При експлуатації систем каналізації слід провадити система-

тичний огляд приладів і арматури, періодичне промивання та очи-

щення мережі, заходи по запобіганню засміченню і замерзанню

трубопроводів.

8.9.З метою підтримання будівель і споруд у стані, необхідному

для нормальної їх експлулатації, провадяться поточні та капітальні

ремонти.

Призначення поточних ремонтів полягає в систематичному і

своєчасному виконанні робіт для усунення пошкоджень і несправностей

частин будівель та здійсненні профілактичних заходів з метою за-

хисту їх від передчасного спрацювання.

Капітальними ремонтами передбачається заміна і відновлення

окремих частин, конструкцій та обладнання будівель і споруд у

зв'язку з спрацюванням та руйнуванням їх або роботи по заміні

конструкцій (обладнання) міцнішими і економічнішими.

9. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

9.1. При розробці проектів будівель і споруд для тваринниць-

ких підприємств повинні передбачатися заходи по раціональному ви-

користанню природних ресурсів, охороні атмосфери, водних об'єктів

та грунту від забруднення, захисту від шуму, вібрації, електричних

та магнітних полів, забезпеченню радіаційної безпеки та санітарно-

го очищення території.

9.2. Весь комплекс заходів повинен бути спрямований на дотри-

мання норм гранично допустимих викидів (ГДВ) хімічних та біологіч-

них інгредієнтів (пестицидів, залишків мінеральних та органічних

добрив, викидів від транспортних засобів, відходів від діяльності

підприємства: гною, стічних вод, шкідливих газів, патогенної мікро-

флори, личинок та яєць гельмінтів тощо) в атмосферне повітря, грунт,

поверхневі і підземні водні джерела, продукти харчування, а також

на дотримання встановлених захисних зон від підприємств чи окремих

будівель до сельбищної території сільських та міських поселень або

територій, що прилягають до них, згідно з санітарними нормами.

9.3. Методи і ступені очищення стічних вод повинні визначати-

ся в залежності від місцевих умов з урахуванням можливого викорис-

тання очищених стічних вод для сільськогосподарських потреб та

повинні забезпечувати екологічну безпеку.

9.4. При скупченні тварин на обмеженій території тваринниць-

кого підприємства промислового типу та при впровадженні водо-

містких технологій виробництва і значній кількості біогенних еле-

ментів, патогенної мікрофлори, личинок та яєць гельмінтів, а та-

кож шкідливих хімічних речовин, які містяться у виробничих стоках

підприємств, та при недостатній ефективності очисних споруд слід

розробляти і здійснювати заходи по попередженню забруднення водних

джерел, в тому числі і підземних.

9.5. В разі надходження у водні джерела декількох речовин з

однаковими ознаками шкідливості, що лімітуються і відносяться до

1 та 2 класу безпеки та з урахуванням добавок, сума відношення

концентрації (С + С + ... + С ) кожної речовини в одному

1 2 n

об'єкті до відповідної гранично-допустимої концентрації (ГДК) не

повинна перевищувати одиницю:

- 17 -

С С С

1 2 n

-------- + -------- +...+ -------- < 1

ГДК ГДК ГДК -

1 2 n

9.6. При виборі місць для будівництва тваринницьких підпри-

ємств або окремих будівель і споруд необхідно враховувати фоновий

вміст в природному середовищі хімічних і біологічних компонентів,

особливо тих, які можуть негативно впливати на санітарний стан

цього середовища, на здоров'я людей і тварин, а також здатність

їх до самоочищення.

При використанні таких територій для забудови питання проек-

тування слід узгоджувати з контролюючими відомствами або відмовля-

тися від таких територій.

9.7. Основними джерелами забруднення хімічними та біологіч-

ними речовинами (аміак, сірководень, окис вуглецю, патогенні

мікроорганізми, яйця гельмінтів тощо) приземних шарів атмосфери

в зоні тваринницького підприємства є різні технологічні вузли,

системи загальнообмінної вентиляції, котельні, теплогенератори

тощо.

9.8. Основним критерієм якості атмосферного повітря при

встановленні гранично допустимих викидів (ГДВ) для джерел забруд-

нення атмосфери є гранично допустимі концентрації (ГДК).

С

Необхідно виконувати вимогу, щоб ------ < 1, де С - розра-

ГКД -

хункова концентрація шкідливих речовим в приземному шарі повітря.

