Державний комiтет будiвництва, архiтектури

та житлової полiтики України

Державнi будiвельнi норми

Кошториснi норми України

Збiрник 13

Захист будiвельних конструкцiй та устаткування

вiд корозiї

(Доповнення)

Видання офiцiйне

Розробленi:

Республiканським науково-

дослiдним центром

цiноутворення в будiвництвi

<Цiнобуд>,

тел. 296-48-10

Затвердженi наказом Держбуду України

та введенi в дiю: від 30.09.98 N 220

Київ 1998

-------------------------------------------------------------------

|Державний комiтет | Кошториснi норми України | СНУ-93 |

|будiвництва, архi- |------------------------------------------ |

|тектури та житлової| Доповненния до Збірника 3 |Вводяться |

|полiтики України | | вперше |

| | Захист будівельних конструкцій | |

| | та устаткування від корозії | |

-------------------------------------------------------------------

Технічна частина

1. Загальнi вказiвки

1.20. Цими нормами і розцiнками передбачено виконання робiт

з антисептування та вогнезахисту металевих i дерев'яних конструк-

цiй та поверхонь кабелiв.

1.21. Цими нормами враховано повний комплекс основних i до-

помiжних робiт, у тому числi очищення оброблюваних поверхонь елек-

трощiтками та обдування стисненим повiтрям перед нанесенням першо-

го шару, шлiфування перед нанесенням кожного наступного шару, до-

даткове зачищення вручну в розмiрi 2-4 % загальної площi поверхнi

для дерев'яних конструкцiй i кабелiв, промивання шлангiв при вико-

наннi робiт механiзованим способом.

1.22. Нормами i розцiнками 13-344, 13-346, 13-348 i 13-350

передбачено вогнезахист незмонтованих конструкцiй з додатковим їх

перекладанням для оброблення кожної гранi.

Нормами i розцiнками 13-345, 13-347, 13-349 i 13-351 передба-

чено антисептування ранiше змонтованих конструкцiй у стельовому

положеннi без додаткового перекладання для оброблення кожної гра-

нi.

1.23. Сумiшi для виконання робiт з антисептування та вогнеза-

хисту конструкцiй поставляються в готовому виглядi (за виключенням

композицiї К-9 та антипiрена ВАНН-1), за необхiдностi,

припускається розведення розчинником.

Нанесення вогнезахисного покриття з антипiрену ВАНН-1

на дерев'янi конструкцiї

Склад робiт: 1. Розвантаження матерiалiв з транспортних засобiв i подання їх до робочого мiсця. 2. Приготу-

вання робочої сумiшi. 3. Очищення оброблюваної поверхнi. 4. Нанесення вогнезахисного покриття.

Вимiрювач: 100 м2 обробленої поверхні

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Спосіб проведення робіт |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Вручну | Механізований |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Перший шар | Кожний | Перший шар | Кожний |

|NN | Найменування | Од. |Обгрунту- | | наступний | | наступний |

|п/п |елементів витрат | вим. |вання ціни|--------------------------------------------------------------------------|

| | | | ресурса | Вид оброблюваних поверхонь |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | |Горизон-|Стельові | Горизон-|Стельові |Горизон-|Стельові|Горизон-|Стельові|

| | | | | тальні,| | тальні,| | тальні,| | тальні,| |

| | | | | верти- | | верти- | | верти- | | верти- | |

| | | | | кальні | | кальні | | кальні | | кальні | |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | |13-344 | 13-345 | 13-346 | 13-347 | 13-348 | 13-349 | 13-350 | 13-351 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Витрати труда ро- |люд.- | | | | | | | | | |

| |бітників-будівель- |год. | | 48,51 | 55,13 | 24,72 | 16,94 | 40,55 | 45,56 | 18,47 | 9,19 |

| |ників | | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. |Компресор пересув- | | | | | | | | | | |

| |ний з електродвигу-| | | | | | | | | | |

| |ном тиском 600 кПа |маш.- | | | | | | | | | |

| |(6 ат) 0,5 м3/хв |год. | С205-401 | 0,205 | 0,205 | - | - | 2,955 | 3,705 | 2,05 | 2,6 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3. |Порошок ВАНН-1 | кг |С1113-266 | 9,3 | 10,14 | 9,06 | 9,86 | 9,3 | 10,14 | 9,06 | 9,86 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4. |Вода | м3 |С142-10-2 |0,0374 | 0,0406 | 0,03622 | 0,03944 | 0,0581 | 0,0613 |0,05692 |0,06014 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 5. |Дрантя | кг |С1610-1057| 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фарбування поверхонь металевих конструкцiй

антикорозiйною полiмерною композицiєю К-9

Склад робiт: 1. Розвантаження матерiалiв з транспортних засобiв i подання їх до робочого мiсця. 2. Приготу-

вання робочої сумiшi. 3. Очищення оброблюваної поверхнi. 4. Нанесення захисного покриття.

