------|

| q | 0,95 | 0,85 | 0 75 |

-----------------------------------------------------

де а - значення товщини захисного шару бетону що приймається

н

рiвним 25 мм; а - проектне значення товщини захисного шару бето-

п

ну мм.

ДСТУ Б В.2 6-7-95 (ГОСТ 8829 94) Стр. 19

Додаток В

рекомендований)

ОЦIНКА ПРИДАТНОСТI ВИРОБIВ ЗА МIЦНIСТЮ НА ОСНОВI

КОМПЛЕКСНОГО ВРАХУВАННЯ МIЦНIСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

БЕТОНУ ТА АРМАТУРИ

1 Для оцiнки придатностi виробу за мiцнiстю за результатами

випробувань навантажуванням можуть застосовуватись контрольнi на-

вантаження, встановленi, виходячи з середньої величини несучої

спроможностi виробу.

2 У загальному випадку середнє значення несучої спроможностi

рекомендується визначати методом статистичного моделювання

Розрахунок проводиться у такому порядку:

а) встановлюється розподiл мiцнiсних характеристик бетону та

арматури; при цьому приймається, що розподiл цих характеристик є

нормальним;

б) визначається розрахункова сукупнiсть сполучень випадкових

значень мiцнiсних характеристик бетону та арматури;

в) для кожного розрахункового сполучення мiцнiсних характерис-

тик бетону та арматури на основi розрахункових залежностей, що

мають мiсце у нормативних документах, визначається вiдповiдна

розрахункова несуча спроможнiсть виробу;

г) для визначеної описаним способом сукупностi розрахункових

значень несучої спроможностi виробу обчислюється середнє значен-

ня несучої спроможностi виробу;

Зазначений порядок визначення середньої несучої спроможностi

виробу може реалiзовуватися як на стадiї проектування, так i в

умовах виробництва

На стадiї проектування розподiл мiцнiсних характеристик бето-

ну та арматури встановлюється на основi їх нормативних значень

(iз забезпеченiстю 0,95) та коефiцiєнтiв варiацiї мiцностi бето-

ну та арматури.

Нормативнi значення опору бетону та арматури визначаються за

будiвельними нормами та правилами [1] а коефiцiєнти варiацiї -

на основi даних, наведених у вiдповiдних стандартах, рекомендова-

них документах та статистичних дослiдженнях [2] -[7].

В умовах виробництва розподiл мiцнiсних характеристик бетону

та арматури встановлюється на основi їх середнiх значень та

коефiцiєнтiв варiацiї, одержаних безпосередньо за результатами

випробувань матерiалiв або за даними, наведеними у супровiднiй

партiї матерiалiв (арматурної сталi) документацiї.

3 У тих випадках, коли це не призводить до суттєвих похибок,

середня величина несучої спроможностi виробу може визначатися за