9.9. Скидання в атмосферу повітря, вилученого загальнообмін-

ною вентиляцією, яке вміщує шкідливі або з неприємним запахом

речовини через зосереджені пристрої (труби, шахти, дефлектори)

або через розосереджені пристрої (ліхтарі, які відкриваються,

фрамуги віконні та ін.) і розрахунки розсіювання цих речовин по-

винні передбачатися так, що їх гранично допустимі концентрації

(ГДК) не перебільшували нормативів згідно з діючими санітарними

нормами.

9.10. При розробці заходів по охороні навколишнього середо-

вища слід забезпечувати скорочення виділення шкідливостей в ат-

мосферу, у водні джерела та в грунт шляхом застосування найбільш

досконалих технологій, а також дотримання санітарно-гігієнічних

відстаней від джерел виділення шкідливостей до поселень, які

визначені нормами технологічного проектування.

Для охорони водоймищ слід передбачати влаштування водоохорон-

них і водорегулюючих зелених насаджень у відповідності з чинним

законодавством.

9.11. Шумові, електромагнітні та радіаційні навантаження

від різних джерел їх виникнення не повинні перевищувати норма-

тивно-допустимих рівнів згідно з ДБН 360-92.

9.12. З метою охорони повітряного басейну слід передбачати

очищення повітря, що викидається в атмосферу:

- від сірководню, аміаку, вуглекислого газу за допомогою

спеціальних установок. Розбавлення шкідливостей досягається

за допомогою загальнообмінної вентиляції;

- від пилу, полови, залишків кормів за допомогою механічних

фільтрів;

- від мікроорганізмів обробкою бактерицидними лампами та

ультрафіолетовими установками;

- від неприємних запахів, які надходять з відходів, шляхом

удосконалення технології їх обробки та застосування

спеціальних дезодорантів.

9.13. При організації будівельного виробництва необхідно ви-

- 18 -

конувати заходи по охороні природного середовища, які повинні пе-

редбачати рекультивацію землі, запобігання втрат природних ресур-

сів, запобігання або очищення скидів і викидів від шкідливостей,

які потрапляють у грунт, водоймища та атмосферу.

Вказані заходи і роботи повинні бути передбачені в проектно-

кошторисній документації.

9.14. На території, де зводяться будівлі і споруди, не доз-

воляється не передбачена проектною документацією ліквідація

дерев та чагарників, засипка грунтом кореневищ шийок та стовбурів

дерев і чагарників, що ростуть.

9.15. Випуск води з будівельного майданчика безпосередньо на

схили без належного захисту від розмиву грунту не допускається.

9.16. Виробничі та побутові стоки, що утворюються на будівель-

ному майданчику, повинні очищатися у порядку, який передбачений

проектом виконання робіт.

9.17. Ліміти викидів, скидів забруднюючих речовин у навколиш-

нє середовище розробляються відомствами на основі нормативів гранич-

но допустимих викидів (ГДВ) і гранично допустимих скидів (ГДС) та

дозволу на викиди, скиди і затверджуються органами охорони навко-

лишнього середовища.

9.18. При розробці в проекті заходів по охороні навколишнього

середовища слід керуватися законами України та санітарними норма-

тивами, які регламентують ці питання, а також цими нормами.

- 19 -

Додаток 1

довідковий

ПИТОМА ПЛОЩА ОКРЕМИХ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ І

СПОРУД ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА

-------------------------------------------------------------------

| Назва будівель і | Розрахункова| Питома площа, м2 |

| споруд | одиниця |--------------------------|

| | | загальна | забудови |

| | | приміщень | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Корівники прив'язного | | | |

|утримання з годуванням в| Корова | 7,8-8,6 | 8,4-8,6 |

|стійлах | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Корівники безприв'язного| | | |

|утримання тварин в бок- | " | 8,3-8,5 | 8,6-8,8 |

|сах з годуванням в при- | | | |

|міщеннях | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Корівники безприв'язно- | | | |

|го утримання на глибокій| | | |

|підстілці з годуванням | " | 5,0-6,0 | 5,5-6,5 |

|тварин на кормо-вигуль- | | | |

|них майданчиках | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Родильні відділення з | | | |

|профілакторіями для | " | 13,0-16,0 | 14,0-18,0 |

|телят | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Телятники | Голова | 3,0-3,5 | 3,2-3,6 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Будівлі для утримання | | | |

|молодняка великої рога- | " | 4,7-5,4 | 4,8-5,6 |

|тої худоби | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Доїльно-молочні блоки з | | | |