Вимiрювач: 100 м2 обробленої поверхнi

-------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Спосіб проведення робіт |

| | | | |----------------------------------------|

| | | | | Вручну |

| | | | |----------------------------------------|

| | | | | Перший шар | Кожний |

|NN | Найменування | Од. |Обгрунту- | | наступний |

|п/п |елементів витрат | вим. |вання ціни|----------------------------------------|

| | | | ресурса | Вид оброблюваних поверхонь |

| | | | |----------------------------------------|

| | | | |Горизон-|Стельові | Горизон-|Стельові |

| | | | | тальні,| | тальні,| |

| | | | | верти- | | верти- | |

| | | | | кальні | | кальні | |

| | | | |----------------------------------------|

| | | | |13-352 | 13-353 | 13-354 | 13-355 |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Витрати труда ро- |люд.- | | | | | |

| |бітників-будівель- |год. | | 7,84 | 9,51 | 4,61 | 5,76 |

| |ників | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| 2. |Компресор пересув- | | | | | | |

| |ний з електродвигу-| | | | | | |

| |ном тиском 600 кПа |маш.- | | | | | |

| |(6 ат) 0,5 м3/хв |год. | С205-401 | 0,205 | 0,205 | - | - |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| 3. |Полімерна компози- | кг |С1113-267 | 54,65 | 59,28 | 24,70 | 26,80 |

| |ція К-9 | | | | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------|

| 4. |Дрантя | кг |С1610-1057| 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 |

-------------------------------------------------------------------------------------

Нанесення вогнезахисного покриття УНИТЕРМ-19010

на поверхні дерев'яних конструкцій

Склад робіт: 1. Розвантаження матеріалів з транспортних засобів і подання їх до робочого місця.

2. Приготування робочої суміші. 3. Очищення оброблюваної поверхні.

4. Нанесення вогнезахисного покриття.

Вимірювач: 100 м2 обробленої поверхні

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Спосіб проведення робіт |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Вручну | Механізований |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Перший шар | Кожний | Перший шар | Кожний |

|NN | Найменування | Од. |Обгрунту- | | наступний | | наступний |

|п/п |елементів витрат | вим. |вання ціни|--------------------------------------------------------------------------|

| | | | ресурса | Вид оброблюваних поверхонь |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | |Горизон-|Стельові | Горизон-|Стельові |Горизон-|Стельові|Горизон-|Стельові|

| | | | | тальні,| | тальні,| | тальні,| | тальні,| |

| | | | | верти- | | верти- | | верти- | | верти- | |

| | | | | кальні | | кальні | | кальні | | кальні | |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | |13-356 | 13-357 | 13-358 | 13-359 | 13-360 | 13-361 | 13-362 | 13-363 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Витрати труда ро- |люд.- | | | | | | | | | |

| |бітників-будівель- |год. | |29,63 | 36,68 | 13,61 | 16,29 | 29,63 | 36,68 | 13,61 | 16,29 |

| |ників | | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. |Компресор пересув- | | | | | | | | | | |

| |ний з електродвигу-| | | | | | | | | | |

| |ном тиском 600 кПа |маш.- | | | | | | | | | |

| |(6 ат) 0,5 м3/хв |год. | С205-401 | 0,205 | 0,205 | - | - |10,605 |13,005 | 8,0 | 10,0 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3. |Вогнезахисний | | | | | | | | | | |

| |матеріал УНИТЕРМ- | | | | | | | | | | |

| |19010 | кг |С1113-268 | 35,43 | 38,45 | 34,32 | 37,54 | 35,43 |38,45 | 34,32 | 37,54 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4. |Вода | м3 |С142-10-2 |0,00111 | 0,00121 | 0,00111 | 0,00121 | 0,02181| 0,02191|0,02181 |0,02191 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 5. |Дрантя | кг |С1610-1292| 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нанесення вогнезахисного покриття УНИТЕРМ-38091

на поверхнi металевих конструкцiй

Склад робiт: 1. Розвантаження матерiалiв з транспортних засобiв i подання їх до робочого мiсця. 2. Приготу-

вання робочої сумiшi. 3. Очищення оброблюваної поверхнi. 4. Грунтування поверхнi за 2 рази

полiмерною композицiєю. 5. Нанесення вогнезахисного покриття.