|установками типу | Одна | 320-430 | 340-460 |

|"Тандем" та пунктами | установка | | |

|штучного осіменіння | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Молочні блоки: | | | |

|на 3 т/доби | Тонна | 45-47 | 53-57 |

| | продукції | | |

| | за добу | | |

| | | | |

|на 6 т/добу | " | 60-62 | 63-65 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кормоцехи для ферм вели-| Тонна | | |

|кої рогатої худоби про- | продукції | | |

|дуктивністю: | за годину | | |

| | | | |

| 15 т/годину | | 20-22 | 23-24 |

| | | | |

| 35 т/годину | " | 7,5-8,0 | 15,0-16,0 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Свинарники для опоросів | Одне місце | 16-17 | 17-18 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Свинарники для холостих | | | |

|та поросних маток |Головомісце | 3,0-3,1 | 3,2-3,3 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Свинарники для відлуче- | | | |

|них поросят | " | 0,8-0,9 | 0,9-0,95 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Свинарники-відгодівель- | | | |

|ники місткістю більше | | | |

|1000 голів | " | 1,6-1,7 | 1,7-1,8 |

-------------------------------------------------------------------

- 20 -

Продовження додатку 1

-------------------------------------------------------------------

| Назва будівель і | Розрахункова| Питома площа, м2 |

| споруд | одиниця |--------------------------|

| | | загальна | забудови |

| | | приміщень | |

|-----------------------------------------------------------------|

| 500 | -"- | 1,7-1,8 | 1,8-1,9 | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

| 100-300 | -"- | 2,2-3,2 | 2,4-3,5 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кормоцехи для свиноферм | Тонна | 1,9-2,0 | 2,0-2,1 |

| | продукції | | |

| | за добу | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кошари для вівцематок | Голова | 2,0-2,3 | 2,10-2,4 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Кормоцех для вівцеферм | Тонна | 12-13 | 13-14 |

| | продукції | | |

| | за годину | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Конюшні для робочих | Голова | 14-15 | 15-16 |

|коней | | | |

|-----------------------------------------------------------------|

|Пташники для підлогового| | | |

|утримання птиці: | | | |

| | | | |

| курей батьківського | | | |

| стада | Голова | 0,22-0,24 | 0,23-0,25 |

| | | | |

| ремонтного молодняка | | | |

| курей | -"- | 0,11-0,12 | 0,12-0,13 |

| | | | |

| бройлерів | -"- | 0,06-0,07 | 0,06-0,07 |

| | | | |

| індичок батьківського | | | |

| стада | -"- | 0,68-0,70 | 0,70-0,73 |

| | | | |

| качок батьківського | | | |

| стада | -"- | 0,45-0,47 | 0,46-0,48 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Пташники для кліткового | | | |

|утримання птиці: | -"- | 0,10-0,11 | 0,11-0,12 |

| | | | |

|ремонтного молодняка | | | |

|курей | -"- | 0,03-0,04 | 0,03-0,04 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Інкубаторії для птиці | Одна | | |

| | установка | 14-15 | 15-16 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Цехи забою та переробки |100 голів за | | |

|птиці | годину | 160-165 | 170-175 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Ветеринарні стаціонари: | | | |

| | | | |

| для корів |Одна голова | 10-11 | 12-13 |

| | | | |

| для молодняка ВРХ | -"- | 7-8 | 8-9 |

|-----------------------------------------------------------------|

|Ветеринарні ізолятори: | | | |

| | | | |

| для корів | -"- | 21-22 | 25-26 |

| | | | |

| для молодняка ВРХ | -"- | 7-8 | 8-9 |

| | | | |

| для свиней | -"- | 13-14 | 14-15 |

| | | | |

| для овець | -"- | 3,0-3,5 | 3,5-4,0 |

| | | | |

-------------------------------------------------------------------

- 21 -

Продовження додатку 1

-------------------------------------------------------------------

| Назва будівель і | Розрахункова| Питома площа, м2 |

| споруд | одиниця |--------------------------|

| | | загальна | забудови |

| | | приміщень | |

|-----------------------------------------------------------------|

| | | | |

|Санпропускники для об- | | | |

|слуговуючого персоналу | | | |

|на тваринницьких фермах | | | |

| | | | |

| з кількістю працюючих: | | | |

| | | | |

| 90-120 чоловік | Один | 4-6 | 5-6,5 |

| | працюючий | | |

| | | | |

| 30-60 " | " | 7-8 | 8-11 |

| | | | |

| до 30 " | " | 11-12 | 16-17 |

-------------------------------------------------------------------