Вимiрювач: 100 м2 обробленої поверхнi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Спосіб проведення робіт |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Вручну | Механізований |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Перший шар | Кожний | Перший шар | Кожний |

|NN | Найменування | Од. |Обгрунту- | | наступний | | наступний |

|п/п |елементів витрат | вим. |вання ціни|--------------------------------------------------------------------------|

| | | | ресурса | Вид оброблюваних поверхонь |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | |Горизон-|Стельові | Горизон-|Стельові |Горизон-|Стельові|Горизон-|Стельові|

| | | | | тальні,| | тальні,| | тальні,| | тальні,| |

| | | | | верти- | | верти- | | верти- | | верти- | |

| | | | | кальні | | кальні | | кальні | | кальні | |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | |13-364 | 13-365 | 13-366 | 13-367 | 13-368 | 13-369 | 13-370 | 13-371 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Витрати труда ро- |люд.- | | | | | | | | | |

| |бітників-будівель- |год. | |30,55 | 33,78 | 13,1 | 15,77 | 30,55 | 33,78 | 13,1 | 15,77 |

| |ників | | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. |Компресор пересув- | | | | | | | | | | |

| |ний з електродвигу-| | | | | | | | | | |

| |ном тиском 600 кПа |маш.- | | | | | | | | | |

| |(6 ат) 0,5 м3/хв |год. | С205-401 | 0,205 | 0,205 | - | - |10,605 |13,005 | 8,0 | 10,0 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3. |Полімерна компози- | | | | | | | | | | |

| |ція К-9 | кг |С1113-267 | 79,4 | 86,3 | - | - | 79,4 | 86,3 | - | - |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4. |Вогнезахисний | | | | | | | | | | |

| |матеріал УНИТЕРМ- | | | | | | | | | | |

| |38091 | кг |С1113-269 | 116,3 | 126,3 | 47,1 | 51,2 | 116,3 | 126,3 | 47,1 | 51,2 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4. |Уайт-спірит | т |С111-1298 |0,0037 | 0,004 | 0,0015 | 0,00164 | 0,014 | 0,0143 |0,0118 |0,01194 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 5. |Дрантя | кг |С1610-1057| 0,36 | 0,36 | 0,16 | 0,16 | 0,36 | 0,36 | 0,16 | 0,16 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нанесення вогнезахисного покриття УНИТЕРМ-38302

на поверхнi дерев'яних конструкцiй

Склад робiт: 1. Розвантаження матерiалiв з транспортних засобiв i подання їх до робочого мiсця. 2. Приготу-

вання робочої сумiшi. 3. Очищення оброблюваної поверхнi. 4. Нанесення вогнезахисного покриття.

Вимiрювач: 100 м2 обробленої поверхнi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Спосіб проведення робіт |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Вручну | Механізований |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Перший шар | Кожний | Перший шар | Кожний |

|NN | Найменування | Од. |Обгрунту- | | наступний | | наступний |

|п/п |елементів витрат | вим. |вання ціни|--------------------------------------------------------------------------|

| | | | ресурса | Вид оброблюваних поверхонь |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | |Горизон-|Стельові | Горизон-|Стельові |Горизон-|Стельові|Горизон-|Стельові|

| | | | | тальні,| | тальні,| | тальні,| | тальні,| |

| | | | | верти- | | верти- | | верти- | | верти- | |

| | | | | кальні | | кальні | | кальні | | кальні | |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | |13-372 | 13-373 | 13-374 | 13-375 | 13-376 | 13-377 | 13-378 | 13-379 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. |Витрати труда ро- |люд.- | | | | | | | | | |

| |бітників-будівель- |год. | |29,63 | 36,68 | 13,61 | 16,29 | 29,63 | 36,68 | 13,61 | 16,29 |

| |ників | | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. |Компресор пересув- | | | | | | | | | | |

| |ний з електродвигу-| | | | | | | | | | |

| |ном тиском 600 кПа |маш.- | | | | | | | | | |

| |(6 ат) 0,5 м3/хв |год. | С205-401 | 0,205 | 0,205 | - | - |10,605 |13,005 | 8,0 | 10,0 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3. |Вогнезахисний | | | | | | | | | | |

| |матеріал УНИТЕРМ- | | | | | | | | | | |

| |38302 | кг |С1113-271 | 35,43 | 38,45 | 34,32 | 37,54 | 35,43 |38,45 | 34,32 | 37,54 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4. |Вода | м3 |С142-10-2 |0,00111 | 0,00121 | 0,00111 | 0,00121 | 0,02181| 0,02191|0,02181 |0,02191 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 5. |Дрантя | кг |С1610-1292| 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,16 | 0,16 |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Нанесення вогнезахисного покриття УНИТЕРМ-38320

на поверхнi металевих конструкцiй

Склад робіт : 1. Розвантаження матерiалiв з транспортних засобiв i подання їх до робочого мiсця. 2. Приготу-

вання робочої сумiшi. 3. Очищення оброблюваної поверхнi. 4. Грунтування поверхнi за 2 рази

полiмерною композицiєю. 5. Нанесення вогнезахисного покриття.

Вимірювач: 100 м2 обробленої поверхнi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | | | | Спосіб проведення робіт |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|

| | | | | Вручну | Механізований |

| | | | |--------------------------------------------------------------------------|